Протоколи от заседания на Общински съвет

Протокол № 12/30.07.2020 г.
03.08.2020

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
12  
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 ЮЛИ 2020 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ

 

 

Днес, 30.07.2020 г. от 17:15 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 21 (двадесет и един) общински съветника.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – зам.- кмет на община Козлодуй, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан, представители на общинска администрация и медии.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-161/03.07.2020 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Общински съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй, създаден с решение № 390 по протокол № 29 от 16.12.2009 г. и актуализиран с решение № 29 по протокол № 3 от 19.12.2019 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 3. 410-01-173/21.07.2020 – Предложение от Веселка Цветкова - Председател на Комисия по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй относно: Отпускане на средства от бюджета на Община Козлодуй за 2020 г. на одобрените семейни двойки от Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.
 4. 410-01-177/22.07.2020 г. - Предложение от Веселка Цветкова – общински съветник и председател комисията определена с решение № 143 по протокол № 10 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено 26.05.2020 г., за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД.
 5. 410-01-176/22.07.2020 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Стартиране на процедура за безвъзмездно прехвърляне собствеността на учебна база в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан  от публично държавна в публично общинска собственост.
 6. 410-01-178/22.07.2020 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на дарение от страна на община Козлодуй от физическо лице – жител на с. Гложене, на недвижим имот – празно дворно място с площ 800 кв. м. находящо се в с. Гложене, УПИ – XIX-69, кв. 26.
 7. 410-01-179/22.07.2020 - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2019 г.
 8. 410-01-180/24.07.2020 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на приходната част на бюджета на Община Козлодуй за 2020 г. – Приложение № 1, на разходната част – Приложение № 2 и в частта Капиталови разходи – Приложение № 3.
 9. 410-01-181/24.07.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване на запис на заповед от Община Козлодуй в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0110-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 10. 410-01-182/24.07.2020 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване на запис на заповед от Община Козлодуй в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0110-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 11. Други.

 

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:         

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

           

По т. 1 от дневния ред:

Общинският съветник, Юлиян Тошев зададе въпроси свързани с ремонта на площада в града, защо се бави и до кога ще продължи.

На въпросите отговори кметът Маринела Николова, като отбеляза, че предстои да бъдат подменени част от плочките на площада, както и че ще бъде извършен оглед от комисия, която ще състави доклад от извършената проверка.

 

По т. 2 от дневния ред:

Становище представиха ПК здравеопазване и социални дейности и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 155

 

 1. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени в следния вид:

Председател: Веселка Цветкова – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй

и членове:

 1. Лидия Петрова, началник на отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”;
 2. Ина Лилова – управител на ДЦДМУ и ЦОП, гр. Козлодуй;
 3. Милена Стоянова – директор на ДПЛУИ, с. Бутан;
 4. Таня Маринова – старши специалист в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;
 5. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй
 6. Ангел Лалюв – Общински съветник ОбС, Козлодуй
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК здравеопазване и социални дейности.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 25 във връзка с чл. 3 и чл. 5 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 156

 

1. Да се отпуснат средства от бюджета на Община Козлодуй за 2020 г. на двойки с репродуктивни проблеми в размер на:
1.1. До 2000 лв. (две хиляди лева), по заявление с Вх. № 903-94-284/27.2020 г. за извършване на ин витро процедура с асистирана репродукция.
1.2. До 2 000 лв. (две хиляди лева) по заявление с Вх. № 903-94-353/23.06.2020 г. за извършване на ин витро процедура с асистирана репродукция.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Биляна Стояновска и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 - Стефан Спасов.

Решението се приема.

 

 

По т. 4 от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК здравеопазване и социални дейности и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 17, т. 9 от Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 157

 

 1. Утвърждава отразеното в протокол № 1, от 13.07.2020 г. на комисията определена с решение № 143 по протокол № 10 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено 26.05.2020 г., за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД, класиране с одобрения на първо място кандидат – д-р Дилян Никифоров Петров.
 2. Възлага на комисията определена с решение № 143 по протокол № 10 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено 26.05.2020 г., за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД в пет дневен срок от утвърждаване на класирането да го обяви на официалната интернет страница на община Козлодуй, на таблото в сградата на община Козлодуй и да уведоми участниците в конкурса.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 5. от дневния ред:

Становище представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 158

 

 

1.Общински съвет, Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да започне процедура и придобие безвъзмездно правото на собственост за следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 07116.409.6 – местност „Пасището”, с площ 9207 кв. м., НТП За стопански двор, съгласно скица на поземлен имот № 15-558608-29.06.2020 г.;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 07116.409.8 – местност „Пасището”, с площ 1585 кв. м., НТП За стопански двор, съгласно скица на поземлен имот № 15-558621-29.06.2020 г.;
1.3. Поземлен имот с идентификатор 07116.557.2 – местност „Спорното”,с площ 13964 кв. м., НТП За стопански двор, съгласно скица на поземлен имот № 15-558630-29.06.2020 г.;
1.4. По НТП За стопански двор землен имот с идентификатор 07116.557.3 – местност „Спорното”, с площ 16659 кв. м., съгласно скица на поземлен имот №15-558644-29.06.2020г.
1.5. Прилежаща сграда с идентификатор 07116.557.3.1 с площ от 346 кв.м. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

2. Възлага на кмета да стартира процедура по реда на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на собственост на посочените в т. 1 имоти.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6. от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и чл. 8, ал. 1 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 159

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да придобие безвъзмездно правото на собственост върху недвижим имот, а именно празно дворно място с площ 800 кв. м. находящо се в с. Гложене, УПИ – XIX-69, кв. 26, чрез дарение по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 7. от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

Биляна Стояновска постави въпроси относно отчета свързани с дейностите „Проектиране и изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” и „Въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци от домакинствата и зелените общински площи”.

След станалите разисквания и

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от ЗООС

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 160

 

 

 1. Приема Годишен отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2019 г.
 2. Възлага на Кмета да представи Годишен отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2019 г. в РИОСВ – Враца за информация.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 8. от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 161

 

 

 1. Добавя в Раздел І на Поименен списък точка 17. „Видеонаблюдение”, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-06 сумата от 264 000,00 лв. за капиталови разходи.                                                          
 2. Добавя в Раздел ІІІ на Поименен списък точка 28, дейност 122 Общинска администрация, параграф 53-01 се залагат 3 900,00 лв. за капиталови разходи – закупуване на софтуер за земеделски земи .
 3. Добавя в Раздел ІІІ на Поименен списък точка 29, дейност 122 Общинска администрация, параграф 53-01 се залагат 3 000,00 лв. за капиталови разходи – закупуване на софтуер за електронно гласуване.
 4. Добавя в Раздел ІІІ на Поименен списък точка 30 , дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф  53-09 се залагат 12 000,00 лв. за капиталови разходи за направа на ПУП на кв. Янтра.
 5. Добавя в Раздел ІІІ на Поименен списък точка 31, дейност 122 Общинска администрация, параграф 52-01 се залагат 1 500,00  лв. за капиталови разходи – за закупуване на лаптоп.
 6. Добавя в Раздел ІІ на Поименен списък точка 19, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф  52-06 се залагат 2 500,00 лв. за капиталови разходи - строителен надзор при изграждането на детски площадки.
 7. Увеличава приложение № 1:

Увеличава параграф 45-01 със сумата от 264 000,00 лв.

 1. Намалява приложение № 2:

Дейност 759 Други дейности по културата в параграф 10-20 със сумата от 22 900,00 лв.

 

 1. Възлага на Кмета на Общината изпълнението на решението за промяната на  разходната част  на  бюджета на Общината.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – 3 - Анатолий Абаров, Даниела Цолова и Иван Гризанов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9. от дневния ред:

Председателят на общинския съвет предложи поименното гласуване на двете точки, т. 9 и т. 10 от дневния ред да се извърши едновременно.

Предложението се подложи на гласуване

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост, ПК устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0110-С01 от 14.05.2019 г., сключен между ДФ „Земеделие” и Община Козлодуй.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 162

 

 1. Упълномощава кмета на  община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  107 380,81 лева, (сто и седем хиляди и триста и осемдесет лева и 81 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0110-С01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

 

 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0110-С01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

  Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10. от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост, ПК устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0110-С01 от 14.05.2019 г., сключен между ДФ „Земеделие” и Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 163

 

 1. Упълномощава кмета на  община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  размер  на  536 904,07 лева, (петстотин тридесет и шест хиляди и деветстотин и четири лева и 7 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0110-С01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0110-С01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма -;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11. от дневния ред:

В т. Други общинският съветник Милен Сибинов се обърна с питане към председателя и кмета на община Козлодуй, дали е взето становище относно Районен съд - Козлодуй и запазването му на територията на община Козлодуй, като отбеляза, че въпроса е от значителна обществена значимост.

Кмета отговори, че становището за запазване на съда е положително и в срок ще бъде изпратено. Председателя повтори изказването на кмета като заяви, че ще бъде изпратено положително становище и от името на общинския съвет.

В точка други председателят на Общинския съвет съобщи и дата за следващото заседание на Общинския съвет - 02.09.2020 г.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”


Протокол № 11/25.06.2020 г.
29.06.2020

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
11  
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 25 ЮНИ 2020 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ

 

Днес, 25.06.2020 г. от 17:00 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

Отсъства Биляна Стояновска.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – зам.- кмет на община Козлодуй, Георги Кирков – зам.- кмет на община Козлодуй, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан, представители на общинска администрация и медии.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на ОбС, Козлодуй.

Председателят на Общинския съвет:

Предложи включване на две нови точки в дневния ред, а именно:

- 410-01-155/24.06.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Започване на процедура за безвъзмездно прехвърляне собствеността на имот държавна собственост – обект „Сграда за обществено хранене” към Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй на община Козлодуй.
- 410-01-66-6/24.06.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 144

 

 1. Включва две нови точки 10 и 11 в дневния ред, както следва:

  „10. 410-01-155/24.06.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Започване на процедура за безвъзмездно прехвърляне собствеността на имот държавна собственост – обект „Сграда за обществено хранене” към Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй на община Козлодуй.

„11. 410-01-66-6/24.06.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.”

 1. Досегашната точка 10 става точка 12.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-147/17.06.2020 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за периода 01.05. – 31.12.2019 г.
 3. 410-01-146/17.06.2020 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Програма за дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за 2020 г.
 4. 410-01-143/16.06.2020 - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 на годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с имот с площ 862 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Одрин” № 8 – за жилищно строителство, ниско застрояване /до 10 м./.
 5. 410-02-61/18.06.2020 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне на комисия за извършване на широкоспектърна проверка за установяване на състоянието на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски - Козлодуй” ЕООД. 
 6. 410-01-149/18.06.2020 г. - Предложение от Георги Кирков – зам. - кмет на община Козлодуй относно: Отказ за закупуване на три броя сгради, суперфициарна собственост на „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия, разположени върху имот, собственост на община Козлодуй.
 7. 410-01-150/18.06.2020 г. - Предложение от Светослав Спасов – общински съветник в общински съвет, Козлодуй относно: Внедряване на система за електронно гласуване на общински съвет.
 8. 410-01-148/18.06.2020 г. - Предложение от Георги Кирков – зам.- кмет на община Козлодуй относно: Промяна в състава на Комисията за разглеждане на заявления за финансово подпомагане, съгласно Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.
 9. 410-01-136/03.06.2020 г. - Предложение от Юлиян Тошев и Милен Сибинов – общински съветници в общински съвет, Козлодуй относно: Решение № 75 по Протокол № 5 от 23.01.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 10. 410-01-155/24.06.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Започване на процедура за безвъзмездно прехвърляне собствеността на имот държавна собственост – обект „Сграда за обществено хранене” към Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй на община Козлодуй.
 11. 410-01-66-6/24.06.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.
 12. Други.

 

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:         

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

По т. 2 от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Общинският съветник Юлиян Тошев отбеляза, че не е необходимо да се изготвя предложение до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разделяне на услугата „Престой на автобуси в автогара, тръгване от сектор и продажба на билети за превозвачи изпълняващи превоз на пътници по маршрутни разписания” на две отделни услуги и да се изменя Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, тъй като Министерството на транспорта има изготвена Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване.

Анатолий Абаров постави въпроса, как е калкулирана цената на услугата от 9,60 лв. с ДДС на курс за „Престой на автобуси в автогара, тръгване от сектор” и посочи, че критериите за определяне на цените в Методиката изготвена от Министерството на транспорта са три.

На поставените въпроси отговори Мариела Калиничова – Директор на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6 ал. 9 изр. второ от Правилника за организацията и дейността на ОП „СДР”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 145

 

 1. Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за периода 01.05. – 31.12.2019 година.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16 т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОП „СДР”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 146

 

 1. Утвърждава Програма за дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за 2020 г.
 2. Възлага на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй изпълнение на Програмата.

 

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК устройство на територията, строителство и жилищна политика.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 147

 

 1. Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с незастроен парцел находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Одрин” № 8 с ид. 37798.502.257 и площ от 862 кв. м., отреден за жилищно строителство, ниско застрояване /до 10 м./.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 21 550,00 лв. /двадесет и една хиляди петстотин и петдесет лв./, която оценка да бъде начална за продажба на имота, върху продажната цена ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване на горе цитирания имот с начална цена одобрена от Общински съвет Козлодуй пазарна оценка.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяване на промените в Програмата.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Анатолий Абаров.

Решението се приема.

 

По т. 5. от дневния ред:

Становище представиха ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в общество

Анатолий Абаров изрази становище за реалният проблем на болницата а именно, кадровата обезпеченост. Той сподели и мнението си относно необходимостта от извършване на широкоспектърната проверка за установяване на състоянието на дружеството, както и че  д-р Пламен Петров – управител на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски-Козлодуй” ЕООД, избран с решение № 142 по Протокол № 10 от 26.05.2020 год. на Общински съвет, Козлодуй до провеждане на конкурс за възлагане на управлението на лечебното заведение за тези 3 месеца трябва да положи основите за оздравяване на дружеството и обезпечаване на кадровия ресурс.

Веселка Цветкова изрази положителното си становище относно необходимостта от провеждане на проверка в МБАЛ „Св. Иван Рилски - Козлодуй” ЕООД, като увери, че тя ще бъде извършена при стриктно спазване на  Закона за защита на личните данни.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 148

 

 1. Определя комисия в състав:

- Веселка Цветкова – общински съветник -  председател;

- Лилия Димитрова – началник отдел „Бюджет и финанси” - член;

- Поля Игнатова – гл. юрисконсулт - член;

- Десислава Сандулова – началник отдел „Информационно обслужване” – член;

- Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй – член;

- Представител на РЗИ – Враца;

- Представител на РЗОК;

- Ивелина Барболова – юрисконсулт – резервен член;

 

 1. Комисията по т. 1 да извърши проверка за периода от 01.01.2018 г. – 27.05.2020 г., в срок до 30.07.2020 г. както следва:

- Състоянието на информационната система и нива на достъп до системата на служителите, лица с достъп до сървъра, базите данни, права за промяна и заличаване  информация от базите данни;

- Проверка на трудовите досиета – договори с изпълнители на медицински дейности и служители, длъжностни характеристики, щатно разписание, неправомерно делегирани права и др.;

- Проверка и актуализация на Правилник за документооборота, Правилник за устройството, дейността и вътрешния трудов ред на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски-Козлодуй”” ЕООД;

- Книга за даренията – вписване, заприходяване, разходване на даренията, в това число и направени във връзка с COVID-19;

- Обслужване и ремонт на служебни автомобили;

- Приходи, разходи, глоби и причини за налагането им;

- Законосъобразност на проведените обществени поръчки;

- Договори с контрагенти;

- Проверка на печатите на болницата;

- Режим на работа и разходи за агрегат при прекъсване на електрозахранването.

 

 1. Комисията по т. 1 да изготви становище за необходимост от уведомяване и проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”.
 2. За резултатите от проверката да се изготви протокол и да се предостави на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски-Козлодуй” ЕООД, Общински съвет, Козлодуй и кмета на община Козлодуй за сведение и последващи действия.

 Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.

Решението се приема.

 

По т. 6. от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост, ПК устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2  вр. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 от Закона за собствеността

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 149
 
 1. Отказва да закупи сгради с индентификатори 337.1.1, 37798.337.1.2, 37798.337.1.3, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, разположени върху имот – общинска собственост с индентификатор 37798.337.1.
 2. Възлага на кмета да доведе до знанието на „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия решението на Общински съвет, Козлодуй.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 7. от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост, ПК устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по образование, култура, младежта спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по здравеопазване и социални дейности.

Светослав Спасов направи кратко разяснение за ползите от електронното гласуване, което би оптимизирало работата на общинския съвет.

Анатолий Абаров и Иван Гризанов изразиха отрицателното си становище по направеното предложение с мотивите, че на предходното заседание на общинския съвет цените на наемите в Община Козлодуй са увеличени с цел повишаване на приходите  и за момента разходването на средства за система за електронно гласуване е нецелесъобразно.    Анатолий Абаров посочи също, че не става ясно колко точно ще струва системата за електронно гласуване.

 

На основание чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 150

 

 1. Дава съгласие за поетапно внедряване на система за електронно управление на Общински съвет, Козлодуй до 2021 г. стартирайки с въвеждането на електронно гласуване.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8. от дневния ред:

Становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности.

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. „б” от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 151

 

1. Избира представители от Общински съвет, Козлодуй в комисията по чл. 11, ал. 1 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй, а именно:

1.1. Председател – д-р Веселка Цветкова, председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности”;
1.2. Членове: Ангел Лалюв, представител на ПК „Здравеопазване и социални дейности” и Светослав Спасов, представител на ПК „Законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението”.

2. Възлага на представителите на Постоянните комисии към ОбС, Козлодуй изпълнение на Правилника.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

 

По т. 9. от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост, ПК устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 152

 

 1. Общински съвет Козлодуй отменя свое решение № 75 по Протокол № 5 от 23.01.2020 г.
 2. Общински съвет Козлодуй уведомява РДНСК Враца за започване проверка законосъобразността на Заповед № 245/18.04.2019 г. на Кмета на Община Козлодуй.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 6; „ПРОТИВ” – 13; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението не се приема.

 

По т. 10. от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 54 вр. чл. 6, ал. 1 ЗДС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 153

 

 1. Общински съвет Козлодуй дава съгласие на Община Козлодуй да придобие правото на собственост на „Сграда за обществено хранене”, на ПГЯЕ „Игор Курчатов“, гр. Козлодуй с идентификатор 37798.507.558.3 (съгласно скица).
 2. Възлага на кмета да започне процедура по реда на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на собственост на ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй с идентификатор 37798.507.558.3, съгласно скица на имота, представляваща масивна сграда за обществено хранене на един етаж с площ от 529 кв. м., съгласно Акт за публична държавна собственост № 2932 от 11.08.2011 г.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11. от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 154

 

 1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА

за изменение на Наредба 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй /В сила от 01.03.2008 г., приета с решение № 35 по протокол № 4 от 08.02.2008 г. Изм. и доп. с реш. № 241 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. и доп. с реш. № 394 по прот. № 30 от 13.01.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 543 по прот. № 44 от 25.01.2011 г.; изм. и доп. с реш. № 45 по прот. № 6 от 31.01.2012 г.; изм. с реш. № 205 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 330 по прот. № 35 от 17.12.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 479 по прот. № 47 от 27.01.2015 г.; доп. с реш. № 164 по прот. № 18 от 12.09.2016 г.; изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 24 от 15.12.2016 г.; изм. с реш. № 362 по прот. № 39 от 31.10.2017 г.; изм. и доп. с реш. № 599 по прот. № 61 от 30.01.2019 г.; изм. с реш. № 53 по прот. № 4 от 30.12.2019 г./

 

 

§1. В чл. 52, ал. 1, т. 4 числата „12” и „13” се заличават.

 

 1. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй отразяване на изменението.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 12. от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет съобщи дата за следващото заседание на Общинския съвет - 30.07.2020 г.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”


Протокол № 10/26.05.2020 г.
27.05.2020

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
10  
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 26 МАЙ 2020 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ

 

Днес, 26.05.2020 г. от 17:00 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

Отсъстваха 2 (двама) общински съветници – Симеон Симеонов и Дучко Петров.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – зам.- кмет на община Козлодуй, Георги Кирков – зам.- кмет на община Козлодуй, Ивайло Стоянов – началник на РУ на МВР, гр. Козлодуй, представители на общинска администрация и медии.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-128/18.05.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Промяна в състава на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет, Козлодуй.
 3. 410-01-78/10.03.2020 г. – Информация от Ивайло Стоянов – началник на РУ на МВР – Козлодуй относно: Противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2019 г.
 4. 410-01-125/18.05.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на Община Козлодуй.
 5. 410-01-126/18.05.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ част от кв. 228, кв. 339 и кв. 1 /2001/, 2 /2002/, 3 /2003/, 4 /2004/, 5, 6 /2006/, 7 /2007/, 223 и 234, гр. Козлодуй.
 6. 410-01-127/18.05.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и национални програми.
 7. 410-02-55/18.05.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова - председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Освобождаване от длъжност управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй и обявяване на конкурс за нов управител.
 8. Други.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:         

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

По т. 2 от дневния ред:

Становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности

На основание чл. 21, ал 1, т. 1, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1, чл. 57 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 136

 

 1. Извършва промяна в състава на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет, Козлодуй, като определя в нея за:

- председател – Веселка Цветкова;

- заместник – председател – Емилиян Кузов.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Валентин Паньовски обърна внимание на спада в показателите за кадровото обезпечаване и подготовката на персонала. Ивайло Стоянов посочи основната причина за това - усложнената оперативна обстановка. Началникът на РУ отбеляза и сериозния спад в тежките престъпленията против личността  и против собствеността.

Ангел Лалюв постави въпрос свързан със сериозния кадрови проблем в РУ и има ли възможност със съдействието на общината да се предприемат мерки за разрешаването му.

Иван Гризанов зададе въпрос свързан с монтираните камери за видео наблюдение в общината и в помощ ли са те в работата на полицията. Ивайло Стоянов поясни, че след цялостното изграждане на системата за видео наблюдение ще има по-добри резултати.

Биляна Стояновска попита каква е причината все още да не е изградена системата за видео наблюдение. На поставения въпрос отговори кметът на общината, като отбеляза, че заради епидемичната обстановка, към настоящия момент, няма възможност за разкриване на нови партиди за електрческа енергия, необходими за подвързване на камерите.

Въпрос, какви мерки ще се предприемат против високите скорости на автомобилите, движещи се по ул. „Христо Ботев”, в посока „Ботев парк” бе поставен от общинския съветник Юлиян Тошев. Началникън на районното управление отговори, че единственото, което може да се направи на този етап е да се увеличи полицейското присъствие.

Председателят на Общинския съвет уведоми, че ще бъде инициирана обща среща, на която да бъдат обсъдени въпросите за липсата на кадровата обезпеченост в РУ, за която ще бъде уведомено и Министерството на вътрешните работи.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 137

 

 1. Приема за сведение Информация за противодействие на престъпността в община Козлодуй за 2019 г.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

В изпълнение на чл. 36, ал. 2 от ПОДОСНКВОА Николинка Тодорова и Иван Гризанов не участваха в обсъждането и гласуването на настоящата точка.

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Юлиян Тошев обясни защо няма да покрепи предложението. Общинският съветник направи сравнение между общини, които са предприели мерки за облекчаване на фирмите и гражданите, и община Козлодуй, която повишава цени в период на епидемичната обстановка.

Анатолий Абаров посочи, че в предложението за изменение и допълнение на Наредба № 4 няма финансова обосновка и попита как направеното предложение ще въздейства на гражданите от общината.

Светослав Спасов се изказа в подкрепа на предложението, Общинският съветник отбеляза, че ръководството на община Козлодуй също е предприело мерки за облекчаване на малкия и среден бизнес в периода на извънредното положение, като е освободила търговците от наем за ползване на сезоните площи.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 138

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй както следва:

 

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй /Приета с реш. № 198 по прот. № 14 от 24.10.2008 г., в сила от 12.11.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 237 по прот. № 15 от 15.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 240 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. с реш. № 263 по прот. № 17 от 24.02.2009 г.; изм. с реш. № 292 по прот. № 21 от 25.05.2009 г., доп. с реш. № 441 по прот. № 32 от 31.03.2010 г., доп. с реш. № 506 по прот.№ 42 от 19.10.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 65 по прот. № 7 от 21.02.2012 г., доп. с реш. № 169 по прот. № 16 от 23.10.2012 г., изм.и доп. с реш. № 402 по прот. № 40 от 03.06.2014 г.; изм. и доп. с реш. № 258 по прот. № 27 от 02.03.2017 г.; доп. с реш. № 295 по прот. № 32 от 31.05.2017 г.; изм. с реш. № 353 по прот. № 38 от 18.10.2017 г.; изм. и доп. с реш. № 455 по прот. № 49 от 22.04.2018 г.; изм. с реш. № 486 по прот. № 53 от 05.07.2018 г.; изм. и доп. с реш. № 642 по прот. № 64 от 16.05.2019 г.; изм. и доп. с реш. № 25 по прот. № 2 от 28.11.2019 г.

 

§1. Изменя и допълва Приложение № 1, както следва:

 

За гр. Козлодуй                                                                                                      лв./кв.м./месец

Вид дейност

ЗОНИ

І

ІІ

ІІІ

А

Б

1.

Банкова, застрахователна, административно-правна

24.00

22.00

16.00

-

2.

Офиси за фирмена дейност

18.00

16.00

6.00

-

3.

Търговска дейност

18.00

16.00

10.00

3.00

4.

Клубове на обществени организации и сдружения; бюджетни организации

3.00

3.00

3.00

2.40

5.

Складова дейност

- целогодишно

6.00

6.00

6.00

6.00

-  сезонно

2.00

2.00

-

-

6.

Здравни услуги

- за кабинет

130.00

110.00

100.00

90.00

- за здравни заведения – аптеки, лаборатории и др.

7.00

6.00

5.00

4.00

7.

Производствени нужди

7.00

6.00

3.00

2.50

8.

Монтаж на кафе-машина                                               

120.00

60.00

9.

Обособени части от обект „Спортна зала” в гр. Козлодуй в незаети часове, по график

60.00/час

 

Вид дейност

за

гр. Козлодуй

за съставните кметства

1.

Педагогически и др. услуги   

1.1.

- за класна стая

150.00/месец

100.00/месец

40.00/ден

30.00/ден

8.00/час

6.00/час

1.2.

- за компютърен кабинет

200.00/месец

60.00/ден

10.00/час

 

§2. Изменя Приложение № 2, както следва:

2.1. В частта за гр. Козлодуй, таблица:

2.1.1. Точка 7 се заличава, а досегашните т. 8 и 9 стават съответно 7 и 8.

2.1.2. Цените в колони 3, 4, 5 и 6 се изменят така:

 

 За гр. Козлодуй                                                                                                                лв./кв.м./месец

Вид  дейност

ЗОНИ

І

ІІ
ІІІ

А

Б

1.

Кафе-аперитив с продажба на алкохол

6.50

5.80

5.00

4.20

2.

Продажба на хранителни стоки, плодове и зеленчуци, приготвяне и продажба на бързи закуски, кафе и безалкохолни напитки, хладилни витрини, фризери за сладолед и др. сходни

5.20

4.30

3.50

2.20

3.

Продажба на промишлени стоки, вестници, списания и книжарски стоки, цветя

5.20

4.30

3.50

2.20

4.

Услуги на населението - часовникарски, обущарски, сарашки, ремонт на битова техника

3.50

2.90

2.20

2.20

5.

Изкупуване на вторични суровини

3.50

2.90

2.20

2.20

6.

Гаражни клетки

3.00

3.00

3.00

1.50

7.

Вендинг-машини

120.00

8.

За лица с физически увреждания наемните цени са 50% от действащите.

           

2.2. В частта за съставните кметства, таблица, цените в колони 3, 5 и 6 се изменят така:

 

 За съставните кметства                                         

лв. /кв.м./месец

Населено място

Терени за монтаж на павилиони

Терени за монтаж на гаражни клетки

кафе-аператив

търговия с

хран., пром. стоки

услуги

1.

Хърлец

-    първа зона

3.50

2.90

3.00

1.00

-    втора зона

3.00

2.50

2.

Гложене

-    първа зона

3.50

2.90

2.50

1.00

-    втора зона

3.00

2.50

1.50

3.

Бутан

-    първа зона

3.50

2.90

2.50

1.00

-    втора зона

3.00

2.50

1.50

4.

Крива бара

2.60

2.50

1.50

0.70

 

§3. Изменя Приложение № 3, както следва:

3.1. Точка І се заличава.

3.2. Досегашната т. ІІ става т. І и в нея цените се заменят съответно с „15.00 лв.”; „13.00 лв.”; „13.00 лв.” и „10.00 лв.”.

3.3. Досегашната т. ІІІ става т. ІІ.

3.4. Досегашната т. ІV става т. ІІІ и в нея цените се заменят съответно със „7.00 лв.”; „4.00 лв.”; „4.00 лв.” и „3.00 лв.”.

3.5. Досегашната т. V става т. ІV.

 

§4. Изменя и допълва Приложение № 4, таблица, както следва:

4.1. В т. 1, 2 и 3 думите „- апартамент - къща” се заличават.

4.2. В т. 4 и 5 думите „- къща”  се заличават.

4.3. Създават се т. 1.1.-1.3.; 2.1.-2.3.; 3.1.-3.3.; 4.1.- 4.3. и 5.1.-5.3. съответно „за граждани с установени жилищни нужди”, „ведомствени” и „резервни”.

4.2. В колона 3 цените се изменят така:

 

                                                                                                               лв./кв.м./мес.

Населено място

Наемна цена

на общ. жилища

Наемна цена на гаражни клетки

1.

гр. Козлодуй

1.1.

-   за граждани с установени жилищни нужди

1.50

2.70

1.2.

-   ведомствени

2.50

1.3.

-   резервни

1.30

2.

с. Хърлец

2.1.

-   за граждани с установени жилищни нужди

1.50

1.40

2.2.

-   ведомствени

2.50

2.3.

-   резервни

1.30

3.

с. Гложене

3.1.

-   за граждани с установени жилищни нужди

1.50

1.40

3.2.

-   ведомствени

2.50

3.3.

-   резервни

1.30

4.

с. Бутан

4.1.

-   за граждани с установени жилищни нужди

0.80

1.15

4.2.

-   ведомствени

1.00

4.3.

-   резервни

0.58

5.

с. Крива бара

5.1.

-   за граждани с установени жилищни нужди

0.80

0.58

5.2.

-   ведомствени

1.00

5.3.

-   резервни

0.58

 

§5. Изменя и допълва Приложение № 6, както следва:
5.1. Наименованието на приложението добива следния вид: МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НАЕМНИ/АРЕНДНИ ЦЕНИ на отдадените под наем/аренда земи от общински поземлен фонд, включително и за неземеделски нужди
5.2. В т. I, таблица, цените в колони 2 и 3 се изменят така:

 

 

Категория

ниви

лв./дка/год.

Мери и пасища

лв./дка/год.

І

70.00

10

ІІ

70.00

10

ІІІ

70.00

10

ІV

70.00

10

V

60.00

10

60.00

10

VІІ

60.00

10

VІІІ

60.00

10

ІХ

60.00

10

Х

60.00

10


5.3.В т. ІІ цената се заменя с „50 лв.”.
5.4.В т. ІІІ цената се заменя с „1 лв.”.
5.5. В т. IV цената се заменя с „50 лв.”, а срокът – „до 5 години”.
5.6. В т. V цената се заменя с „30 лв.”.

 

§6. Изменя Приложение № 7, таблица, цените в колони 3 и 4, както следва:

 

Населено място

Цени за земеделско

ползване

лв./кв.м./год.

Цени за други

Законо -

допустими

дейности

лв./кв.м./год.

1.

гр. Козлодуй

І-ва зона

1.00

2.00

ІІ-ра зона

0.90

1.90

ІІІ-та зона

0.50

1.50

2.

с. Хърлец

I- ва зона

0.50

1.50

3.

с.Гложене

І-ва зона

0.50

1.50

ІІ-ра зона

0.25

1.50

4.

с. Бутан

І-ва зона

0.50

1.50

ІІ-ра зона

0.25

1.20

5.

с. Крива бара

I- ва зона

0.25

1.00

 

§7. Изменя в Приложение № 8, таблица, в частта за гр. Козлодуй, т. 1.1 и 1.2, цени в колони 3, 4, 5 и 6, както следва:

 

                                                                                лв./кв.м.

Населено място

За жилищ.

строител.

За търгов.

обекти

За обекти

за услуги администр.

дейност

За гаражи

1.1

Терени с изградени поне два от елементите на техн. инфраструктура

3.00

14.00

10.00

10.00

1.2

Терени без изградена техн. инфраструктура

2.00

10.00

7.00

6.50

 

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 12 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – 5 - Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Юлиян Тошев, Милен Сибинов и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

 

По т. 5 от дневния ред:

Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 208 и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, предвид настъпилите съществени промени в обществено – икономическите условия при които е съставен планът

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 139

 

 1. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Козлодуй, одобрен със Заповед № 1095/11.09.1990 г. на ОНС Козлодуй, на квартали - част от кв. 228, кв. 339 и кв. 1 /2001/, 2 /2002/, 3 /2003/, 4 /2004/, 5, 6 /2006/, 7 /2007/, 223 и 234, обхващащи улици – част от ул. ”Ком” и ул. ”Ралица”, ул. ”Калина”, ул. ”Зорница”, ул. ”Обходен път”, ул. ”Иглика”.
 2. Проектът за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, следва да съдържа планове за улична регулация, като същата потвърждава сегашните трасета на улиците по кадастрална карта, както и планове за дворищна регулация във вътрешно квартални пространства, поставяйки вътрешно регулационните граници със съответствие с имотните /кадастрални/ такива. Имотите предвидени “за озеленяване”, цялостно или частично да се прецени, поотделно и в цялост целесъобразността за сменяне на предназначението им “за нискоетажно жилищно застрояване”. На места където зелените площи са реализирани се запазват, а свободните общински терени предвидени, но нереализирани, също се запазват.
 3. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за квартали - част от кв. 228, кв. 339 и кв. 1 /2001/, 2 /2002/, 3 /2003/, 4 /2004/, 5, 6 /2006/, 7 /2007/, 223 и 234, обхващащи улици – част от ул. ”Ком” и ул. ”Ралица”, ул. ”Калина”, ул. ”Зорница”, ул. ”Обходен път”, ул. ”Иглика”.
 4. Възлага на кмета на Община Козлодуй, да предприеме действия по процедиране изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ - част от кв. 228, кв. 339 и кв. 1 /2001/, 2 /2002/, 3 /2003/, 4 /2004/, 5, 6 /2006/, 7 /2007/, 223 и 234, обхващащи улици – част от ул. ”Ком” и ул. ”Ралица”, ул. ”Калина”, ул. ”Зорница”, ул. ”Обходен път”, ул. ”Иглика”.
 5. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма; .

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становища представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти, и трудова заетост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 140

 

 1. Приема за сведение Информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и национални програми.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Председателят на Общинския съвет представи кратка автобиография на д-р Пламен Петров – управител до провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

Биляна Стояновска изрази лично мнение за недоброто финансово състояние на лечебното заведение, причина за което е нерегулярното финансиране от НЗОК. Единственото решение за подобряване на състоянието според нея, е дофинансиране от страна на общината.

Биляна Стояновска отрази още, че положителният финансов резултат на болницата не е в резултат на извършени дейности а от увеличаване на бюджетното финансиране.

Юлиян Тошев постави въпроси свързани с забавяне разглеждането на настоящото предложение. Също така постави въпроси и изрази недоволство от това, че общинските съветници не са уведомени предварително за лицето, предложено за управител до провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

 На поставените въпроси отговори кмета на общината, като поясни, че забавянето е заради извънредното положение в страната.

  

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, т. 9, предл. второ от Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общински предприятия, чл. 64, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1 от Договор за възлагане на управлението на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй от 29.06.2016 г.,

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 141

 

 

 1. Освобождава от длъжност управителя на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, Олга Тошева Николова, считано от 27.05.2020 г. Възлага на кмета на община Козлодуй да прекрати договора за възлагане на управлението на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй на Олга Тошева Николова, считано от 27.05.2020 г.
 2. Освобождава от отговорност Олга Тошева Николова в качеството ѝ на управител на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за срока на управлението ѝ.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 13 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 - Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Юлиян Тошев, Милен Сибинов и Биляна Стояновска.

Решението се приема.

 

Милен Сибинов изрази своите съображения да не подкрепи предложението и  предложи разглеждането и гласуването на следващото проекторешение да бъде отложено до по-подробно запознаване на общинските съветници с личността, работата и дейността на предложения за управител до провеждане на конкурс за управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй - д-р Пламен Петров.

 

Предложението се подложи на гласуване:

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:         

„ЗА” – 3; „ПРОТИВ” – 11; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.

Предложението не се прие.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка §1а от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 142

 

 1. Възлага на кмета да сключи договор за възлагане на управлението на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, съгласно приложен образец (Приложение № 2), с Пламен Тихомиров Петров, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, до провеждане на конкурс за възлагане на управлението, но не повече от 90 дни.

 

 1. Определя възнаграждение на управителя на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД в размер на 340 % от отчетната средна месечна брутна работна заплата в Дружеството.

 

 1. Задължава, избрания в т. 1 от решението управител на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД в седемдневен срок да извърши необходимите правни и фактически действия по вписване на новите за търговското дружество обстоятелства в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

 

Приложение № 2

 

 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА
МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД

 

 

На основание чл. 141, ал. 7, чл. 147, ал. 1 от ТЗ, чл. 43, ал. 1 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на Община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия във връзка с §1а от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Решение №……. по Протокол №……. от ………. год. на Общински съвет - Козлодуй, упражняващ правата на едноличния собственик на дружеството

 

Днес, ……………. година, между:

1. Община Козлодуй, с адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев" № 13, ЕИК - 000193250 в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявана от Кмета на община Козлодуй, МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, по Решение №………… от Протокол №…….. от ………. г. год. на Общински съвет, Козлодуй, който орган упражнява правата на едноличния собственик на дружеството, наричано по-долу за краткост ДОВЕРИТЕЛ,

И

2. Три имена на управителя, с ЕГН………. и лична карта № ………, издадена на………. година от МВР-………., с постоянен адрес: ……………….. в качеството му на УПРАВИТЕЛ на МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД, наричан по-долу за краткост УПРАВИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и представлява лечебно заведение МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Козлодуй, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, в съответствие с действащата нормативна уредба, Учредителния акт на дружеството, решенията на общото му събрание - Общински съвет, Козлодуй, както и клаузите на настоящия договор до провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Козлодуй.

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА

 

 

Чл. 2. Действието на настоящия договор се ограничава до провеждане на конкурс и възлагане на управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Козлодуй на лицето спечелило конкурса, но не повече от 90 дни от решението на общински съвет.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

 

 

Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ:

 1. Натоварва и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от името на Дружеството и за сметка на Дружеството всички действия и сделки, свързани с управление на Дружеството в съответствие с Търговския закон, дружествения договор, Наредбата № 8 за упражняване правата на собственост на Община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия, Закона за лечебните заведения, приложимото специално законодателство и решенията на Общински съвет, Козлодуй;
 2. Определя основните икономически насоки на работа на Дружеството;
 3. Има право на достъп до работните места в дружеството при спазване на действещото законодателство;
 4. Има право да изисква от УПРАВИТЕЛЯ и получава всякаква информация свързана с дейността на дружеството;
 5. Има право да определя срок, в който УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да вземе или предложи мерки за отстраняване на констатираните недостатъци в работата;
 6. Извършва контрол върху изпълнението на договора.
 7. Контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи и определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата;
 8. Упражнява всички права, съгласно чл.17 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на Община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия;
 9. Взема решения съгласно чл. 17 от Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй.
 10. Се задължава да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ уговореното месечно възнаграждение, чрез фонд работна заплата на Дружеството;
 11. Се задължава да прави вноски за ДОО и допълнително пенсионно осигуряване, както и за здравно осигуряване на УПРАВИТЕЛЯ по реда и условията на действащото осигурително законодателство, както и всички други социални придобивки по КТД, действащи в Дружеството.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

 

Чл. 4 (1) УПРАВИТЕЛЯТ се задължава да:

1.Осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на Дружеството, като организира изпълнението на поставените от ДОВЕРИТЕЛЯ задачи;

2. Управлява и стопанисва имуществото на дружеството в защита и интерес на едноличния собственик на капитала – Община Козлодуй;
3. Представлява Дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица;
4. Представя на ДОВЕРИТЕЛЯ отчети за резултатите от дейността на Дружеството в съответствие с Търговския закон, учредителния акт, Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй и решенията на Общински съвет, Козлодуй ежемесечно в 15-дневен срок след изтичането на предходния месец;
5. Уведомява незабавно в писмена форма за всички обстоятелства от съществено значение за Дружеството;

6. Отговаря за редовното водене на дружествените книги по чл. 53 и сл. от ТЗ;
7. Възлага на началниците на отделните звена в дружеството изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;

8. Свиква медицинския съвет към лечебното заведение;
9. Предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика;
10. Обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудовоправните взаимоотношения.
11. в седемдневен срок да извърши необходимите правни и фактически действия по вписване на новите за търговското дружество обстоятелства в Търговския регистър на Агенция по вписванията

 (2) УПРАВИТЕЛЯТ представлява дружеството като работодател. Във връзка с дадените права, УПРАВИТЕЛЯТ:

 1. Приема и утвърждава щатното разписание на дружеството и прави промени в него;
 1. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори, определя трудовите възнаграждения, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова персонала на Дружеството, като спазва действащата нормативна уредба;
 1. Приема и изменя съдържанието на Вътрешните правилници в дружеството като работодател.

(3) УПРАВИТЕЛЯТ няма право да:

 1. Огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато е в сила настоящият договор, както и за срок от 3 години след прекратяването му;
 2. Извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството;
 3. Участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;
 4. Заема каквато и да е ръководна длъжност или длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;
 5. Да бъде управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
 6. Да бъде народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район;
 7. Да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
 1. Да се разпорежда с интелектуалната собственост на дружеството;
 2. Да предоставя кредити или гаранции на физически лица или юридически лица с имуществето на дружеството, пред банки или други кредитори, без разрешението на ОбС.

(4) УПРАВИТЕЛЯТ решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общински съвет - Козлодуй, в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала.

Чл. 5 (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право да се разпорежда с имуществото на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт, решенията на Общински съвет, Козлодуй, Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй, приложимото специално законодателство и клаузите на настоящия договор.

(2) Управителят има право да упражнява лекарската професия по придобитата специалност …………. в повереното му общинско дружество МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Козлодуй.

(3) УПРАВИТЕЛЯТ няма право без разрешение на ДОВЕРИТЕЛЯ да сключва сделките, посочени в Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй.

Чл. 6. При изпълнение на своите задължения, УПРАВИТЕЛЯТ има право на:

 1. Възнаграждение, изплащано при условията и по реда на чл. 7 от настоящия договор;
 2. Неприсъствени дни по лични причини (без отпуск по болест).

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 7. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право на месечно възнаграждение в размер на  340% от отчетната средна месечна брутна работна заплата в Дружеството.

Чл. 8. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на средствата за работна заплата на Дружеството, както и данъчното му облагане се извършва по реда на ЗДДФЛ. Отговорността за деклариране на сумите, получени като възнаграждение по този договор е на УПРАВИТЕЛЯ.

Чл. 9. УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява за всички осигурителни случаи, когато не е осигурен на друго основание и не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Чл. 10. За сметка на Дружеството, при ред и условия, определени от нормативните актове, УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява и за риска „безработица", чрез вноски във фонд „Безработица".

Чл. 11 (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право на ....... неприсъствени работни дни за периода, в който управлява, за ползването на които уведомява Председателя на Общински съвет -Козлодуй и Кмета на Община Козлодуй.

(2) За времето на неприсъствените дни на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща възнаграждение, изчислено от изплатеното му среднодневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който УПРАВИТЕЛЯТ е изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.

(3) В случай на ползване на неприсъствени дни, УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да определи длъжностно лице от Дружеството, което отговаря на специалните изисквания по ЗЛЗ, което да го замества за времето на неговото отсъствие, като уведоми за това Председателя на Общински съвет Козлодуй и Кмета на Община Козлодуй и подпише пълномощно за делегираните правомощия с нотариална заверка на подписа си. За определеното лице важи забраната за конкурентна дейност.

(4) При прекратяване на договора ДОВЕРИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за неизползвания годишен размер на неприсъствените дни.

Чл. 12 (1) УПРАВИТЕЛЯТ може да бъде командирован по необходимост в чужбина само от Кмета на Община Козлодуй със съгласието на Председателя на Общински съвет, Козлодуй за сметка на средствата на Дружеството.

(2) При командироване в чужбина, разходите за командировката се утвърждават от ДОВЕРИТЕЛЯ, чрез Кмета на Община Козлодуй, след представен от УПРАВИТЕЛЯ писмен отчет за резултатите от нея. В случай, че ДОВЕРИТЕЛЯТ, чрез Кмета на Община Козлодуй, установи че резултатите не съответстват на целите на командировката, разходите по нея остават за сметка на УПРАВИТЕЛЯ, който трябва да ги възстанови не по-късно от 15 /петнадесет/ календарни дни след получаване в Дружеството на писменото разпореждане на ДОВЕРИТЕЛЯ.

(3) УПРАВИТЕЛЯТ се командирова в страната за сметка на Дружеството в съответствие с разпоредбите на действащата в страната нормативна уредба за командировките, като за всеки конкретен случай уведомява Кмета на Община Козлодуй и се отчита на същия в края на всяко тримесечие.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Чл. 13 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичане срока на договора, както и при хипотезите посочени в чл. 64 от Закона за лечебните заведения.

(2) УПРАВИТЕЛЯТ се освобождава от длъжност с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството - Общински съвет, Козлодуй.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 14. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи промени на нормативната уредба, при съществени изменения на икономическите условия или по взаимно съгласие чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор.

Чл. 15. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действащото законодателство.

Решението на Общински съвет, Козлодуй за упълномощаване на Кмета на община Козлодуй за сключване на договор е неразделна част от настоящия договор.

Настоящият договор се състави в два еднообразни и с еднаква правна сила екземпляра, по един за всяка страна, и подписа в знак на съгласие с текстовете му както следва:

 

ДОВЕРИТЕЛ:                                                                                        ДОВЕРЕНИК:

КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ                                                     УПРАВИТЕЛ

 

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 13 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – 2 - Юлиян Тошев и Милен Сибинов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 - Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова и Биляна Стояновска.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка чл. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 143

 

 1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, както следва:

 

І. На основание чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, утвърждава:

 

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

 

 1. Обект на конкурса: Избор на Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
 2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен  „магистър” по медицина, съответно „магистър” по дентална медицина да имат придобита специалност;

2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.4. Наличието на управленски опит е предимство.

 1. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

3.1. Заявление за участие в конкурса /попълва се при подаването на документите/;

3.2. Автобиография (СV) – европейски стандарт;

3.3. Диплом за завършено образование с квалификационна степен „магистър” по описаните в т. 2 специалности;

3.4. Диплом за призната  специалност за кандидатите със специалност медицина, съответно дентална медицина;

3.5. Удостоверение (удостоверения) за преминато обучение по здравен мениджмънт, съгласно § 3 от ЗР на Наредба № 9 на МЗ за условията и реда за провеждането на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ;

3.6. Документ, удостоверяващ трудов стаж – общ и по специалността (препис извлечение от трудова книжка);

3.7. Свидетелство за съдимост;

3.8. Разработка на „Програма за развитието и дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за тригодишен период”.

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, поставени в един общ запечатан плик, както следва:

- Плик № 1 – документите по т. 3;

- Плик № 2 - Разработка на „Програма за развитието и дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за тригодишен период”.

Документите се подават в сградата на община Козлодуй, ул. Христо Ботев” № 13, в Звено за подпомагане на дейността на общински съвет, стая № 203, всеки делничен ден от 8 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 17 ч.

Обявата за конкурса се публикува в един централен ежедневник и в един местен  вестник.

Документите се приемат в срок от 02.06.2020 г. до 02.07.2020 г.

Теми на събеседването са:

- „Програма за развитието и дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за тригодишен период”.

- Закон за лечебните заведения;

- Закон за здравето;

- Други норамативни актове в сферата на здравеопазването;

Информацията по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 на МЗ, необходима на кандидатите за разработката на Програмата за развитието и дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД за тригодишен период се осигурява от лечебното заведение - МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр.  Козлодуй.

 1. Конкурсът ще се проведе в три етапа:

5.1. Проверка на  съответствието на  представените документи с предварително обявените изисквания и изискванията по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 9 на МЗ;

5.2. Оценка на Програмата за развитието и дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за тригодишен период;

5.3. Събеседване с кандидатите.

 1. Дата, час и място на провеждането на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на 13.07.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Козлодуй.

т. 7 Ред на провеждане на конкурса

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие. Плик № 2 с разработката на „Програма за развитието и дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй за тригодишен период“ се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на обявените изисквания. До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира въз основа на критериите по чл.8, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на критериите по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ.

 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите по чл. 8, ал. 3 и 4 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

ІІ. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 на МЗ Общинският съвет утвърждава Проект на договор за възлагане управлението, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документацията по чл. 2, ал. 3 от  Наредба № 9 на МЗ. /Приложение № 1 към настоящото предложение/

ІІІ. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 на МЗ Общинският съвет назначава Комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

 1. д-р Веселка Цветкова - общински съветник - председател;
 2. Галина Маринова – главен специалист «Човешки ресурси» - секретар;
 3. д-р Биляна Стояновска - общински съветник - член;
 4. Представител на РЗИ, гр. Враца - член;
 5. Ивелина Барболова – юрисконсулт - член;
 6. д-р Росен Белчев – резервен член;

ІV. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9 на МЗ определя възнаграждение на членовете на Комисията за организиране и провеждане на конкурса в размер на 50 лева за  едно заседание.

 

Приложение № 1

 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА
МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД

 

На основание чл. 141, ал. 7, чл. 147, ал. 1 от ТЗ, чл. 43, ал. 1 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на Община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия и Решение №……. по Протокол №……. от ………. год. на Общински съвет - Козлодуй, упражняващ правата на едноличния собственик на дружеството

 

Днес, ……………. година, между:

1. Община Козлодуй, с адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев" № 13, ЕИК - 000193250 в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявана от Кмета на община Козлодуй, МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, по Решение №………… от Протокол №…….. от ………. г. год. на Общински съвет, Козлодуй, който орган упражнява правата на едноличния собственик на дружеството, наричано по-долу за краткост ДОВЕРИТЕЛ,

И

2. Три имена на управителя, с ЕГН………. и лична карта № ………, издадена на………. година от МВР-………., с постоянен адрес: ……………….. в качеството му на УПРАВИТЕЛ на МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД, наричан по-долу за краткост УПРАВИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и представлява лечебно заведение МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Козлодуй, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, в съответствие с действащата нормативна уредба, Учредителния акт на дружеството, решенията на общото му събрание - Общински съвет, Козлодуй, както и клаузите на настоящия договор.

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА

 

Чл. 2. Действието на настоящия договор се ограничава със срок - 3 /Три/ години, считано от ……………………

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

 

Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ:

 1. Натоварва и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от името на Дружеството и за сметка на Дружеството всички действия и сделки, свързани с управление на Дружеството в съответствие с Търговския закон, дружествения договор, Наредбата № 8 за упражняване правата на собственост на Община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия, Закона за лечебните заведения, приложимото специално законодателство и решенията на Общински съвет, Козлодуй;
 2. Определя основните икономически насоки на работа на Дружеството за всяка финансова година, в съответствие със стратегията за развитие на Дружеството, Програмата за управление и финансовото му състояние;
 3. Има право на достъп до работните места в дружеството при спазване на действещото законодателство;
 4. Има право да изисква от УПРАВИТЕЛЯ и получава всякаква информация свързана с дейността на дружеството;
 5. Има право да определя срок, в който УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да вземе или предложи мерки за отстраняване на констатираните недостатъци в работата, когато резултатите от годишните плановe не отговарят на стратегията за развитие на дружеството;
 6. Има право да определя бизнес- задача на дружеството, определена за целия срок на договора за управление или поотделно за всяка година в съответствие с програмата за развитие и дейността на лечебното заведение;
 7. Извършва контрол върху изпълнението на договора.
 8. Контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи и определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата;
 9. Упражнява всички права, съгласно чл.17 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на Община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия;
 10. Взема решения съгласно чл. 17 от Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй.
 11. Се задължава да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ уговореното месечно възнаграждение, чрез фонд работна заплата на Дружеството;
 12. Се задължава да прави вноски за ДОО и допълнително пенсионно осигуряване, както и за здравно осигуряване на УПРАВИТЕЛЯ по реда и условията на действащото осигурително законодателство, както и всички други социални придобивки по КТД, действащи в Дружеството.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

Чл. 4 (1) УПРАВИТЕЛЯТ се задължава да:

1.Осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на Дружеството, като организира изпълнението на поставените от ДОВЕРИТЕЛЯ задачи;

2. Управлява и стопанисва имуществото на дружеството в защита и интерес на едноличния собственик на капитала – Община Козлодуй;
3. Представлява Дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица;
4. Изготвя и представя на собственика на лечебното заведение план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
5. Представя на ДОВЕРИТЕЛЯ отчети за резултатите от дейността на Дружеството в съответствие с Търговския закон, учредителния акт, Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй и решенията на Общински съвет, Козлодуй ежемесечно в 15-дневен срок след изтичането на предходния месец, и след приключване на финансовата година;
6. Уведомява незабавно в писмена форма за всички обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
7. Отговаря за редовното водене на дружествените книги по чл. 53 и сл. от ТЗ;
8. Извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
9. Възлага на началниците на отделните звена в дружеството изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
10. Свиква медицинския съвет към лечебното заведение;
11. Предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика;
12. Обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудовоправните взаимоотношения.
13. да разработи бизнес - задача за срока на договора за всяка година поотделно на база разработена от него програма за развитието на дружеството за тригодишен период предложена в конкурса за възлгане на управление на управлението на МБАЛ „Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй, да създаде необходимите условия и предпоставки за нейното реализиране.

(2) УПРАВИТЕЛЯТ представлява дружеството като работодател. Във връзка с дадените права, УПРАВИТЕЛЯТ:

 1. Приема и утвърждава щатното разписание на дружеството и прави промени в него;
 1. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори, определя трудовите възнаграждения, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова персонала на Дружеството, като спазва действащата нормативна уредба;
 1. Приема и изменя съдържанието на Вътрешните правилници в дружеството като работодател.

(3) УПРАВИТЕЛЯТ няма право да:

 1. Огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато е в сила настоящият договор, както и за срок от 3 години след прекратяването му;
 2. Извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството;
 3. Участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;
 4. Заема каквато и да е ръководна длъжност или длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;
 5. Да бъде управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
 6. Да бъде народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район;
 7. Да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
 1. Да се разпорежда с интелектуалната собственост на дружеството;
 2. Да предоставя кредити или гаранции на физически лица или юридически лица с имуществето на дружеството, пред банки или други кредитори, без разрешението на ОбС.

(4) УПРАВИТЕЛЯТ решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общински съвет - Козлодуй, в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала.

Чл. 5 (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право да се разпорежда с имуществото на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт, решенията на общото събрание, Общински съвет, Козлодуй, Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй, приложимото специално законодателство и клаузите на настоящия договор.

(2) Управителят има право да упражнява лекарската професия по придобитата специалност …………. в повереното му общинско дружество МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Козлодуй.

(3) УПРАВИТЕЛЯТ няма право без разрешение на ДОВЕРИТЕЛЯ да сключва сделките, посочени в Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй.

Чл. 6. При изпълнение на своите задължения, УПРАВИТЕЛЯТ има право на:

 1. Възнаграждение, изплащано при условията и по реда на чл. 7 от настоящия договор;
 2. Неприсъствени дни по лични причини (без отпуск по болест).

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл.7. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право на месечно възнаграждение в размер на 340 % от отчетната средна месечна брутна работна заплата в Дружеството.

(2)  Възнаграждението се определя тримесечно. След приключване на всяко тримесечие се преизчисляват месечното възнаграждение за отчетното тримесечие. Преизчисленото възнаграждение се начислява и изплаща с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителят авансово получава месечното си възнаграждение въз основа на достигнатата средна месечна брутна работна заплата за предходното тримесечие в лева.

(3)  ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението, уговорено по ал.1, при липса на средства на Дружеството.

Чл. 8. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на средствата за работна заплата на Дружеството, както и данъчното му облагане се извършва по реда на ЗДДФЛ. Отговорността за деклариране на сумите, получени като възнаграждение по този договор е на УПРАВИТЕЛЯ.

Чл. 9. УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява за всички осигурителни случаи, когато не е осигурен на друго основание и не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Чл. 10. За сметка на Дружеството, при ред и условия, определени от нормативните актове, УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява и за риска „безработица", чрез вноски във фонд „Безработица".

Чл. 11 (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право_ на 30 неприсъствени работни дни годишно, за ползването на които уведомява Председателя на Общински съвет -Козлодуй и Кмета на Община Козлодуй.

(2)  За времето на неприсъствените дни на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща възнаграждение, изчислено от изплатеното му среднодневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който УПРАВИТЕЛЯТ е изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.

(3)  В случай на ползване на неприсъствени дни, УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да определи длъжностно лице от Дружеството, което отговаря на специалните изисквания по ЗЛЗ, което да го замества за времето на неговото отсъствие, като уведоми за това Председателя на Общински съвет Козлодуй и Кмета на Община Козлодуй и подпише пълномощно за делегираните правомощия с нотариална заверка на подписа си. За определеното лице важи забраната за конкурентна дейност.

(4)  След изтичане на календарната година неизползваните неприсъствени дни не се прехвърлят в следващата.

(5)  При прекратяване на договора ДОВЕРИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за неизползвания годишен размер на неприсъствените дни.

Чл. 12 (1) УПРАВИТЕЛЯТ може да бъде командирован по необходимост в чужбина само от Кмета на Община Козлодуй със съгласието на Председателя на Общински съвет, Козлодуй за сметка на средствата на Дружеството.

(2)  При командироване в чужбина, разходите за командировката се утвърждават от ДОВЕРИТЕЛЯ, чрез Кмета на Община Козлодуй, след представен от УПРАВИТЕЛЯ писмен отчет за резултатите от нея. В случай, че ДОВЕРИТЕЛЯТ, чрез Кмета на Община Козлодуй, установи че резултатите не съответстват на целите на командировката, разходите по нея остават за сметка на УПРАВИТЕЛЯ, който трябва да ги възстанови не по-късно от 15 /петнадесет/ календарни дни след получаване в Дружеството на писменото разпореждане на ДОВЕРИТЕЛЯ.

(3)  УПРАВИТЕЛЯТ се командирова в страната за сметка на Дружеството в съответствие с разпоредбите на действащата в страната нормативна уредба за командировките, като за всеки конкретен случай уведомява Кмета на Община Козлодуй и се отчита на същия в края на всяко тримесечие.


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 13 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичане срока на договора, както и предсрочно безвиновно:

 1. По искане на управителя с писмено предизвестие не повече от три месеца. Срокът на предизвестието тече от деня на получаването му в Общински съвет, Козлодуй;
 2. По искане на Общински съвет, Козлодуй, след вземане на решение, с предизвестие от 1 месец. Срокът на предизвестието тече от деня на вземане на решението, може да не се отработва и в този случай се заплаща;
 3. При преобразуване или прекратяване на лечебното заведение, както и при промяна на собственика му;
 4. В случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, съответно в случай на обявяване на несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;
 5. Поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;
 6. При възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за заемане на такава длъжност, съгласно закона или учредителния акт на лечебното заведение;
 7. По взаимно съгласие.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока на действието му с решение на Общински съвет, Козлодуй, без предизвестие:

 1. При виновно неизпълнение от страна на УПРАВИТЕЛЯ на икономическите показатели, определени с Програма за развитие на дружеството;
 2. При нарушаване от УПРАВИТЕЛЯ на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй и действащото законодателство;
 3. При извършване на действия или бездействие на УПРАВИТЕЛЯ, довели до вреди и/или влошаване на финансовите резултати на Дружеството, или от които са произтекли щети за него;
 4. При повдигане на обвинение на УПРАВИТЕЛЯ за престъпление от общ характер, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора;
 5. При извършване от страна на УПРАВИТЕЛЯ на престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
 6. При системно неизпълнение на решенията на Общински съвет, Козлодуй и писмените указания, дадени въз основа на решение на Общински съвет, Козлодуй.

(3) УПРАВИТЕЛЯТ се освобождава от длъжност с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството - Общински съвет, Козлодуй. В същото заседание едноличният собственик взема решение за освобождаване, респективно -неосвобождаване на УПРАВИТЕЛЯ от отговорност за действията му по управлението.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 14. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи промени на нормативната уредба, при съществени изменения на икономическите условия или по взаимно съгласие чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор.

Чл. 15. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 16. Действието на настоящия договор може да бъде продължавано от страните по него с нарочно писмено споразумение, подписано от страните след Решение на упражняващия правата на собственост в едноличното дружество - Общински съвет -Козлодуй при условията на чл.63, ал.4 от ЗЛЗ.

Решението на Общински съвет, Козлодуй за упълномощаване на Кмета на община Козлодуй за сключване на договор е неразделна част от настоящия договор.

Настоящият договор се състави в два еднообразни и с еднаква правна сила

екземпляра, по един за всяка страна, и подписа в знак на съгласие с текстовете му

както следва:

 

ДОВЕРИТЕЛ:                                                                                        ДОВЕРЕНИК:

КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ                                                     УПРАВИТЕЛ

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 17 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 - Анатолий Абаров и Стефан Спасов.

Решението се приема.

 

По т. 8. от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет предложи следващото заседание на Общинския съвет да се проведе в периода 22.06. - 30.06.2020 г.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

 


Протокол №9/29.04.2020г.
04.05.2020

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
9
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 29 АПРИЛ 2020 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ
 

            Днес, 29.04.2020 г. от 09.30 ч. се проведе редовно присъствено заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 21 (двадесет и един) общински съветници.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, Йовчо Йовчев – заместник-кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан, представители на общинската администрация, представители на читалищата в гр. Козлодуй, с. Хърлец и с. Гложене, представител на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй и медии.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

Председателят на Общинския съвет информира присъстващите на заседанието: На 10.04.2020 г. Председателският съвет към Общинския съвет е провел заседание, на което членовете му са изразили единно становище за провеждане на заседанието на Общинския съвет като редовно присъствено. За насроченото заседание на Общинския съвет и насрочените заседания на постоянните комисии, с писма изх. № 410-02-40/14.04.2020 г. и № 410-02-40-1/16.04.2020 г., са уведомени областният управител на област Враца, директорът на РЗИ – Враца, началникът на РУ на МВР-Козлодуй и кметът на общината. С писмо изх. № 410-02-42/15.04.2020 г. от административния ръководител на Районна прокуратура – Козлодуй е поискано становище относно законосъобразността на провеждане на присъствено заседание в зрителната зала на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй при спазване на всички противоепидемични мерки. В отговор вх. № 410-02-42-1/21.04.2020 г. административният ръководител на Районна прокуратура – Козлодуй препоръчва ограничаване броя на присъстващите общинските съветници при включване на останалите в онлайн заседание.

Заседанието е проведено при спазване на всички разпоредени противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 със заповеди на министъра на здравеопазването, инструкции и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, както и хигиенно-санитарни изисквания и предписания на здравните органи.

Декларации за съгласие и в подкрепа на становището на Председателския съвет представиха следните общински съветници: Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            Милен Сибинов – общински съветник, избран с листата на Местна коалиция „БДЦ”, положи клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и подписа клетвен лист.

Общинският съветник Милен Сибинов също представи декларация за съгласие и в подкрепа на становището на Председателския съвет.

 

 

 

      Председателят на Общинския съвет:

 1. Съобщи за оттеглено предложение вх. № 410-01-88/16.03.2020 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй.
 2. Предложи включване на нова точка в дневния ред – предложение вх. № 410-01-117/27.04.2020 г. от д-р Биляна Стояновска – общински съветник и председател на комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодия и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй относно: Отпускане на средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на одобрена семейна двойка.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 108

 
 1. Включва нова точка 23 в дневния ред, както следва:

      „23. 410-01-117/27.04.2020 г. – Предложение от д-р Биляна Стояновска – общински съветник и председател на комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодия и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй относно: Отпускане на средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на одобрена семейна двойка.”

 1. Досегашните точки от 8 до 23 стават съответно от 7 до 22.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

На общинските съветници беше предложен следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-109/15.04.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Промяна в съставите на Постоянните комисии към Общински съвет, Козлодуй.
 3. 410-01-112/16.04.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Програма за управление на община Козлодуй за мандат 2019 – 2023 г.
 4. 410-01-78/10.03.2020 г. – Информация от Ивайло Стоянов – началник на РУ на МВР – Козлодуй относно: Противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2019 г.
 5. 410-01-75/09.03.2020 г. – Информация от д-р Олга Николова – управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй относно: Приемане на годишен отчет и баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2019 г.
 6. 410-01-104/15.04.2020 г. – Предложение от Георги Кирков – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 241/10.04.2020 г. относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Козлодуй.
 7. 410-02-31/20.03.2020 г. – Предложение от Ангел Лалюв – зам.-председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отмяна на Наредба № 2 на Общински съвет за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Козлодуй.
 8. 410-01-108/15.04.2020 г. – Предложение от Георги Кирков – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 241/10.04.2020 г. относно: Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2019 г.
 9. 410-01-107/15.04.2020 г. – Предложение от Владислава Борисова – директор на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй относно: Приемане на Програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2020 г.
 10. 410-01-111/16.04.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища и детски градини в община Козлодуй.
 11. 410-01-113/16.04.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2019 г.
 12. 410-01-105/15.04.2020 г. – Предложение от Георги Кирков – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 241/10.04.2020 г. относно: Кандидатстване на община Козлодуй по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3” с проект „Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Козлодуй”.
 13. 410-01-100/08.04.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобрение на инвестициите /активите/ на „ВиК ООД, гр. Враца за 2019 г. и за преминаване в управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца.
 14. 410-01-77/09.03.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2019 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй през 2021 г.
 15. 410-01-91/17.03.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците в община Козлодуй (2015-2020 г.) за 2019 г.
 16. 410-01-90/17.03.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй за 2019 г.
 17. 410-01-83/13.03.2020 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности в НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй и отчет за изразходените средства за 2019 г., в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй.
 18. 410-01-82/12.03.2020 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности в НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1927”, с. Хърлец и отчет за изразходените средства за 2019 г., в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй.
 19. 410-01-85/13.03.2020 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности в НЧ „Яким Деспотов-1899”, с. Гложене и отчет за изразходените средства за 2019 г., в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй.
 20. 410-01-76/09.03.2020 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности в НЧ „Заря-1911”, с. Бутан и отчет за изразходените средства за 2019 г., в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй.
 21. 410-01-98/30.03.2020 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности в НЧ „Будител-1926”, с. Крива бара и отчет за изразходените средства за 2019 г., в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй.
 22. 410-01-84/13.03.2020 г. – Предложение от д-р Биляна Стояновска – общински съветник и председател на комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодия и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй относно: Отпускане на средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на одобрени семейни двойки.
 23. 410-01-117/27.04.2020 г. – Предложение от д-р Биляна Стояновска – общински съветник и председател на комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодия и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй относно: Отпускане на средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на одобрена семейна двойка.
 24. 410-01-87/13.03.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот общинска собственост за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Козлодуй.
 25. 410-01-110/15.04.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Избор на комисия за провеждане на процедура и внасяне на доклад в Общинския съвет за избор на 16 съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй.
 26. Други.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” –няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

           

По т. 1 от дневния ред:

Валентин Паньовски информира, че улица „Ломска”, в района на строителен магазин „Стромет” е непочистена след ремонтни дейности и при движение на автомобилите хвърчат камъчета. Вече има оплаквания от пострадали граждани. Кметът на общината увери, че улицата ще се почисти и обезопаси.

 

По т. 2 от дневния ред:

            Юлиян Тошев изрази лично отрицателно становище по направеното предложение. Според общинския съветник така предложените нови състави на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество не отговарят на разпоредбата на чл. 57 от ПОДОСНКВОА спрямо Милен Сибинов, който дълго време практикува юридическа професия.

            Юлиян Тошев направи предложение в съставите на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество като председател да бъде избран Милен Сибинов, а не предложения Светослав Спасов.

            Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 9; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1, чл. 57 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 109

 

 1. Извършва промяна в състава на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, като заменя Елица Орманова със Светослав Спасов – председател.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10.

Решението се приема.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 110

 

 1. Извършва промяна в състава на ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, като заменя Елица Орманова със Светослав Спасов – председател.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10.

Решението се приема.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 111

 

 1. Извършва промяна в състава на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, като заменя Елица Орманова със Светослав Спасов – председател.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 112

 

 1. Извършва промяна в състава на ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, като заменя Николай Петков с Милен Сибинов – член.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското състояние, ПК по земеделие и горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по здравеопазване и социални дейности.

 ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението е разгледала предложението, но не е излязла с единно становище.

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 113

 

 1. Приема Програма за управление на община Козлодуй за мандат 2019-2023 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на община Козлодуй да публикува Програмата за управление на община Козлодуй за мандат 2019-2023 г. на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на програмата.

 

Гласували 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

По представената информация общинските съветници бяха подготвили въпроси към началника на РУ на МВР – Козлодуй. Съветниците се обединиха върху това, че е редно информацията да бъде разглеждана в присъствието на вносителя или негов представител. Началникът на РУ на МВР ще бъде поканен отново на следващото заседание на Общинския съвет в края на месец май, на което да внесе яснота по представения материал и отговори на подготвените въпроси.

Във връзка с постъпило процедурно предложение от Иван Гризанов по чл. 105, ал. 1, т. 2 от ПОДОСНКВОА и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 114

 

 1. Отлага за следващото заседание на Общинския съвет разглеждане на Информация за противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2019 г., представена от Ивайло Стоянов – началник на РУ на МВР – Козлодуй.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да уведоми началника на РУ на МВР – Козлодуй за настоящото решение на Общинския съвет.

 

Гласували 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности.

В свое изказване д-р Биляна Стояновска отбеляза, че печалбата на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД е в резултат не на увеличените дейности, а от увеличената бюджетна издръжка на лечебното заведение.

На основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 17, т. 11 от Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и търговската дейност, осъществявана чрез общинските предприятия

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 115
 
 1. Приема Годишен отчет и баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2019 г.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 116
 
 1. Приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Козлодуй.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Козлодуй на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на наредбата.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 117

 

 1. Отменя Наредба № 2 на Общински съвет за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Козлодуй.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да отрази отмяната на наредбата на интернет страницата на общината.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

В изпълнение на чл. 36, ал. 2 от ПОДОСНКВОА Николинка Тодорова информира устно и не участва в обсъжданията и гласуванията на точки 8, 9, 10 и 11 от дневния ред.

Заседанието продължи под ръководството на Ангел Лалюв – заместник-председател на Общинския съвет.

В изпълнение на чл. 36, ал. 2 от ПОДОСНКВОА Мая Йонова информира устно председателстващият Ангел Лалюв и не участва в обсъжданията и гласуванията на точки 8, 9 и 11 от дневния ред.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по здравеопазване и социални дейности.

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 118

 

 1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2019 г.

 

Гласували 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по здравеопазване и социални дейности.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от ППЗЗД

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 119

 

 1. Приема Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2020 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2020 г. на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 120

 

 1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 92 по протокол № 6 от 30.01.2020 г. бюджет на община Козлодуй за 2020 г. със сумата от 113 490,33 лв. /сто и тринадесет хиляди четиристотин и деветдесет лева и тридесет и три стотинки/, както следва:

            1.1. ДГ „ Радост”, гр. Козлодуй:

            - в приходната част:

 • 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 1 641,60 лв.

            - в разходната част:

 • 10-15 „ Издръжка за материали ” – 1 641,60 лв.

            1.2. СУ „ Христо Ботев”, гр. Козлодуй:

            - в приходната част:

 • 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 1 292,54 лв.;
 • 24-06 „Приходи от наеми на земя” – 78 114,55 лв.

            - в разходната част:

 • 10-15 „ Материали” – 30 000,00 лв.
 • 10-16 „Вода, горива и енергия” – 28 000,00 лв.
 • 10-20 „Разходи за външни услуги” – 21 407,09 лв.

            1.3. ОУ „ Васил Априлов”, с. Хърлец:

            - в приходната част:

 • 24-06 „Приходи от наеми на земя” – 32 441,64 лв.

            - в разходната част:

 • 10-11 „Храна” – 1 500,00 лв.
 • 10-15 „Материали” – 10 000,00 лв.
 • 10-16 „Вода, горива и енергия” – 10 000,00 лв.
 • 10-20 „Разходи за външни услуги” – 10 941,64 лв.

            1.4. СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан:

            - в приходната част:

 • 24-06 „Приходи от наеми на земя” – 1 553,00 лв.
 • 36-19 „Други неданъчни приходи” – 1 275,00 лв.

            - в разходната част:

 • 10-15 „Материали” – 2 828,00 лв.
 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за актуализация на бюджета на община Козлодуй, както в приходната, така и в разходната му част.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското състояние, ПК по земеделие и горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по здравеопазване и социални дейности.

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението е разгледала предложението, но не е излязла с единно становище.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с разпоредбата на чл. 91, ал. 4 от ППЗРЗ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 121

 

 1. Приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2019 г.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй в 7-дневен срок от решението да изпрати копие от Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2019 г. на председателя на Областния съвет за развитие, гр. Враца.
 3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на община Козлодуй да публикува Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2019 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.

Решението се приема.

 

Заседанието продължи под ръководството на председателя на Общинския съвет Николинка Тодорова.

 

По т. 12 от дневния ред:

Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с текущия приема на проекти в Министерството на труда и социалната политика

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 122

 

 1. Дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания и техните семейства в община Козлодуй” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по изпълнение на решението.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с правилното прилагане на разпоредбите на чл. 198о от Закона за водите

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 123

 1. Одобрява инвестициите /активите/, съгласно приложение № 1 за 2019 г., на стойност 282 204,27 лв. без ДДС или 338 645,12 лв. с ДДС за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца, които да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ООД, гр. Враца чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от Договора по чл. 198о, ал. 1 във връзка с чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.
 2. Възлага на кмета на общината да изпрати всички документи, свързани с изграждането и собствеността на изградените ВиК системи и съоръжения.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 124

 

 1. Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2019 г.
 2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

            Становище представи ПК по земеделие и горско стопанство и опазване на околната среда.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 125

 

 1. Приема Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците в община Козлодуй (2015-2020 г.) за 2019 г.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред:

            Становище представи ПК по земеделие и горско стопанство и опазване на околната среда.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 126

 

 1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй.

 

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

В изпълнение на чл. 36, ал. 2 от ПОДОСНКВОА Ангел Лалюв информира устно и не участва в обсъжданията и гласуванията на точка 17 от дневния ред.

 

По т. 17 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 127
 
 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧХП „Христо Ботев - 1879”, гр. Козлодуй през 2019 г.

 

Гласували 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 18 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 128

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец през 2019 г.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 19 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 129

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Яким Деспотов - 1899”, с. Гложене през 2019 г.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 20 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 130

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Заря - 1911”, с. Бутан през 2019 г.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 21 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 131

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Будител - 1926”, с. Крива бара през 2019 г.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 22 от дневния ред:

Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25 във връзка с чл. 3 и чл. 5 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие и семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 132

 1. Да се отпуснат средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на семейни двойки с репродуктивни проблеми, както следва:

            1.1. До 2000 лв. /две хиляди лева/ по заявление вх. № 903-94-878/13.12.2019 г. за извършване на ин витро процедура с асистирана репродукция.

            1.2. До 3000 лв. /три хиляди лева/ по заявление вх. № 903-94-38/23.01.2020 г. за извършване на донорска ин витро процедура.

            1.3. До 3000 лв. /три хиляди лева/ по заявление вх. № 903-94-80/24.02.2020 г. за извършване на донорска ин витро процедура.

 1. Задължава заявителите при промяна на декларираните обстоятелства да информират комисията в едномесечен срок.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 23 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25 във връзка с чл. 3 и чл. 5 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие и семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 133

 

 1. Да се отпуснат средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на семейна двойка с репродуктивни проблеми, както следва:

            1.1.  До 3000 лв. /три хиляди лева/ по заявление вх. № 903-94-27/16.01.2020 г. за извършване на донорска ин витро процедура с асистирана репродукция.

 1. Задължава заявителите при промяна на декларираните обстоятелства да информират комисията в едномесечен срок.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Стефан Спасов.

Решението се приема.

По т. 24 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 134

 

 1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно управление имот частна общинска собственост, находящ се в имот с идентификатор 37798.507.521 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, а по стар идентификатор № 705 по плана за земеразделяне, представляващ: едноетажна сграда със специално предназначение с площ 232 кв.м.; едноетажна сграда със специално предназначение с площ 162 кв.м.; едноетажна сграда с предназначение хангар, депо с площ 45 кв.м.; едноетажна сграда с предназначение хангар, депо с площ 68 кв.м. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерство на вътрешните работи за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Козлодуй за срок от 4 /четири/ години.
 2. Ползваните консумативи – отопление, ел. енергия, вода и др. са за сметка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерство на вътрешните работи.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и сключване на договор с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерство на вътрешните работи.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 25 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 68 от ЗСВ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 135

 

 1. Определя Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазването на обществения ред и безопасност на движението към Общински съвет, Козлодуй за комисия, която да организира и проведе процедурата и внесе доклад в Общинския съвет за определяне на 16 съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй.
 2. При разглеждане на кандидатурите комисията да съобрази изискванията на чл. 67, ал. 1, чл. 69, ал. 2 от ЗСВ и за тях да не са налични пречките по чл. 67, ал. 3 от същия закон.
 3. Възлага на общинска администрация информационното и техническото обезпечаване на дейността на комисията в изпълнение на процедурата.
 4. Възлага на комисията изпълнение на решението при спазване на сроковете, установени ЗСВ.

