Съобщения

pdfСъобщение от Изп. директор на Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав за стартиране на процедура за изменение на Разрешително №РВО-39/05.08.2016 г. с титуляр на разрешителното МОСТ МЕДИА ЕООД
pdf
Решение № ПД-14-32, гр. Русе, 11.01.2019 г. на изп. директор на Изпълнителна Агенция проучване и поддържане на река Дунав за поправка на фактическа грешка, допусната в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № РВО-39/05.08.2016 г., издадено на „Мост Медиа” ЕООД
pdfРешение № 2447/07.06.2018 г. за изменение и продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11520130/11.06.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен

pdfСъобщение във връзка с плана за почистване на гр.Козлодуй, общинска администрация  въвежда следния график по райони за извозване на клони

pdfИнвестиционно предложение от Д-р Орлин Цветанов Димитров – директор РЗИ – Враца за “Изграждане на ФСМП(филиал за спешна медицинска помощ) в град Козлодуй, ул. ,,Св.Св.Кирил и Методий” 9, кв. 109, УПИ I

pdfИнвестиционно предложение от Янко Димитров Кънев за следното: “Пристройка към работилница за монтаж, демонтаж и баланс на гуми”

pdfИнвестиционно предложение за "Преустройство на хранителен магазин и лятна градина и пристройка битов сектор за обособяване на заведение за бързо хранене в УПИ IV, КВ.127, гр.Козлодуй, Община Козлодуй"

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ,,Евробилд” OOД ,,Изграждане на два тръбни кладенци на територията на площадка ,,Радиана” , гр. Козлодуй

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ДП ,,РАО” за ,,Изграждане на сграда за Информационен център на ДП ,,РАО”

pdfСъобщение от Басейнова дирекция „Дунавски район"

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ,,Яйца и птици “ АД, за Допълнение Към издадено Решение №ВР-5-ПР/2015 за модернизация на хале №7, на площадка в град Козлодуй, собственост на “Яйца и птици” АД , за отглеждане на 26 208 бр. 

pdfУведомление за инвестиционно намерение от ,,Интерприборсервиз” ООД за ,,Изграждане на сграда за търговия и услуги – магазин със сервиз за климатична техника.”  

pdfПреценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение ,,Закриване и рекултивация на I етап на Депо за нерадиоактивни, битови и производствени отпадъци (ДНБПО)” 

pdfУведомление за инвестиционно предложение : Изграждане на Магазин за промишлени стоки  в собствен имот с идентификатор 37798.512.316.13 по КК и КР на гр. Козлодуй

pdfУведомление за инвестиционно предложение за ,,Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури в язовир ,,Аспарухов вал” , разположени в имоти в землището на гр. Козлодуй и в землищата на с. Златия и с. Разград, община Вълчедръм, от ЕТ,, Георги Кънчев 2011”.

pdfИнвестиционно предложение от АЕЦ Козлодуй ЕАД за “Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в гр.Козлодуй за нуждите на цех Топлоснабдяване - т.8.072.1 от ИП

pdfИнвестиционно предложение от “АЕЦ Козлодуй ЕАД” за “Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж “автоподемник” и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН – АЕЦ” - т. 7.486.1 от ИП

pdfИнвестиционно предложение от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за “Закриване и рекултивация на I етап на Депо за нерадиоактивни, битови и промишлени отпадъци (ДНБПО)” - т.7.467.1 от ИП 

pdfУведомление за Инвестиционно предложение  “Изграждане на метално хале за съхранение на плодове” от Васил Петков Гуновски

pdfИнвестиционно предложение: Строеж на сграда : Търговски комплекс”Кафе аперитив, магазин промишлени стоки и аптека за готови лекарствени форми”

pdfУведомление за инвестиционно намерение “1. Преместваем обект за услуги (Навес) – Автомивка; 2. Преместваем обект за услуги (Павилион) – Автоработилница с офис по чл.56 от ЗУТ.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Петър Илиев Ванцов управител на ,,Скорпио-05” ООД за Строеж на сграда:”Гараж с ведомствен автосервиз” обслужващ фирмата.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Владимир Борисов Владимиров за  ,,Строеж на сграда на два етажа първи етаж, гаражи и втори етаж офиси”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от "Мост Медиа" ЕООД за обособяване и изграждане на градински център с магазин и технически помещения с височина к.к до 10м.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Янко Димитров Кънев за “Пристройка към работилница за монтаж, демонтаж и баланс на гуми”.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от СД ,,Протон – 91 – Димитров и сие” за: ,,Строеж на нафтоснабдителна станция” – дизелово гориво една колонка.

pdfУведомление за инвестиционно предложение: откриване на селскостопанска аптека в с. Хърлец ; общ. Козлодуй; обл. Враца /централна автоспирка/

pdfУведомление за инвестиционно нпредложение от Петър Валериев Петров за основен ремонт на животновъдна ферма, оборудване и закупуване на земеделска техника.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ,,Лъч Трейдинг” ЕООД за Климатизирана стопанска сграда за добив на пчелни продукти и стопанска сграда за  складиране  на пчелен инвентар и ремонт на кошери – УПИ ХIV – 1352, кв.69, с.Бутан, общ.Козлодуй.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ,,Фамилия М – ГРИЙН ЕНД ЕКО” EООД, представлявана от Иванчо Василев Митов – Управител, желае да изгради цех за метални конструкции и арматурен двор, бетонов възел и оранжерия за отглеждане на зеленчуци на площадка в ПИ с идетификатор 37798.203.20 в местността ,,МЕРИТЕ” в землището на гр. Козлодуй.

pdfИнвестиционно предложение ,,Доставка и монтаж на автоматични хидрометрични станции по Българския бряг на р.Дунав”, част от Дейност 3 от проект ,,FAIRWAY България”

pdfОбява за Инвестиционно предложение от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) за "Доставка и монтаж на автоматични хидрометрични станции по българския бряг на р. Дунав" 

pdfДоклад за безопастност "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

pdfДоклад за безопастност "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

pdfНа основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: Инвестиционно предложение за “ Изготвяне на КППИ съдържащ : ПУП – ПРЗ план за регулация и застрояване и инвестиционен проект за обект ,, Къща за гости “ УПИ III – 375 кв.229 по действащия регулационен план на град Козлодуй, имот с инд. 37798.506.357. Обекта ще се разположи в строителните граници на имота собственост на възложителя. Имотът се намира в урбанизирана територия с начин на трайно ползване ,,за жилищно строителство”, a съгласно разработения ПУП се променя отреждането ,, за Къща за гости “.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй: ,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от Община Козлодуй по Оперативна програма ,,Околна среда” 2014 – 2020г.’’

pdfУведомление за инвестиционно намерение от Община Козлодуй: ,,Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица ,,Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Козлодуй, област Враца”.Първи етап – ул. ,,Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. ,,Христо Ботев” до кръстовището на ул. ,,Христо Ботев’’ до кръстовището на ул.,,Освободител” и ул.,,Ломска”.

pdfУведомление за Инвестиционно предложение от Община Козлодуй: ,,Детски парк в кв.259, гр.Козлодуй”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Георги Кънчев 2011" за "Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури. Поставяне на 10 броя садки в язовир "Аспарухов вал" в землището на град Козлодуй

pdfПреценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: “Изграждане на въздушен електропровод 6кV между Брегова помпена станция (БПС) и ПС ,,Раней 5” на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД  за 2016г.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ,,ЧЕЗ Разпределение България” АД във връзка с ,,Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН с УПИ, ул. ,,Ломска”, гр.Козлодуй и изграждане на нов МТП 20/0,4kV – 400 k VA в имот 37798.508.129.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Фирма ,,ЕCO” EAД – МЕР Монтана, представлявано от инж. Красимир Тодоров Георгиев за ,, Ремонт на ВЛ 110 kV ,, Аспарухов вал” от стълб №24 до стълб № 149”

pdfУведомление за инвестиционно намерение от “ЕВРОСТИЛ- 98”, ЕООД за следното предложение: Подобряване на цялостната дейност и конкурентоспособност на стопанството на Евростил- 98 ЕООД в общ.Козлодуй, област Враца.

pdfНа основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,,ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕЕ БЪЛГАРИЯ” AД, Гр.София” бул.”Цариградско шосе”№ 159, EИК: 130277958, Изпълнителен директор на фирмата – възложител: Петър Холаковски съобщава, че има инвестиционно предложение за: Реконструкция на съществуващата въздушна мрежа НН с УПИ, ул.”Ломска”, гр. Козлодуй и изграждане на нов МТП 20/0,4kV – 400kVA в имот 37798.508.129.

pdfУведомление за инвестиционно намерение от “Kорект” ООД за жилищно строителство с РЗП до 1967кв.м., търговия с РЗП 1312кв.м и озеленяване.

pdfУведомление от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за следното инвестиционно предложение (ИП) от Инвестиционната програма: т. ИП – 9.114.1 ,,Реконструкция на КПП ,,Обзорно място”.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ,,ЕВРОСТИЛ -98” ЕООД ,,Изграждане и обособяване на склад за съхранение на селскостопанска продукция в Имот № 000814, землище с. Бутан, общ. Козлодуй, местност ,,Лъката”.  

pdfСъобщение във връзка с чл.62 „а”, ал.2 от Закона за водите, относно изземване на наносни отложения за добив на инертни материали от р.Дунав на „Мост Медиа” ЕООД в участък от km 697.400 до km 694.000 на река Дунав с плаващи средства.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от „ЧЕЗ Разпространение България” АД за изграждане на нова въздушна кабелна линия 1kV за външно ел.захранване на приемник ел.енергия в УПИ XXXVI – 258/поземлен имот(ПИ) с идентификатор по кадастрална карта и кадастралната карта и кадастралните регистри(КККР) 37798.504.520/, кв.211, по плана на гр.Козлодуй, Община Козлодуй. Новата въздушна кабелна линия 1кV ще се изгради в регулационните граници на гр.Козлодуй, върху общинска улица. Дължината на трасето на въздушната кабелна линия е 1кV e 123 m.Писмени становища и мнения се приемат в РОСВ, гр.Враца – 3000.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ,,AЗУРИТ ИНВЕСТ” EOOД гр.София, ж.к.Красна поляна II,бл.46, ап.36,инж.Кольо Тушев,че има следното инвестиционно предложение: Преустройство на съществуващ търговски обект в сграда за търговия и услуги “AЗУРИТ”.

pdfУведомление за инвестиционно предложение по чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС/ДВ.бр.25/2003г./ и по чл.10,ал.1и 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони/ДВ. бр.73/2007г./ от Държавно Предприятие “РАО”, `че има следното инвестиционно предложение: Авариен тръбопровод от изместен напоителен канал до АЕЦ ,,Козлодуй”.

pdfОбява, съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003./ от „ЧЕЗ Разпределение България” за инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1kV на приемник ел.енергия в УПИ XXXVI – 258/ПИ с идент. по КККР 37798.504.520/,Кв.211,/ул. “Хан Тервел” №5/, по плана на гр.Козлодуй, община Козлодуй”

pdfУведомление от ,,Теленор България”EАД,че има инвестиционно предложение за БАЗОВА СТАНЦИЯ № 5532, находяща върху сграда с ид.37798.512.243.1 и адм.адрес:гр.Козлодуй,ж.к.3,бл.13,вх.А, обл. Враца,общ, Козлодуй

pdfОбява от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй за инвестиционно предложение т.ИП  8.025.1- ТСС  ,,Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа с предварително изолирани тръби за безканално полагане и изграждане на нови топлопроводи в гр.Козлодуй”

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма “Мост Медиа” ЕООД, гр. Козлодуй за следната тема: Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Дунав

pdfУведомление за инвестиционно предложение от църква “Успение богородично” с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца за Ремонт, реставриране и обновяване на църква “Успение богородично” с.Хърлец

pdfУведомление за инвестиционно предложение от църква “Света Троица” с. Гложене, община Козлодуй, област Враца за Ремонт, реставриране и обновяване на църква “Света Троица” с.Гложене

pdfУведомление за инвестиционно предложение от църква “Света Троица” гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца за “Ремонт, реставриране и обновяване на църква “Света Троица” гр. Козлодуй

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Светлана Найденова Кирилова за “Изграждане на база за ремонт на гуми, измиване на автомобили и кафе-бар.”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Държавно Предприятие “ Радиоактивни отпадъци” – ДП РАО за Присъединяване на площадката на НХРАО към топлопреносната мрежа на АЕЦ “Козлодуй”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Държавно Предприятие “Радиоактивни отпадъци” за “Отвеждане на битово-фекалната канализация от площадка Радиана до съществуваща канализация на АЕЦ “Козлодуй”

pdfСъобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

pdfУведомление за инвестиционно предложение "Помещение за сладкарница и магазин" от "ВЕТЕЛ" ЕООД с. Бутан

pdfСъобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

pdfОбява от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за инвестиционно предложение ИП 4.307.1 „Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220 kV”

pdfГрафик за почистване (надробяване) на клоните от пролетната резитба в гр. Козлодуй

pdfОбява от Община Козлодуй за инвестиционно предложение „Реконструкция на вътрешно отделение, физиотерапия  и изграждане на външен асансьор в МБАЛ „С.Иван Рилски” гр. Козлодуй”

pdfОбява за инвестиционно предложение „Монтаж на модулна бензиностанция за дизелово гориво” от СД „Протон-91-Димитров и сие”, с. Хърлец, община Козлодуй

pdfОбява от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на съществуваща ведомствена бензиностанция на територията на „АЕЦ” Козлодуй

pdfОбява от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за инвестиционно предложение „Изграждане на система за битово (питейно) водоснабдяване на цех БПС”

pdfОбява от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за инвестиционно предложение „Изграждане на въздушен електропровод 6 кV между Брегова помпена станция (БПС) и ПС „Раней” 5”

pdfОбява от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за инвестиционно предложение „ОРУ. Реконструкция на мрежа високо напрежение”

pdfОбява съгл. чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ, бр. 25/2003 год./ от “Мост Медиа” ЕООД, гр. Козлодуй за инвестиционно предложение: “Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Дунав

pdfОбява , съгласно чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционнo предложение: От Янко Димитров Кънев за изграждане на автоработилница за монтаж,демонтаж и балансиране на гуми

pdfОбява , съгласно чл.4, ал.2 от   Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения:От ,,ФАМИЛИЯ М-ГРИЙН ЕНД ЕКО,,ЕООД  за изграждане на цех за метални конструкции и арматурен двор ,бетонов възел и оранжерия за отглеждане на зеленчуци на площадка в местността “МЕРИТЕ,,в землището на гр.Козлодуй

pdfОбява, съгласно чл.4, ал.2 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения от ЕТ” Антон Иванов” гр.Козлодуй за инвестиционно предложение: изграждане на “групов гараж за  три броя автобуси” гр.Козлодуй УПИ VІІІ-11 кв.152

pdfОбява , съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения /ДВ бр.25/2003г./ от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за инвестиционно предложение: т.ИП-9.114.1 “Реконструкция на КПП “Запад”

pdfОбява , съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения /ДВ бр.25/2003г./ от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за инвестиционно предложение: т.ИП-8.62.1 Реконструкция и модернизация на главно разпределително табло /ГРТ/ на хотелски комплекс “Истър”. Кабелно трасе за захранване на главно разпредалително табло /ГРТ/ на хотелски комплекс “Истър”

pdfОбява съгл.  чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ, бр. 25/2003 год./ от “ЕВРОБИЛД” ООД, гр. Бургас за инвестиционно предложение: “ПОСТАВЯНЕ НА МОБИЛЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ”

pdfСъобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите - 15.12.2015г.

pdfСъобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите - 18.11.2015г.

pdfИнформация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение подобект „Електрозахранващ кабел НН за АГРС Козлодуй и площадка за метално табло трансформатор (МТТ 20/0.4 kV)” на „Булгартрансгаз” ЕАД

pdfПриложение 1

pdfПриложение 2

pdfПриложение 3

pdfОбява от „СОНИ-07” ЕООД за инвестиционно предложение „Реконструкция с надстройка и пристройка на съществуваща нискоетажна сграда в Къща за гости”

pdfСъобщение по Закона за водите относно водовземане от р. Дунав за производство на химобезсолена вода

pdfИнформация за предвидените дейности по ИП „Модернизация на хале №7, гр. Козлодуй, собственост на „Яйца и птици” АД, за отглеждане на 26208 бр. кокошки носачки”

pdfСъобщение по ЗВ за изземване на наносни отложения при левия бряг на р. Огоста, в м. „Жабов рог”

pdfОбява за ИП „Модернизация на хале №7 на площадката в гр. Козлодуй, собственост на „Яйца и птици” АД, за отглеждане на 26 208 бр. кокошки носачки”

pdfОбява за среща за обществено обсъждане на ИП „Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци”

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на ИП „Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци” и приложенията към него (RAR)

pdfОбява от „Теленор България” ЕАД за изграждане на базова станция

pdfСъобщение, съгласно Закона за водите, за обект на водоснабдяване: бензиностанция в УПИ XІV, ХV и ХVІ, с. Гложене

pdfСъобщение по Закона за водите относно използване на води за корекция на дере в м. „Совата”, гр. Козлодуй

pdfСъобщение по Закона за водите, относно водоснабдяване за охлаждане на акумулаторно помещение в ДГС-2, АКС- компресорно помещение и съоръжения в 1-4 блок

pdfСъобщение по Закона за водите, относно водоснабдяване на БПС на АЕЦ „Козлодуй”

pdfСъобщение, съгласно Закона за водите, относно използване от „АЕЦ Козлодуй” на водите от водно тяло Порови води в Кватернера

pdfУведомление за инвестиционно предложение „Разработване (втори период) на петролно находище „Бутан-юг” – добив на суров нефт (кондензат) и природен газ – подземни богатства за период от петнадесет години”, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

pdfУведомление за ИП „Преустройство на съществуващ търговски обект в сграда за търговия и услуги „Азурит”

pdfУведомление за ИП за МТТ 20/0.4 кVА и кабелна линия 20 кV  за сграда за лабораторен контрол – площадка Радиана

pdfУведомление за ИП „Газификация на супермаркет „Пени Маркет” – Преработка на вътрешно-газова инсталация”

pdfИнформация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване (ДТВ) на АЕЦ “Козлодуй”– Студен канал 2”

pdfСъобщение за предстоящи мероприятия за дезинсекция срещу комари

pdfСъобщение за предстоящо третиране срещу кърлежи и бълхи на територията на община Козлодуй

pdfСъобщение по Закона за водите, относно издаване на разрешително за водовземане от подземни води

pdfСъобщение по Закона за водите, относно ползване на води от р. Огоста

pdfИнформация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на площадки за управление на материали от дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” – Изграждане на допълнителна площадка (Площадка № 4)”

pdfУведомление за третиране на площи в община Козлодуй срещу кърлежи и бълхи

pdfСъобщение от Басейнова дирекция за управление на водите съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

pdfРешение по ОВОС за одобрение на ИП „Съоръжение за третиране и кондициониране на РАО с ГКНО в АЕЦ Козлодуй”

pdfУведомление от ДП РАО за ИП за изграждане на допълнителна площадка за управление на материали от дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй"

pdfУведомление за инвестиционно намеренеие - продължаване срока на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй"

pdfОбява за срещи за обществено обсъждане "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности"

pdfДОВОС на инвестиционно предложение за Съоръжение за третиране и кондециониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема на АЕЦ "Козлодуй"

pdfПроцедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/

pdfДоклад за Оценка на въздействие върху околната среда /ДОВОС/

pdfПроект на Специализиран подробен устройствен план /СПУП/ на зона за превантивни защитни мерки /ЗПЗМ/ около АЕЦ "Козлодуй"

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook