Съкратен вариант на решенията

Решение № 144 до № 154
30.06.2020

ПРОТОКОЛ № 11 от 25.06.2020 г.

Решение

№ 144
Включва две нови точки в дневния ред.

Решение

№ 145
Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за периода 01.05. – 31.12.2019 година

Решение

№ 146
Утвърждава Програма за дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за 2020 г.

Решение

№ 147
Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с незастроен парцел находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Одрин” № 8, отреден за жилищно строителство, ниско застрояване /до 10 м./.

Решение

№ 148
Определя комисия за извършване на широкоспектърна проверка за установяване на състоянието на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски - Козлодуй” ЕООД. за периода от 01.01.2018 г. – 27.05.2020 г., в срок до 30.07.2020 г.

Решение

№ 149
Отказва да закупи сгради с индентификатори 37798.337.1.1, 37798.337.1.2,  37798.337.1.3, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, разположени върху имот – общинска собственост с индентификатор 37798.337.1.

Решение

№ 150
Дава съгласие за поетапно внедряване на система за електронно управление на Общински съвет, Козлодуй до 2021 г. стартирайки с въвеждането на електронно гласуване.

Решение

№ 151
Избира представители от Общински съвет, Козлодуй в комисията по чл. 11, ал. 1 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 152

Общински съвет Козлодуй отменя свое решение № 75 по Протокол № 5 от 23.01.2020 г.

Решението не се приема.

Решение

№153
Общински съвет Козлодуй дава съгласие на Община Козлодуй да придобие правото на собственост на „Сграда за обществено хранене”, на ПГЯЕ „Игор Курчатов“, гр. Козлодуй.

Решение

№154

Приема Наредба за изменение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй. 

Решение № 136 до № 143
05.06.2020

ПРОТОКОЛ № 10 от 26.05.2020 г.


Решение

№ 136

Извършва промяна в състава на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет - председател – Веселка Цветкова;

- заместник – председател – Емилиян Кузов.

Решение

№ 137
Приема за сведение Информация за противодействие на престъпността в община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 138
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.

Решение

№ 139
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Козлодуй, одобрен със Заповед № 1095/11.09.1990 г. на ОНС Козлодуй, на квартали  - част от кв. 228, кв. 339 и кв. 1 /2001/, 2 /2002/, 3 /2003/, 4 /2004/, 5, 6 /2006/, 7 /2007/, 223 и 234, обхващащи улици – част от ул. ”Ком” и ул. ”Ралица”, ул. ”Калина”, ул. ”Зорница”, ул. ”Обходен път”, ул. ”Иглика”.

Решение

№ 140
Приема за сведение Информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и национални програми.

Решение

№ 141
Освобождава от длъжност управителя на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, Олга Тошева Николова, считано от 27.05.2020 г.

Решение

№ 142
Възлага на кмета да сключи договор за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, съгласно приложен образец (Приложение № 2), с Пламен Тихомиров Петров, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, до провеждане на конкурс за възлагане на управлението, но не повече от 90 дни.

Решение

№ 143
Обявява конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение  „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

Решение № 108 до № 135
08.05.2020


ПРОТОКОЛ № 9 от 29.04.2020 г.


 Решение

№ 108

Включва нова точка дневния ред.

Решение

№ 109

Извършва промяна в състава на ПК по законност, като заменя Елица Орманова със Светослав Спасов – председател.

Решение

№ 110

Извършва промяна в състава на ПК по ЗПКОНПИ, като заменя Елица Орманова със Светослав Спасов – председател.

Решение

№ 111

Извършва промяна в състава на ПК по образование, като заменя Елица Орманова със Светослав Спасов – председател.

Решение

№ 112

Извършва промяна в състава на ПК УТ, като заменя Николай Петков с Милен Сибинов – член.

Решение

№ 113

Приема Програма за управление на община Козлодуй за мандат 2019-2023 г.

Решение

№ 114

Отлага за следващото заседание на ОбС разглеждане на Информация за противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2019 г., представена от Ивайло Стоянов – началник на РУ на МВР – Козлодуй.

Решение

№ 115

Приема Годишен отчет и баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД за 2019 г.

Решение

№ 116

Приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Козлодуй. Отменя Правилник за условията и реда за финансиране дейностите на спортните клубове в община Козлодуй.

Решение

№ 117

Отменя Наредба № 2 на Общински съвет за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 118

Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 119

Приема Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2020 г.

Решение

№ 120

Дава съгласие да се актуализира бюджета на община Козлодуй за 2020 г. със сумата от 113 490,33 лв. - ДГ „ Радост”, гр. Козлодуй, СУ „ Христо Ботев”, гр. Козлодуй, ОУ „ Васил Априлов”, с. Хърлец, СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.

Решение

№ 121

Приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 122

Дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания и техните семейства в община Козлодуй” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3” на ОП „РЧР” 2014 – 2020 г.

Решение

№ 123

Одобрява инвестициите /активите/ за 2019 г., на стойност 282 204,27 лв. без ДДС или 338 645,12 лв. с ДДС за преминаване в управление на А ВиК на обос. Терит., обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца, които да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ООД, гр. Враца чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора.

Решение

№ 124

Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2019 г. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г.

Решение

№ 125

Приема Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците в община Козлодуй (2015-2020 г.) за 2019 г.

Решение

№ 126

Приема Отчет за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 127

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от НЧХП „Христо Ботев - 1879”, гр. Козлодуй през 2019 г.

Решение

№ 128

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец през 2019 г.

Решение

№ 129

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от НЧ „Яким Деспотов - 1899”, с. Гложене през 2019 г.

Решение

№ 130

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от  НЧ „Заря - 1911”, с. Бутан през 2019 г.

Решение

№ 131

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от НЧ „Будител - 1926”, с. Крива бара през 2019 г.

Решение

№ 132

Да се отпуснат средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на три семейни двойки с репродуктивни проблеми.

Решение

№ 133

Да се отпуснат средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на една семейна двойка с репродуктивни проблеми.

Решение

№ 134

Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно управление имот ЧОС, находящ се в имот с ид. 37798.507.521 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Козлодуй, а по стар ид. № 705 по плана за земеразделяне, представляващ едноетажна сграда със специално предназначение с площ 232 кв.м.; едноетажна сграда със специално предназначение с площ 162 кв.м.; едноетажна сграда с предназначение хангар, депо с площ 45 кв.м.; едноетажна сграда с предназначение хангар, депо с площ 68 кв.м. на ГД „ПБЗН” на МВР за нуждите на РС „ПБЗН”, гр. Козлодуй за срок от 4 години.

Решение

№ 135

Определя ПК по законност към ОбС за комисия, която да организира и проведе процедурата и внесе доклад в ОбС за определяне  на 16 съдебни заседатели към РС – Козлодуй.


Решение № 107
01.04.2020

ПРОТОКОЛ № 8 от 25.03.2020 г.


Решение № 107

Дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340 - двугодишно изпълнение” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци”.

Решение № 94 до № 106
02.03.2020

ПРОТОКОЛ № 7 от 27.02.2020 г.

Решение

№ 94
Дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2020 г. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов – директор на дирекция „Устройство на територията”, със същите правомощия.

Решение

№ 95
Утвърждава състава на Комисията за отпускане на еднократна финансова помощ.

Решение

№ 96
Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 97
Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2020 г. на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.

Решение

№ 98
Приема за периода 2020 – 2023 г. да се гласуват всяка година по 250 000 лв. /двеста и петдесет хиляди лева/ за изграждане на детски площадки в междублоковите пространства в гр. Козлодуй и селата на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 99
Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми.

Решение

№ 100
Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложении в Общински план за младежта за 2019 г.

Решение

№ 101
Приема Общински план за младежта за 2020 г.

Решение

№ 102
Утвърждава Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ в Общински съвет – Козлодуй.

Решение

№ 103
Приема актуализация на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 104

Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 92 по протокол № 6 от 30.01.2020 г. бюджет на община Козлодуй за 2020 г. със сумата от 113 490,33лв.

Решението не се приема. 

Решение

№ 105

Дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги” по Фонд „Социална закрила” към МТСП за финансовата 2020 г., при 90% финансиране на допустимите по процедурата разходи и 10% финансиране от общинския бюджет.  

Решение

№ 106

Изменя Решение № 86 по протокол № 6 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено на 30.01.2020 г., в частта относно Приложение № 1, т. 11 и т. 17 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2020 г. 

Решение №84 до №92
04.02.2020

ПРОТОКОЛ № 6 от 30.01.2020 г.


Решение

№ 84

Приема Стратегия на Община Козлодуй за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 г.

Решение

№ 85

Приема доклад за изпълнените през 2019 г. дейности по План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018 – 2020 г.)

Решение

№ 86

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2020 г.

Решение

№ 87  

Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажбата на имотите, върху одобрените пазарни оценки ще се начисли ДДС при сключване на сделката.

Решение

№ 88

Приема отчета на Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017 – 2019 г., ведно с Приложение № 1  „План за ремонт на общински пътища и улици в населените места на община Козлодуй за периода 2017 2019 г.”.

Решение

№ 89 

Приема Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй пред 2019 г.

Решение

№ 90

Приема за сведение Информация за намеренията на община Козлодуй за кандидатстване с проекти по програми на ЕС и Национални програми през 2020 г.

Решение

№ 91

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2019 – 31.12.2019 г.

Решение

№ 92 

Приема бюджета на Община Козлодуй за 2020 година.


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?