 

Гласували 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 26 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет предложи следващото заседание на Общинския съвет да се проведе на 28.05.2020 г.

            Дучко Петров обяви изказване на Анатолий Абаров, направено на заседание на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, проведено на 27.04.2020 г. в което общинският съветник  информира ръководството на общината за липсата на пътни знаци в района на ж.к. 3 север, което създава предпоставки за пътно транспортни  произшествия, както и за това да се обмисли възможност за поставяне на „легнал полицай”  на улицата пред механа „Сани” в същия район, а в края на улицата – огледало за обратно виждане, тъй като видимостта е крайно ограничена.

            Кметът на общината увери, че ще се обмислят възможности за обезопасяване на района  и отстраняване на проблемите. Общинските съветници ще бъдат информирани за последващите действия на общината.

Драгомир Маринов обяви въпросите, поставени от Иван Гризанов към кмета на общината на заседание на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, проведено на 27.04.2020 г., свързани с текущото изпълнение към настоящия момент на бюджета на община Козлодуй за 2020 г. по приходната и разходната част и съпоставка с текущото изпълнение на бюджета на общината за същия период на предходната 2019 г.

Николинка Тодорова уведоми общинските съветници, че е необходимо изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с получено писмо от Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, в което се изразява становище за дейността на общинските съвети по време на извънредно положение. Становището ще бъде предоставено на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението за обсъждане и внасяне на проект за изменение и допълнение на текстовете.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

 


Протокол №8/25.03.2020г.
26.03.2020

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
№ 8
 
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 25 МАРТ 2020 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 25.03.2020 г. от 17.30 ч. се проведе извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй.

 

            Заседанието е организирано на основание чл. 117 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/ при създадена необходимост от бързо и неотложно вземане на решение от Общинския съвет.

            Заседанието е проведено при спазване на всички разпоредени противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 със заповеди на министъра на здравеопазването, инструкции и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, както и хигиенно-санитарни изисквания и предписания на здравните органи.

            Началникът на РУ на МВР – Козлодуй и директорът на РЗИ – Враца са информирани за провеждането на извънредното заседание на Общинския съвет с писмо изх. № 410-02-35/25.03.2020 г. от председателя на Общинския съвет и кмета на общината.

            Преди началото на заседанието органите на  РУ на МВР – Козлодуй извършиха щателна устна проверка за взетите от председателя на Общинския съвет мерки при провеждане на заседанието и съставиха протокол.

 
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

Отсъстваха: Биляна Стояновска и Николай Петков (подадено заявление за прекратяване пълномощията като общински съветник).

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй, Йовчо Йовчев – заместник-кмет на община Козлодуй, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан и експерти от общинската администрация.

Заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

Светослав Спасов – общински съветник, избран с листата на ПП „ГЕРБ”, положи клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и подписа клетвен лист.

Председателят на Общинския съвет:

 1. Връчи писмен отговор № 410-01-72/04.03.2020 г., изготвен от Людмил Ангелов – директор на дирекция „Устройство на територията”, на питане, поставено устно от Иван Гризанов – общински съветник на заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г.
 2. Връчи писмен отговор № 410-01-95/25.03.2020 г., изготвен от кмета на общината, на питане, поставено устно от Юлиян Тошев – общински съветник на заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г.

 

На общинските съветници беше предложен следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-01-94/24.03.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй за бюджетната 2020 г. с проект пред Фонд „Радиоактивни отпадъци”.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

           

            Иван Гризанов изрази недоволство от свикването на извънредно заседание с разглеждане на предложение и гласуване на решение с подобен предмет. Според общинския съветник в извънредно заседание при така създалата се ситуация в държавата е по-удачно да се разглеждат предложения, свързани с изменения на ПОДОСНКВОА, които да позволят на Общинския съвет да приема решения на подписка или внесена информация от кмета на общината за предприетите мерки и спазването им, във връзка с ограничаване разпространението на вируса. Общинският съветник обяви, че провеждането на заседанието е в нарушение на издадените заповеди на кмета на общината и разпоредбите на чл. 355 от Наказателния кодекс и направи процедурно предложение за отлагане на заседанието.

            В защита на своето предложение кметът на общината информира, че ако Общинският съвет не приеме предложеното решение, община Козлодуй ще загуби възможността да се възползва от над 200 000 лв. за осъществяване на проекта, както и че сроковете по процедурата за неговото изпълнение са твърде кратки.

            Председателят на Общинския съвет обясни, че вземането на решения на подписка е неприсъствено провеждане на заседание, което е незаконосъобразно и призова съветниците за проявяване на разбиране при създадената изключителна необходимост от приемане на решение в настоящото извънредно заседание.

            Юлиян Тошев предложи прекратяване на дебатите.

            Иван Гризанов оттегли предложението си за отлагане на заседанието.

            Предложението на Юлиян Тошев се подложи на гласуване.

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.: „ЗА” – 17.

Двама от съветниците не гласуваха направеното предложение.

Предложението се приема.

 

По т. 1 от дневния ред:

В изпълнение на чл. 36, ал. 2 от ПОДОСНКВОА Анатолий Абаров информира устно председателя на Общинския съвет и не участва в поименното гласуване.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с приема на проекти в Министерството на енергетиката за бюджетната 2020 година

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 107

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340 - двугодишно изпълнение” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци”.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да осигури средства за съфинансиране на проект „Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340 - двугодишно изпълнение” в размер на 63 780 лв. (20%) и 254 832 лв. (80%) финансиране от Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2020 година.
 3. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да осигури средства за съфинансиране на проект „Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340 - двугодишно изпълнение” в размер на 218 058,07 лв. (46,0896315%) и 255 059,34 лв. (53,9103684%) финансиране от Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2021 година.
 4. Статутът на собствеността върху обекта на проектното предложение – публична общинска собственост не може да бъде променян за период не по-кратък от 3 години след приключване на проекта.
 5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”


Протокол №7/27.02.2020г.
02.03.2020

 

П Р О Т О К О Л
7
 
ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 27 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 27.02.2020 г. от 17.00 ч., се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

            Отсъства: Йордан Димитров.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан, представители на общинската администрация и медии.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

Председателят на Общинския съвет:

 1. Съобщи за оттеглено предложение предоставено на общинските съветници в срока по чл. 80 ал. (1) с вх. 410-02-22/26.02.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Освобождаване от длъжност управителя на МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Козлодуй.
 2. Предложи включване на две нови точки в дневния ред, а именно:

- 410-01-68/24.02.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Кандидатстване на Община Козлодуй за отпускане на финансови средства от Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

- 410-01-57-(1)/26.02.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Върнати за ново обсъждане на Решение № 86 в частта относно Приложение № 1, т. 11 и т. 17 и Решение № 87 в частта му по т. 1 и т. 2, касаещи имоти по т. 11 и т. 17 от протокол № 6 приети на заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено на 30.01.2020 г.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 93
 
 1. Включва две нови точки 13 и 14 в дневния ред, както следва:

„13. 410-01-68/24.02.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Кандидатстване на Община Козлодуй за отпускане на финансови средства от Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.”

„ 14. 410-01-57-(1)/26.02.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Върнати за ново обсъждане на Решение № 86 в частта относно Приложение № 1, т. 11 и т. 17 и Решение № 87 в частта му по т. 1 и т. 2, касаещи имоти по т. 11 и т. 17 от протокол № 6 приети на заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено на 30.01.2020 г.”

 1. Досегашната точка 13 става точка 15.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

На общинските съветници беше предложен следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-56/17.02.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точки от дневния ред на Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ООД – Враца (Асоциацията по ВиК), насрочено за 05.03.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа.
 3. 410-01-54/17.02.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Промяна в състава на Комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете, утвърден с Решение № 76/23.01.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 4. 410-01-43/31.01.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй мандат 2015-2019 г. за 2019 г.
 5. 410-01-59/18.02.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.
 6. 410-01-53/17.02.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Изграждане на детски площадки в междублоковите пространства в гр. Козлодуй и селата на територията на община Козлодуй за периода 2020 – 2023 г. 
 7. 410-01-58/18.02.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове.
 8. 410-01-61/19.02.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общински план за младежта за 2019 г.
 9. 410-01-62/19.02.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Проект на Общински план за младежта за 2020 г.
 10. 410-01-63-19.02.2020 г. – Предложение от Елица Орманова – Председател на ПК по ЗПКОНПИ към Общински съвет, Козлодуй относно: Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси.
 11. 410-01-64/19.02.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Актуализация на „Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Козлодуй” в съответствие с Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019 г. и приета „Национална програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета”, съгласно чл. 40, ал. 3. и във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните.
 12. 410-01-65/19.02.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в часта за местни дейности, от събрани собствени приходи, от общинските училища и детски градини в община Козлодуй съгласно Наредба № 6.
 13. 410-01-68/24.02.2020 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй относно: Кандидатстване на Община Козлодуй за отпускане на финансови средства от Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
 14. 410-01-57-(1)/26.02.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Върнати за ново обсъждане на Решение № 86 в частта относно Приложение № 1, т. 11 и т. 17 и Решение № 87 в частта му по т. 1 и т. 2, касаещи имоти по т. 11 и т. 17 от протокол № 6 приети на заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено на 30.01.2020 г.
 15. Други.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

           

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

По т. 2 от дневния ред:

            ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и по повод покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 05.03.2020 г. (четвъртък) от 11.00 часа в сградата на Областна администрация – гр. Враца, бул. „Демокрация” № 1, Заседателна зала – ет. VI

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 94

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2020 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2019 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 3. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2019 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 4. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2019 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 5. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов – директор на дирекция „Устройство на територията”, със същите правомощия.
 6. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Юлиян Тошев, Симеон Симеонов, Дучко Петров, Николай Петков, Стефан Спасов и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от Правилник за реда и условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 95

 

 1. Утвърждава състава на Комисията за отпускане на еднократна финансова помощ в следния вид:

- Председател – Лилия Димитрова, представител на Дирекция „Финансово-стопански дейности”;

- Заместник-председател – Гълъбин Младенов, представител на Общински съвет, Козлодуй;

- Секретар – Василена Петкова, представител на Дирекция „Административно и информационно обслужване”;

-  Двама членове – Лидия Петрова, представител на Дирекция „Хуманитарни дейности” и д-р Веселка Цветкова, представител от ПК по „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет, Козлодуй.

 1. Възлага на кмета изпълнение на решението.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество, ПК по образование, култура, младежта, спорта, и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по здравеопазване и социални дейности.

            Юлиян Тошев – общински съветник зададе въпрос, какво се случва с изготвянето на общия устройствен план. На поставения въпрос, кметът на Община Козлодуй увери, че отговор на въпроса ще бъде предоставен на следващото заседание.

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 96

 

  1. Общински съвет, Козлодуй приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Козлодуй за 2019 г.
  2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да публикува на интернет страницата на Общината Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Козлодуй за 2019 г., с цел осигуряване на публичност и прозрачност.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 37о от ЗСПЗЗ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 97

 

 1. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2020 г. на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни, както следва:

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ МЕРИ И ПАСИЩА

 за общо и индивидуално ползване през 2020 г.

гр.  Козлодуй

 

 

 на имот

площ, дка

местност

ползване

000289

4.39

Блатото

индивидуално

000472

11.899

Мерите

общо

000474

21.165

Мерите

общо

000634

38.377

Блатото

индивидуално

000635

2.507

Мерите

общо

000637

0.744

Мерите

общо

000674

5.191

Совата

индивидуално

000698

1.824

Мерите

общо

000724

3.293

Блатото

индивидуално

000726

3.263

Мерите

общо

000735

1.709

Ковея

индивидуално

000741

1.454

Мерите

общо

000747

1.937

Блатото

индивидуално

000751

19.253

Мерите

общо

000753

5.267

Реброто

индивидуално

000761

9.245

Ковея

индивидуално

000762

2.934

Блатото

индивидуално

000804

3.125

Реброто

индивидуално

000807

4.666

Реброто

индивидуално

000935

3.195

Крушов баир

общо

000937

62.91

Мерите

общо

000958

23.936

Мерите, Хърлец

общо

087050

1.771

Мерите

общо

087051

2.984

Мерите

общо

126009

8.295

Манарков дол

индивидуално

337009

1.937

Манарков дол

индивидуално

463003

3.154

Мерите

общо

640017

2.484

Маришкин вал

индивидуално

715009

7.292

Мерите

общо

715010

2.007

Мерите

общо

048004

41.098

Совата

индивидуално

общо:

303.306

 

         

 

с. Бутан

 

 

 

 

 на имот

площ, дка

местност

ползване

000104

0.429

Пасището

общо

000298

6.418

Пасището

общо

000392

1.016

Козлодуйски път

индивидуално

000424

5.955

Махмудийски соват

индивидуално

000437

12.23

Махмудийски соват

индивидуално

000438

1.349

Махмудийски соват

индивидуално

000446

9.165

Махмудийски соват

индивидуално

000453

6.056

Махмудийски соват

индивидуално

000548

2.111

Спорното

индивидуално

000567

6.381

Пасището

индивидуално

000579

7.543

Махмудийски соват

индивидуално

000581

21.644

Пасището

индивидуално

000585

15.513

Махмудийски соват

общо

000591

13.215

Махмудийски соват

общо

000596

7.511

Махмудийски соват

общо

000598

1.712

Пасището

индивидуално

000605

8.519

Махмудийски соват

индивидуално

000614

7.139

Махмудийски соват

индивидуално

000624

1.052

Махмудийски соват

индивидуално

000631

23.319

Лъката

индивидуално

000632

11.472

Лъката

индивидуално

000656

31.464

Пасището

индивидуално

000658

1.294

Лъката

индивидуално

000660

4.967

Лъката

индивидуално

000661

2.808

Лъката

индивидуално

000666

2.401

Лъката

индивидуално

000682

3.688

Лъката

индивидуално

000689

4.851

Лъката

индивидуално

000724

1.456

Лъката

индивидуално

000734

10.328

Лъката

индивидуално

000748

6.2

Пасището

индивидуално

000767

12.181

Спорното

общо

000768

22.255

Спорното

общо

000772

23.016

Лъката

общо

000813

10.225

Лъката

общо

407025

18.116

Пасището

индивидуално

общо:

324.999

 

 

с. Гложене

 

 

 

 на имот

площ, дка

местност

ползване

000072

11.23

Мерата

общо

000187

19.947

Ливадето

индивидуално

000213

3.088

Гладно поле

индивидуално

000262

92.338

Ливадето

индивидуално

000291

39.434

Ливадето

индивидуално

210004

21.068

Лакомията

общо

общо:

187.105

 

 

с. Крива бара

 

 

 

 на имот

площ, дка

местност

ползване

000048

0.115

Спорното

общо

000074

27.646

Лъката

индивидуално

000093

1.337

Лъката

общо

000095

1.076

Лъката

общо

000098

0.882

Лъката

общо

000130

0.579

Лъката

общо

000131

0.226

Долни ливади

общо

000146

0.604

Лъката

индивидуално

000147

3.627

Долни ливади

индивидуално

000152

3.093

Мерджанов вир

индивидуално

000160

3.312

Долни ливади

индивидуално

000162

1.652

Мерджанов вир

индивидуално

000163

1.045

Мерджанов вир

индивидуално

000168

9.582

Бутанското

индивидуално

000173

3.162

Манавска падина

индивидуално

000243

1.585

Фондовете

индивидуално

общо

59.523

 

 

                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

СПИСЪК НА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
Отглеждащи пасищни, селскостопански животни на територията на Община Козлодуй
 
Козлодуй

 

 1. Валери Стаменов, гр. Козлодуй
 2. Георги Ангелов, гр. Козлодуй
 3. Иван Митрошанов, гр. Козлодуй
 4. Цветан Ценов, гр. Козлодуй
 5. Цветан Пуриев, гр. Козлодуй
 6. Георги Иванов, гр. Козлодуй
 7. Корнелия Белитова, гр. Козлодуй
 8. Мариела Караджова, гр. Козлодуй
 1. Емил Цибров, гр. Козлодуй
 2. Асен Крумов, гр. Козлодуй
 3. Иван Василев, гр. Козлодуй
 4. Тихомир Маринов, гр. Козлодуй
 5. Александър Захариев, гр. Козлодуй
 6. Страхил Цибров, гр. Козлодуй
 7. Ивайло Пуриев, гр. Козлодуй
 8. Марияна Балиева, гр. Козлодуй

 

Гложене

 

 1. Велик Магов, с. Гложене
 2. Иво Каменов, с. Гложене
 1. Пенка Балевска, с. Гложене
 2. Даниела Маринова, с. Гложене
 3. Цветан Каменов, с. Гложене
 4. Николай Влъчков, с. Гложене
 5. Иконом Игнатов, с. Гложене
 6. Кирил Кирилов, с. Гложене
 7. Петя Петкова, с. Гложене
 8. Георги Георгиев, с. Гложене
 9. Петър Петров, с. Гложене
 10. Иван Иванов, с. Гложене
 11. Павлина Петрова, с. Гложене
 12. Иван Магов, с. Гложене
 13. Велик Магов, с. Гложене
 14. Валя Берчева, с. Гложене
 15. Иво Каменов, с. Гложене

 

Хърлец

 

 1. Петър Петров, с. Хърлец
 2. Любомир Йорданов, с. Хърлец
 3. Андрей Бобочоев, с. Хърлец
 4. Йордан Недялков, с. Хърлец
 5. Константин Станев, с. Хърлец
 6. Стефан Иванов, с. Хърлец
 7. Искра Занева, с. Хърлец
 8. Даниел Велинков, с. Хърлец
 9. Верка Ненкова, с. Хърлец
 10. Огнян Сарачинов, с. Хърлец

 

Бутан

 

 1. Иван Трифонов, с. Бутан
 2. Атанас Славов, с. Бутан
 3. Петър Богданов, с. Бутан
 4. Лозан Станев с. Бутан
 5. Марин Петров, с. Бутан
 6. Васил Пепелярски, с. Бутан
 7. ЕТ „Сигма-Петко Крумов”, с. Бутан
 8. Борислава Николова, с. Бутан
 9. Иван Трифонов, с. Бутан
 10. Ивайло Христов, с. Бутан
 11. Цветан Радулов, с. Бутан
 12. Ангел Параскевов, с. Бутан
 13. Ангел Димитров, с. Бутан
 14. Емил Кузманов, с. Бутан
 15. Янка Гаврилова, с. Бутан
 16. Кунчо Стайков, с. Бутан
 17. Красимир Нинов, с. Бутан
 18. Ивайло Бояджиев, с. Бутан
 19. Благовест Цветков, с. Бутан
 20. Георги Петров, с. Бутан
 21. Анели Ангелов, с. Бутан
 22. Тихомир Тодоров, с. Бутан
 23. Олег Горанов, с. Бутан
 24. Цветана Христова, с. Бутан
 25. Петьо Петков, с. Бутан
 26. Николай Иванов, с. Бутан
 27. Мартин Василев, с. Бутан
 28. Катя Иванова, с. Бутан
 29. Светлин Цачев, с. Бутан
 30. Цветанка Иванова, с. Бутан
 31. Ефтим Кръстев, с. Бутан
 32. Ивайло Иванов, с. Бутан
 33. Пенка Балевска, с. Бутан
 34. Цветан Пешев, с. Бутан
 35. Елеонора Атанасова, с. Бутан
 36. „СК-69” ЕООД, с. Бутан
 37. Тихомир Петков, с. Бутан

 

Крива бара

 

 1. Герасим Герасимов с. Крива бара
 2. Йордан Йорданов, с. Крива бара
 3. Величка Иванова, с. Крива бара
 4. Даниел Димитров, с. Крива бара
 5. Гено Димитров, с. Крива бара
 6. Иван Костов, с. Крива бара
 7. Кръстина Григорова, с. Крива бара
 8. Людмил Якимов, с. Крива бара
 9. Красимир Георгиев, с. Крива бара
 10. Ангелина Илиева, с. Крива бара
 11. Таса Исидорова, с. Крива бара
 12. Цветана Тончева, с. Крива бара
 13. Георги Георгиев, с. Крива бара
 14. Димка Георгиева, с. Крива бара
 15. Венета Димитрова, с. Крива бара

 

 1. Приема „Правила за ползване на общинските мери, пасища и ливади на територията на община Козлодуй”, съгласно Приложение № 1 както следва:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

ПРАВИЛА
за ползване на общинските мери, пасища и ливадите
на територията на община Козлодуй

 

Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Козлодуй са изготвени съгласно изискванията на чл. 37о, ал. 2, във връзка с чл. 37о, ал. 1, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и съдържат:

 • перспективен експлоатационен план за паша;
 • частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за общо и за индивидуално ползване и тяхното разграничаване;
 • частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене;
 • прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите:
 • мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите, като почистване на храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;
 • ветеринарна профилактика;
 • частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;
 • построяване на навеси;
 • въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;
 • охрана;
 • режим на ползване, забрани и ограничения
 • карта за ползването на мерите, пасищата и ливадите по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели
 1. Перспективен експлоатационен план за паша
  1. Перспективният експлоатационен план е разработен на основание Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ в страната. Цели на перспективния експлоатационен план са:

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата в община Козлодуй и опазване на биологичното разнообразие, с цел преодоляване на негативните промени, причинени от несъобразена с възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели.

1.2. Установяване на контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите, пасищата и ливадите и достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на средствата, получени чрез финансовите стимули на Европейския съюз, предназначени за развитието на земеделието.

1.3. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, които ще допринесат за по-нататъшното развитие и икономически растеж на районите с пасища, мери и ливади.

1.4. Спазване на приоритет при разпределяне на пасищата, мерите и ливадите, на земеделски стопанства покрили европейските изисквания, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на земеделските стопанства и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.

 

 1. Частите от мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване
 1. Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на община Козлодуй.

По смисъла за Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, „общо ползване" е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери, пасища и ливади, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

 1. Ежегодно, в срок до 10 март собствениците на пасищни животни заявяват писмено желанието си за ползване на пасищата, мерите и ливадите с подаване на заявление /по образец, одобрен от кмета на общината/ до кмета на общината. Заявлението съдържа информация за броя на пасищните животни и за начина на ползване на пасищата, мерите и ливадите - индивидуално, при условията на общо ползване или чрез сдружение.
 2. На територията на община Козлодуй се назначава комисия от представители на общинска администрация.
 3. Комисията разглежда постъпилите заявления и пропорционално на броя на животните на всеки стопанин извършва разпределение на началните мери, пасища и ливади, съгласно предоставения от общината списък с данни за имотите.
 4. Постъпилите заявления ежегодно се разглеждат на заседание на комисията, свикано от кмета на община Козлодуй, в срок не по-късно от 01 май. В едноседмичен срок след заседанието на комисията се изготвя списъкът с разпределение на пасищата, мерите и ливадите. Комисията заседава при наличие на обикновено мнозинство. Всички решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
 5. Ежегодно приеманите годишни планове за паша и ползване на сено се допълват с общински мери, пасища и ливади.
 6. Пашата на селскостопански животни да се извършва в светлата част на денонощието.
 7. Земеделските стопани - животновъди и/или техни сдружения, които кандидатстват за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите сключват договор с общината, съгласно чл. 37 и , ал. 12 от ЗСПЗЗ.
 8. Извършване на проверки за спазване на условията по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

9.1. Кметът на общината или оправомощени длъжностни лица, извършват проверки за спазване на условията по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

9.2. Спазването на условията по т. 1 се установява въз основа на изготвена и предоставена от Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ официална справка за всички регистрирани към 01 февруари на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ:

 1. животновъдни обекти;

Б. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;

 1. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.

9.3. Когато при извършването на проверките се установи, че:

 1. в животновъдния обект броя на регистрираните пасищни селскостопански животни е с над 30 на сто по - малък от броя им към датата на сключването на договорите за наем или аренда, договорите се изменят, като площта се намалява в съответствие с процентното намаление на броя на животните;

Б. в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината;

 1. е настъпила промяна на условията по т. А и т. Б, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината;

Г. е заличена регистрацията на животновъдния обект, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината.

9.4. Договорите за наем или аренда по т. 9. 1 не се смятат за правно основание съгласно чл. 41, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, когато при извършване на проверките се установи, че са налице основания за прекратяването им.
9.5. В случаите по т. 9. 4 съответната общинска служба по земеделие отписва имотите от регистъра на договорите за аренда и наем по чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост и уведомява кмета на общината - за имотите от общинския поземлен фонд;
9.6. Условията на т. 9. 2, б. А, т. 9.3 и т. 9.4 не се прилагат за част или всички селскостопански пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, които са засегнати от тежко природно бедствие или епизоотии.

III. Частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене

 1. При ползване частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за косене се спазват следните изисквания:

1.1. не се използват минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение на определените в приложение 1 и 2 на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008;

1.2. не се изграждат нови отводнителни системи;
1.3. не се разорават затревените площи.

 1. Лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват изискванията по т. 1 и извършват:

2.1. първата коситба в равнинните райони е от 15 юни до 15 юли;

2.2. косенето се извършва ръчно или с косачки за бавно косене, като се коси от центъра към перферията, а когато това не е възможно – от единия край към другия, като се използва ниска скорост.

 1. В случаите по т. 2 лицата могат да извършват свободна паша на животни след последната коситба, с изключение на горските ливади, като спазват гъстота на животните до 1,5 ЖЕ/ха.
 2. Лицата, които поддържат затревените площи чрез паша, спазват изискванията по т. 1 и поддържат гъстота на животинските единици от 0,3 до 1,5 животински единици на хектар /ЖЕ/ха/.
 1. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите

За прокарите за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и водопои да се ползват съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар".

 

 1. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения.
 1. При ползването на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени от Министъра на земеделието и храните.
 2. При ползване на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, а именно:

- За опазване на почвата от ерозия:

Национален стандарт 1.2. Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на замеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок.

- Запазване на структурата на почвата:

Национален стандарт 3.1. Забранява се използването на земеделска техника в парцели с преовлажнена почва.

- Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания: Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища, мери и ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони.

Национален стандарт 4.2. Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).

Национален стандарт 4.3. Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.

Национален стандарт 4.4. Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

Национален стандарт 5.1. При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.)

Национален стандарт 5.2. Задължително е осигуряването на буферни ивици с ширина минимум 5 метра по протежение на брега на повърхностни водни обекти (реки, язовири, езера, море), с изключение на оризовите клетки, чрез естествена растителност (трева, дървета, храсти) или поддържани в чим. Забранява се прилагането на минерални и органични азотосъдържащи торове в буферните ивици.

 1. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.
 1. Ветеринарна профилактика
 1. Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните за съответната календарна година, съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/.
 2. При поява на заразна болест директора на Областна дирекция по безопасност по храните издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.
 3. Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката.
 4. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни /текущи и заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и дератизации предвидени в съответната наредба, мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.

 

VII. Частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески

Като слабопродуктивни пасища се класифицират постоянни пасища върху почви от 8-а или 9-а категория, които обикновено не са обект на агротехнически мерки (торене, култивация, презасяване или дренаж) и обикновено могат да се ползват за екстензивна паша и не се косят или се косят по екстензивен начин чрез паша. Екстензивна е пашата до една животинска единица на хектар. Частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища се засяват с подходящи тревни смески.

 

VIII. Построяване на навеси

Построяването на навеси в мери, пасища и ливади се извършва съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението и  Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/.

 

 1. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси

Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищата е условие за поддържане на мерите, пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично състояние. Неравномерното изпасване и утъпкване на тревите води до ликвидиране на тревната покривка, която е предпоставка за развитие на ерозионни процеси на почвата и намаляване на нейното плодородие. Използването на пасищата е системно и безсистемно (свободно). При системната паша се прилага парцелния принцип на паша, при който отделните парцели се изпасват последователно през 5 - 6 дни. Връщането към изпасаните парцели става след 3 до 6 месеца, през което време тревостоя се възстановява и се извършва биологическо самоочистване. Рационалното и щадящо използване на ливадите и пасищата е процес, който се контролира и регулира; дадена площ да се изпасва за не повече от 4 - 6 дни от говеда и 6 - 8 дни от овце; да се осигурява необходимото време за покой и израстване на тревите. Броят на животните на единица площ да е съобразен с продуктивните възможности на пасищата и с вида на животните. През пролетта пашата да започва, когато пасищата са добре просъхнали, а през есента да се прекратява около месец преди настъпване на трайните застудявания, за да израснат тревите и се подготвят за успешно презимуване.

 

X.Охрана

Ползвателите на мери, пасища и ливадите от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

 

 1. Режим на ползване, забрани и ограничения
 1. Задължения на Община Козлодуй:

1.1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

1.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите, относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

 1. Задължения на ползвателите:

2.1. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

2.2. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.

2.3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

2.4. Да не палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

2.5. Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

2.6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

2.7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя.

2.8. Да не извършват паша нощем и без пастир.

2.9. Да не извършват паша в горите граничещи с пасищата.

2.10. Да не допускат лагеруване на домашни животни в пасищата.

2.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи.

2.12. Да опазват пасищата и мерите от ерозиране, заблатяване, засоляване.

2.13. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

2.14. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

2.15. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка.

2.16. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета на населеното място.

 1. Условия за ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ.

Цената за предоставяне под наем за индивидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ е определена в приложение № 6 към Наредба № 4 на Общински съвет Козлодуй и се заплаща към датата на сключване на договора.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 17 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Юлиян Тошев, Симеон Симеонов, Дучко Петров, Николай Петков, Стефан Спасов и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 - Анатолий Абаров, Иван Гризанов и Даниела Цолова.

Решението се приема.

 

 

По т. 6 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

                Биляна Стояновска отбеляза, че е необходимо да бъде изготвена програма, която да описва броя и визията за изграждането на детските площадки, и на кои места в общината ще бъдат изградени те.

            Кметът посочи, че има изготвен списък, и че общината има възможност да отделя всяка година по 250 000 лв. за изграждане на детски площадки в междублоковите пространства в общината.

               

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 98

 

 1. Приема за периода 2020 – 2023 г. да се гласуват всяка година по 250 000 лв. /двеста и петдесет хиляди лева/ за изграждане на детски площадки в междублоковите пространства в гр. Козлодуй и селата на територията на община Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме всички последващи нормативно определени правни и фактически действия, необходими за изпълнение на взетото решение.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 12 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Стефан Спасов.

            „ПРОТИВ” – 4 -  Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова и Юлиян Тошев;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 - Симеон Симеонов, Дучко Петров, Николай Петков и Биляна Стояновска.

Решението се приема.

 

 

По т. 7 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

             На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 99

 

 1. Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.
 2. Дава съгласието си правото на безплатно пътуване да ползват:

а) във вътрешноградския транспорт:

- всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми, с издаване на карти - 16 пътувания в една посока на месец;

- учащи се социално слаби по предложен списък от директорите на училища;

б) в междуселищния транспорт:

- всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми, с издаване на карти по предложен списък от кметовете на населени места - 4 пътувания в една посока на месец;

 1. Разходите за компенсиране на пътуванията по т. 2 в размер на 16000 лв. се покриват от общинския бюджет за 2020 г. и се изчисляват на база издадени карти от  превозвача - ЕТ „Антон Иванов” гр.Козлодуй.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Симеон Симеонов, Дучко Петров, Николай Петков, Юлиян Тошев, Стефан Спасов и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта, и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 100
 
 1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложении в Общински план за младежта за 2019 г.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

               „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

   Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта, и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 101

 

 1. Приема Общински план за младежта за 2020 г.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да публикува Общинския план за младежта за 2020 г., на интернет страницата на Община Козлодуй за осигуряване на публичност и прозрачност.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

               „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

   Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становище представи ПК законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10 от НОРИПДУКИ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 102
 
 1. Утвърждава Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Козлодуй съгласно, а именно:
Вътрешни правила
 
за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Раздел I
Обхват, цел, функции и принципи

 

Чл. 1. /1/ С настоящите вътрешни правила се уреждат организацията и реда за извършване на проверката на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и за установяване на конфликт на интереси от Постоянната комисия по ЗПКОНПИ на ОбС - Козлодуй /Комисията/ по отношение на задължените лица, а именно:

 1. кметовете на кметства в община Козлодуй;
 2. представителите на община Козлодуй в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала и на юридически лица с нестопанска цел, които са избрани с решение на ОбС - Козлодуй, при условие, че не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ;
 3. управителите и членовете на органите на управление и контрол на общински предприятия и ръководителите на техни териториални поделения, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т.5 от ДР на ЗПФ и са избрани с решение на ОбС - Козлодуй, при условие, че не попадат в обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ.

/2/ Вътрешните правила регламентират подаването, съхраняването, обработването и унищожаването на декларациите на задължените лица, данните от тях, както и воденето на публичния регистър за подадените декларации.

/3/ Вътрешните правила регламентират условията и реда за защита на лицата, чиито сигнали, подадени до ОбС - Козлодуй или Комисията, съдържат данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ за задължено лице.

Чл. 2. Правилата имат за цел да способстват за защитата интересите на обществото чрез:

 1. ефективно противодействие на корупцията;
 2. създаване на гаранции, че задължените лица упражняват правомощията и изпълняват задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите;
 3. предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него;
 4. повишаване на общественото доверие в органите на местната власт и местното самоуправление в община Козлодуй.

 

Раздел II
Функции на Постоянната комисия по ЗПКОНПИ на ОбС - Козлодуй.
Принципи

Чл. 3. /1/ Комисията осъществява дейността си в съответствие със задачите и функциите, произтичащи от ЗПКОНПИ, Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/ /обн., ДВ, бр. 81 от 02.10.2018 г./, Правилника за организацията и дейността на ОбС - Козлодуй, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, действащото законодателство и решенията на ОбС - Козлодуй.

/2/ Комисията изпълнява следните функции:

 1. приема и обработва декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства в община Козлодуй и на лицата по чл.1, ал.1, т. 2 и т. 3 от тези правила;
 2. изготвя доклад и списък на лицата, които не са подали декларации за имущество и интереси в законоустановения срок;
 3. води и поддържа публичния регистър по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ ;
 4. организира осигуряването на достъпа до данните от публичния регистър;
 5. съхранява подадените пред комисията декларации на хартиен и електронен носител, както и представените или събраните служебно във връзка с тях документи в срока по чл. 5 от НОРИПДУКИ;
 6. предприема действия за унищожаването на архивираните декларации и свързаните с тях документи след изтичане на срока им за съхранение при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО /Общ регламент относно защитата на данните/, НОРИПДУКИ;
 7. извършва проверка на подадените декларации за несъвместимост и за имущество и интереси чрез пряк достъп до електронните регистри, база данни и други информационни масиви на първичните администратори на данни, поддържани от други държавни органи, с изключение на службите за сигурност;
 8. изисква информация от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване;
 9. извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции;
 10. приема решения за съответствие или несъответствие между декларираните факти в декларациите за имущество и интереси и получената информация;
 11. при прието решение за установено несъответствие между декларираните факти в декларациите за имущество и интереси и получената информация, изготвя уведомления до съответните лица, за които е установено несъответствие, като им се дава 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства;
 12. 12. при влязло в сила решение на комисията по чл. 15, ал. 10 от НОРИПДУКИ, подготвя уведомително писмо до Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 13. изготвя доклад до ОбС - Козлодуй, съответно ОИК - Козлодуй за резултата от проверките на декларациите за несъвместимост;
 14. взема решение за образуване, отказ от образуване и прекратяване на производство по установяване на конфликт на интереси за кметовете на кметства;
 15. прави предложение до ОбС - Козлодуй за образуване, отказ от образуване и прекратяване на производството по установяване на конфликт на интереси за лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и т. 3 от тези правила;
 16. извършва проверки за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси въз основа на сигнал, подаден до комисията, по решение на комисията за кметовете на кметства, съответно ОбС - Козлодуй за лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и т. 3 от тези правила или по постъпило искане на самото задължено лице;
 17. приема решение за наличието или липсата на конфликт на интереси по отношение на кметовете на кметства;
 18. изготвя становище до ОбС - Козлодуй относно наличието или липсата на конфликт на интереси за лицата по чл.1, ал. 1, т. 2 и т. 3 от тези правила;
 19. при наличие на данни за извършено престъпление от кмет на кметство незабавно сезира компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване;
 20. 20. прави предложение до ОбС - Козлодуй, при наличие на данни за извършено престъпление от лице по чл. 1, ал. 1, т. 2 и т. 3 от правила, за подготовка и изпращане на материалите незабавно на компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване;
 21. 21. води и поддържа регистър на получените сигнали, искания и решения за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на кметовете на кметства и лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и т. 3 от тези правила;
 22. подготвя и предоставя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ изисканата от последната информация и документи във връзка с производства по установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ;
 23. подготвя и изпраща кореспонденция във връзка с изпълнението на правомощията на комисията;
 24. при възникнала необходимост предприема и други подходящи действия във връзка с изпълнение на своите функции;
 25. изпълнява и други функции и задачи, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ, тези правила, както и възложените ѝ с решение на ОбС - Козлодуй.

Чл. 4. Членовете на комисията, при и по повод изпълнението на своите функции и задължения, се ръководят от принципите, залегнали в чл. 2 от НОРИПДУКИ, както и от следните основни принципи:

 1. пълнота на информацията;
 2. зачитане правата и достойнството на личността;
 3. лоялност, честност, отговорност и отчетност;
 4. спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни;
 5. конфиденциалност - опазване и неразгласяване на фактите и обстоятелствата, станали им известни при и по повод изпълнение на възложените им функции.

Чл. 5. Дейността на комисията е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи с цел:

 1. превенция и ограничаване на корупцията;
 2. превенция и установяване на конфликт на интереси;
 3. установяване на пълнотата и истинността на данните в декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на задължените лица.

 

Раздел III
Организация на работата на комисията

 

Чл. 6. /1/ Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания, свикани от Председателя на комисията по предварително оповестен от него дневен ред. Членовете на комисията могат да правят предложения и допълнения към дневния ред.

/2/ Окончателното предложение за дневния ред се изготвя от звеното по чл. 29а от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, като се обобщават постъпилите предложения, след което се представя на Председателя на комисията за утвърждаване.

/3/ Материалите по дневния ред на заседанията се предоставят на членовете на комисията от звеното по чл. 29а от ЗМСМА не по-късно от три работни дни преди датата на заседанието. Материали, съдържащи лични данни и/или чувствителна информация, не се изнасят от помещенията, предвидени за работата на комисията. Членовете на комисията се запознават с тези материали на място в определеното помещение.

Чл. 7. /1/ Заседанията на комисията се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете ѝ.

/2/ Заседанията на комисията се ръководят от Председателя ѝ, а когато той отсъства, от Заместник-председателя. При отсъствие и на Заместник-председателя, заседанията се ръководят от определен от Председателя член на комисията.

/3/ Заседанията на комисията започват с установяване на необходимия кворум за вземане на решения.

/4/ Комисията се произнася с решения с явно гласуване, взети с мнозинство повече от половината от всичките ѝ членове, като не могат да се делегират правата на отсъстващ член на друг. В мотивите се посочват фактите, доказателствата, въз основа на които те са установени, както и направените изводи.

/5/ Решенията на комисията се подписват от всички членове, участвали в гласуването.

/6/ Решенията се считат за приети, след като са подписани от присъстващите членове.

/7/ Член на комисията, който не е съгласен с приетите решения, ги подписва с особено мнение. Особеното мнение се мотивира в тридневен срок от вземане на решението и се прилага към него. В случай, че такова особено мнение не е постъпило, се счита, че е съгласен.

/8/ За заседанията на комисията се води протокол, в който се отразяват разискванията и гласуването на всеки от членовете на комисията. Протоколите от заседанията на комисията се изготвят най-късно до три дни след провеждане на заседанието и се подписват от членовете на комисията, присъствали на заседанието, и от лицето, изготвило протокола.

/9/ Всеки член на комисията може да поиска поправка на протокола в тридневен срок от изготвянето му.

/10/ За неуредените в този раздел въпроси се прилага Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Козлодуй, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Глава втора
Декларации
 
Раздел I
Задължение за деклариране

 

Чл. 8. /1/ Задължените лица по чл. 1, ал. 1, т. 1-3 от тези правила подават следните декларации:

 1. декларация за несъвместимост;
 2. декларация за имущество и интереси;
 3. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
 4. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

/2/ Декларациите по ал. 1, т. 1 и 3 се подават по образец, утвърден от органа по избора или назначаването.

/3/ Декларациите по ал. 1, т. 2 и 4 се подават по образец, утвърден от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/.

/4/ Декларациите се подават на хартиен носител, както и на електронен носител или по електронен път. Декларация, подадена само на електронен носител или по електронен път, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/.

Чл. 9. /1/ Декларацията за имущество и интереси по чл. 8, ал. 1, т. 2 от тези правила се подава в сроковете по чл. 3, ал. 4 от НОРИПДУКИ.

/2/ Декларацията по чл. 8, ал. 1, т. 4 от тези правила се подава в срока по чл. 3, ал. 5 от НОРИПДУКИ.

/3/ В срок до един месец от подаването на декларация за имущество и интереси съответното лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства.

/4/ Декларациите по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 3 от тези правила се подават в срока по чл.3, ал.7 от НОРИПДУКИ.

Чл. 10. /1/ За всяко задължено по тези правила лице, комисията води досие.

/2/ В досието се съхраняват подадените от задълженото лице декларации, както и протоколите по чл. 4, ал. 5 от НОРИПДУКИ.

/3/ Досиетата се съхраняват в заключен картотечен шкаф / метална каса и не се изнасят извън помещенията, определени за изпълнение на функциите на ОбС - Козлодуй и неговите комисии.

/4/ Информация и данни от досиетата се предоставят на други органи, организации и/или трети лица, когато това е предвидено в Закон и след преценка и изрично разпореждане на Председателя на комисията.

 

Раздел II
Условия и ред за съхранение на данните
от регистъра по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ

 

Чл. 11. /1/ За подадените декларации се води публичен регистър. Регистърът се поддържа на хартиен и електронен носител.

/2/ В публичния регистър се въвеждат подадените декларации по чл. 8, ал. 1 от тези правила. По отношение на декларациите по чл. 8, ал. 1, т. 2 и т. 4 публична е само частта за интереси.

/3/ Регистърът съдържа информацията по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ.

Чл. 12. /1/ Всяко лице има право на достъп до данните от публичния регистър по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ.

/2/ Достъпът се осигурява и чрез интернет страницата на община Козлодуй при спазване на Закона за защита на личните данни.

/3/ Всяко лице има право да получава информация, свързана с данните от регистъра, по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 13. /1/ Воденето, поддържането и съхранението на данните в публичния регистър се осъществява от определени с решение на ОбС - Козлодуй или комисията служители от звеното по чл. 29а от ЗМСМА.

/2/ Декларациите за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в тях се публикуват в срока по чл. 4, ал. 3 от НОРИПДУКИ.

/3/ Декларациите за имущество и интереси и за промяна в декларацията за имущество и интереси в частта по чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ и списъкът на лицата, които не са подали декларации в срок се публикуват в срока по чл. 4, ал. 4 от НОРИПДУКИ.

/4/ Публикуването на документите в електронния регистър се осъществява след резолюция на Председателя на комисията, поставена върху хартиения носител на съответния документ. Публикацията се извършва, в срок до два работни дни от резолюцията, от служител от звеното по чл. 29а от ЗМСМА, определен с решение на ОбС - Козлодуй или комисията.

/5/ Публикуваните документи не следва да съдържат: ЕГН, номер на документ за самоличност, адрес, подпис на декларатора, номера на банкови сметки и банкови карти. При публикуване на декларациите на задължените лица, личните данни, които може да се оповестят в интернет са: трите имена на декларатора, длъжност, контролното число на декларацията, както и публичната част за интересите.

/6/ Данните от публичния регистър се съхраняват до осъществяване на целите, за които същите се събират и обработват, но не по-късно от срока, предвиден в чл. 5 от НОРИПДУКИ.

/7/ Събирането, обработването и съхранението на лични данни в регистъра се извършва по реда на Глава пета "Технически и организационни мерки и средства за защита на личните данни, декларациите и представените или събрани във връзка с тях документи" от тези правила.

 

Раздел III
Проверка на декларациите
 

Чл. 14. /1/ В срок до един месец от изтичането на сроковете за подаване на декларации за имущество и интереси комисията изготвя доклад до ОбС - Козлодуй за неподадените в срок декларации. Към доклада се прилага списък на лицата по чл. 1, ал. 1, т.1-3 от тези правила неподали в срок декларации за имущество и интереси.

/2/ В случай, че няма неподадени в срок декларации за имущество и интереси комисията изготвя доклад до ОбС - Козлодуй, в който този факт се отразява.

Чл.15. /1/ Комисията извършва проверка на декларациите за имущество и интереси относно достоверността на декларираните факти от лицата по чл. 1, ал. 1, т. 1-3 от тези правила, както следва:

 1. при подаване на сигнал срещу задълженото лице за корупционно нарушение или конфликт на интереси;
 2. когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка срещу задължено лице;

/2/ Комисията приема решение за образуване на проверка на декларациите в срок от 7 /седем/ дни, считано от датата на установяване на наличието на посочено в ал. 1, т. 1 или т. 2 по-горе основание.

/3/ Проверката се извършва в срока по чл. 13, ал. 1 от НОРИПДУКИ.

Чл. 16. /1/ Когато с акт на ОбС - Козлодуй, въз основа на приета от КПКОНПИ методология, е установен завишен корупционен риск за длъжностите на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и т. 3 от тези правила, комисията извършва проверка на декларациите за имущество и интереси относно достоверността на декларираните факти, в срок до 6 /шест/ месеца от изтичането на сроковете по чл. 3, ал. 4 и ал. 6 от НОРИПДУКИ.

/2/ Комисията образува проверката на декларациите с решение.

Чл. 17. Решението на комисията по чл. 15, ал. 2 и чл. 16, ал. 2 от тези правила за образуване на проверка на декларациите за имущество и интереси се връчва на задълженото лице, което може да направи писмени възражения и представи доказателства в седемдневен срок от получаване на решението.

Чл. 18. /1/ Проверката на декларациите за имущество и интереси на задължено лице и нейното приключване се извършва при спазване правилата на чл. 13-15 от НОРИПДУКИ.

/2/ За резултата от проверката на декларациите за имущество и интереси, комисията приема решение за съответствие или несъответствие. Решението има съдържанието определено в чл. 14, ал. 2, съответно. чл. 15, ал. 2 от НОРИПДУКИ като:

 1. фактическите констатации включват обективно установените факти. Информацията следва да е точна и ясна, даваща възможност за правилното ѝ разбиране;
 2. заключенията /изводите/, изготвени въз основа на фактическите констатации, следва да бъдат обосновани.

Чл. 19. /1/ Комисията извършва проверка за достоверност на съдържанието на декларациите за несъвместимост на лицата по чл. 1, ал.1, т. 1-3 от тези правила в срок до един месец от подаването им. 

/2/ Независимо от проверката по ал.1, Комисията извършва проверка на декларациите за несъвместимост и:

 1. при подаден срещу задължено лице сигнал за несъвместимост;
 2. когато в хода на друга проверка се открият нововъзникнали факти и обстоятелства, както и факти и обстоятелства, които не са били известни при извършване на проверката по ал.1.

/3/ При наличие на основанията по ал. 2, т. 1 или т. 2 проверката на декларацията за несъвместимост на задължените лица, се образува с решение на комисията по предложение на нейния председател или неин член. Решението се връчва на заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и представи доказателства в седемдневен срок от получаването му.

/4/ Проверката, образувана при наличие на основание по ал. 2 по-горе, се провежда за срок до един месец от вземане на решението за образуването ѝ по ал. 3.

Чл. 20 /1/ Проверката на декларацията за несъвместимост на задължено лице и нейното приключване се извършва при спазване правилата на чл. 16 от НОРИПДУКИ.

/2/ За резултата от извършената проверка, комисията изготвя доклад до ОИК - Козлодуй по отношение на кметовете на кметства в община Козлодуй, съответно до ОбС - Козлодуй по отношение на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3 от тези правила.

/3/ Докладът има съдържанието по чл. 16, ал. 8 от НОРИПДУКИ като:

 1. фактическите констатации включват обективно установените факти. Информацията следва да е точна и ясна, даваща възможност за правилното ѝ разбиране;
 2. заключенията /изводите/, изготвени въз основа на фактическите констатации, следва да бъдат обосновани.

Чл. 21. /1/ При осъществяване на проверките на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, членовете на комисията са длъжни да:

 1. отразяват всеобхватно, обективно и точно установените обстоятелства и да бъдат безпристрастни при оценка на фактите;
 2. не участват в извършване на проверки на свързани с тях лица по смисъла на § 1, т. 15, буква "а" от ДР на ЗПКОНПИ;
 3. не разгласяват фактите и обстоятелствата, станали им известни при или по повод осъществяването на техните функции.

/2/ При изпълнение на своите функции и задължения членовете на комисията носят отговорност за изпълнението на проверката, за верността на констатациите и тяхната обоснованост.

Чл. 22. /1/ При започване на всяка проверка в комисията се открива отделна преписка.

/2/ Всяка преписка съдържа следното:

 1. документът послужил като основание за извършването ѝ;
 2. решението за образуване на проверката;
 3. решение за съответствие или несъответствие, съответно доклад до ОбС- Козлодуй или ОИК - Козлодуй;
 4. приложения към решението/доклада - документи, получени или съставени в хода на проверката, послужили като доказателства, от които могат да се направят обективни заключения относно проверените факти и които подкрепят конкретните факти, изложени в констатациите.

/2/ Доказателствата, събрани в хода на проверката, се оформят или описват като приложения. Номерацията на приложенията се определя, съгласно изготвен за целта опис.

 

Глава трета
Ред за постъпване, регистриране, проверка, препращане и архивиране на сигналите за корупционно нарушение или за конфликт на интереси с оглед защитата на лицата, подали сигнала
 
Раздел I
Обхват на защитата

 

Чл. 23. /1/ Лице, което е подало сигнал, съдържащ данни за корупционно нарушение и/или конфликт на интереси за лице по чл. 1, ал. 1, т. 1-3 от тези правила, не може да бъде преследвано само за това. 

/2/ Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически и/или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.

Чл. 24. /1/ Действия по защита на лицата, подали сигнали се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал до отпадане на необходимостта от това.

/2/ Задължения за предприемане на конкретни действия по предходната алинея имат и всички служители в звеното по чл. 29а от ЗМСМА, чиито задължения, пряко или косвено им позволяват достъп до информацията, касаеща личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените обстоятелства в него.

/3/ Със защитата, предвидена в тези вътрешни правила, се ползват и служители в местната администрация, подали сигнали за корупционно нарушение и/или конфликт на интереси.

Чл. 25. /1/ Защитата на лицата, подали сигнали, съдържащи данни за корупционно нарушение и/или конфликт на интереси се осъществява, чрез прилагане на регламентиран достъп при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по тези сигнали, насочени към:

 1. неразкриване самоличността на лицето, подало съответния сигнал;
 2. неразгласяване на лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на съответните задължения при реализирането на посочените по-горе дейности;
 3. неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;
 4. неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица, различни от неговия подател;
 5. опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация, констатации и предложения.

/2/ Членовете на комисията могат да предлагат предприемането на конкретни мерки за опазване на самоличността на подалия сигнала, включително мерки, предотвратяващи действия, чрез които му се оказва психически или физически тормоз.

/3/ В особени случаи по искане на Председателя на комисията може да се потърси съдействие на органите на МВР за вземане на допълнителни мерки за защита на лицето, подало сигнала.

Чл. 26. Механизмите, осигуряващи контрол при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупционно нарушение и/или конфликт на интереси, са:

 1. създаване на специален ред и условия за подаването и регистрирането на сигналите, съдържащи твърдения за корупционно нарушение и/или конфликт на интереси – чрез звеното по чл. 29а от ЗМСМА, кутия за сигнали, поставена в сградата на община Козлодуй, електронен адрес за подаване на сигнали или чрез средствата за масово осведомяване;
 2. своевременно извършване на конкретни действия по преглед, проверка и докладване от Постоянната комисията по ЗПКОНПИ към ОбС - Козлодуй;
 3. определяне на конкретни задължения и/или правомощия на отделните служители в звеното по чл. 29а от ЗМСМА, ангажирани пряко или косвено при реализирането на процесите, свързани със събирането, съхраняването, използването и предоставянето на информация, при и/или по повод тези сигнали;
 4. осъществяване на контрол за стриктно спазване на служебните задължения на служителите по предходната т. 3 от страна на Председателя на ОбС - Козлодуй.

 

Раздел II
Постъпване и регистрация на сигналите
 

Чл. 27. /1/ За регистрирането на сигнали, съдържащи данни за корупционно нарушение и/или конфликт на интереси в деловодната система на звеното по чл. 29а от ЗМСМА се създава специален регистър.

/2/ Сигнали, подадени в деловодството на звеното по чл. 29а от ЗМСМА, съдържащи данни за корупционно нарушение и/или конфликт на интереси, се приемат и регистрират единствено от оправомощени с решение на ОбС - Козлодуй или комисията служител/и на звеното.

/3/ Регистрираните сигнали се предават на Председателя на комисията за допълнителен преглед в деня на получаване. След прегледа, сигналът се класифицира като такъв, ако е подаден с изискуемите данни по чл. 6, ал. 2 от НОРИПДУКИ.

/4/ При установено при прегледа на сигнала несъответствие с посоченото в чл. 6, ал. 2 от НОРИПДУКИ съдържание, служителят по ал. 2, при спазване на чл. 6, ал. 6 от НОРИПДУКИ, уведомява незабавно подателя.

/5/ За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по чл. 6, ал. 2, т. 3-5 от НОРИПДУКИ.

/6/ Нови сигнали или допълнения с обстоятелства, касаещи вече подаден сигнал за корупционно нарушение и/или конфликт на интереси се вписват със същия регистрационен номер и по такъв начин, че да не бъде засегната информацията от предходни вписвания.

Чл. 28. /1/ Достъп до поставената за подаване на сигнали кутия в сградата на община Козлодуй имат служител/и от звеното по чл. 29а от ЗМСМА, определени с решение на ОбС - Козлодуй или комисията.

/2/ Лицата по предходната алинея, извършват проверка на съдържанието на кутията за подаване на сигнали, съдържащи данни за корупционно нарушение и/или конфликт на интереси два пъти седмично.

/3/ След извършване на проверката, служителят/ите по ал. 1 изготвя/т незабавно опис на сигналите, съдържащи данни за корупцинно нарушение и/или конфликт на интереси, след което описът се подписва от служителя/ите. Задължително се вписва дата на съставяне на описа.

/4/ Описът по предходната алинея съдържа - името на подателя и лицето, към което е насочен сигнала.

/5/ След изготвянето и подписването на описа, същият, както и постъпилите сигнали се предават за регистриране по определения в настоящите правила ред.

Чл. 29. Съхранението, обработването и архивирането на сигналите, както и всички други документи и/или материали, предоставени и изготвени при и/или по повод движението/проверката/препращането им се осъществява при спазване изискванията на Глава пета "Технически и организационни мерки и средства за защита на личните данни, декларациите и представените или събрани във връзка с тях документи"

Чл. 30. Правилата на този раздел се прилагат и в случаите на чл. 18, т. 2 и т. 3 от НОРИПДУКИ.

 
Раздел III
Мерки по прилагане
 

Чл. 31. /1/ Всички членове на комисията и служителите от звеното по чл. 29а от ЗМСМА ангажирани пряко или косвено с постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи данни за корупционно нарушение и/или конфликт на интереси, както и с изготвянето/ получаването/препращането на документи, касаещи тези сигнали, изпълняват задължения си при спазване на разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от тези правила, за което подписват декларация – Приложение № 1 към настоящите вътрешни правила.

/2/ Копие от решенията за оправомощаване на служителите от звеното по чл. 29а от ЗМСМА за работа със сигнали за корупционно нарушение и/или конфликт на интереси се съхраняват в служебното или трудовото досие на съответния служител.

/3/ Декларациите по ал. 1 се съхраняват като приложение към преписката, образувана въз основа на сигнал.

 

Глава четвърта
Конфликт на интереси
 
Раздел I
Действия по предотвратяване на конфликт на интереси
 

Чл. 32. /1/ Когато лице по чл. 1, ал. 1, т. 1 - 3 от тези правила има частен интерес, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, като уведоми ОбС - Козлодуй или комисията.

/2/ ОбС - Козлодуй или комисията са длъжни да направят отвод на задължено лице, ако разполагат с данни за негов частен интерес във връзка с конкретно правомощие или задължение по служба.

Чл. 33. /1/ Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникване или узнаване на данните за наличие на частен интерес.

/2/ Самоотводите и отводите се мотивират, като се посочва частният интерес, който е причина за отстраняването от изпълнението на конкретното правомощие или задължение.

 

Раздел II
Установяване на конфликт на интереси

 

Чл. 34. /1/ Установяването на конфликт на интереси се извършва по сигнал, подаден до ОбС - Козлодуй или комисията, както и по искане на лицето, заемащо длъжност по чл. 1, ал. 1, т. 1-3 от тези правила.

/2/ Установяване на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимен сигнал.

/3/ В случаите по ал. 1 производството по установяване на конфликт на интереси се образува с решение на ОбС - Козлодуй по отношението на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и т 3 от тези правила, а за кметовете на кметства в община Козлодуй с решение на комисията.

/4/ Производството се образува след извършване на преценка за редовността и допустимостта на сигнала или искането, извършена от комисията в срок от 3 /три/ дни от постъпването на сигнала или искането.

/5/ При обосновано съмнение, че сигналът не изхожда от посочения в него гражданин или организация, комисията изисква изрично потвърждение в тридневен срок от съобщението за това.

Чл. 35. Производство за установяване на конфликт на интереси се образува служебно на основание чл.18, т.2 и чл.20 от НОРИПДУКИ.

       Чл. 36. /1/ Проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси на кметовете на кметства и на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3, когато са избрани с решение на ОбС - Козлодуй, се извършва от постоянната комисия по ЗПКОНПИ.

/2/ В производството по установяване на конфликт на интереси комисията изисква и получава информация от органи на държавна власт, органи на местното самоуправление, както и от юридически и физически лица.

/3/ В производството по установяване на конфликт на интереси се събират доказателства по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/ и се изслушва лицето, срещу което е образувано производството. За изслушването на лицето се изпраща покана, не по-късно от 7 /седем/ дни преди датата на самото изслушване. За изслушването се съставя протокол, които се подписва от членовете на комисията и заинтересованото лице.

/4/ На лицето, срещу което е образувано производството, се предоставят за запознаване всички събрани доказателства при спазване на защитата на подателя сигнала и му се дава възможност да направи възражение в седемдневен срок от предоставянето им. Лицето има право на адвокатска защита в производствата по този раздел.

/5/ Лицето, срещу което е образувано производството, има право да представи доказателства и да посочи нови, които да бъдат събрани.

Чл. 37. В хода на проверката за конфликт на интереси подлежат на установяване следните обстоятелства:

 1. заема ли проверяваният към момента на възникване на частния интерес и към момента на започване на проверката длъжност по чл. 1, ал. 1, т. 1-3 от тези правила;
 2. каква е същността на осъществените действия или бездействия - оказване на влияние или въздействие /чрез молби и указания, при разходване на бюджетни средства, представителство, сключване на договори, разпореждане с имущество, издаване на удостоверения, използване или разрешаване използването на информация, получена при изпълнението на правомощия или задължения по служба, извършване на консултантска дейност и др./;
 3. налице ли е частен интерес - възможност за получаване на облага и определянето ѝ съобразно критериите на чл. 54 от ЗПКОНПИ;
 4. при констатирана облага – в чия полза би възникнала тя – на задълженото лице или на свързаните с него лица;
 5. съставляват ли осъществените служебни действия и бездействия елемент от служебните задължения или правомощия на лицето.

Чл. 38. /1/ За резултата от проверката за лице по чл. 1, ал. 1, т. 2-3 от правилата, Комисията се произнася с мотивирано становище относно наличието или липсата на конфликт на интереси, което се представя заедно с цялата преписка на ОбС - Козлодуй в седемдневен срок.

/2/ Становището следва да съдържа:

 1. въведение - посочва се основанието за образуване на производството; период/продължителност на производството; проверявания период; задачите и целите на проверката; нормативните актове, уреждащи дейността на проверяваното лице, или друга въвеждаща информация, по преценка на членовете на комисията;
 2. фактически констатации – обективно установените факти, основаващи се на лично проверени от комисията факти и документи. Констатациите задължително се подкрепят с необходимите доказателства, въз основа на които могат да се направят обективни заключения относно проверяваните факти и които подкрепят конкретните факти, изложени в констатациите;
 3. извод – включва заключение, изготвено въз основа на фактическите констатации направени в хода на производството, които следва да бъдат обосновани.

/3/ ОбС - Козлодуй се произнася с решение за наличието или липсата на конфликт на интереси в срок до два месеца от образуване на производството. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да бъде продължен еднократно с 30 /тридесет/ дни.

Чл. 39. За резултата от проверката за кмет на кметство в община Козлодуй, комисията се произнася с решение за наличието или липсата на конфликт на интереси в срок до два месеца от образуване на производството. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да бъде продължен еднократно с 30 дни.

Чл. 40. /1/ Решението за наличието, съответно липсата на конфликт на интереси по чл. 38, ал. 3, съответно чл. 39 имат съдържанието определено в чл. 26, ал. 2-4, съответно чл. 26, ал. 2 от НОРИПДУКИ.

/2/ Решението за наличието или липсата на конфликт на интереси се съобщава на заинтересованото лице и Окръжна прокуратура - Враца.

/3/ Решението за наличието на конфликт на интереси може да се оспори от заинтересованото лице по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването му пред Административен съд - Враца.

Чл. 41. /1/ Производството по установяване на конфликт на интереси се провежда при спазване на принципите на глава втора от АПК, чл. 2 от НОРИПДУКИ и тези правила.

/2/ В производството по установяване на конфликт на интереси, членовете на комисията са длъжни да:

 1. отразяват всеобхватно, обективно и точно установените обстоятелства и да бъдат безпристрастни при оценка на фактите;
 2. не участват в производство образувано срещу свързани с тях лица по смисъла на § 1, т. 15, буква "а" от ДР на ЗПКОНПИ;
 3. не разгласяват фактите и обстоятелствата, станали им известни при или по повод осъществяването на техните функции.

/3/ При изпълнение на своите функции и задължения членовете на комисията носят отговорност за верността на констатациите и тяхната обоснованост.

Чл. 42. /1/ При започване на всяко производство по установяване на конфликт на интереси в комисията се открива отделна преписка.

/2/ Съдържанието на преписката е следното:

 1. документът послужил като основание за образуване на производството ;
 2. становище на комисията до ОбС - Козлодуй, когато производството е срещу лице по чл. 1, ал. 1, т. 2-3 от тези правила;
 3. решението на компетентния орган за наличието или липсата на конфликт на интереси;
 4. приложения към доклада – документи, получени или съставени в хода на производството, послужили като доказателства за направените констатации, от които могат да се направят обективни заключения относно проверените факти и които подкрепят конкретните факти, изложени в констатациите.

/3/ Доказателствата, събрани в хода на проверката, се оформят или описват като приложения. Номерацията на приложенията се определя, съгласно изготвен за целта опис.

/4/ В преписката се прилагат и съобщенията на решението до заинтересованото лице, Окръжна прокуратура - Враца, а при влязло в сила решение за наличие на конфликт на интереси по отношение на кмет на кметство и съобщението до ОИК - Козлодуй.

Чл. 43. За неуредените в този раздел въпроси се прилага АПК, глава осма от ЗПКОНПИ и глава трета от НОРИПДУКИ.

 

Раздел III
Последици при установяване на конфликт на интереси
 

Чл. 44. /1/ Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в закон е предвидено друго.

/2/ Освобождаването се осъществява по реда, определен в приложимия специален закон - Кодекс на труда /КТ/, ЗМСМА и др.

 

Глава пета
Технически и организационни мерки
и средства за защита на личните данни, декларациите и представените или събрани във връзка с тях документи
 
Раздел I
Цели и принципи на обработване на личните данни

 

Чл. 45. Настоящата глава определя реда, по който комисията събира, записва, организира, структурира, съхранява, адаптира или променя, извлича, консултира, използва, разкрива чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подрежда или комбинира, ограничава, изтрива, унищожава или обработва по друг начин лични данни за целите на дейността на комисията, а именно: приемане на декларациите, съхранението, обработването на данни от тях, въвеждането на данни в регистъра по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ, поддържането на регистъра, публикуването на информация и декларациите в него, проверката на декларациите, унищожаването на информационните носители, производство по установяване на конфликт на интереси.

Чл. 46. /1/ Обработването на личните данни е необходимо за спазването на законовите задължения на комисията за извършване на проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ на задължените лица и за установяване на конфликт на интереси, съгласно НОРИПДУКИ.

/2/ Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно при спазване на следните принципи:

 1. субектът на данните се информира предварително за обработването на неговите лични данни;
 2. личните данни се събират за конкретни, точно определени от Закона цели и не се обработват допълнително по начин несъвместим с тези цели;
 3. личните данни съответстват на целите, за които се събират;
 4. личните данни трябва да са точни и при необходимост да се актуализират;
 5. личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че не са точни или не съответстват на целите, за които се обработват;
 6. личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които тези данни се обработват.

Чл. 47. /1/ Субектът на данни е съгласен с обработването, ако изрази това ясно и недвусмислено – чрез изявление или друг потвърждаващ акт. Ако съгласието за обработка на лични данни се дава чрез документ, който урежда и други въпроси, то следва да бъде изискано отделно от съгласието по други въпроси.

/2/ Субектите на данни трябва да могат лесно да оттеглят съгласието си за обработване по всяко време, и оттеглянето трябва да бъде уважено своевременно. Ако не съществува друго условие за законосъобразност на обработването, с оттеглянето на съгласието то следва да се прекрати.

/3/ Декларациите за съгласие се съхраняват, докато се извършват действия по обработване на данни на това основание, с оглед спазването на принципа на отчетност.

 

Раздел II
Мерки за защита на личните данни

 

Чл. 48. /1/ Информацията, съдържаща лични данни на хартиен носител се съхранява в папки, които се подреждат в специални картотечни шкафове със заключване. Картотечните шкафове се намират в помещението, предназначено за работа на комисията

/2/ Хартиеният и електронен носител на декларациите на задължените лица се подреждат в персоналното досие на съответното лице и се съхраняват в метална каса/специален картотечен шкаф със заключване. Касата/картотечният шкаф се намира в помещението, предназначено за работа на комисията.

/3/ Формата на организация и съхраняването на личните данни на технически носител се осъществява чрез тяхното въвеждане на твърд диск на сървър от компютърната мрежа или на изолиран компютър. Достъп до файловете за обработка имат само членовете на комисията и служителя/ите от звеното по чл.29а от ЗМСМА, на който/които е възложено с решение на ОбС - Козлодуй или комисията да извършва действия по обработване на лични данни.

/4/ Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране на данните на електронните носители, както и чрез съхраняване на информацията на хартиен носител.

Технически мерки

Чл. 49. /1/ Всички помещения, в които се съхраняват и обработват лични данни във връзка с изпълнение на задълженията по тези правила НОРИПДУКИ и ЗПКОНПИ, са с контрол на достъпа.

/2/ Достъпът се контролира посредством:

 • охрана на помещенията;
 • ключ;
 • наблюдение с видеокамери в коридорите;
 • допускане на външни лица до помещенията само с придружител.

/3/ Помещенията са надеждно обезопасени посредством противопожарни мерки съгласно българското законодателство.

Мерки за документална защита

Чл. 50. Размножаването и разпространението на документи или файлове, съдържащи лични данни, се извършва само и единствено при възникнала необходимост.

 

Персонални мерки на защита

Чл. 51. Членовете на комисията и служителя/ите от звеното по чл. 29а от ЗМСМА, на който/които е възложено с решение на ОбС - Козлодуй или комисията да извършва действия по обработване на лични данни са длъжни:

 1. да не разпространяват личните данни, до които имат достъп;
 2. познават нормативната база относно защитата на личните данни;

Мерки за защита на автоматизирани информационни системи и криптографска защита

Чл. 52. /1/ Достъп до операционната система, съдържаща файлове с лични данни, имат само членовете на комисията и служителя/ите от звеното по чл. 29а от ЗМСМА, на който/които е възложено, с решение на ОбС - Козлодуй или комисията, да извършва/т действия по обработване на лични данни. Достъпът се осъществява чрез парола.

/2/ Електронните бази данни са защитени посредством логически средства за защита, като антивирусна програма, която се обновява автоматично, защитни стени (firewalls) и др.

/3/ Архивиране на личните данни на технически носител се извършва периодично с оглед съхранение на информацията.

Чл. 53. /1/ Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване, извършени умишлено от лице или в случай на технически неизправности, аварии, произшествия, бедствия и др., се осигурява посредством:

 • въвеждане на пароли за компютрите, чрез които се предоставя достъп до личните данни и файловете, които съдържат лични данни;
 • антивирусни програми, проверки за нелегално инсталиран софтуер;
 • периодични проверки на целостта на базата данни и актуализиране на системната информация, поддържане на системата за достъп до данните;
 • периодично архивиране на данните на технически носители, поддържане на информацията на хартиен носител /архивни копия/.

/2/ Електронната база от данни за подадените сигнали, съдържащи данни за корупционно нарушение и/или конфликт на интереси съдържа чувствителна информация, поради което освен стандартната защита, подлежи на защита допълнително, чрез подходящи хардуерни и софтуерни средства за мрежова и информационна сигурност и ограничен достъп до нея само на оправомощени лица.

 

Раздел III
Унищожаване на данните

 

Чл. 54. /1/ Унищожаване на личните данни се извършва от комисията или от служител/и от звеното по чл.29а от ЗМСМА, определени с решение на ОбС - Козлодуй или комисията, без да бъдат накърнявани правата на лицата, за които се отнасят данните, обект на унищожаването, и при спазване на разпоредбите на относимите нормативни актове.

/2/ Информацията в регистрите се унищожава след постигане на целите на обработката и при отпаднала необходимост за съхранение.

/3/ Унищожаването на данни на хартиен носител се извършва чрез нарязване с шредер машина. Електронните данни се изтриват от електронната база данни по начин, непозволяващ възстановяване на информацията. За унищожаването се съставят протоколи.

 

Допълнителни разпоредби

 

 • 1. По смисъла на тези правила:
 1. "Задължено лице/задължени лица" са лицата посочени в чл. 1, ал. 1, т. 1-3 от тези правила.
 2. "Корупция" е налице, когато в резултат на заеманата длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица.
 3. "Конфликт на интереси" възниква, когато задължено лице, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.
 4. "Частен" е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за задълженото лице или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.
 5. "Облага" е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
 6. "Лични данни" са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано /"субект на данни"/; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 7. "Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

 • 1. Настоящите вътрешни правила отменят Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларациите по ЗПКОНПИ, утвърдени с решение № 573 на ОбС - Козлодуй, взето по т. 30 от дневния ред на заседание на съвета, проведено на 12.12. 2018 г.
 • 2. Тези правила са приети в изпълнение на чл. 10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси и са утвърдени с Решение № 102 на ОбС - Козлодуй, взето по т. 10 от дневния ред на заседание на съвета, проведено на 27.02.2020 г.
 • 3. Настоящите вътрешни правила влизат в сила от утвърждаването им от ОбС - Козлодуй.
 • 4. Промените в настоящите правила се утвърждават по реда, по който са приети.

 

 

                                                                                                                 Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/ата ………………………………......................................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

във връзка с възложената ми дейност, свързана с:

 • получаването и регистрацията в деловодната система на подадени сигнали, съдържащи данни за корупционно нарушение и/или за конфликт на интереси, както и регистрацията на всички други документи, свързани с тези правила*
 • проверка по сигнал, съдържащ данни за корупционно нарушение и/или за конфликт на интереси*
 • предоставяне на документи и данни във връзка с проверка на сигнал, съдържащ данни за корупционно нарушение и/или за конфликт на интереси*

 

 1. Няма да разпространявам сведения и факти, предоставени ми като информация и свързани с/със и/или представляващи:
 • самоличността на лицето, подало съответния сигнал;
 • лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на съответните задължения при реализирането на посочените по-горе дейности;
 • обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;
 • лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица, различни от неговия подател;
 1. Ще пазя отговорно и няма да разпространявам всяка получена/подадена информация, електронен или писмен документ предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала.
 2. Няма да разгласявам и да допускам разгласяване на съдържащата се в документите информация, констатации и предложения.
 3. Няма да се възползвам за свое или чуждо облагодетелстване от посочените по-горе сведения, факти и информация, станали ми известни при и по повод изпълнение на вменените ми задължения.

 

Известно ми е, че нося административнонаказателна отговорност по чл.176 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

*Излишното се зачертава.

 

дата:......................

 

Декларатор: ..............................................................................................................

                                                                        /име, презиме, фамилия/

 

..........................................

         /заемана длъжност/

.........................................

             /подпис/

 

 1. Препис от решението да се изпрати на Председателя и членовете на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет – Козлодуй, както и на служителите в звеното по чл.29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

               „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

   Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 103

 

 1. Приема актуализация на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй.
 2. След приемането на актуализацията от Общински съвет Козлодуй програмата да се качи на сайта на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

               „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

   Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

В изпълнение на чл. 36, ал. 1 от ПОДОСНКВОА председателят на Общинския съвет се самоотстрани и не участва в обсъждането и приемането на решението по настоящата

точка от дневния ред.

Заседанието, по настоящата точка от дневния ред, продължи под ръководството на Ангел Лалюв – заместник-председател.

 

На основание чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 104

 

 1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 92 по протокол № 6 от 30.01.2020 г. бюджет на община Козлодуй за 2020 г. със сумата от 113 490,33лв., както следва:

 

1.1. ДГ „ Радост” гр. Козлодуй

   - в приходната част:

 • 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 1641,60 лв.
 • в разходната част:
 • 10-15 „ Издръжка за материали ” – 1641,60 лв.

1.2. СУ „ Христо Ботев” гр. Козлодуй

- в приходната част:

 • 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 1 292,54лв.;
 • 24-06 „Приходи от наеми на земя” – 78 114,55 лв.

в разходната част:

 • 10-15 „ Материали” – 30 000,00 лв.
 • 10-16 „Вода, горива и енергия” – 28 000,00 лв.
 • 10-20 „Разходи за външни услуги” – 21 407,09 лв.

 

.       1.3. ОУ „ Васил Априлов” с. Хърлец

- в приходната част:

 • 24-06 „Приходи от наеми на земя” – 32 441,64 лв.

в разходната част:

 • 10-11 „Храна” – 1 500,00 лв.
 • 10-15 „Материали” – 10 000,00 лв.
 • 10-16 „Вода, горива и енергия” – 10 000,00 лв.
 • 10-20 „Разходи за външни услуги” – 10 941,64 лв.

 

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за актуализация на бюджета на община Козлодуй, както в приходната, така и в разходната му част.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 1– Стефан Спасов.

            „ПРОТИВ” – 4 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова и Юлиян Тошев;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 14 - Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Биляна Стояновска, Дучко Петров, Николай Петков и Симеон Симеонов.

Решението не се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 105

 

 1. Дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги” по Фонд „Социална закрила” към МТСП за финансовата 2020 г., при 90% финансиране на допустимите по процедурата разходи и 10% финансиране от общинския бюджет.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Стефан Спасов и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 106

 

 1. Изменя Решение № 86 по протокол № 6 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено на 30.01.2020 г., в частта относно Приложение № 1, т. 11 и т. 17 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2020 г., както следва:

            - Общински имот на ул. „Царибродска” № 3 с ид. 37798.512.11 – за жилищно        строителство, ниско застрояване до 10 м., с площ 670 кв.м., данъчна оценка 35 302,10       лв. и пазарна оценка 35 302,10 лв.;

            - Общински имот на ул. „Царибродска” № 5 с ид. 37798.512.10 – за жилищно        строителство, ниско застрояване до 10 м., с площ 690 кв.м., данъчна оценка 31 497,30       лв. и пазарна оценка 31 497,30 лв.;

 1. Допълва Решение № 87 по протокол № 6 от заседание на Общински съвет,      Козлодуй проведено на 30.01.2020 г., в частта му по т. 1 и т. 2 касаещи имоти по т. 11 и        т. 17,   както следва:

      „1.1. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти – т. 11 и т. 17 от          Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти,   собственост на община Козлодуй за 2020 г. , които оценки да бъдат и начални цени за          продажбата на имотите, както следва:

            - Общински имот на ул. „Царибродска” № 3 с ид. 37798.512.11 – пазарна оценка   35 302,10 лв.;

            - Общински имот на ул. „Царибродска” № 5 с ид. 37798.512.10 – пазарна оценка   31 497,30 лв.;

      Върху продажната цена ще се начисли ДДС при сключване на сделката.

      2.1. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по разпореждане

            с имоти - частна общинска собственост, описани в Приложение № 1, т. 11 и т. 17 на        Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2020 год., чрез публично обявяване на търгове с явно наддаване.

 1. Възлага на кмета изпълнение на решението и отразяване на промените в Приложение № 1 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти,        собственост на община Козлодуй за 2020 г.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Стефан Спасов и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

 


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?