Кмет на Община Козлодуй

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

Маринела Николова

KMET

Стая - 208

Телефон - (0973) 85 800 ·

Факс - (0973) 80 183

EmailKmet@kozloduy.bg

 

Приемен ден -  Сряда -  15:00.

Записване за приемен ден - на гише Деловодство в ЦАО, телефон (0973) 85 837

 


 

Маринела Николова е родом от Козлодуй.
Завършва с отличие магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ в Икономическата академия „Д. А. Ценов“ - Свищов.
Има над седемнадесет години мениджърски опит. Има дългогодишен опит като ръководител на Регионална поща - Козлодуй.
От три години е директор на дирекция „Бюро по труда“ - Козлодуй. Под нейното ръководство институцията спечели първа награда от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта за най-доброто изпълнение на цялостната дейност за 2013 г. в категорията „Малка ДБТ“. Така във времето Бюро по труда - Козлодуй се нарежда сред първите места в страната по усвояване на европейски средства и работа по програми за заетост.
Омъжена е и има една дъщеря. Тя обича спорта.
Доброволец е към нестопански организации за работа с млади хора. 
Избрана е за кмет на община Козлодуй на 25 октомври, 2015 година.


ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

Чл.10.(1) Кметът на общината:

1.  Ръководи цялата изпълнителна дейност в общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, секретаря на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези, които подпомагат дейността на кметовете на кметства, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на МВР;
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11.  Председателства Съвета по сигурност;
12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея или одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
16. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;
17. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
18. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната соственост;
 (2) Кметът на общината, в случаите, определени със закон, изпълнява и други функции, възложени му от централните държавни органи.
 (3) Кметът на общината представя пред Общинския съвет Програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове и очаквани резултати. Представя на Общинския съвет годишен доклад за изпълнението на програмата до 31 януари.
 (4) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 4, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Чл.11. В изпълнение на правомощията си кметът на общината издава заповеди.


 1. Кмет на Община Козлодуй - Текуща страница
 2. Заместник кметове на Община Козлодуй
 3. Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
 4. Секретар на Община Козлодуй
 5. Етичен кодекс
 6. Устройствен правилник на Община Козлодуй
 7. Програма и отчети 2015 - 2019
 8. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2017 г.
 9. Видимите резултати на община Козлодуй за мандат 2015 - 2019 година
 10. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2019 - 2023 година
 11. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2018 г.
 12. Заповеди на кмета на общината
 13. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2010г.
 14. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2012 г.
 15. Кметове на кметства
 16. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
 17. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2016 г.
 18. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2015 - 2019 година
 19. Награди и отличия
 20. Сертификат за кредитен рейтинг
 21. Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011 - 2015 година
 22. Анкетна карта
 23. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2013 г.
 24. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2014г.
 25. Отчет за работата на кмета към месец юли 2016 г.
 26. Структура на общинска администрация

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
8% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
30% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
62% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
35% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
43% Complete (success)
Не мога да преценя :
16% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи