РЕШЕНИЕ № 211 / 24.09.2012 г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10


Общинска избирателна комисия  Козлодуй 


РЕШЕНИЕ
№ 211

Козлодуй, 24.09.2012 год. 

ОТНОСНО: Служебен контрол при провеждането на предизборната кампания за частичен избор на кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г. относно разпространяване на агитационни материал на нерегламентираните за това места в с.Хърлец


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.33, ал.1, т.17 вр. чл.134, ал.3 и ал.7 вр. чл.280 от ИК


Председателя на Общинската избирателна комисия служебно сезира комисията  за нарушения при провеждането на предизборната кампания за частичен избор на кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г. в периода от 7 септември до 7 октомври 2012г. относно разпространяване на агитационни материали - плакати на нерегламентираните за това места в с.Хърлец от кандидати в частичния избор на ПП БСП, ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ и ИК за издигане на независимия кандидат Ваньо Константинов Димитров за това, че в с. Хърлец по главната улица в посока от гр. Козлодуй в дясно върху уличните стълбове са разлепени агитационни материали – плакати с размери 67 х 47 см. на кандидата за кмет на кметство Хърлец предложен от ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРИТЯ Паула Маринова  с бюлетина № 4, на главната улица на с.Хърлец в посока центъра на селото към с.Гложене в дясно върху уличните стълбове са разлепени агитационни материали – плакати с размери 67 х 47 см. на независимия кандидат за кмет на кметство Хърлец предложен от ИК Ваньо Константинов Димитров с бюлетина № 3, на спирки на градския транспорт в района на Хидрострой и в двете посоки на движение, на спирката в центъра на селото, както и на дървета в началото на парка и на дървета пред читалището в селото са поставени агитационни материали – плакати с размери 67 х 47 см. на кандидата за кмет на кметство Хърлец предложен от ПП БСП Огнемир Симов с бюлетина № 2 и предлага ОИК да упражни правомощията си по чл.134, ал. 7 от ИК като възложи на ВрИД кмет на кметство Хърлец да изземе агитационните материали поставени на нерегламентираните за това места.

Допълнително сезира за това, че поставените плакати на независимия кандидат за кмет на кметство Хърлец предложен от ИК Ваньо Константинов Димитров с бюлетина № 3 не отговарят на законовото изискване по чл.134, ал. 2 от ИК да съдържат изискуемата информация, че „купуването и продаването на гласове е престъпление”, която да съставлява 10 на 100 от лицевата част на плаката.

Общинската избирателна комисия намери, че следва служебно да се занимае с  посочените по – горе нарушения при провеждане на предизборната кампания за частичен избор на кмет на кметство Хърлец с оглед правомощията по чл.33, ал.1 т.17 и чл.134, ал.3 и ал.7 от ИК, както следва:

На първо място за кандидата предложен от ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРИТЯ Паула Койчева Маринова с бюлетина № 4 видно от иззетия агитационен материал – плакат, съдържащ снимков материал на лицето кандидат за кмет  Паула Маринова , лого ЕНП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ,  и текст „Време е за смелост” и „Избери № 4 в бюлетина”, както и е посочен номера изтеглен от жребия в ОИК за бюлетина с № 4. По същество тези плакати имат характер на агитационни материали по смисъла на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс с оглед на съдържанието им, съдържащо призив и подкрепа в полза на лицето в качеството му на издигнат кандидат за кмет на кметство Хърлец в частичен избор на 7 октомври 2012г., като те са разлепени , т.е. разпространяват се след началото на откриването на предизборната кампания по смисъла на чл. 128 от Изборния кодекс, а именно 30 дни преди изборния ден на 7 октомври 2012г. При това положение и разпространяващия се агитационен материал под формата на плакати следва да бъдат поставени съгласно чл.134, ал. 3 от ИК само и единствено на местата определи за тази цел с нарочна заповед на ВрИД кмет на кметство Хърлец № 25 от 03.09.2012г. Така видно от същата заповед определените за това места са табло пред кметството, табло Хидрострой, табло спирка център, табло ромски квартал, табло пред фурната и западна стена на клуба в Бежански квартал. Доколкото плакатите на този кандидат са разлепени в село Хърлец на уличните стълбове, на кутиите съдържащи отчитащи средства за ел.ток, по улиците и на спирки на градския транспорт, то следва да бъдат иззети от кмета на кметството при нужда със съдействие на органите на МВР.

На следващо място за кандидата предложен ПП БСП Огнемир Симов с бюлетина № 2 видно от иззетия агитационен материал – плакат, съдържащ снимков материал на лицето кандидат за кмет  Д-р Огнемир Симов - лого БСП,  и текст „Заедно за Хърлец”, както и е посочен номера изтеглен от жребия в ОИК за бюлетина с № 2. По същество тези плакати имат характер на агитационни материали по смисъла на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс с оглед на съдържанието им, съдържащо призив и подкрепа в полза на лицето в качеството му на издигнат кандидат за кмет на кметство Хърлец, като те са разлепени , т.е. разпространяват се след началото на откриването на предизборната кампания по смисъла на чл. 128 от Изборния кодекс, а именно 30 дни преди изборния ден на 7 октомври 2012г. При това положение и разпространяващия се агитационен материал под формата на плакати следва да бъдат поставени съгласно чл.134, ал. 3 от ИК само и единствено на местата определи за тази цел с нарочна заповед на ВрИД кмет на кметство Хърлец № 25 от 03.09.2012г. Така видно от същата заповед определените за това места са табло пред кметството, табло Хидрострой, табло спирка център, табло ромски квартал, табло пред фурната и западна стена на клуба в Бежански квартал. Доколкото плакатите на този кандидат са разлепени в село Хърлец по улиците и на спирките на градския транспорт, то следва да бъдат иззети от кмета на кметството при нужда със съдействие на органите на МВР.

На последно място за кандидата предложен ИК за издигане на независимия кандидат Ваньо Константинов Димитров с бюлетина № 3 видно от иззетия агитационен материал – плакат, съдържащ снимков материал на лицето кандидат за кмет инж. Ваньо Константинов Димитров, лого Независим кандидат за кмет на с.Хърлец, общ.Козлодуй,  и текст „Гласувай за едно по-добро бъдеще”, както и е посочен номера изтеглен от жребия в ОИК за бюлетина с № 3. По същество тези плакати имат характер на агитационни материали по смисъла на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс с оглед на съдържанието им, съдържащо призив и подкрепа в полза на лицето в качеството му на издигнат кандидат за кмет на кметство Хърлец, като те са разлепени, т.е. разпространяват се след началото на откриването на предизборната кампания по смисъла на чл. 128 от Изборния кодекс, а именно 30 дни преди изборния ден на 7 октомври 2012г. При това положение и разпространяващия се агитационен материал под формата на плакати следва да бъдат поставени съгласно чл.134, ал. 3 от ИК само и единствено на местата определи за тази цел с нарочна заповед на ВрИД кмет на кметство Хърлец № 25 от 03.09.2012г. Така видно от същата заповед определените за това места са табло пред кметството, табло Хидрострой, табло спирка център, табло ромски квартал, табло пред фурната и западна стена на клуба в Бежански квартал. Доколкото плакатите на този кандидат са разлепени в село Хърлец на уличните стълбове, на кутиите съдържащи отчитащи средства за ел.ток, по улиците и на спирки на градския транспорт, то следва да бъдат иззети от кмета на кметството при нужда със съдействие на органите на МВР.

Наред с това същия агитационен материал – плакат на кандидата предложен ИК за издигане на независимия кандидат Ваньо Константинов Димитров с бюлетина № 3 е с размери 67 х 47 см. И съгласно разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс следва да  съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле. Така 10 на сто представлява обособено пространство с размери 6.7 х 47 см., а върха настоящите плакати те са с размери 4 х 47 см. или са по-малки от изискуемите по закон 10 на сто от размера на плаката, с което нарушават изборните правила и следва да бъдат иззети.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 17 и 134, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал.7  вр. чл.280 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


ВЪЗЛАГА на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй да изземе разпространените в нарушение на чл.134, ал.3 от ИК на кандидатите за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на 7 октомври 2012г. агитационни материали - плакати поставени на нерегламентираните за това места в с.Хърлец, община Козлодуй, посочени в Заповед № 25 от 03.09.2012г. на ВРИД кмет на кметство Хърлец от кандидати в частичния избор на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ – Паула Маринова, на ПП БСП Д-р Огнемир Симов, и на ИК за издигане на независимия кандидат инж. Ваньо Константинов Димитров разлепени по главната улица в посока от гр.Козлодуй в дясно върху уличните стълбове, на главната улица на с.Хърлец в посока от центъра на селото към с.Гложене в дясно върху уличните стълбове, на спирки на градския транспорт в района на Хидрострой и в двете посоки на движение, на спирката в центъра на селото, на спирката в края на с.Хърлец към с.Гложене, както и на дървета в началото на парка и на дървета пред читалището в селото и върху кофи за смет, находащи се в района на Бежанска махала.

ВЪЗЛАГА на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй да изземе разпространените в нарушение на чл.134, ал.2 от ИК на кандидата за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на 7 октомври 2012г. агитационни материали - плакати на ИК за издигане на независимия кандидат инж. Ваньо Константинов Димитров с бюлетина № 3 съдържащ снимков материал на лицето кандидат за кмет инж. Ваньо Константинов Димитров, лого Независим кандидат за кмет на с.Хърлец, общ.Козлодуй,  и текст „Гласувай за едно по-добро бъдеще”, както и е посочен номера изтеглен от жребия в ОИК за бюлетина с № 3, които съдържат информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление” , но заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал.


Препис от Решението да се изпрати на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство Хърлец за изпълнение.


Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3 дни от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова 1. РЕШЕНИЕ № 211 / 24.09.2012 г. - Текуща страница
 2. РЕШЕНИЕ №36 / 26.08.2011
 3. РЕШЕНИЕ №39 / 26.08.2011
 4. РЕШЕНИЕ №40 / 26.08.2011
 5. РЕШЕНИЕ №41 / 26.08.2011
 6. РЕШЕНИЕ №42 / 26.08.2011
 7. РЕШЕНИЕ №43 / 26.08.2011
 8. РЕШЕНИЕ №44 / 26.08.2011
 9. РЕШЕНИЕ №45 / 26.08.2011
 10. РЕШЕНИЕ №46 / 26.08.2011
 11. РЕШЕНИЕ №47 / 27.08.2011
 12. РЕШЕНИЕ №48 / 27.08.2011
 13. РЕШЕНИЕ №49 / 27.08.2011
 14. РЕШЕНИЕ №50 / 27.08.2011
 15. РЕШЕНИЕ №51 / 27.08.2011
 16. РЕШЕНИЕ №52 / 27.08.2011
 17. РЕШЕНИЕ №53 / 27.08.2011
 18. РЕШЕНИЕ №54 / 27.08.2011
 19. РЕШЕНИЕ №55 / 27.08.2011
 20. РЕШЕНИЕ №56 / 27.08.2011
 21. РЕШЕНИЕ №57 / 28.08.2011
 22. РЕШЕНИЕ №58 / 28.08.2011
 23. РЕШЕНИЕ №59 / 28.08.2011
 24. РЕШЕНИЕ №61 / 28.08.2011
 25. РЕШЕНИЕ №62 / 28.08.2011
 26. РЕШЕНИЕ №63 / 28.08.2011
 27. РЕШЕНИЕ №64 / 28.08.2011
 28. РЕШЕНИЕ №65 / 28.08.2011
 29. РЕШЕНИЕ №67 / 30.08.2011
 30. РЕШЕНИЕ №68 / 01.09.2011
 31. РЕШЕНИЕ №69 / 01.09.2011
 32. Приложение към Решение № 69 / 01.09.2011 г.
 33. РЕШЕНИЕ №70 / 02.09.2011
 34. РЕШЕНИЕ №71 / 02.09.2011
 35. РЕШЕНИЕ №72 / 02.09.2011
 36. РЕШЕНИЕ №73 / 07.09.2011
 37. РЕШЕНИЕ №74 / 07.09.2011
 38. РЕШЕНИЕ №75 / 08.09.2011
 39. РЕШЕНИЕ №76 / 08.09.2011
 40. РЕШЕНИЕ №77 / 12.09.2011
 41. РЕШЕНИЕ №78 / 12.09.2011
 42. РЕШЕНИЕ №79 / 12.09.2011
 43. РЕШЕНИЕ №80 / 12.09.2011
 44. РЕШЕНИЕ №81 / 12.09.2011
 45. РЕШЕНИЕ №82 / 13.09.2011
 46. РЕШЕНИЕ №83 / 14.09.2011
 47. РЕШЕНИЕ №38 / 26.08.2011
 48. РЕШЕНИЕ №84 / 14.09.2011
 49. РЕШЕНИЕ №85 / 14.09.2011
 50. РЕШЕНИЕ №86 / 15.09.2011
 51. РЕШЕНИЕ №87 / 15.09.2011
 52. РЕШЕНИЕ №88 / 16.09.2011
 53. РЕШЕНИЕ №89 / 17.09.2011
 54. РЕШЕНИЕ №90 / 17.09.2011
 55. РЕШЕНИЕ №60 / 28.08.2011
 56. РЕШЕНИЕ №93 / 17.09.2011
 57. РЕШЕНИЕ №94 / 17.09.2011
 58. РЕШЕНИЕ №95 / 17.09.2011
 59. РЕШЕНИЕ №96 / 17.09.2011
 60. РЕШЕНИЕ №97 / 17.09.2011
 61. РЕШЕНИЕ №98 / 17.09.2011
 62. РЕШЕНИЕ №99 / 18.09.2011
 63. РЕШЕНИЕ №100 / 19.09.2011
 64. РЕШЕНИЕ №101 / 19.09.2011
 65. РЕШЕНИЕ №102 / 19.09.2011
 66. РЕШЕНИЕ №103 / 19.09.2011
 67. РЕШЕНИЕ №104 / 19.09.2011
 68. РЕШЕНИЕ №66 / 28.08.2011
 69. РЕШЕНИЕ №106 / 19.09.2011
 70. РЕШЕНИЕ №107 / 20.09.2011
 71. РЕШЕНИЕ №108 / 20.09.2011
 72. РЕШЕНИЕ №109 / 20.09.2011
 73. РЕШЕНИЕ №92 / 17.09.2011
 74. РЕШЕНИЕ №105 / 19.09.2011
 75. РЕШЕНИЕ №110 / 20.09.2011
 76. РЕШЕНИЕ №111 / 20.09.2011
 77. РЕШЕНИЕ №112 / 20.09.2011
 78. РЕШЕНИЕ №113 / 21.09.2011
 79. РЕШЕНИЕ №114 / 21.09.2011
 80. РЕШЕНИЕ №128 / 14.10.2011
 81. РЕШЕНИЕ №129 / 14.10.2011
 82. РЕШЕНИЕ №130 / 17.10.2011
 83. РЕШЕНИЕ №131 / 17.10.2011
 84. РЕШЕНИЕ №132 / 18.10.2011
 85. РЕШЕНИЕ №133 / 19.10.2011
 86. РЕШЕНИЕ №123 / 10.10.2011
 87. РЕШЕНИЕ №124 / 12.10.2011
 88. РЕШЕНИЕ №134 / 19.10.2011
 89. РЕШЕНИЕ №135 / 19.10.2011
 90. РЕШЕНИЕ №136 / 19.10.2011
 91. РЕШЕНИЕ №137 / 19.10.2011
 92. РЕШЕНИЕ №138 / 20.10.2011
 93. РЕШЕНИЕ №139 / 20.10.2011
 94. РЕШЕНИЕ №140 / 20.10.2011
 95. РЕШЕНИЕ №125 / 13.10.2011
 96. РЕШЕНИЕ №141 / 21.10.2011
 97. РЕШЕНИЕ №142 / 21.10.2011
 98. РЕШЕНИЕ №143 / 21.10.2011
 99. РЕШЕНИЕ №144 / 21.10.2011
 100. РЕШЕНИЕ №145 / 21.10.2011
 101. РЕШЕНИЕ №146 / 21.10.2011
 102. РЕШЕНИЕ №126 / 14.10.2011
 103. РЕШЕНИЕ №127 / 14.10.2011
 104. РЕШЕНИЕ №147 / 21.10.2011
 105. РЕШЕНИЕ №148 / 21.10.2011
 106. РЕШЕНИЕ №149 / 22.10.2011
 107. РЕШЕНИЕ №150 / 22.10.2011
 108. РЕШЕНИЕ №151 / 22.10.2011
 109. РЕШЕНИЕ №152 / 23.10.2011
 110. РЕШЕНИЕ №153 / 23.10.2011г.
 111. РЕШЕНИЕ №154 / 25.10.2011г.
 112. РЕШЕНИЕ №155 / 25.10.2011г.
 113. РЕШЕНИЕ №156 / 25.10.2011г.
 114. РЕШЕНИЕ №158 / 25.10.2011г.
 115. РЕШЕНИЕ №159 / 25.10.2011г.
 116. РЕШЕНИЕ №117 / 26.09.2011
 117. РЕШЕНИЕ №160 / 25.10.2011г.
 118. РЕШЕНИЕ №161 / 25.10.2011г.
 119. РЕШЕНИЕ №162 / 25.10.2011г.
 120. РЕШЕНИЕ №163 / 25.10.2011г.
 121. РЕШЕНИЕ №157 / 25.10.2011г.
 122. РЕШЕНИЕ №164 / 25.10.2011г.
 123. РЕШЕНИЕ №165 / 27.10.2011г.
 124. РЕШЕНИЕ №166 / 28.10.2011г.
 125. РЕШЕНИЕ №167 / 28.10.2011г.
 126. РЕШЕНИЕ №168 / 28.10.2011г.
 127. РЕШЕНИЕ №169 / 28.10.2011г.
 128. РЕШЕНИЕ №170 / 28.10.2011г.
 129. РЕШЕНИЕ №171 / 29.10.2011
 130. РЕШЕНИЕ №172 / 29.10.2011
 131. РЕШЕНИЕ №173 / 29.10.2011
 132. РЕШЕНИЕ №174 / 30.10.2011
 133. РЕШЕНИЕ №175 / 30.10.2011
 134. РЕШЕНИЕ №177 / 31.10.2011
 135. РЕШЕНИЕ №178 / 31.10.2011
 136. РЕШЕНИЕ №179 / 01.11.2011
 137. РЕШЕНИЕ №180 / 08.11.2011
 138. РЕШЕНИЕ №182 / 14.11.2011г.
 139. РЕШЕНИЕ №176 / 31.10.2011
 140. РЕШЕНИЕ №183 / 01.06.2012г.
 141. РЕШЕНИЕ №184 / 19.06.2012г.
 142. РЕШЕНИЕ № 185 / 28.08.2012 г.
 143. РЕШЕНИЕ № 186 / 28,08,2012 г.
 144. РЕШЕНИЕ № 187 / 28,08,2012 г.
 145. РЕШЕНИЕ № 188 / 28,08,2012 г.
 146. РЕШЕНИЕ № 189 / 29.08.2012 г.
 147. РЕШЕНИЕ №119 / 08.10.2011
 148. РЕШЕНИЕ № 190 / 29.08.2012 г.
 149. РЕШЕНИЕ №191 / 30.08.2012 г.
 150. РЕШЕНИЕ № 192 / 31.08.2012 г.
 151. РЕШЕНИЕ № 193 / 31.08.2012 г.
 152. РЕШЕНИЕ № 194 / 31.08.2012 г.
 153. РЕШЕНИЕ №118 / 05.10.2011
 154. РЕШЕНИЕ № 195 / 31.08.2012 г.
 155. РЕШЕНИЕ № 196 / 01.09.2012 г.
 156. РЕШЕНИЕ № 197 / 01.09.2012 г.
 157. РЕШЕНИЕ № 198 / 01.09.2012 г.
 158. РЕШЕНИЕ № 199 / 01.09.2012 г.
 159. РЕШЕНИЕ № 200 / 05.09.2012 г.
 160. РЕШЕНИЕ № 202 / 06.09.2012 г.
 161. РЕШЕНИЕ № 203 / 06.09.2012 г.
 162. РЕШЕНИЕ № 204 / 06.09.2012 г.
 163. РЕШЕНИЕ №120 / 08.10.2011
 164. РЕШЕНИЕ № 206 / 11.09.2012 г.
 165. РЕШЕНИЕ № 207 / 11.09.2012 г.
 166. РЕШЕНИЕ № 208 / 17.09.2012 г.
 167. РЕШЕНИЕ № 209 / 17.09.2012 г.
 168. РЕШЕНИЕ № 210 / 17.09.2012 г.
 169. РЕШЕНИЕ № 212 / 26.09.2012 г.
 170. РЕШЕНИЕ №121 / 08.10.2011
 171. РЕШЕНИЕ № 213 / 26.09.2012 Г.
 172. РЕШЕНИЕ № 214 / 28.09.2012 г.
 173. РЕШЕНИЕ № 215 / 02.10.2012 г.
 174. РЕШЕНИЕ № 216 / 03.10.2012 г.
 175. РЕШЕНИЕ № 217 / 03.10.2012 г.
 176. РЕШЕНИЕ № 218 / 03.10.2012 г.
 177. РЕШЕНИЕ № 205 / 06.09.2012 г.
 178. РЕШЕНИЕ № 219 / 05.10.2012 г.
 179. РЕШЕНИЕ № 220 / 05.10.2012 г.
 180. РЕШЕНИЕ № 221 / 06.10.2012 г.
 181. РЕШЕНИЕ №222 / 07.10.2012г.
 182. РЕШЕНИЕ № 223 / 07.09.2012 г.
 183. РЕШЕНИЕ №122 / 08.10.2011
 184. РЕШЕНИЕ № 225 / 07.10.2012 г.
 185. РЕШЕНИЕ № 226 / 07.10.2012 г.
 186. РЕШЕНИЕ № 227 / 08.10.2012 г.
 187. РЕШЕНИЕ № 228 / 11.10.2012 г.
 188. РЕШЕНИЕ № 229 / 12.10.2012 г.
 189. Решение №231 / 24.07.2013г.
 190. Решение №232 / 10.03.2014г.
 191. Решение №233 / 17.03.2014г.
 192. Решение №234 / 19.09.2014
 193. РЕШЕНИЕ №1а / 19.08.2011
 194. РЕШЕНИЕ №2 / 22.08.2011
 195. РЕШЕНИЕ № 224 / 07.10.2012 г.
 196. РЕШЕНИЕ №3 / 22.08.2011
 197. РЕШЕНИЕ №4 / 22.08.2011
 198. РЕШЕНИЕ №5 / 22.08.2011
 199. РЕШЕНИЕ №6 / 22.08.2011
 200. РЕШЕНИЕ №8 / 22.08.2011
 201. РЕШЕНИЕ №9 / 22.08.2011
 202. РЕШЕНИЕ №10 / 22.08.2011
 203. РЕШЕНИЕ №11 / 23.08.2011
 204. РЕШЕНИЕ №12 / 23.08.2011
 205. РЕШЕНИЕ №7 / 22.08.2011
 206. РЕШЕНИЕ №13 / 23.08.2011
 207. РЕШЕНИЕ №14 / 24.08.2011
 208. РЕШЕНИЕ №15 / 24.08.2011
 209. РЕШЕНИЕ №16 / 24.08.2011
 210. РЕШЕНИЕ №18 / 24.08.2011
 211. РЕШЕНИЕ №19 / 24.08.2011
 212. РЕШЕНИЕ №20 / 24.08.2011
 213. РЕШЕНИЕ №21 / 25.08.2011
 214. РЕШЕНИЕ №23 / 25.08.2011
 215. РЕШЕНИЕ №26 / 25.08.2011
 216. РЕШЕНИЕ №27 / 25.08.2011
 217. РЕШЕНИЕ №28 / 26.08.2011
 218. РЕШЕНИЕ №29 / 26.08.2011
 219. РЕШЕНИЕ №30 / 26.08.2011
 220. РЕШЕНИЕ №22 / 25.08.2011
 221. РЕШЕНИЕ №31 / 26.08.2011
 222. РЕШЕНИЕ №32 / 26.08.2011
 223. РЕШЕНИЕ №33 / 26.08.2011
 224. РЕШЕНИЕ №34 / 26.08.2011
 225. РЕШЕНИЕ №35 / 26.08.2011
 226. РЕШЕНИЕ №36 / 26.08.2011
 227. РЕШЕНИЕ №17 / 24.08.2011
 228. Общинска администрация
 229. Решения на ОИК
 230. ОИК Козлодуй
 231. Централна избирателна комисия
 232. РЕШЕНИЕ №24 / 25.08.2011
 233. РЕШЕНИЕ №181 / 08.11.2011
 234. РЕШЕНИЕ № 201 / 05.09.2012 г.
 235. РЕШЕНИЕ № 230 / 18.12.2012 г.
 236. РЕШЕНИЕ №25 / 25.08.2011
 237. РЕШЕНИЕ №91 / 17.09.2011
 238. РЕШЕНИЕ №115 / 26.09.2011
 239. РЕШЕНИЕ №116 / 26.09.2011

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
8% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
32% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
61% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
40% Complete (success)
Формално :
38% Complete (success)
Грубо :
23% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
41% Complete (success)
Отчасти :
44% Complete (success)
Не мога да преценя :
15% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи