Протокол № 50 /30.04.2018 г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
50           
 
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 30.04.2018 година от 17.15 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Симеон Симеонов, Марийка Костова и Любомир Йотов.

            Присъства и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Иво Петков – упълномощен представител на изпълнителния директор на ДП РАО.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

 

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

           

  1. 410-01-86/26.04.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на строеж върху общински имот, незастроен терен, ид. 37798.501.43, площ от 2 160 кв.м., начин на трайно ползване на територията: урбанизирана - за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Валери Попов припомни на общинските съветници положената от тях клетва, както и други текстове от Закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещи участия на общинските съветници при вземане на решения, отнасящи се до техни имуществени интереси. Общинският съветник направи предложение пазарната оценка на имота да се завиши на 67 лв./кв. м., което впоследствие оттегли.

            Ивайло Маринов, Анатолий Абаров и Юлиян Тошев опонираха изказването на Валери Попов и в своите такива изразиха положително отношение и максимална подкрепа на инвестиционното намерение на ДП РАО.

            Биляна Стояновска отправи въпроси към представителя на ДП РАО на каква фаза е проектът, какво ще е финансирането, какви са сроковете за реализация и от кого ще се ползва спортният комплекс.

            Г-н Иво Петков отговори, че проектът е идеен, финансирането ще бъде предвидено в бюджета на предприятието за следващата година, комплесът ще е отворен не само за служители на ДП РАО, но и за всички граждани на общината. Също така отбеляза, че спортният комплекс ще бъде изграден по международни стандарти, което ще позволи провеждане на международни състезания. Представителят на предприятието посочи какви средства до сега са инвестирани в общината, а именно 3,5 млн. евро за пълна реконструкция на околовръстния път на гр. Козлодуй, 600 хил. евро за изграждане на информационен център на ДП РАО, ежегодно в общината постъпват 160 хил. евро и др.

            В своето изказване Велислав Торбов цитира част от становището на главния архитект на общината, в което е конкретизирано, че изграждането на спортната площадка е за отдих на  служителите на ДП РАО. Общинският съветник предложи в т. 3 на проекторешението, след думите „спортна площадка”, да се добави „за обществено ползване”.

            В подкрепа на предложението изказвания направиха Стела Бачийска и Ангел Лалюв.

            Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 10; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.

Предложението се приема.

 

            Кметът на общината Маринела Николова призова общинските съветници да подкрепят искането на ДП РАО за изграждане на спортна площадка, тъй като това е инвестиционно намерение в полза както на служителите на предприятието, така и на всички граждани на общината.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, изр. 2 и чл. 37, ал. 4, т. 2 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 467

 

  1. Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на строеж върху общински имот, представляващ незастроен терен, с ид. 37798.501.43, площ от 2 160 кв.м., начин на трайно ползване на територията: урбанизирана - за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй.
  2. Одобрява изготвената пазарна оценка на имота по т. 1 в размер на 73 440 лв. без ДДС.
  3. 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по учредяване възмездно право на строеж върху 2 160 кв.м. представляващи незастроен терен с ид. 37798.501.43, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй на ДП РАО за изграждане на спортна площадка за обществено ползване с одобрената от Общински съвет, Козлодуй пазарна оценка.
  4. Заличава имота по т. 1 под № 15 от Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г.
  5. 5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

           

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Мл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Мл. експерт „ДПККИР на ОбС”

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook