Съкратен вариант на решенията

Решение № 4 до № 25
10.12.2019

ПРОТОКОЛ № 2 от 28.11.201г.


Решение

№ 4
Избира от своя състав осем Постоянни комисии

Решение

№ 5
Избира членовете на Постоянната комисия, бюджет, финанси и общинска собственост.

Решение

№ 6
Избира членовете на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

Решение

№ 7
Избира членовете на Постоянната комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

Решение

№ 8
Избира членовете на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.

Решение

№ 9
Избира членовете на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Решение

№ 10
Избира членовете на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото.

Решение

№ 11
Избира членовете на Постоянната комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество.

Решение

№ 12
Избира членовете на Постоянната комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

Решение

№ 13
Създава Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и   избира петима членове на Постоянната комисия.

Решение

№ 14

Създава временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Козлодуй, да ги изслуша на публично заседание и изготви доклад до Общинския съвет, в състав от 5 /петима/ членове. 

Решение

№ 15

Определя Местна комисия по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, към община Козлодуй, която да се състои от петима членове и определя състава на комисията. 

Решение

№ 16

Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински съвет, Козлодуй Николинка Тодорова. 

Решение

№ 17

Дава съгласие Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй да се присъедини като член на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България” (НАПОС-РБ). 

Решение

№ 18

Определя Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй за член на Областния съвет за развитие на област Враца

Решение

№ 19

Определя възнаграждение на общинските съветници към Общински съвет, Козлодуй

Решение

№ 20

Приема за периода 2020-2023 г. да се гласуват всяка година по 500 000 лв. за ремонт и поддържане на уличната мрежа на Община Козлодуй. 

Решение

№ 21

Изменя в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Козлодуй за 2019 г., предназначението на незастроен терен в кв. 259, УПИ III, поземлен имот с  ид. 37798.501.2, площ  2468 кв. м., гр. Козлодуй и незастроен терен в кв.259, УПИ  ХXІX, поземлен имот с  ид. 37798.501.81, площ 5174 кв. м., гр. Козлодуй – „за жилищно строителство”, средно застрояване (до 15 кв. м.). 

Решение

№ 22

Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2019 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на поземлен имот с площ 630 кв. м., находящ се в кв. 250, гр. Козлодуй на ул. „9 - ти май” № 16, с идентификатор 37798.512.308, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./. 

Решение

№ 23

Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 25 480.00 лв. /без ДДС/ за учредяване отстъпено право на строеж върху 455 кв. м. за изграждане на търговски обекти върху незастроен терен в кв. 254, УПИ ІІІ, гр. Козлодуй, ул. ”Васил Коларов” № 24, ид. 37798.512.162. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката. 

Решение

№ 24

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на нов физкултурен салон на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй“ в срок до 30.11.2019 г. 

Решение

№ 25

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на Община Козлодуй. 

Решение № 1 до № 3
08.11.2019

ПРОТОКОЛ № 1 от 05.11.201г.


Решение № 1

Избира за Председател на Общински съвет – Козлодуй Николинка Тодорова
Решение № 2 Удължава срока на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Козлодуй, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. до приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.
Решение № 3 Създава 5-членна временна комисия в състав: Драгомир Маринов, Валентин Паньовски, Елица Орманова, Дучко Петров и Биляна Стояновска със задача: Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г. в съответствие със ЗМСМА и българското законодателство.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook