РЕШЕНИЕ №69 / 01.09.2011

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 69
Козлодуй, 01.09.2011


ОТНОСНО:  Определяне броя на членовете на всяка отделна секционна избирателна комисия  (СИК) в община Козлодуй.


На основание  чл.35, чл.176, във връзка с чл.33, ал.1, т. 3  от ИК и решение № 56-ПВР/МИ от 05.08.2011 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Козлодуй

Р Е Ш И :

1. Определя  броя на членовете на всяка отделна СИК  в община Козлодуй, както следва:

Избирателна секция № 062000001 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000002 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000003 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000004 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000005 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000006 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000007 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000008 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000009 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000010 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000011 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000012 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.Избирателна секция № 062000013 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000014 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000016 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000017 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000018 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000019 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000020 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000021 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000022 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

Избирателна секция № 062000023 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000024 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000025 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000026 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000027 в състав от 5 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


2. При създаване на подвижна избирателна секция по чл.176 от ИК, ОИК определя броя на членовете на подвижната СИК да е в състав от 5 члена, включително председател, заместник-председатели секретар.


3. Кмета на община Козлодуй до 22 септември 2011 г. включително (30 дни преди изборния ден) провежда консултация за съставите на СИК и подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:

а)парламентарно представени партии и коалиции:
- Политическа партия „ГЕРБ";
- „Коалиция за България";
- Политическа партия „ДПС";
- Политическа партия „Атака";
- „Синята коалиция";
б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ".


4. При провеждане на консултацията при кмета на общината партиите и коалициите от партии по т. 3 представят:

а) писмено предложение за състав на СИК и подвижната СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на общинската избирателна комисия.


5. За проведената консултация се съставя протокол, който се подписва от всички участници в нея. При отказ да се подпише протокола от участник в консултацията, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.


6. В случаите, когато при консултацията е постигнато съгласие за съставите на СИК между представителите на партиите и коалициите от партии по т. 3, кмета на общината представя в ОИК до 22 септември 2011 г. включително, следните документи:

а) писмено предложение от кмета за състав на СИК, включително и подвижната СИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК;

в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 юни 2011 г., или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;

г) пълномощно от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от 21 юни 2011 г.;

д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, включително и писмените им възражения, ако има такива;

е) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.


7. В случаите, когато при консултацията не е постигнато съгласие за състава на СИК, кметът на общината изпраща на ОИК не по-късно от 22 септември 2011 г. включително (30 дни преди изборния ден), предложенията за състава на СИК и подвижната СИК, направени от представителите на партиите и коалициите от партии по т. 3, ведно с документите по т. 6, букви "б" - "е".


8. Когато кметът на общината не направи предложение до 22 септември 2011 г., той изпраща незабавно всички документи от проведените консултации в ОИК.


9. Когато при консултациите за състава на СИК не е постигнато съгласие, ОИК назначава СИК по направените предложения на партиите и коалициите от партии по т. 3 при спазване съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в Централната избирателна комисия.


10. Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.


11. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща СИК.


12. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.


13. При определяне съставите и ръководствата на СИК на района по чл. 68, ал. 2 и изборния район по чл. 70 от ИК се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК, както следва:

- Политическа партия „ГЕРБ" - 49,0 %;
- „Коалиция за България" - 19,6 %;
- Политическа партия „ДПС" - 14,7 %;
- Политическа партия „Атака" - 9,8 %;
- „Синята коалиция" - 4,9 %;


14. Политическа партия „НДСВ" има право на не повече от 2 % от членовете на СИК, но не по-малко от 1 член в рамките на изборния район по чл. 70 от ИК.


Изисквания към членовете на секционните избирателни комисии
15. За членове на СИК се назначават лица, които са:
а) български граждани;
б) навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) владеят български език.

Статут на членовете на секционните избирателни комисии
16. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.
17. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
18. Не могат да бъдат включвани в състава на СИК:
а) кандидатите за кметове, общински съветници и кандидатите за президент и вицепрезидент;
б) народните представители и членовете на Европейския парламент;
в) министрите или заместник-министрите,
г) главните секретари на президента на републиката, на Народното събрание или Министерския съвет;
д) главните секретари на министерство или областна администрация;
е) секретарите на община или кметство;
ж) съдиите в Конституционния съд, във Върховния административен съд и в административните съдилища или прокурорите в административните отдели към окръжните прокуратури или във Върховна административна прокуратура;
з) областните управители, техните заместници, кметовете или заместник-кметовете;
и) военнослужещите във въоръжените сили;
к) служителите в Министерството на вътрешните работи.
19. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

Приложение:Образец по чл.16, ал.3 от ИК

Решението може да се обжалва в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова

 Публикувано на 01.09.2011 в 17:00 часа


 1. РЕШЕНИЕ №69 / 01.09.2011 - Текуща страница
 2. РЕШЕНИЕ №36 / 26.08.2011
 3. РЕШЕНИЕ №39 / 26.08.2011
 4. РЕШЕНИЕ №40 / 26.08.2011
 5. РЕШЕНИЕ №41 / 26.08.2011
 6. РЕШЕНИЕ №42 / 26.08.2011
 7. РЕШЕНИЕ №43 / 26.08.2011
 8. РЕШЕНИЕ №44 / 26.08.2011
 9. РЕШЕНИЕ №45 / 26.08.2011
 10. РЕШЕНИЕ №46 / 26.08.2011
 11. РЕШЕНИЕ №47 / 27.08.2011
 12. РЕШЕНИЕ №48 / 27.08.2011
 13. РЕШЕНИЕ №49 / 27.08.2011
 14. РЕШЕНИЕ №50 / 27.08.2011
 15. РЕШЕНИЕ №51 / 27.08.2011
 16. РЕШЕНИЕ №52 / 27.08.2011
 17. РЕШЕНИЕ №53 / 27.08.2011
 18. РЕШЕНИЕ №54 / 27.08.2011
 19. РЕШЕНИЕ №55 / 27.08.2011
 20. РЕШЕНИЕ №56 / 27.08.2011
 21. РЕШЕНИЕ №57 / 28.08.2011
 22. РЕШЕНИЕ №58 / 28.08.2011
 23. РЕШЕНИЕ №59 / 28.08.2011
 24. РЕШЕНИЕ №61 / 28.08.2011
 25. РЕШЕНИЕ №62 / 28.08.2011
 26. РЕШЕНИЕ №63 / 28.08.2011
 27. РЕШЕНИЕ №64 / 28.08.2011
 28. РЕШЕНИЕ №65 / 28.08.2011
 29. РЕШЕНИЕ №67 / 30.08.2011
 30. РЕШЕНИЕ №68 / 01.09.2011
 31. Приложение към Решение № 69 / 01.09.2011 г.
 32. РЕШЕНИЕ №70 / 02.09.2011
 33. РЕШЕНИЕ №71 / 02.09.2011
 34. РЕШЕНИЕ №72 / 02.09.2011
 35. РЕШЕНИЕ №73 / 07.09.2011
 36. РЕШЕНИЕ №74 / 07.09.2011
 37. РЕШЕНИЕ №75 / 08.09.2011
 38. РЕШЕНИЕ №76 / 08.09.2011
 39. РЕШЕНИЕ №77 / 12.09.2011
 40. РЕШЕНИЕ №78 / 12.09.2011
 41. РЕШЕНИЕ №79 / 12.09.2011
 42. РЕШЕНИЕ №80 / 12.09.2011
 43. РЕШЕНИЕ №81 / 12.09.2011
 44. РЕШЕНИЕ №82 / 13.09.2011
 45. РЕШЕНИЕ №83 / 14.09.2011
 46. РЕШЕНИЕ №38 / 26.08.2011
 47. РЕШЕНИЕ №84 / 14.09.2011
 48. РЕШЕНИЕ №85 / 14.09.2011
 49. РЕШЕНИЕ №86 / 15.09.2011
 50. РЕШЕНИЕ №87 / 15.09.2011
 51. РЕШЕНИЕ №88 / 16.09.2011
 52. РЕШЕНИЕ №89 / 17.09.2011
 53. РЕШЕНИЕ №90 / 17.09.2011
 54. РЕШЕНИЕ №60 / 28.08.2011
 55. РЕШЕНИЕ №93 / 17.09.2011
 56. РЕШЕНИЕ №94 / 17.09.2011
 57. РЕШЕНИЕ №95 / 17.09.2011
 58. РЕШЕНИЕ №96 / 17.09.2011
 59. РЕШЕНИЕ №97 / 17.09.2011
 60. РЕШЕНИЕ №98 / 17.09.2011
 61. РЕШЕНИЕ №99 / 18.09.2011
 62. РЕШЕНИЕ №100 / 19.09.2011
 63. РЕШЕНИЕ №101 / 19.09.2011
 64. РЕШЕНИЕ №102 / 19.09.2011
 65. РЕШЕНИЕ №103 / 19.09.2011
 66. РЕШЕНИЕ №104 / 19.09.2011
 67. РЕШЕНИЕ №66 / 28.08.2011
 68. РЕШЕНИЕ №106 / 19.09.2011
 69. РЕШЕНИЕ №107 / 20.09.2011
 70. РЕШЕНИЕ №108 / 20.09.2011
 71. РЕШЕНИЕ №109 / 20.09.2011
 72. РЕШЕНИЕ №92 / 17.09.2011
 73. РЕШЕНИЕ №105 / 19.09.2011
 74. РЕШЕНИЕ №110 / 20.09.2011
 75. РЕШЕНИЕ №111 / 20.09.2011
 76. РЕШЕНИЕ №112 / 20.09.2011
 77. РЕШЕНИЕ №113 / 21.09.2011
 78. РЕШЕНИЕ №114 / 21.09.2011
 79. РЕШЕНИЕ №128 / 14.10.2011
 80. РЕШЕНИЕ №129 / 14.10.2011
 81. РЕШЕНИЕ №130 / 17.10.2011
 82. РЕШЕНИЕ №131 / 17.10.2011
 83. РЕШЕНИЕ №132 / 18.10.2011
 84. РЕШЕНИЕ №133 / 19.10.2011
 85. РЕШЕНИЕ №123 / 10.10.2011
 86. РЕШЕНИЕ №124 / 12.10.2011
 87. РЕШЕНИЕ №134 / 19.10.2011
 88. РЕШЕНИЕ №135 / 19.10.2011
 89. РЕШЕНИЕ №136 / 19.10.2011
 90. РЕШЕНИЕ №137 / 19.10.2011
 91. РЕШЕНИЕ №138 / 20.10.2011
 92. РЕШЕНИЕ №139 / 20.10.2011
 93. РЕШЕНИЕ №140 / 20.10.2011
 94. РЕШЕНИЕ №125 / 13.10.2011
 95. РЕШЕНИЕ №141 / 21.10.2011
 96. РЕШЕНИЕ №142 / 21.10.2011
 97. РЕШЕНИЕ №143 / 21.10.2011
 98. РЕШЕНИЕ №144 / 21.10.2011
 99. РЕШЕНИЕ №145 / 21.10.2011
 100. РЕШЕНИЕ №146 / 21.10.2011
 101. РЕШЕНИЕ №126 / 14.10.2011
 102. РЕШЕНИЕ №127 / 14.10.2011
 103. РЕШЕНИЕ №147 / 21.10.2011
 104. РЕШЕНИЕ №148 / 21.10.2011
 105. РЕШЕНИЕ №149 / 22.10.2011
 106. РЕШЕНИЕ №150 / 22.10.2011
 107. РЕШЕНИЕ №151 / 22.10.2011
 108. РЕШЕНИЕ №152 / 23.10.2011
 109. РЕШЕНИЕ №153 / 23.10.2011г.
 110. РЕШЕНИЕ №154 / 25.10.2011г.
 111. РЕШЕНИЕ №155 / 25.10.2011г.
 112. РЕШЕНИЕ №156 / 25.10.2011г.
 113. РЕШЕНИЕ №158 / 25.10.2011г.
 114. РЕШЕНИЕ №159 / 25.10.2011г.
 115. РЕШЕНИЕ №117 / 26.09.2011
 116. РЕШЕНИЕ №160 / 25.10.2011г.
 117. РЕШЕНИЕ №161 / 25.10.2011г.
 118. РЕШЕНИЕ №162 / 25.10.2011г.
 119. РЕШЕНИЕ №163 / 25.10.2011г.
 120. РЕШЕНИЕ №157 / 25.10.2011г.
 121. РЕШЕНИЕ №164 / 25.10.2011г.
 122. РЕШЕНИЕ №165 / 27.10.2011г.
 123. РЕШЕНИЕ №166 / 28.10.2011г.
 124. РЕШЕНИЕ №167 / 28.10.2011г.
 125. РЕШЕНИЕ №168 / 28.10.2011г.
 126. РЕШЕНИЕ №169 / 28.10.2011г.
 127. РЕШЕНИЕ №170 / 28.10.2011г.
 128. РЕШЕНИЕ №171 / 29.10.2011
 129. РЕШЕНИЕ №172 / 29.10.2011
 130. РЕШЕНИЕ №173 / 29.10.2011
 131. РЕШЕНИЕ №174 / 30.10.2011
 132. РЕШЕНИЕ №175 / 30.10.2011
 133. РЕШЕНИЕ №177 / 31.10.2011
 134. РЕШЕНИЕ №178 / 31.10.2011
 135. РЕШЕНИЕ №179 / 01.11.2011
 136. РЕШЕНИЕ №180 / 08.11.2011
 137. РЕШЕНИЕ №182 / 14.11.2011г.
 138. РЕШЕНИЕ №176 / 31.10.2011
 139. РЕШЕНИЕ №183 / 01.06.2012г.
 140. РЕШЕНИЕ №184 / 19.06.2012г.
 141. РЕШЕНИЕ № 185 / 28.08.2012 г.
 142. РЕШЕНИЕ № 186 / 28,08,2012 г.
 143. РЕШЕНИЕ № 187 / 28,08,2012 г.
 144. РЕШЕНИЕ № 188 / 28,08,2012 г.
 145. РЕШЕНИЕ № 189 / 29.08.2012 г.
 146. РЕШЕНИЕ №119 / 08.10.2011
 147. РЕШЕНИЕ № 190 / 29.08.2012 г.
 148. РЕШЕНИЕ №191 / 30.08.2012 г.
 149. РЕШЕНИЕ № 192 / 31.08.2012 г.
 150. РЕШЕНИЕ № 193 / 31.08.2012 г.
 151. РЕШЕНИЕ № 194 / 31.08.2012 г.
 152. РЕШЕНИЕ №118 / 05.10.2011
 153. РЕШЕНИЕ № 195 / 31.08.2012 г.
 154. РЕШЕНИЕ № 196 / 01.09.2012 г.
 155. РЕШЕНИЕ № 197 / 01.09.2012 г.
 156. РЕШЕНИЕ № 198 / 01.09.2012 г.
 157. РЕШЕНИЕ № 199 / 01.09.2012 г.
 158. РЕШЕНИЕ № 200 / 05.09.2012 г.
 159. РЕШЕНИЕ № 202 / 06.09.2012 г.
 160. РЕШЕНИЕ № 203 / 06.09.2012 г.
 161. РЕШЕНИЕ № 204 / 06.09.2012 г.
 162. РЕШЕНИЕ №120 / 08.10.2011
 163. РЕШЕНИЕ № 206 / 11.09.2012 г.
 164. РЕШЕНИЕ № 207 / 11.09.2012 г.
 165. РЕШЕНИЕ № 208 / 17.09.2012 г.
 166. РЕШЕНИЕ № 209 / 17.09.2012 г.
 167. РЕШЕНИЕ № 210 / 17.09.2012 г.
 168. РЕШЕНИЕ № 211 / 24.09.2012 г.
 169. РЕШЕНИЕ № 212 / 26.09.2012 г.
 170. РЕШЕНИЕ №121 / 08.10.2011
 171. РЕШЕНИЕ № 213 / 26.09.2012 Г.
 172. РЕШЕНИЕ № 214 / 28.09.2012 г.
 173. РЕШЕНИЕ № 215 / 02.10.2012 г.
 174. РЕШЕНИЕ № 216 / 03.10.2012 г.
 175. РЕШЕНИЕ № 217 / 03.10.2012 г.
 176. РЕШЕНИЕ № 218 / 03.10.2012 г.
 177. РЕШЕНИЕ № 205 / 06.09.2012 г.
 178. РЕШЕНИЕ № 219 / 05.10.2012 г.
 179. РЕШЕНИЕ № 220 / 05.10.2012 г.
 180. РЕШЕНИЕ № 221 / 06.10.2012 г.
 181. РЕШЕНИЕ №222 / 07.10.2012г.
 182. РЕШЕНИЕ № 223 / 07.09.2012 г.
 183. РЕШЕНИЕ №122 / 08.10.2011
 184. РЕШЕНИЕ № 225 / 07.10.2012 г.
 185. РЕШЕНИЕ № 226 / 07.10.2012 г.
 186. РЕШЕНИЕ № 227 / 08.10.2012 г.
 187. РЕШЕНИЕ № 228 / 11.10.2012 г.
 188. РЕШЕНИЕ № 229 / 12.10.2012 г.
 189. Решение №231 / 24.07.2013г.
 190. Решение №232 / 10.03.2014г.
 191. Решение №233 / 17.03.2014г.
 192. Решение №234 / 19.09.2014
 193. РЕШЕНИЕ №1а / 19.08.2011
 194. РЕШЕНИЕ №2 / 22.08.2011
 195. РЕШЕНИЕ № 224 / 07.10.2012 г.
 196. РЕШЕНИЕ №3 / 22.08.2011
 197. РЕШЕНИЕ №4 / 22.08.2011
 198. РЕШЕНИЕ №5 / 22.08.2011
 199. РЕШЕНИЕ №6 / 22.08.2011
 200. РЕШЕНИЕ №8 / 22.08.2011
 201. РЕШЕНИЕ №9 / 22.08.2011
 202. РЕШЕНИЕ №10 / 22.08.2011
 203. РЕШЕНИЕ №11 / 23.08.2011
 204. РЕШЕНИЕ №12 / 23.08.2011
 205. РЕШЕНИЕ №7 / 22.08.2011
 206. РЕШЕНИЕ №13 / 23.08.2011
 207. РЕШЕНИЕ №14 / 24.08.2011
 208. РЕШЕНИЕ №15 / 24.08.2011
 209. РЕШЕНИЕ №16 / 24.08.2011
 210. РЕШЕНИЕ №18 / 24.08.2011
 211. РЕШЕНИЕ №19 / 24.08.2011
 212. РЕШЕНИЕ №20 / 24.08.2011
 213. РЕШЕНИЕ №21 / 25.08.2011
 214. РЕШЕНИЕ №23 / 25.08.2011
 215. РЕШЕНИЕ №26 / 25.08.2011
 216. РЕШЕНИЕ №27 / 25.08.2011
 217. РЕШЕНИЕ №28 / 26.08.2011
 218. РЕШЕНИЕ №29 / 26.08.2011
 219. РЕШЕНИЕ №30 / 26.08.2011
 220. РЕШЕНИЕ №22 / 25.08.2011
 221. РЕШЕНИЕ №31 / 26.08.2011
 222. РЕШЕНИЕ №32 / 26.08.2011
 223. РЕШЕНИЕ №33 / 26.08.2011
 224. РЕШЕНИЕ №34 / 26.08.2011
 225. РЕШЕНИЕ №35 / 26.08.2011
 226. РЕШЕНИЕ №36 / 26.08.2011
 227. РЕШЕНИЕ №17 / 24.08.2011
 228. Общинска администрация
 229. Решения на ОИК
 230. ОИК Козлодуй
 231. Централна избирателна комисия
 232. РЕШЕНИЕ №24 / 25.08.2011
 233. РЕШЕНИЕ №181 / 08.11.2011
 234. РЕШЕНИЕ № 201 / 05.09.2012 г.
 235. РЕШЕНИЕ № 230 / 18.12.2012 г.
 236. РЕШЕНИЕ №25 / 25.08.2011
 237. РЕШЕНИЕ №91 / 17.09.2011
 238. РЕШЕНИЕ №115 / 26.09.2011
 239. РЕШЕНИЕ №116 / 26.09.2011

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
8% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
31% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
61% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
41% Complete (success)
Отчасти :
44% Complete (success)
Не мога да преценя :
15% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи