Бюджет 2009

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009Г. ДО 31.12.2009Г.

Бюджета на община Козлодуй за 2009г. беше разработен, съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009г., Постановление №27/09.02.2009г.на МС, Закона за общинските бюджети, както и съобразно основните принципни насоки на Министерство на финансите при съставянето и изпълнението на бюджетите на Общините. Съобразен е с Решение №29/23.01.2009г.на МС за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2009г.

pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009Г. - 31.12.2009Г.

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?