РЕШЕНИЕ № 230 / 18.12.2012 г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ

Р Е Ш Е Н И Е

230  

Гр. Козлодуй, 18 декември 2012 г.


Относно:  Сигнал за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община Козлодуй


Правно основание: чл. 42, ал. 1 т. 8 във връзка чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА


УСТАНОВЕНИТЕ ФАКТИ.

На 11.12.2012 г. с вх.№ 168 в Общинска избирателна комисия - Козлодуй е получено протоколно решение на ЦИК от 25.10.2012 г., с което  приложено е изпратено писмо имащо характер на сигнал от Христо Рибарев от гр.Козлодуй, с който сезира за това, че кмета на община Козлодуй избран на местните избори на 23 октомври 2011г. Румен Василев Маноев е собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност „ВАСМАН” ЕООД със седалище гр.Козлодуй с управител Васил Маноев, с което твърди, че извършва търговска дейност в нарушение на ЗМСМА.

ОИК – Козлодуй с протоколно решение № 70 от 12.12.2012 г. прие решението на ЦИК и изпратения сигнал и по реда на чл.42, ал. 2 от ЗСМСА служебно изиска и прие писмени доказателства за изясняване обстоятелствата имащи значение за казуса, а именно: писмо на председателя на Общински съвет – Козлодуй вх. № 169 от 13.12.2012 г., с което удостоверява факта, че кандидата за кмет на община Козлодуй избран на местните избори на 23 октомври 2012 г. Румен Василев Маноев е положил клетва и подписал клетвен лист по реда на чл.32 от ЗМСМА на 10.11.2011 г.; служебна справка от Търговския регистър при Агенция по вписванията за физическото лице Румен Василев Маноев и за юридическото лице търговско дружество „ВАСМАН” ЕООД  със седалище гр.Козлодуй, видно от които към датата на произнасяне на ОИК кмета на община Козлодуй Румен Василев Маноев не е регистриран като едноличен търговец и няма регистрирани юридически лица търговци, в които той да притежава дялове, акции или да има други участия. Установява се и, че на 07.12.2012 г. Румен Маноев като едноличен собственик на капитала на „ВАСМАН” ЕООД, гр.Козлодуй е прехвърлил всичките си дружествени дялове на трето лице.

В срока и по реда на чл.42, ал. 3 от ЗМСМА кмета на община Козлодуй Румен Маноев е представил на комисията писмено възражение с вх.№ 170 от 15.12.2012г., в което подробно излага съображения за липсата на законови основания по ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на община Козлодуй.


ПРАВНИ ИЗВОДИ.

От събраните в административното производство пред ОИК писмени доказателства безспорно се установява и на комисията служебно е известно обстоятелството, че Румен Василев Маноев е кандидата избран за кмет на община Козлодуй на местните избори на 23 октомври 2011г. и видно от писмото на председателя на ОбС – Козлодуй той е положил клетва и подписал клетвен лист съгласно чл.32, ал. 1 от ЗМСМА на 10.11.2011 г., а с това са възникнали пълномощията му на кмет на община Козлодуй, арг. на чл.38, ал.4  от ЗМСМА.

От служебната справка извършена на 17.12.2012 г. в ТР при АВ за физическото лице Румен Василев Маноев и за юридическото лице търговско дружество „ВАСМАН” ЕООД със седалище гр.Козлодуй се установяват обстоятелствата, че Румен Василев Маноев е бил едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност  „ВАСМАН” ЕООД, гр.Козлодуй до 07.12.2012г., когато е прехвърлил всичките си дружествени дялове на трето лице. От справката е видно и, че Румен Василев Маноев никога не е бил управител на дружеството.

При тези безспорно установени обстоятелства и като съобрази и писменото възражение на кмета на община Козлодуй, Общинската избирателна комисия намира, че сигнала на Христо Рибарев следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан, тъй като няма законови основания по чл.42, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община Козлодуй Румен Василев Маноев, тъй като не е нарушил забраната по чл.41, ал. 1 от ЗМСМА да извършва търговска дейност по Търговския закон като собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност.

Разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗМСМА предвижда кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Разпоредбата на чл.42, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА указва, че пълномощията на кметовете на общини или кметства се прекратяват предсрочно при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

Така по същество въпроса е кмета на община Козлодуй избран на местните избори на 23 октомври 2011 г. Румен Василев Маноев нарушил ли е забраната по чл.41, ал. 1 от ЗМСМА да извършва търговска дейност по смисъла на ТЗ като едноличен собственик на капитала на търговско дружество „ВАСМАН” ЕООД, гр.Козлодуй?

Общинската избирателна комисия като съобрази събраните писмени доказателства и съдебната практика намира, че кмета на община Козлодуй като собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност „ВАСМАН” ЕООД, гр.Козлодуй и към момента на избора му за кмет на общината и на възникване на пълномощията му като кмет на община Козлодуй на 10.11.2011 г.  не е нарушил забраната по чл.41, ал. 1 от ЗМСМА да извършва търговска дейност по Търговския закон /ТЗ/. Това е така, тъй като понятието „търговска дейност” е уредено и неговото значение се извежда единствено от законовите разпоредби касаещи търговското право, т.е. доколкото „търговската дейност” е строго регламентирана единствено в ТЗ, не би могло да се разсъждава на плоскостта на понятието в широк смисъл. Така в ТЗ законодателят си служи с два алтернативни критерия при определяне на една сделка като търговска, а следователно и дейността: обективен и субективен.

Обективният критерий изхожда от вида на сделките, обявени от закона за търговски в чл. 286, ал. 2 във вр. с чл. 1, ал. 1 от ТЗ, така физическото или юридическото лице, извършващо сделките по чл. 1, ал. 1 ТЗ се счита от закона за търговец и извършва търговска дейност съгласно ТЗ. В сигнала не са наведени доводи и в преписката няма данни, нито доказателства кмета на общината Румен Маноев като физическо лице да е извършвал сделки по чл.1, ал.1 от ТЗ, с което да е нарушил забраната по чл.41 , ал. 1 от ЗМСМА.

Субективният критерий определя сделката като търговска, съобразно обстоятелството дали е извършена от търговец в това му качество. При тази хипотеза, за да се определи една сделка като търговска, тя трябва да е извършена от търговеца при осъществяване на неговата дейност по занятие /вж. Решение 391 от 27.05.2008 г. на ВКС по т.д. № 150/2008 г., ТК и Решение № 443 от 23.04.2008 г. на ВКС по т.д. № 1011/2007 г., ТК/. Доколкото търговеца, който по занятие извършва търговска дейност е самостоятелно юридическото лице отделен правен субект търговското дружество „ВАСМАН” ЕООД, гр.Козлодуй, то именно това юридическо лице извършва търговската дейност чрез своя управител и за сметка на дружеството, а не физическото лице Румен Маноев собственик на капитала на дружеството. В този смисъл е и съдебната практика  изложена в Решение № 212 от 26.01.1995г. по ф.д. № 119/1994г. на ВС на РБ, където съдът по аналогичен казус се е произнесъл, че когато с имуществото на едно лице /физическо или юридическо/ се образува търговско дружество, последното, като отделно юридическо лице става самостоятелен правен субект, различен от лицето /физическо или юридическо/, което го е създало, афишира се в търговския свят именно като търговско дружество /”ВАСМАН” ЕООД, гр.Козлодуй/ с всички правни последици от това и търговската дейност, която се извършва е, дейност на дружеството с ограничена отговорност, а не на лицето създало дружеството, затова аргументите за нарушаване на разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗМСМА от кмета на общината Румен Маноев като едноличен собственик на капитала на ЕООД са несъстоятелни и не кореспондират със закона.

Водим от изложените правни съображения и на основание чл.42, ал. 1 т.8 вр. чл.41, ал.1 от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия – Козлодуй


Р Е Ш И:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигналa на Христо Рибарев от гр.Козлодуй за нарушение на забраната по чл.41, ал. 1 от ЗМСМА от кмета на община Козлодуй Румен Василев Маноев КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОТКАЗВА ДА ПРЕКРАТИ ПРЕДСРОЧНО пълномощията на кмета на община Козлодуй Румен Василев Маноев избран на местните избори на 23 октомври 2011г. на основание чл.42, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА за нарушение на чл.41, ал. 1 от ЗМСМА.


Решението подлежи на обжалване по реда на чл.267 от ИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова
 • Публикувано на 18.12.2012 в 17:50 часа


 1. РЕШЕНИЕ № 230 / 18.12.2012 г. - Текуща страница
 2. РЕШЕНИЕ №36 / 26.08.2011
 3. РЕШЕНИЕ №39 / 26.08.2011
 4. РЕШЕНИЕ №40 / 26.08.2011
 5. РЕШЕНИЕ №41 / 26.08.2011
 6. РЕШЕНИЕ №42 / 26.08.2011
 7. РЕШЕНИЕ №43 / 26.08.2011
 8. РЕШЕНИЕ №44 / 26.08.2011
 9. РЕШЕНИЕ №45 / 26.08.2011
 10. РЕШЕНИЕ №46 / 26.08.2011
 11. РЕШЕНИЕ №47 / 27.08.2011
 12. РЕШЕНИЕ №48 / 27.08.2011
 13. РЕШЕНИЕ №49 / 27.08.2011
 14. РЕШЕНИЕ №50 / 27.08.2011
 15. РЕШЕНИЕ №51 / 27.08.2011
 16. РЕШЕНИЕ №52 / 27.08.2011
 17. РЕШЕНИЕ №53 / 27.08.2011
 18. РЕШЕНИЕ №54 / 27.08.2011
 19. РЕШЕНИЕ №55 / 27.08.2011
 20. РЕШЕНИЕ №56 / 27.08.2011
 21. РЕШЕНИЕ №57 / 28.08.2011
 22. РЕШЕНИЕ №58 / 28.08.2011
 23. РЕШЕНИЕ №59 / 28.08.2011
 24. РЕШЕНИЕ №61 / 28.08.2011
 25. РЕШЕНИЕ №62 / 28.08.2011
 26. РЕШЕНИЕ №63 / 28.08.2011
 27. РЕШЕНИЕ №64 / 28.08.2011
 28. РЕШЕНИЕ №65 / 28.08.2011
 29. РЕШЕНИЕ №67 / 30.08.2011
 30. РЕШЕНИЕ №68 / 01.09.2011
 31. РЕШЕНИЕ №69 / 01.09.2011
 32. Приложение към Решение № 69 / 01.09.2011 г.
 33. РЕШЕНИЕ №70 / 02.09.2011
 34. РЕШЕНИЕ №71 / 02.09.2011
 35. РЕШЕНИЕ №72 / 02.09.2011
 36. РЕШЕНИЕ №73 / 07.09.2011
 37. РЕШЕНИЕ №74 / 07.09.2011
 38. РЕШЕНИЕ №75 / 08.09.2011
 39. РЕШЕНИЕ №76 / 08.09.2011
 40. РЕШЕНИЕ №77 / 12.09.2011
 41. РЕШЕНИЕ №78 / 12.09.2011
 42. РЕШЕНИЕ №79 / 12.09.2011
 43. РЕШЕНИЕ №80 / 12.09.2011
 44. РЕШЕНИЕ №81 / 12.09.2011
 45. РЕШЕНИЕ №82 / 13.09.2011
 46. РЕШЕНИЕ №83 / 14.09.2011
 47. РЕШЕНИЕ №38 / 26.08.2011
 48. РЕШЕНИЕ №84 / 14.09.2011
 49. РЕШЕНИЕ №85 / 14.09.2011
 50. РЕШЕНИЕ №86 / 15.09.2011
 51. РЕШЕНИЕ №87 / 15.09.2011
 52. РЕШЕНИЕ №88 / 16.09.2011
 53. РЕШЕНИЕ №89 / 17.09.2011
 54. РЕШЕНИЕ №90 / 17.09.2011
 55. РЕШЕНИЕ №60 / 28.08.2011
 56. РЕШЕНИЕ №93 / 17.09.2011
 57. РЕШЕНИЕ №94 / 17.09.2011
 58. РЕШЕНИЕ №95 / 17.09.2011
 59. РЕШЕНИЕ №96 / 17.09.2011
 60. РЕШЕНИЕ №97 / 17.09.2011
 61. РЕШЕНИЕ №98 / 17.09.2011
 62. РЕШЕНИЕ №99 / 18.09.2011
 63. РЕШЕНИЕ №100 / 19.09.2011
 64. РЕШЕНИЕ №101 / 19.09.2011
 65. РЕШЕНИЕ №102 / 19.09.2011
 66. РЕШЕНИЕ №103 / 19.09.2011
 67. РЕШЕНИЕ №104 / 19.09.2011
 68. РЕШЕНИЕ №66 / 28.08.2011
 69. РЕШЕНИЕ №106 / 19.09.2011
 70. РЕШЕНИЕ №107 / 20.09.2011
 71. РЕШЕНИЕ №108 / 20.09.2011
 72. РЕШЕНИЕ №109 / 20.09.2011
 73. РЕШЕНИЕ №92 / 17.09.2011
 74. РЕШЕНИЕ №105 / 19.09.2011
 75. РЕШЕНИЕ №110 / 20.09.2011
 76. РЕШЕНИЕ №111 / 20.09.2011
 77. РЕШЕНИЕ №112 / 20.09.2011
 78. РЕШЕНИЕ №113 / 21.09.2011
 79. РЕШЕНИЕ №114 / 21.09.2011
 80. РЕШЕНИЕ №128 / 14.10.2011
 81. РЕШЕНИЕ №129 / 14.10.2011
 82. РЕШЕНИЕ №130 / 17.10.2011
 83. РЕШЕНИЕ №131 / 17.10.2011
 84. РЕШЕНИЕ №132 / 18.10.2011
 85. РЕШЕНИЕ №133 / 19.10.2011
 86. РЕШЕНИЕ №123 / 10.10.2011
 87. РЕШЕНИЕ №124 / 12.10.2011
 88. РЕШЕНИЕ №134 / 19.10.2011
 89. РЕШЕНИЕ №135 / 19.10.2011
 90. РЕШЕНИЕ №136 / 19.10.2011
 91. РЕШЕНИЕ №137 / 19.10.2011
 92. РЕШЕНИЕ №138 / 20.10.2011
 93. РЕШЕНИЕ №139 / 20.10.2011
 94. РЕШЕНИЕ №140 / 20.10.2011
 95. РЕШЕНИЕ №125 / 13.10.2011
 96. РЕШЕНИЕ №141 / 21.10.2011
 97. РЕШЕНИЕ №142 / 21.10.2011
 98. РЕШЕНИЕ №143 / 21.10.2011
 99. РЕШЕНИЕ №144 / 21.10.2011
 100. РЕШЕНИЕ №145 / 21.10.2011
 101. РЕШЕНИЕ №146 / 21.10.2011
 102. РЕШЕНИЕ №126 / 14.10.2011
 103. РЕШЕНИЕ №127 / 14.10.2011
 104. РЕШЕНИЕ №147 / 21.10.2011
 105. РЕШЕНИЕ №148 / 21.10.2011
 106. РЕШЕНИЕ №149 / 22.10.2011
 107. РЕШЕНИЕ №150 / 22.10.2011
 108. РЕШЕНИЕ №151 / 22.10.2011
 109. РЕШЕНИЕ №152 / 23.10.2011
 110. РЕШЕНИЕ №153 / 23.10.2011г.
 111. РЕШЕНИЕ №154 / 25.10.2011г.
 112. РЕШЕНИЕ №155 / 25.10.2011г.
 113. РЕШЕНИЕ №156 / 25.10.2011г.
 114. РЕШЕНИЕ №158 / 25.10.2011г.
 115. РЕШЕНИЕ №159 / 25.10.2011г.
 116. РЕШЕНИЕ №117 / 26.09.2011
 117. РЕШЕНИЕ №160 / 25.10.2011г.
 118. РЕШЕНИЕ №161 / 25.10.2011г.
 119. РЕШЕНИЕ №162 / 25.10.2011г.
 120. РЕШЕНИЕ №163 / 25.10.2011г.
 121. РЕШЕНИЕ №157 / 25.10.2011г.
 122. РЕШЕНИЕ №164 / 25.10.2011г.
 123. РЕШЕНИЕ №165 / 27.10.2011г.
 124. РЕШЕНИЕ №166 / 28.10.2011г.
 125. РЕШЕНИЕ №167 / 28.10.2011г.
 126. РЕШЕНИЕ №168 / 28.10.2011г.
 127. РЕШЕНИЕ №169 / 28.10.2011г.
 128. РЕШЕНИЕ №170 / 28.10.2011г.
 129. РЕШЕНИЕ №171 / 29.10.2011
 130. РЕШЕНИЕ №172 / 29.10.2011
 131. РЕШЕНИЕ №173 / 29.10.2011
 132. РЕШЕНИЕ №174 / 30.10.2011
 133. РЕШЕНИЕ №175 / 30.10.2011
 134. РЕШЕНИЕ №177 / 31.10.2011
 135. РЕШЕНИЕ №178 / 31.10.2011
 136. РЕШЕНИЕ №179 / 01.11.2011
 137. РЕШЕНИЕ №180 / 08.11.2011
 138. РЕШЕНИЕ №182 / 14.11.2011г.
 139. РЕШЕНИЕ №176 / 31.10.2011
 140. РЕШЕНИЕ №183 / 01.06.2012г.
 141. РЕШЕНИЕ №184 / 19.06.2012г.
 142. РЕШЕНИЕ № 185 / 28.08.2012 г.
 143. РЕШЕНИЕ № 186 / 28,08,2012 г.
 144. РЕШЕНИЕ № 187 / 28,08,2012 г.
 145. РЕШЕНИЕ № 188 / 28,08,2012 г.
 146. РЕШЕНИЕ № 189 / 29.08.2012 г.
 147. РЕШЕНИЕ №119 / 08.10.2011
 148. РЕШЕНИЕ № 190 / 29.08.2012 г.
 149. РЕШЕНИЕ №191 / 30.08.2012 г.
 150. РЕШЕНИЕ № 192 / 31.08.2012 г.
 151. РЕШЕНИЕ № 193 / 31.08.2012 г.
 152. РЕШЕНИЕ № 194 / 31.08.2012 г.
 153. РЕШЕНИЕ №118 / 05.10.2011
 154. РЕШЕНИЕ № 195 / 31.08.2012 г.
 155. РЕШЕНИЕ № 196 / 01.09.2012 г.
 156. РЕШЕНИЕ № 197 / 01.09.2012 г.
 157. РЕШЕНИЕ № 198 / 01.09.2012 г.
 158. РЕШЕНИЕ № 199 / 01.09.2012 г.
 159. РЕШЕНИЕ № 200 / 05.09.2012 г.
 160. РЕШЕНИЕ № 202 / 06.09.2012 г.
 161. РЕШЕНИЕ № 203 / 06.09.2012 г.
 162. РЕШЕНИЕ № 204 / 06.09.2012 г.
 163. РЕШЕНИЕ №120 / 08.10.2011
 164. РЕШЕНИЕ № 206 / 11.09.2012 г.
 165. РЕШЕНИЕ № 207 / 11.09.2012 г.
 166. РЕШЕНИЕ № 208 / 17.09.2012 г.
 167. РЕШЕНИЕ № 209 / 17.09.2012 г.
 168. РЕШЕНИЕ № 210 / 17.09.2012 г.
 169. РЕШЕНИЕ № 211 / 24.09.2012 г.
 170. РЕШЕНИЕ № 212 / 26.09.2012 г.
 171. РЕШЕНИЕ №121 / 08.10.2011
 172. РЕШЕНИЕ № 213 / 26.09.2012 Г.
 173. РЕШЕНИЕ № 214 / 28.09.2012 г.
 174. РЕШЕНИЕ № 215 / 02.10.2012 г.
 175. РЕШЕНИЕ № 216 / 03.10.2012 г.
 176. РЕШЕНИЕ № 217 / 03.10.2012 г.
 177. РЕШЕНИЕ № 218 / 03.10.2012 г.
 178. РЕШЕНИЕ № 205 / 06.09.2012 г.
 179. РЕШЕНИЕ № 219 / 05.10.2012 г.
 180. РЕШЕНИЕ № 220 / 05.10.2012 г.
 181. РЕШЕНИЕ № 221 / 06.10.2012 г.
 182. РЕШЕНИЕ №222 / 07.10.2012г.
 183. РЕШЕНИЕ № 223 / 07.09.2012 г.
 184. РЕШЕНИЕ №122 / 08.10.2011
 185. РЕШЕНИЕ № 225 / 07.10.2012 г.
 186. РЕШЕНИЕ № 226 / 07.10.2012 г.
 187. РЕШЕНИЕ № 227 / 08.10.2012 г.
 188. РЕШЕНИЕ № 228 / 11.10.2012 г.
 189. РЕШЕНИЕ № 229 / 12.10.2012 г.
 190. Решение №231 / 24.07.2013г.
 191. Решение №232 / 10.03.2014г.
 192. Решение №233 / 17.03.2014г.
 193. Решение №234 / 19.09.2014
 194. РЕШЕНИЕ №1а / 19.08.2011
 195. РЕШЕНИЕ №2 / 22.08.2011
 196. РЕШЕНИЕ № 224 / 07.10.2012 г.
 197. РЕШЕНИЕ №3 / 22.08.2011
 198. РЕШЕНИЕ №4 / 22.08.2011
 199. РЕШЕНИЕ №5 / 22.08.2011
 200. РЕШЕНИЕ №6 / 22.08.2011
 201. РЕШЕНИЕ №8 / 22.08.2011
 202. РЕШЕНИЕ №9 / 22.08.2011
 203. РЕШЕНИЕ №10 / 22.08.2011
 204. РЕШЕНИЕ №11 / 23.08.2011
 205. РЕШЕНИЕ №12 / 23.08.2011
 206. РЕШЕНИЕ №7 / 22.08.2011
 207. РЕШЕНИЕ №13 / 23.08.2011
 208. РЕШЕНИЕ №14 / 24.08.2011
 209. РЕШЕНИЕ №15 / 24.08.2011
 210. РЕШЕНИЕ №16 / 24.08.2011
 211. РЕШЕНИЕ №18 / 24.08.2011
 212. РЕШЕНИЕ №19 / 24.08.2011
 213. РЕШЕНИЕ №20 / 24.08.2011
 214. РЕШЕНИЕ №21 / 25.08.2011
 215. РЕШЕНИЕ №23 / 25.08.2011
 216. РЕШЕНИЕ №26 / 25.08.2011
 217. РЕШЕНИЕ №27 / 25.08.2011
 218. РЕШЕНИЕ №28 / 26.08.2011
 219. РЕШЕНИЕ №29 / 26.08.2011
 220. РЕШЕНИЕ №30 / 26.08.2011
 221. РЕШЕНИЕ №22 / 25.08.2011
 222. РЕШЕНИЕ №31 / 26.08.2011
 223. РЕШЕНИЕ №32 / 26.08.2011
 224. РЕШЕНИЕ №33 / 26.08.2011
 225. РЕШЕНИЕ №34 / 26.08.2011
 226. РЕШЕНИЕ №35 / 26.08.2011
 227. РЕШЕНИЕ №36 / 26.08.2011
 228. РЕШЕНИЕ №17 / 24.08.2011
 229. Общинска администрация
 230. Решения на ОИК
 231. ОИК Козлодуй
 232. Централна избирателна комисия
 233. РЕШЕНИЕ №24 / 25.08.2011
 234. РЕШЕНИЕ №181 / 08.11.2011
 235. РЕШЕНИЕ № 201 / 05.09.2012 г.
 236. РЕШЕНИЕ №25 / 25.08.2011
 237. РЕШЕНИЕ №91 / 17.09.2011
 238. РЕШЕНИЕ №115 / 26.09.2011
 239. РЕШЕНИЕ №116 / 26.09.2011

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
7% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
38% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
25% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
37% Complete (success)
Отчасти :
44% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи