Кметове на кметства

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

Огнемир Симов - кмет на село Хърлец

адрес: с. Хърлец 3329, ул. “Георги Димитров” № 41

тел/факс: 09163/2225

emailkmetstvo.harletz@gmail.com

 

Кирилка Асенова - кмет на село Бутан

адрес: с. Бутан 3326, ул. “Г. Димитров“ № 56

тел: 09168/20 40

emailkmetstvo.butan@gmail.com

 

Петко Петков - кмет на село Гложене

адрес: с. Гложене 3327, ул. “Хр. Ботев“ № 22

тел: 09160/24 44, 09160/23 32

emailkmetstvo.glojene@gmail.com

 

Илиян Иванов - кмет на село Крива бара

адрес: с. Крива бара 3328, ул. “Георги Димитров” № 67

тел: 09168/22 43

emailkmetstvo.kriva.bara@gmail.com

 


 

 

Функции на кметовете на съставни кметства:

Чл.14.(1) В състава на община Козлодуй влизат следните кметства: Бутан, Гложене, Крива бара и Хърлец;

(2) Кметовете на кметства не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговскои дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдци, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата;

(3) Кметът на кметство изпълнява следните функции:

1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия на територията на кметството;

3. Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;

 

4. Назначава и освобождава служителите в кметството, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и структура;

5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. Води, съхранява и поддържа в актуално състояние, регистрите за гражданското състояние за територията на кметството и изпраща актуализационни съобщения до отдел „ПНАИО” в общината, за поддържане в актуално състояние на автоматизирания информационен фонд на регистрите на населението за територията на кметството;

7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;;

8. Осигурява спазването на обществения ред на територията на кметството; има правомощия по Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината;

12. Осигурява посещението на училищата от всички деца;

13. Контролира работното време на търговските заведения и фирми, и тези за услуги на населението в съответствие с приети за това наредби;

14. Организира поддържането на чистотата и хигиенизирането на населеното място;

15. Съдейства и контролира приложението на нормативните актове, уреждащи  въпросите за земеползването и провеждането на аграрната реформа;

16. Предлага и организира провеждането на референдуми и общи събрания на населението за решаване на важни въпроси, отнасящи се до развитие на кметството;

17. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние на основание писмена заповед на кмета на общината;

18. Изготвя и води документацията за дейността на ангажираните по Националната /и други/ програма за временна заетост;

19. Носи отговорност по Закона за защита  на личните данни и Инструкцията относно механизма на обработване лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване;

20.  Отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация, съгласно процедурите на Закона за достъп до обществена информация и Вътрешните правила за предоставяне на  достъп до обществена информация;

 

21.  Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството;

22. Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на Общинския съвет или от кмета на общината;


 1. Кметове на кметства - Текуща страница
 2. Заместник кметове на Община Козлодуй
 3. Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
 4. Секретар на Община Козлодуй
 5. Етичен кодекс
 6. Устройствен правилник на Община Козлодуй
 7. Програма и отчети 2015 - 2019
 8. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2017 г.
 9. Видимите резултати на община Козлодуй за мандат 2015 - 2019 година
 10. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2019 - 2023 година
 11. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2018 г.
 12. Заповеди на кмета на общината
 13. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2010г.
 14. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2012 г.
 15. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
 16. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2016 г.
 17. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2015 - 2019 година
 18. Награди и отличия
 19. Сертификат за кредитен рейтинг
 20. Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011 - 2015 година
 21. Анкетна карта
 22. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2013 г.
 23. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2014г.
 24. Отчет за работата на кмета към месец юли 2016 г.
 25. Кмет на Община Козлодуй
 26. Структура на общинска администрация

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
8% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
31% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
61% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
41% Complete (success)
Отчасти :
44% Complete (success)
Не мога да преценя :
15% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи