В процес на разработка и оценка
Проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони”ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

            Община Козлодуй е допустим бенефициент по процедура BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферни райони-3” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони”. ОПРР 2014-2020 г. е интегрирана програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните  центрове в периферните райони. Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.

 

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ

 

- Сградата е допустима съгласно критериите за допустимост, а именно:

- многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г. в 28-те града от 4-то йерархично ниво;

- Многофамилни жилищни сгради с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); Пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (deminimis)  съгласно Закона за държавните помощи.

 

При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти. По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т заявление/я за обновяване на цялата сграда.

 

БЕЗВЪЗМЕЗНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

Общият размер на средствата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е в съответствие с бюджета на одобреното проектно предложение. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

ССО, в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 

Допустимите дейности за финансиране са:

 1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване които са предписани в техническия паспорт на сградата;
 2. Мълниеотводни и заземителни инсталации, които са предписани в техническия паспорт на жилищни сгради, административни сгради на държавната и общинската администрация и общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради, предоставящи социални услуги от институционален тип), съгласно Наредба № 4/20.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
 3. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за енергийна ефективност за сградата:

 

 • По външните сградни ограждащи елементи:

o          подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

o          топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

 

 • По системите за поддържане на микроклимата:

o          основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

o          изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;

o          ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

o          реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;

o          ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

o          инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;

o          инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

o          газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;

 

 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

 

 1. Извършване на обследвания за енергийна ефективност,вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;

 

 1. Осигуряване на достъпна архитектурна среда.

 

ВАЖНО! СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания.

 

ВАЖНО!  Няма да се финансират:

- Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти.

- Подмяна на асансьори с втора употреба.

- Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 1. Учредяване и регистриране на СС в многофамилни жилищни сгради

 

ВАЖНО! Безвъзмездна финансова помощ за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда може да се предоставя само на СС на допустима сграда.

 

За целите на обновяването е необходимо да се регистрира едно СС за тази част от сградата, която представлява блок-секция, независимо от броя на входовете в нея или за цялата сграда. Избраният управителен съвет действа от името на всички собственици в блок-секцията/сградата.

При вече регистрирано сдружение за управление на някой от входовете, при наличие на повече от един вход в блок-секцията/сградата, следва да се регистрира СС по силата на ново учредително събрание. Пререгистрацията на сдружението следва да отчита всички изисквания на ЗУЕС и на тези указания.

Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС. В Споразумението за създаване на сдружение (приложение № 5 по образец), следва да се посочи предметът на дейност на сдружението (в конкретния случай по чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС): “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредяват сдружение.“.

В случай че сградата се състои от блок-секции, СС може да се създаде отделно за всяка блок-секция. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67% идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок-секцията. Когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части в сградата не е равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6 от ЗУЕС.

По отношение на срока, за който се създава СС: следва да се обърне внимание на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗУЕС - когато сдружението има предмет на дейност по чл. 25, ал. 1, то се учредява за неопределен срок.

Сдружението, получило помощ за енергийно обновяване по проекта, може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове за извършените СМР, но не по-рано от 5 години от приключването на проекта (крайното плащане към общината-конкретен бенефициент) по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020.

В Споразумението за създаване на сдружение задължително се отразяват разпоредбите на чл. 30, ал. 2: „Собственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен проект на етажната собственост за усвояване на средства от Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства за обновяване на сградата или части от нея.” и чл. 30, ал. 3: „Членството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни по проекта по ал. 2, но не по-рано от 5 години от приключването на проекта (крайното плащане към общината-конкретен бенефициент), както и посочените като задължителни разпоредби в образеца на споразумение.

След учредяване на СС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в общината. Общинските власти вписват СС в публичен регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация, копие от което се прилага към заявлението за кандидатстване.

СС се вписва в регистър БУЛСТАТ (чл. 25 ал. 5 от ЗУЕС). Копие от регистрацията по БУЛСТАТ се прилага към заявлението за кандидатстване.

 

ВАЖНО!

Споразумението за създаване на СС не поражда други права и задължения за членовете на Сдружението, освен конкретния предмет на дейност – получаване на безвъзмездна финансова помощ по проекта.

 

 1. Заявление за интерес и финансова помощ от СС

 

СС заявяват интерес пред общината чрез заявление за кандидатстване/заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (приложение № 6 - образец) за участие в проекта на базата на постигнато 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС). ЗИФП се комплектуват и подават в общината.

 

ВАЖНО! По проекта могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т ЗИФП за обновяване на цялата сграда.

 

Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС от обновяване за енергийна ефективност. ЗИФП съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата.

 

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ

 

Положително ще бъдат оценени всички сгради, които отговарят на критериите за допустимост и подбор и които ще получат одобрение за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в рамките на наличния финансов ресурс по проекта.

Общината е създала на своята територия процедура за извършване на оценка на подадените заявления, води регистър на всички подадени заявления и документира извършената оценка, включително комуникацията с кандидатите, съхранява документацията от процедурата.


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 20.01.2020 Г. 

Поради големия интерес от страна на гражданите на град Козлодуй, община Козлодуй удължи срока за подаване на ЗИФП до 28.01.2020 г. включително.

За контакти:
Дирекция "Устройство на територията" - тел.: 0973/85-824
Дирекция "Обществени поръчки и проекти" - тел.: 0973/85-812

 


ИЗТЕГЛЕТЕ НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 

 1. Методически указания
 2. Приложение 1.2
 3. Приложение 11 Договор СС Община
 4. Условия минимални помощи
 5. Процедура за подбор и оценка 
 6. Регистър на подадените ЗИФП


ИЗТЕГЛЕТЕ НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО СТЪПКА 1

 


 1. Приложение 2 Покана за свикване на ОС учредяване на СС
 2. Приложение 3 Протокол от залепване на покана учредяване на СС
 3. Приложение 4 Протокол от ОС за учредяване на СС
 4. Приложение 5 Споразумение за създаване на СС


ИЗТЕГЛЕТЕ НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО СТЪПКА 2

 

 1. Приложение 6 Заявление за интерес
 2. Приложение 7 Справка за ССО
 3. Приложение 8 Покана за свикване на ОС на СС
 4. Приложение 9 Протокол от залепване на покана за ОС на СС
 5. Приложение 10 Протокол от ОС на СС
 6. Приложение 12 Декларация нечлен на СС
 7. Приложение 13 Покана за свикване на ОС на собственици ЕС
 8. Приложение 14 Протокол от залепване на покана за ОС на собственци ЕС
 9. Приложение 15 Протокол от ОС на собственици ЕС
КЛАСИРАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ЗИФП
 1. Обобщена оценъчна картаТърсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook