Протоколи от заседания на Общински съвет


07.07.2021

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
 25
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 01 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

 

Днес, 01.07.2021 г. от 17:00 ч., основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

Отсъства Любомир Йотов.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй и представители на общинската администрация.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

     

Председателят на Общинския съвет предложи включване на нова точка в проекта за дневен ред, а именно:

 1. 410-01-182/07.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Оправомощаване на кмета на община Козлодуй да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на община Козлодуй, в това число да взема решения за и да одобрява смени на обслужващите банки на община Козлодуй, включително за откриване и закриване на банкови сметки на община Козлодуй и за даване на одобрение за смени на обслужващите банки и банковите сметки на второстепенните разпоредители с бюджет към община Козлодуй.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 317

 

 1. Включва нова точка 7 в проекта за дневен ред, както следва:

„7. 410-01-182/01.07.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Оправомощаване на кмета на община Козлодуй да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на община Козлодуй, в това число да взема решения и да одобрява смени на обслужващите банки на община Козлодуй, включително за откриване и закриване на банкови сметки на община Козлодуй и за даване на одобрение за смени на обслужващите банки и банковите сметки на второстепенните разпоредители с бюджет към община Козлодуй.”

 1. Досегашната т. 7 става т. 8.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:

За: 13 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 1 – Милен Сибинов.

Въздържали се: 1  Анатолий Абаров.

 

Гласували поименно със заявка: 3, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и Биляна Стояновска.

Против: 0

Въздържали се: 1 - Таня Пенкева.

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

Проектът за дневен ред се подложи на гласуване.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-01-164/11.06.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Възлагане и допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ на ПУП-ИПРЗ – изменение на плана за регулация, застрояване и образуване на нов УПИ от п.и. с ид. 37798.507.165 и 37798.507.621 в съответствие с имотните външни граници по плана на гр. Козлодуй и в съответствие с документа за собственост без промяна на отреждането, с цел рационалното им използване и застрояване с оглед на бъдещите инвестиционни намерения на подателите на заявлението.
 2. 410-01-174/22.06.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 322/18.06.2021 г. относно: Допълнение на Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на имот общинска собственост, находящ се в с. Бутан, кв. 139, ул. „Георги Димитров“ № 45 Г, представляващ сграда „Сладкарница“ с площ 45 кв.м. с предназначение „за търговска дейност“.
 3. 410-02-73/15.06.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отмяна на разпоредбата на чл. 3, т. 7 от Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй.
 4. 410-01-173/21.06.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 322/18.06.2021 г. относно: Отмяна на Решение № 299 на Общински съвет, Козлодуй, прието с протокол № 21/29.04.2021 г.
 5. 410-01-168/16.06.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна капацитета на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Защитено жилище за лица с психични разстройства в с. Гложене.
 6. 410-01-166/14.06.2021 г. – Предложение от Милен Сибинов – общински съветник за вземане на решение от Общински съвет, Козлодуй за задължение на управителя на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД за отговор на поставени въпроси.
 7. 410-01-182/07.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Оправомощаване на кмета на община Козлодуй да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на община Козлодуй, в това число да взема решения за и да одобрява смени на обслужващите банки на община Козлодуй, включително за откриване и закриване на банкови сметки на община Козлодуй и за даване на одобрение за смени на обслужващите банки и банковите сметки на второстепенните разпоредители с бюджет към община Козлодуй.
 8. Други.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:

За: 13 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 1 – Милен Сибинов.

Въздържали се: 1  Анатолий Абаров.

Гласували поименно със заявка: 2, в т.ч.:

За: 1 –  Биляна Стояновска.

Против: 0

Въздържали се: 1 – Таня Пенкева.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Дневният ред се приема.

           

По т. 1 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 318

 

 1. Възлага се и се разрешава допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ на ПУП-ИПРЗ – изменение на плана за регулация, застрояване и образуване на нов УПИ от п.и. с идентификатори 37798.507.165 и 37798.507.621, в съответствие с имотните външни граници на плана на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй и в съответствие с документа за собственост, без промяна на отреждане, с цел рационалното им използване и застрояване с оглед на бъдещите инвестиционни намерения на подателите на заявлението.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:

За: 16 – Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 1  Анатолий Абаров.

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 0

Против: 0

Въздържали се: 1 – Таня Пенкева.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 4 във връзка с чл. 18 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 319

 

 1. Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2021 г. в раздел кметства с отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда „Сладкарница“ с площ 45 кв.м., находяща се в с. Бутан, кв. 139, ул. „Георги Димитров“ № 45 Г, с предназначение: „за търговска дейност“.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на горецитирания имот по първоначална цена, съгласно Приложение № 1, т. 3 за съставните кметства от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 2, в т.ч.:

За: 2 – Йордан Димитров и Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

Юлиян Тошев предложи да се извърши проверка на кворума.

Председателят извърши проверка чрез поименно прочитане на имената на общинските съветници и обяви кворум от 20 общински съветници.  Заседанието продължи по дневния ред.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението и ПК по здравеопазване и социални дейности.

           

Въпреки, че са гласували в подкрепа на внесеното предложение, д-р Цветкова изрази личните становища на членовете на ПК по здравеопазване и социални дейности, които в действителност не подкрепят проекторешението, защото разпоредбата, която ще се отмени, всъщност е начин да се окаже въздействие върху ранните бракове и забременявания основно в някои етнически групи в обществото, върху първоначално завършване на основно и средно образование, в последствие създаване на семейство и поколение.

Милен Сибинов изказа лично мнение, като уточни, че подкрепя решението на Върховния административен съд (ВАС), тъй като то е окончателно, но изрази несъгласие с това, че е дискриминационно. Г-н Сибинов обърна внимание на мотивите, които много ясно ВАС е изложил, което всъщност е основното за отмяната на разпоредбата в Правилника, а именно липса на достатъчно мотиви – предварителна оценка на въздействието по чл. 20 от Закона за нормативните актове, липса на анализ, причини и други мерки на общинско ниво, както и приемането на Правилника без публично обсъждане. Общинският съветник обвини общинската администрация за тези пропуски и призова да се спазва изискването за изготвяне на анализ при разработване на нормативни актове.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с Решение № 5169 от 22.04.2021 г. по административно дело № 8729/2020 г. на Върховния административен съд на Република България

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 320

 

 1. Отменя разпоредбата на чл. 3, т. 7 от Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй, приет с решение № 589 по протокол № 60 от 21.01.2019 г., изм. и доп. с решение № 228 по протокол № 18 от 28.01.2021 г. на Общински съвет, Козлодуй, считано от датата на влизане в сила на решение № 5169 от 22.04.2021 г. по административно дело № 8729/2020 г. на Върховния административен съд на Република България.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията в Правилника.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на Правилника.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 16 – Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, София Зайкова и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 2 – Анатолий Абаров и Стефан Спасов.

 

Гласували поименно със заявка: 2, в т.ч.:

За: 1 – Йордан Димитров.

Против: 0

Въздържали се: 1 – Таня Пенкева.

 

Гласували поименно общо 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с писмо от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) с вх. № 16.00-101/10.06.2021 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 321

 

 1. Отменя решение № 299 по протокол № 21 от 29.04.2021 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 2, в т.ч.:

За: 2 – Йордан Димитров и Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по здравеопазване и социални дейности.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 2, т. 4 от ЗСУ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 322

 

 1. Дава съгласие за увеличаване/промяна на капацитета на „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”, с. Гложене от 8 на 10 места.
 2. Дава съгласие за увеличаване/промяна на капацитета на „Защитено жилище за лица с психични разстройства”, с. Гложене от 8 на 10 места.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 2, в т.ч.:

За: 2 – Йордан Димитров и Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението и ПК по здравеопазване и социални дейности не подкрепят внесеното предложение.

 

Веселка Цветкова сподели лично мнение, в което посочи, че липсват мотиви в предложението на г-н Сибинов за искане на такъв тип информация и попита защо такава се изисква само за шест месеца. Д-р Цветкова отбеляза, че има решение на Общинския съвет, с което управителят на болницата се задължава да представя отчет за приходите и разходите за всяко тримесечие, от които е видно какви средства са разходвани, в т.ч. и за възнаграждения на персонала. Исканата от г-н Сибинов информация (имена, трудови договори, възнаграждения) за всеки един служител в лечебното заведение е в разрез със Закона за защита на личните данни и не е необходимо да се оповестява еднолично. По последния въпрос в предложението на г-н Сибинов, отнасящ се до искане на информация за лица, длъжности и възнаграждения по проект в подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от ковид-19, субсидиран от Европейския съюз, д-р Цветкова поясни, че тези възнаграждения нямат общо с финансите, генерирани от болницата или общината. Д-р Цветкова се обяви против предложението на г-н Сибинов. Според нея всеки общински съветник трябва да оповестява защо гласува „за“, „против“ или „въздържал се“ в заседанията на Общинския съвет, но основно в заседанията на постоянните комисии.

Милен Сибинов поиска думата и обяви, че преди да внесе своето предложение е бил сигурен в отрицателния резултат по него, предвид единното гласуване „по команда“ на определена група общински съветници. Общинският съветник съобщи, че е проследил заседанията на постоянните комисии, обсъдили предложението му, но според него е обидно нежеланието на членовете да получат посочената информация. Г-н Сибинов припомни, че в представен преди няколко месеца отчет от д-р Дилян Петров, вече бивш управител на лечебното заведение, са посочени приходи, разходи и загуба от 50 000 лв., която е заявил да бъде поета от бюджета на общината, но без обосновка. Тогава никой общински съветник не се е поинтересувал каква е причината за нея. Това е второ искане на общинския съветник за предоставяне на информация от управителя на лечебното заведение, като първото такова не е разгледано обстойно с мотив, че противоречи на Закона за защита на личните данни. Според г-н Сибинов единствено в точка първа от предложението му за представяне на информация би могло да се счете, че съществува искане за лични данни, но в останалите шест не съществува. Отговорите по точки от две до шест ще дадат най-ясна представа какви трудови, граждански и други договори, както и анекси към тях, са сключвани в периода на управление на д-р Дилян Петров и каква е причината за появата на финансовата загуба. В заключение Милен Сибинов обобщи, че Общинският съвет е този, който в случая би следвало да упражни контрол върху управлението на болничното дружество и отбеляза, че ще остави на всеки да прояви съвест дали ще подкрепи предложението или не.

Д-р Биляна Стояновска също поиска думата и обяви сигурност, че настоящото предложение няма да бъде подкрепено. Д-р Стояновска отбеляза, че болницата в момента се намира в две кризи – управленска и финансова. Според общинския съветник, за радост, управленската е на път да бъде разрешена, а финансовата, за съжаление, ще се задълбочи. От встъпването в длъжност до настоящия момент новоизбраният управител д-р Момчил Иванов не се е явил на работа, съответно все още не е упражнил своите правомощия, което по никакъв начин не е в помощ на лечебното заведение, но д-р Стояновска остава с надежда, че това ще се промени и д-р Иванов ще започне управлението си и ще изпълнява всички задължения и поети отговорности и обещания. Финансовата криза категорично няма да може да се реши, ако се разчита единствено на резервите на дружеството. Биляна Стояновска уведоми общинските съветници, че за по-голяма яснота ще подготви и изпрати до всеки един подробна обективна и фактологическа информация, отнасяща се до това как се финансира болницата, каква е структурата й и управленската такава. Също така изрази мнение, че до няколко месеца на лечебното заведение ще са необходими много повече от 50 000 лв., които Общинският съвет ще трябва да осигури, като се има предвид, че към настоящия момент задълженията са над 300 000 лв. Биляна Стояновска обяви, че подкрепя предложението на Милен Сибинов за предоставяне на информация, както като общински съветник, така и като служител на лечебното заведение, също и като гражданин. По отношение на информацията, която ще изпрати до няколко дни на електронните пощи на общинските съветници поясни, че ще я формулира, така, че същата да не е в противовес със законовата рамка. Д-р Стояновска сподели също и че структурата се управлява единствено от управителя, но решенията в лечебното заведение се вземат от медицинския съвет, който последно е бил свикан през месец януари тази година.

Председателят на Общинския съвет апелира общинските съветници да се придържат към съдържанието на внесеното от Милен Сибинов предложение с искане на информация. Изказванията би следвало да са по същество.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров, според който не е редно, при обсъждане на проблеми, касаещи болницата, да има ограничения в изказванията и мненията единствено в рамките на същественото предложение. Г-н Абаров обяви, че групата общински съветници от „БСП за България“ ще подкрепи внесеното от г-н Сибинов предложение с ясен мотив, а именно, че няма причина, поради която да се откаже такава информация, още повече, че тя се изисква от собственика (принципала) на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, без да има значение политическата принадлежност на нито един от общинските съветници. Г-н Абаров изрази надежда, че и останалите общински съветници ще подкрепят внесеното предложение.

В реплика Веселка Цветкова обяви, че подкрепя д-р Стояновска, но извън настоящото заседание, в нарочна среща, биха могли да се обсъдят проблемите, които наистина назряват в болничното заведение и нямат отношение към основното предложение в дневния ред по разглежданата точка. Д-р Цветкова изрази надежда, че настоящият управител на лечебното заведение ще започне поетапно да решава всички наболели проблеми. Във връзка с искането за представяне на трудови договори поименно и заплащането по тях, общинският съветник уточни, че в страната все още няма диференцирано заплащане на основа на отговорността, която носи съответния човек, осъществявайки професията си и възнаграждението във връзка с това. Д-р Цветкова се обърна към общинските съветници с риторичен въпрос: „Вие колеги, какво искате да научите, когато получите по подобаващо поднесен начин от д-р Стояновска информация, предвид Закона за защита на личните данни без имена? Искате да получите информация колко мизерно е заплащането на лекарите и на другия среден и немедицински персонал в болницата, колко не съответства изобщо на отговорността която те носят за всеки човешки живот.“

Думата поиска Валентин Паньовски, който изказа мнение, че исканата информация от управителя на болницата е служебна информация, която е служебна тайна, класифицирана като такава в закон. В чл. 36 от същя закон ясно е упоменато кой може да иска такава информация и става ясно, че общинският съветник не попада в обсега на този член. Г-н Паньовски обяви, че няма да подкрепи предложението на г-н Сибинов.

В реплика Милен Сибинов поясни, че намесата с изказването на председателя в случая е неуместна, защото, ако няма отговори на поставените въпроси, няма как да се разбере състоянието на болницата. Въпросите биха могли да са много повече, за да се разбере какви са причините за финансовата загуба. Г-н Сибинов изрази мнение, че еднолично, като общински съветник, ако не може да получи тази информация, то Общинският съвет може да задължи управителя да я предостави, тъй като е принципал на лечебното заведение и е орган, пред когото управителят е длъжен да се отчита. Общинският съветник направи процедурно предложение за поименно гласуване, а не чрез приложение Е-vote.

Председателят на Общинския съвет поясни, че гласуването чрез приложение Е-vote също е поименно, в генерирания протокол са отразени имената, ведно с посочения вот на всички гласували общински съветници.

Г-н Сибинов допълни своето процедурно предложение за поименно явно гласуване, а не чрез приложение Е-vote.

Предложението за явно гласуване на основното такова, внесено от Милен Сибинов се подложи на поименно гласуване със заявка.

 

Гласували явно, поименно със заявка: 19, в т.ч.:

За: 19 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, София Зайкова, Стефан Спасов, Таня Пенкева и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 323

 

Задължава управителя на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД в срок до следващото заседание на Общински съвет, Козлодуй да отговори на следните въпроси:

 1. Колко и кои лица са работили по трудов договор в лечебното заведение в периода от 01.12.2020 до 01.06.2021 г., на каква длъжност и какво трудово възнаграждение им е изплащано?
 2. Колко и кои лица са имали сключени граждански договори с лечебното заведение в периода от 01.12.2020 до 01.06.2021 г., на каква длъжност и какво възнаграждение им е изплащано?
 3. Има ли „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД сключен договор за правно обслужване и ако да – кога, с кого и на каква стойност?
 4. Имало ли е сключен анекс или допълнително споразумение към договора за управление на д-р Дилян Петров?
 5. Работил ли е д-р Дилян Петров в някои от отделенията на лечебното заведение и ако да – в кое и на каква длъжност?
 6. Получавал ли е д-р Дилян Петров допълнително възнаграждение и ако да – на какво основание и в какъв размер?
 7. Колко, кои лица и на какви длъжности за отчетния период 01.12.2020 – 31.01.2021 г. са получили допълнително възнаграждения по проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“, са извършвали пряко дейностите по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус и са участвали в извършване на лабораторни изследвания и потвърждение на COVID-19, съгласно декларация, подадена към Министерство на здравеопазването?

 

Гласували поименно със заявка: 20, в т.ч.:

За: 9 – Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, Таня Пенкева и Юлиян Тошев.

Против: 10 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Йордан Димитров, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и София Зайкова.

Въздържали се: 1 – Емилиян Кузов.

 

Гласували поименно общо 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 9; „ПРОТИВ” – 10; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението не се приема.

 

Ангел Лалюв поиска обяснение на своя отрицателен вот, като се обърна към Милен Сибинов и изрази съмнение, че общинският съветник използва трибуната на Общинския съвет по непочтен начин, опитвайки се да гради „личен имидж“ или „вендета“. Г-н Лалюв призова, ако г-н Сибинов разполага с информация за лечебното заведение, различна от тази, с която разполагат всички общински съветници, или съмнителна такава, да подаде сигнал до компетентните разследващи органи и власти, които биха могли да намерят всичко, от което г-н Сибинов се нуждае. Общинският съвет не е разследващ орган за „преследване“ на всеки един управител и всеки „малък харч“ на лечебното заведение.

Валентин Паньовски също поиска обяснение на своя отрицателен вот, като се обърна към Милен Сибинов и му зададе следния въпрос: „Дали не се опитвате да ни тласнете към ситуация, която обсъждахме на заседанието на Общинския съвет през месец март, като докладчик на материал, свързан с неправомерно предоставяне на лични данни?“.

 

По т. 7 от дневния ред:

Юлиян Тошев направи предложение в края на текста на т. 1 от проекторешението да се добави „след проведен конкурс за условията на банките“, след което да се извърши процедура за събиране на оферти, одобряване и подписване на договор.

Думата беше дадена на Лилия Димитрова – гл. счетоводител в общинска администрация, която поясни, че настоящото проекторешение е принципно, не е необходимо събирането на оферти за сключване на договор, тъй като таксите по банковите операции се заплащат от Министерство на финансите. Г-жа Димитрова обясни, че е направено допитване до директора на дирекция „Държавно съкровище“ към Министирство на финансите, от където е направена препоръка по текста на проекторешението, която е изпълнена, а относно предприемането на действия за сключване на договор с финансова институция, община Козлодуй ще направи консултация единствено с Министерство на финансите, без необходимост от такава с Общинския съвет.

Председателят на Общинския съвет призова общинските съветници за гласуване на предложението на Юлиян Тошев за допълнение на т. 1 от проекторешението с вдигане на ръка.

Не се състоя гласуване и съответно не се отчете резултат.

Анатолий Абаров се обърна към г-жа Тодорова за уважение на Правилника на Общинския съвет и изиска гласуванията да се провеждат на живо, а не онлайн, така, както са се провеждали до сега. Общинският съветник уточни, че до настоящия момент за нито едно предложение не се е провеждало гласуване с вдигане на ръка.

Г-жа Тодорова призова да се прояви разбиране предвид възникналата аварийна ситуация с липсата на електрозахранване и сериозно засегнатото качество на интернет връзката.

 

Председателят на Общинския съвет призова за гласуване по проекторешението, предмет на т. 7 от дневния ред.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и т. 40 от ДДС № 9/22.12.2020 г., издадено от министъра на финансите на основание чл. 133, ал. 5, чл. 167 и чл. 170 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 324

 

 1. Оправомощава кмета на община Козлодуй да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на община Козлодуй, в т.ч. да взема решения и да одобрява смени на обслужващи банки на община Козлодуй, включително за откриване и закриване на банкови сметки на община Козлодуй и даване на одобрения за смени на обслужващите банки и банковите сметки на второстепенните разпоредители с бюджет към община Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:

За: 11 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, София Зайкова и Стефан Спасов.

Против: 4 –  Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 3, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и Йордан Димитров.

Против: 1 – Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 5; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

 

Председателят на Общинския съвет обяви датата на следващото заседание на Общинския съвет – 29 юли 2021 г., предвидена в календара към Годишната работна програма на Общинския съвет за 2021 г.

Милен Сибинов отправи питания към председателя на Общинския съвет, като поясни, че същите са на граждани, които нямат възможност да присъстват на заседанията на Общинския съвет, предвид провеждането им онлайн, както следва:

 1. Какво налага да се продължи провеждането на заседанията на Общинския съвет онлайн?
 2. Обсъждането на решението за присъединяване на с. Софрониево към община Козлодуй започна с Ваше предложение за приемането му, в което Вие подкрепяте искането, но „какъв катарзис преживяхте“ и какво наложи, докато се провеждаха дебатите и като вносител на предложението, Вие да гласувате против?
 3. Защо, след като заповедта от областния управител за връщане за ново обсъждане на решение е входирана на 08.06.2021 г., се насрочва заседание на Общинския съвет на 22.06.2021 г. от 17.00 часа, за което съветниците са уведомени на обяд същия ден?

Г-н Сибинов обяви, че подкрепя напълно питанията на гражданите, отправени чрез него до председателя на Общинския съвет.

Във връзка с третия въпрос, г-н Сибинов заяви пълното си несъгласие с начина на водене на заседанията на Общинския съвет. Според общинския съветник, предвид това, че мнозинството е от единадесет общински съветници и гласуването им е единно, Общинският съвет се е превърнал в „цирк“, „напълно ненужен орган“.

По отношение на първия въпрос г-жа Тодорова отговори, че извънредното положение, въведено със заповед на министъра на здравеопазването, все още не е отменено, въпреки разхлабените мерки. Председателят на Общинския съвет съобщи, че ще се съобрази с мнението на г-н Сибинов и следващото заседание на Общинския съвет ще се проведе присъствено.

Председателят на Общинския съвет обяви, че ще отговори на останалите два въпроса на г-н Сибинов до или на следващото заседание на Общинския съвет.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:/п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”


25.06.2021

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 24
 
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 22 ЮНИ 2021 ГОДИНА

 

Днес, 22.06.2021 г. от 17:00 ч., на основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 117, ал. 1 от ПОДОСНКВОА се проведе извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Биляна Стояновска, Симеон Симеонов и Таня Пенкева.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй и Светломир Колев – главен архитект на община Козлодуй.

След поименна проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-02-71-1/22.06.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 322/18.06.2021 г. относно: Върнато за ново обсъждане на Решение № 303 на Общински съвет, Козлодуй по Протокол № 22 от извънредно заседание, проведено на 26.05.2021 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 12, в т.ч.:
За: 12 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и Стефан Спасов.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 6, в т.ч.:

За: 5 – Ангел Лалюв, Даниела Цолова, Милен Сибинов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 1 – Анатолий Абаров.

Въздържали се: 0

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред се приема.

 

По т. 1 от дневния ред

Думата беше дадена на Анатолий Абаров, който изрази недоумение по отношение на провеждане на настоящото извънредно заседание в деня на неговото свикване, както и изпращане и получаване на предложението по единствената точка от дневния ред в същия ден. Отбеляза също и, че от датата на депозиране на заповедта на областния управител за връщане за ново обсъждане на решение № 303 по протокол № 22/26.05.2021 г., а именно 08.06.2021 г., нито една от постоянните комисии не е информирана и не се е запознала с мотивите, изложени в нея. Общинският съветник обяви, че групата общински съветници от „БСП за България“ няма да подкрепи подобно предложение, което в този вид е обидно, както за кмета на общината, така и за общинската администрация, причина за което е това, че в предходно заседание на Общинския съвет, при разглеждане предмета на горецитираното решение, Общинският съвет е бил „заблуден“, като към предложението не са представени задължителни факти и обстоятелства. Кметът е внесъл за гласуване проект на решение с непълнота в придружаващите документи. Г-н Абаров посочи, че от всички възможни начини да се излезе от ситуацията, този - за отмяна на решението, е единственият неправилен. Начините, по които Общинският съвет може да реагира е да отмени, измени или потвърди това, което е гласувал на по-ранен етап. При отмяна на решение № 303 на Общински съвет, Козлодуй се преустановява възможността от тук нататък „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД да реализира своите инвестиционни намерения. При внасяне на ново предложение със същия предмет трябва да са налице нови факти и обстоятелства, които не са били известни на Общинския съвет към момента на гласуване на решението. Основният аспект, който касае приемане на основателно решение е промяна на начина на трайно ползване, независимо от набора документи, които ще се приложат, а по отношение на пътищата – те не се актуват. Областният управител не намира допълнителни мотиви по промяна на предназначението на общинския имот. Г-н Абаров обяви, че общински съветници от „БСП за България“ са подготвили нов текст на решение и пожела да запознае Общинския съвет с него.

    

Николинка Тодорова взе отношение по изказването на г-н Абаров и поясни, че ще бъдат внесени нови материали за едно евентуално последващо решение, а именно уточнения по отношение на въпросния имот от специалисти от геодезична фирма, ще се протоколират някои нови моменти така, че да бъдат обосновани фактически, след което да има правно основание за приемане на ново решение. Дружеството „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ не е представило достатъчно на брой документи, липсват протоколи от геодезично заснемане. Председателят на Общинския съвет увери, че въпросът няма да остане неразрешен, но това трябвада се случи по законосъобразен начин с всички задължителни документи, включително и от главния архитект и други звена. Всички страни са заинтересовани  АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД да реализира своите инвестиционни намерения.

    

Анатолий Абаров прочете предложение с проекторешение от името на групата общински съветници от „БСП за България“, както следва:

„В изпълнение на правомощията си по чл. 32, ал. 1 и 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 и 6 от ЗМСМА, Областният управител на област Враца е върнал за ново обсъждане Решение № 303 на Общински съвет, Козлодуй от Протокол № 22 от извънредно заседание, проведено на 26.05.2021 г.

Върнатото Решение № 303 е прието от ОбС Козлодуй на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, като пълният текст на решението гласи: „Дава съгласие за променя вида собственост от общинска публична в общинска частна собственост, на Поземлен имот в землището на с. Хърлец с идентификатор 77548.86.201 с площ 5 158 кв. м., Трайно предназначение на територията/ТПТ/: Земеделска, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. Възлага на кмета да предприеме действие за включване на имота по т. 1. в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост.“

Правните и фактически обстоятелства дали основание на Областния управител да счете Решение № 303 за незаконосъобразно и да върне същото за ново обсъждане, са липсата на достатъчно данни, според които поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77548.86.201 е престанал да изпълнява предназначението по чл. чл.3, ал.2 от ЗОС – да служи за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение или да не се използва по предназначение като път, както и неспазване на изискването за мотивираност на административните актове, регламентирано в чл.59, ал.2, т.4 от АПК.

В Предложение с рег. № 410-01-157/26.05.2021 г., послужило като мотиви за вземане на решение № 303 от 26.05.2021 г. от ОбС – Козлодуй е изтъкнато, че:

Съгласно наличните данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти, поземлен имот с кадастрален № 77548.86.201 е публична общинска собственост със следните характеристики – начин трайно предназначение на територията „Земеделска земя“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“.

В рамките на дейностите по изработване на проект на ПУП-ПРЗ, от страна на „Геоконсулт“ ООД – дружество специализирано в сферата на устройственото планиране, е извършена проверка на състоянието на поземлените имоти попадащи на територията на Площадка № 2, включително ПИ с кад.№ 77548.86.201. В резултат на проверката, по отношение на общинския ПИ, е установено, че голяма част от пътя е залесена.

За резултата от посочената проверка “Геконсулт“ ООД е информирало „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, в качеството му на възложител на проекта за ПУП-ПРЗ. От същото става ясно, че останалата част от имота се обработва като земеделска земя. Към предоставената от „Геоконсулт“ ООД документация е приложена комбинирана скица и фотообраз на поземления имот, които подкрепят констатираните обстоятелства относно текущото състояние на пътя.

В допълнение на горното следва да се посочи, че поземлен имот с кадастрален № 77548.86.201 граничи непосредствено с площадката на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, поради което попада в обхвата на зоната с контролиран достъп на ядрената централа. С оглед на това, имотът може да се ползва единствено от лица, на които предварително е предоставен достъп до площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Липсата на свободен достъп до пътя, прави невъзможно ползването на последния от неограничен кръг лица, което компрометира възможността общинския имот да се използва за задоволяване на обществени потребности.

На базата на гореизложеното следва да се приеме, че текущото състояние на общински поземлен имот с кад.№ 77548.86.201 не позволява ползването му като селскостопански, горски или ведомствен път, т.е. фактически имота не се използва по предназначение като път, съобразно на начина му на трайно ползване, посочен в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Видно от нанесените върху кадастралната карта граници на поземления имот, същият е предназначен да свързва вътрешноведомствения път на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с намиращите се източно от площадката на ядрената централа земеделски земи.

Общинският поземлен имот попада в територия, която се явява неурегулирана територия, по смисъла на § 5, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. Част от тази територия (включително и ПИ) попадат в границите на Площадка № 2, избрана за реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“. В изпълнение на лицензионните етапи на инвестиционното намерение, проектното дружество „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е стартирало дейности по въвеждане в регулация на територията на Площадка № 2.  В тази връзка и съобразно изискванията на ЗУТ, с Решение № 663 от Протокол № 67/13.08.2019 г. Общински съвет, Козлодуй разреши на проектното дружество изработването на проект на ПУП-ПРЗ на избраната площадка.

Трайното предназначение на територията е земеделска земя. Предназначението на земеделските земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето (чл. 2, ал. 2 от ЗОЗЗ), като собственикът свободно избира начина на ползване на земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение (чл. 5, ал. 1 от ЗОЗЗ). Предназначението на земеделските земи е очертано в две насоки: едната е производство на растителна продукция, а другата е за паша на добитък.

С оглед изложеното по-горе относно действителното състояние и начин на ползване на имота, предлагам да се инициира процедура за променя начина на трайно ползване на имот 77548.86.201, собственост на община Козлодуй, по реда на чл. 78а от ЗСПЗЗ. Промяната в начина на трайно ползване на имота, по правило не промяна характера му на земеделска земя.

Съгласно разпоредбата на чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, собственикът на земеделска земя или упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице може да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди. За имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от РИОСВ, в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи", може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

В допълнение, тъй като имотът е в землището на с. Хърлец, в територията на селото попада част от ЗЗ “Златията” с код BG0002009 обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.83/2008г). В т. 4.5 от посочената заповед са изброени всички имоти, включени в ЗЗ „Златията“. Имот 77548.86.201 не е включен, т.е. по отношение на него няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, вр. с чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и в изпълнение на чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА, предлагаме Общинският съвет да измени върнатото за ново обсъждане Решение № 303 от Протокол № 22 от извънредно заседание, проведено на 26.05.2021 г., както следва:

 

Решение:

 

 1. Дава съгласие да се извърши промяна в НТП на поземлен имот в землището на с. Хърлец с идентификатор 77548.86.201 с площ 5158 кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.
 2. Възлага на кмета да стартира процедура по промяна начина на трайно ползване на имота по т.1, съгласно чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 3. Възлага на кмета или упълномощено от него лице да представлява собственика община Козлодуй при извършването на проверка на място и установяване на начина на трайно ползване на имота, съгласно чл. 78а, ал.2 от ЗСПЗЗ.
 4. След промяна на начина на трайно ползване на имота по т. 1, кметът да внесе предложение до общински съвет за вземане на решение за промяна вида на собственост и включване на имота в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост.“

           

Думата беше дадена на главния архитект на община Козлодуй Светломир Колев, който изрази мнение, че проекторешението, предложено от г-н Абаров е незаконосъобразно. Пътят, въпреки, че е загубил статута си на път и не се използва по предназначение, би могъл да изпълнява функциите си за право на достъп до имотите в землището. Необходимо е да се докаже отпадналата необходимост от наличието му. Фактическите обстоятелства, че е обрасъл с дървесна и храстова растителност не означава, че това не може да се коригира и пътят да служи по предназначение. Не би следвало общината да отказва достъп до имоти частна собственост.

 

Председателят на Общинския съвет обяви, че текстът на решението, който г-н Абаров предлага по нищо не се различава от текста на решение № 303, върнато за ново обсъждане и по този начин не може да се разчита на одобрение от областния управител. Г-жа Тодорова призова Анатолий Абаров отново да прочете текста на проекторешението, който групата общински съветници от „БСП за България“ предлага за приемане.

 

За пояснения, думата поиска главният архитект. Г-н Колев обясни, че текстът на предложеното проекторешение може да се измени, като се впише, че след изготвяне и влизане в сила на ПУП, който да докаже отпаднала необходимост от съществуване на въпросния път, след което да се възложи на кмета на общината да предприеме процедура по промяна на начина на трайно ползване на имота.

 

Думата беше дадена на г-жа Гинка Иванова, която изказа мнение, че не е в правомощията на общината да извърши подобни преобразувания на начина на трайно ползване и изрази съгласие със становището на главния архитект.

                       

Предложението на групата общински съветници от „БСП за България“ се подложи на гласуване.

 

Гласували поименно със заявка: 18, в т.ч.:

За: 2 – Анатолий Абаров и Даниела Цолова.
Против: 2 – Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 14 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и София Зайкова.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 117, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и в изпълнение на Заповед № ПО-07-4 от 04.06.2021 г. на Областния управител на област Враца

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 316

 

Отменя свое Решение № 303 по Протокол № 22 от заседание, проведено на 26.05.2021 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 12, в т.ч.:
За: 8 – Драгомир Маринов, Дучко Петров, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Стефан Спасов.
Против: 0

Въздържали се: 4 – Емилиян Кузов, Гълъбин Младенов, Веселка Цветкова и Валентин Паньовски.

 

Гласували поименно със заявка: 6, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и София Зайкова.
Против: 4 – Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 10; „ПРОТИВ” – 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Решението се приема.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”


08.06.2021

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
 23
 
ОТ РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 02 ЮНИ 2021 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 02.06.2021 г. от 09.30 ч. се проведе редовно присъствено заседание на Общински съвет, Козлодуй при спазване на всички временни противоепидемични мерки, въведени от здравните органи.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Милен Сибинов и София Зайкова.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан, представители на общинската администрация,

д-р Дилян Петров – управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски - Козлодуй“ ЕООД, д-р Момчил Иванов, граждани и медии.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

 

      Председателят на Общинския съвет съобщи за две оттеглени предложения от проекта за дневен ред, а именно:

 1. 410-01-110-2/25.05.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Козлодуй в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключване на договори за съвместна дейност (т. 2);
 2. 410-01-151/18.05.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй (т. 4).

 

Председателят на Общинския съвет предложи включване на три нови предложения в проекта за дневен ред, а именно:

 1. 410-01-161/06.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Вземане на решение за промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост с ид. 77548.86.211, с площ 6195 кв.м., находящ се в землището на с. Хърлец.
 2. 410-01-159/27.05.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълване на Приложение № 1 на Годишната програма за 2021 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот с ид. 37798.512.442 с площ 1486 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов“ – за търговски обект, комплекс.
 3. 410-01-162/01.06.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Освобождаване от длъжност и отговорност управителя на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД възлагане управлението на временно изпълняващ длъжността управител до провеждане на конкурс.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 304

 

 1. Включва нова точка 2 в проекта за дневен ред, както следва:

„2. 410-01-161/01.06.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Вземане на решение за промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост с ид. 77548.86.211, с площ 6195 кв.м., находящ се в землището на с. Хърлец.”

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 305

 

 1. Включва нова точка 3 в проекта за дневен ред, както следва:

„3. 410-01-159/27.05.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълване на Приложение № 1 на Годишната програма за 2021 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот с ид. 37798.512.442 с площ 1486 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов“ – за търговски обект, комплекс.”

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 306

 

 1. Включва нова точка 4 в проекта за дневен ред, както следва:

„4. 410-01-162/01.06.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Освобождаване от длъжност и отговорност управителя на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД възлагане управлението на временно изпълняващ длъжността управител до провеждане на конкурс.”

 1. Досегашната т. 3 става т. 5, а точките от 5 до 9 стават съответно от 6 до 10.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

Проектът за дневен ред се подложи на гласуване.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-161/06.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Вземане на решение за промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост с ид. 77548.86.211, с площ 6195 кв.м., находящ се в землището на с. Хърлец.
 3. 410-01-159/27.05.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълване на Приложение № 1 на Годишната програма за 2021 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот с ид. 37798.512.442 с площ 1486 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов“ – за търговски обект, комплекс.
 4. 410-01-162/01.06.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Освобождаване от длъжност и отговорност управителя на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД възлагане управлението на временно изпълняващ длъжността управител до провеждане на конкурс.
 5. 410-02-30-2/25.05.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия към Общински съвет, Козлодуй.
 6. 410-01-144/11.05.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Възлагане и допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ ПУП-ИПРЗ – изменение на УПИ III, кв. 245 по плана за регулация и застрояване на гр. Козлодуй и свързания с това поземлен имот с идентификатор 37798.501.15.
 7. 410-01-145/11.05.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ ПУП-ИПР – изменение на плана за регулация на УПИ I и улица, кв. 12 по плана на гр. Козлодуй и свързаните с това поземлени имоти с идентификатори 37798.505.108 и 37798.505.297.
 8. 410-01-154/20.05.2021 г. - Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 257/19.05.2021 г. относно: Информация за резултатите от прилагането на Програма за поетапна модернизация на материалната база на общинските детски градини (2017 – 2021 г.) за 2020 г.
 9. 410-01-152/20.05.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 257/19.05.2021 г. относно: Информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и национални програми.
 10. Други.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” –няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Дневният ред беше приет.

           

По т. 1 от дневния ред:

Думата беше дадена на Йордан Няголов от гр. Козлодуй, работил дълги години в ОП „КД“, гр. Козлодуй, създал синдикат на работещите в предприятието, който сподели за заплахи отправени към него от страна на Ангел Орлов – шофьор на кмета на общината Маринела Николова. Заплахите се състоят в това, че ще бъде съборена незаконно пристроена тераса към жилището му, също така принуждаване да напусне работа, събиране на документи от негово име, но без негово знание за принудително пенсиониране, принудително освобождаване от работа, неправомерно ползване на личните му данни, потъпкване на човешките права. Г-н Няголов сподели, че е спечелил всички заведени дела против г-н Орлов на всички инстанции. Също така отбеляза, че частните разноски, дължими от кмета Маринела Николова по гражданското дело, което тя е завела срещу него, в последствие загубено на две инстанции, са платени от бюджета на общината. След сезиране на Комисията за защита на личните данни от страна на Йордан Няголов и проверка от страна на комисията, община Козлодуй е осъдена да заплати 15 000 лв. глоба за злоупотребата без право на обжалване. В заключение г-н Няголов информира, че пристроената тераса към жилището му е вече съборена, но в негово отсъствие, както и че заплахите продължават и до настоящия момент. Йордан Няголов отправи молба към общинските съветници да вземат отношение по случая.

 

По т. 2 от дневния ред:

Изказвания в подкрепа на внесеното предложение направиха Валентин Паньовски и Анатолий Абаров.

Г-н Абаров изрази мнение, че с приемане на настоящото решение Общинският съвет ще даде възможност на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД по-облекчено да реализира инвестиционното си намерение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 307

 

 1. Дава съгласие при реализиране на процедура, съгласно чл. 78а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, да се извърши промяна в НТП на поземлен имот в землището на с. Хърлец с ид. 77548.86.211 с площ 6195 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП „Пасище, мера“, местност кв. 20, собственост на община Козлодуй в НТП „Нива“.
 2. Възлага на кмета на общината да стартира процедура по промяна начина на трайно ползване на имота по т. 1, съгласно чл. 78а от ППЗСПЗЗ.
 3. Възлага на кмета на общината или упълномощено от него лице да представлява собственика община Козлодуй при извършването на проверка на място и установяване на начина на трайно ползване на имота, съгласно чл. 78а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.
 4. След промяна на начина на трайно ползване на имота по т. 1, кметът да внесе предложение до Общински съвет за вземане на решение за промяна вида на собственост и включване на имота в Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
 5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, Таня Пенкева и Юлиян Тошев;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепят внесеното предложение.

           

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 308

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2021 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот с идентификатор 37798.512.442 с площ 1486 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов“.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 74 300 лв. /седемдесет и четири хиляди и триста лв./, която оценка да бъде начална за продажба на имота. Върху продажната цена ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване на горе цитирания имот с начална цена одобрена от Общински съвет, Козлодуй – пазарна оценка.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 11 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и Стефан Спасов;

„ПРОТИВ” – 3 – Анатолий Абаров, Таня Пенкева и Юлиян Тошев;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 – Биляна Стояновска, Даниела Цолова, Дучко Петров, Мая Йонова и Симеон Симеонов.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет представи д-р Момчил Иванов, кандидат за временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД и му даде думата за изказване.

Д-р Иванов представи накратко добрите практики в досегашната си работа и изрази готовност за справяне с каузата. Също така подчерта, че вече са набелязани някои краткосрочи и дългосрочни дейности по организация на управлението и усъвършенстване качеството на медицинското обслужване в лечебното заведение.

Анатолий Абаров поиска думата и посочи, че в основанията за приемане на решението са допуснати пропуски – не са посочени изричните разпоредби от Търговския закон, които касаят освобождаването от отговорност – точка 2 от проекта за решение. Разпоредбите гласят, че това се осъществява след представяне на финансов отчет, но такъв е представен за миналата 2020 г., а не до сегашния момент, т.е. средата на 2021 г. По отношение на точка 1 и точка 3 от проекторешението общинският съветник постави въпрос, кой освобождава от длъжност управителя – кметът или Общинският съвет, който упражнява правата на собственик върху капитала на дружеството.

Председателят на Общинския съвет попита г-н Абаров има ли конкретно предложение по отношение на основанията.

Г-н Абаров не направи такова и призова председателя за предложение.

Председателят на Общинския съвет предложи, като основание от ЗМСМА да бъде посочен единствено чл. 21.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Предложението се приема.

 

На основание чл. 21 от ЗМСМА във връзка с чл. 64, ал. 2 от ЗЛЗ и чл. 13, ал. 1, т. 7 от Договор за възлагане управлението на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 309
 
 1. Освобождава от длъжност управителя на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД д-р Дилян Петров, считано от 07.06.2021 г.
 2. Освобождава от отговорност д-р Дилян Петров в качеството му на управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД за срока на управлението му.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да прекрати Договора за възлагане на управлението на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД на д-р Дилян Петров, считано от 07.06.2021 г.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 17 – Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Анатолий Абаров и Таня Пенкева.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал. 7 и ал. 8 и чл. 64, ал. 1 от ЗЛЗ и чл. 70, ал. 2 от ППЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ: 310


 1. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД, д-р Момчил Иванов, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, за срок не по-дълъг от 6 месеца срок.
 2. Определя възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД брутно трудово възнаграждение в размер на 3 850,00 (три хиляди, осемстотин и петдесет) лв.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор за възлагане на управлението на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД с новоизбрания временно изпълняващ длъжността управител по т. 1, съгласно приложен образец (Приложение № 1), считано от 07.06.2021 г.
 4. Задължава избрания в т. 1 от решението управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД, в седемдневен срок да извърши необходимите правни и фактически действия по вписване на новите за търговското дружество обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 17 – Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Анатолий Абаров и Таня Пенкева.

Решението се приема.

 

Председателят на Общинския съвет предложи заседанието да бъде прекъснато и да продължи в 13:00 часа до изчерпване на дневния ред.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 
В 13:00 часа, след проверка на кворума, заседанието продължи под ръководството на председателя на Общинския съвет Николинка Тодорова.


По т. 5 от дневния ред:

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепя внесеното предложение.

Председателят на Общинския съвет направи предложения за изменение, допълнение и прецизиране на някои от текстовете на проекта на Правилника, а именно:

 1. В чл. 3, ал. 1 след думите „се утвърждава от“ да се добави „председателя на“, тъй като такава е разпоредбата на чл. 170, ал. 3 от ЗИНЗС.
 2. В чл. 9 ал. 2 да се заличи, тъй като се явява повторение с чл. 8, ал. 2, изр. четвърто и текстът на ал. 1 да стане основен на чл. 9.
 3. Думите „Настоящите Правила за организацията и дейността на Наблюдателната комисия към Общински съвет, Козлодуй са приети с Решение № …, взето с протокол №…. от …………год. на Общински съвет, Козлодуй и влизат в сила с влизането в сила на решението за приемането им.“ да се заменят така „Настоящият Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия към Общински съвет, Козлодуй е приет с решение № … по протокол №…. от …………г. на Общински съвет, Козлодуй и влиза в сила с влизането в сила на решението за приемането му.“

 

Предложенията се подложиха на гласуване.

Предложенията се гласуваха заедно.

Гласували 18 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложенията се приемат.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.170 и 171 от ЗИНЗС и чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 311

 

 1. Приема Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия към Общински съвет, Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общински съвет публикуване на Правилника на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на Наблюдателната комисия изпълнение на Правилника.

 

Гласували 18 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепят внесеното предложение.

            Валентин Паньовски посочи, че са налице съществени несъответствия в представените материали на проектната документация, от които не става ясно какъв е броят на гаражните клетки, какво е точното предназначение на помещенията, какви конструктивни промени ще се реализират и други.

            Думата беше дадена на главния архитект на общината за внасяне на яснота по предложението и представената документация.

            Даниела Цолова потвърди, че „тази сграда е с удостоверение, въведена е в експлоатация, останали са пет гаража, защото единят е обособен като вход, за обслужване на два самостоятелни обекта офиси. Обектът е законно построен. Нашето решение днес трябва да бъде относно промяната на кварталната разработка, която е за гаражи и офиси, а лицето заявява желание за гаражи, офиси и жилища. Тези две жилища да не са офиси, а жилища за живеене. В документацията е необходима скица, ПУП, скица от кадастъра и документ за въвеждане в експлоатация. Няма да се узаконява незаконен строеж.“

            Анатолий Абаров направи предложение за прецизиране на проекторешението и прочете новите текстове, както следва:

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 131, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, община Козлодуй, като заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ изразява намерението си да бъде изменено предназначението на поземлен имот с идентификатор 37798.501.15 частна общинска собственост по реда и условията на чл. 135 от ЗУТ. Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия за изпълнение на т. 1 от решението.“

            Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 131, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 312

 

 1. Община Козлодуй, като заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ изразява намерението си да бъде изменено предназначението на поземлен имот с идентификатор 37798.501.15 частна общинска собственост по реда и условията на чл. 135 от ЗУТ.
 2. Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия за изпълнение на т. 1 от решението.

 

Гласували 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепят внесеното предложение.

            Предвид идентичния с предходното решение предмет на настоящото проекторешение Даниела Цолова направи предложение за изменение на текстовете по начина, предложен по-горе от Анатолий Абаров.

            Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 4; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 15.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 313

 

 1. Разрешава допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ на заинтересуваните лица от „ЕЛТТО“ ООД, ЕИК 106612973; адрес: гр. Козлодуй, обл. Враца, бул./ул. ж.к. 1 бл. 29 ет. 10 ап. 47, представлявано от Милен Барбов – управител, съгласно постъпило искане за допускане на устройствена процедура – ПУП-ИПР – промяна на регулацията за УПИ I и улична регулация, кв. 12 по плана на гр. Козлодуй, обл. Враца (поземлени имоти с идентификатори 37798.505.108 и 37798.505.297), за промяна на границите на урегулирания поземлен имот (УПИ I, кв. 12 по плана на гр. Козлодуй и улична регулация) в съответствие с границите на поземления имот съгласно документа за собственост.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Думата поиска Мая Йонова, председател на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

Г-жа Йонова изрази възмущение от това, че някои членове на комисията системно отсъстват от насрочените заседания, като за последното несъстояло се дори не са уведомили за отсъствията си. Председателят на комисията призова да се проявява отговорност.

            Мая Йонова взе отношение по представената информация, като поясни, че ремонтът на ДГ „Слънчице“, предвиден за 2020 г., не е осъществен, но през настоящата 2021 г. същият ще бъде извършен и модернизацията ще продължи.

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 314

 

 1. Приема Информация за резултатите от прилагането на Програмата за поетапна модернизация на материалната база на общинските детски градини (2017 – 2021 г.) за 2020 г. за сведение.

 

Гласували 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 315

 

 1. Приема за сведение информацията за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и национални програми.

 

Гласували 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

 

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова напомни на общинските съветници отговорностите, които са поели и задължението им да участват в заседанията на постоянните комисии, на които са членове.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

 

 

 

 

 

Към решение № 311

 

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на Наблюдателната комисия към
Общински съвет, Козлодуй

 

РАЗДЕЛ I
ЦЕЛИ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

 

Чл. 1. Целите на дейността на Наблюдателна комисия са следните:

 1. Да координира дейността на органите и организациите, които биха могли да оказват както контрол и надзор, така и помощ и подкрепа на правонарушителите – освободени от затвора и осъдени на „Пробация” лица, с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.
 2. Да привлича и ангажира обществото да участва активно в превенцията на престъпността.

 

РАЗДЕЛ II
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

 

            Чл. 2. (1) Наблюдателната комисия:

 1. Осъществява обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода.
 2. Подпомага ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране на социални услуги на територията на община Козлодуй.
 3. Прави предложения за изменяне на режима или за преместване на лишените от свобода в затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип или за условно предсрочно освобождаване.
 4. Прави предложения и дава мнения по искания за помилване.
 5. Подпомага семействата на лишените от свобода.
 6. Съдейства за настаняване на работа и за битово устройване на освободените от местата за лишаване от свобода и полага грижи за тяхното поведение и правилно развитие.

            (2) Членовете на комисията:

 1. Осъществяват своята дейност в рамките на закона и общоприетите морални и етични ценности и норми;
 2. Подписват:
2.1. Декларация за конфиденциалност и неразпространяване на информация /Приложение № 1/;
2.2. Декларация за конфликт на интереси при конкретен повод – попълва се при конкретен повод и ако е налице свързаност с лицето, за което комисията се произнася /Приложение № 2/.

 

РАЗДЕЛ III
СЪСТАВ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

 

Чл. 3. (1) Наблюдателната комисия към Общински съвет, Козлодуй се утвърждава от председателя на Общинския съвет и включва председател, секретар и членове. В състава на Комисията се включва пробационен служител и представител на затвора.

(2) Документите и кореспонденцията на комисията се подписват от нейния председател и се подпечатват с печата на Общински съвет, Козлодуй.

(3) Служителят в звеното по чл. 29а от ЗМСМА е и лице-сътрудник на комисията. Сътрудникът попълва декларация по чл. 2, ал. 2, т. 2.1., присъства на заседанията на комисията, води протокола, деловодните регистри, съдейства за осъществяване на кореспонденцията на комисията.

 

РАЗДЕЛ IV
ДЕЙНОСТ И РАБОТА НА КОМИСИЯТА

 

            Чл. 4. (1) Наблюдателната комисия осъществява дейността си при спазване на следните принципи:

 1. Върховенство на закона;
 2. Недвусмислено поведение;
 3. Уважение към лишените от свобода;
 4. Конфиденциалност и неразпространение на информацията, станала известна на членовете на комисията по повод осъществяване на дейността.
(2) Работата на комисията е в няколко направления:
 1. Посещаване на местата за лишаване от свобода, където се извършва:
1.1. Проверка на информацията;
1.2. Предварителна беседа с началника на затвора;
1.3. Обиколка в затвора;
1.4. Беседи с лишените от свобода;
1.5. Беседа с група;
1.6. Индивидуални разговори;
1.7. Избор на мястото за провеждане на беседи;
1.8. Избор на лица, с които да се провеждат беседи;
1.9. Провеждане на беседа;
1.10. Беседа със затворническия персонал;
1.11. Доклад.
2. Беседи с роднини, адвокати и близки на лишените от свобода.
3. Подпомагане и ресоциализация на лишените от свобода:
3.1. Подпомагане в трудовата заетост;
3.2. Повишаване на образователната степен;
3.3. Работа с психолог;
3.4. Наблюдения на социалната среда и контакти с обществото;
3.5. Съвместни срещи и беседи с близките;
3.6. Подпомагане на семейтвото.

4. Предложения за изменение на режима:
4.1. Анализ на информацията след посещението;
4.2. Анализ на беседата с лишения от свобода;
4.3. Конкретни предложения за преместване на по-лек или по-тежък режим;
4.4. Предложения за условно предсрочно освобождаване;
4.5. Предложения и мнения по искания за помилвания.

 

РАЗДЕЛ V
ИЗДРЪЖКА

 

Чл. 5. На основание чл.171, ал. 4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, издръжката на Наблюдателната комисия се осигурява от Общинския съвет.

 

РАЗДЕЛ VI
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА И АРХИВ

 

Чл. 6. (1) Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат в сградата на Община Козлодуй.

(2) Ако конкретната работа налага – заседанията се провеждат и на други, определени от самата Комисия работни места.

Чл. 7. Архивът на Наблюдателната комисия се съхранява в Общински съвет, Козлодуй.

 

РАЗДЕЛ VII
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

 

Чл. 8. (1) Заседанията на Наблюдателната комисия се насрочват от председателя или се провеждат при необходимост извънредно.

(2) Поканата за свикване на заседание съдържа: дата, място и час на провеждане на заседанието, проект на дневен ред и приложения, и се изпраща на e-mail адресите на членовете на комисията. Поканата без приложенията се изпраща до институциите излъчили членове състава на комисията. За свиканото заседание членовете на комисията се уведомяват и по телефона. В края на всяко проведено заседание при необходимост може да се насрочва датата на следващото заседание.

(3) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от председателстващия и протоколчика, а присъствието на членовете на комисията се удостоверява с присъствен списък.

(4) Едновременно с поканата за свикване на заседанието на комисията, се изпраща и покана-известие до съответното лице обект на постъпилата преписка за явяване пред Наблюдателната комисия. Поканата-известие се връчва на лицето от призовкаря на община Козлодуй.

(5) В случай, че лицето по ал. 4 не бъде открито на посочените в преписката постоянен и настоящ адрес, установени по надлежния ред или в случай, че лицето е получило поканата-известие, но не се яви на заседанието на комисията, то комисията се запознава с преписката.

(6) В случай, че лицето по ал. 4 се яви на заседанието на комисията, с него се провежда разговор-събеседване с цел установяване на потребностите, нуждите от подпомагане и набелязване на мерки и действия за изпълнение.

(7) За всеки отделен случай, по който комисията работи се води досие, което съдържа постъпилите в и излезлите от комисията документи.

 

РАЗДЕЛ VIII
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

 

Чл. 9. Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат веднъж на три месеца, а при необходимост се насрочват извънредни заседания.

Чл. 10. Председателя на Наблюдателната комисия изготвя и внася за разглеждане в Общински съвет годишен отчет за дейността на комисията.

 

Настоящият Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия към Общински съвет, Козлодуй е приета с решение № 311 по протокол № 23 от 26.06.2021 г. на Общински съвет, Козлодуй и влиза в сила с влизането в сила на решението за приемането му.

 

 

 

 

Приложение № 1

към чл. 2, ал. 2, т. 2.1.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
 
За конфиденциалност и неразпространяване на информация

 

Долуподписаният,……………………………………………………...……………………………………

                                                     /собствено, бащино и фамилно име/

с ЕГН......................................., с постоянен адрес:………...............................................................,

с адрес за кореспонденция: ...............................................................................................................,

...............................................................................................................................................................,

в качеството си на член на Наблюдателната комисия по смисъла на чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗПС към Общински съвет, Козлодуй, представител на ...........................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

 1. Се задължавам да не разгласявам по никакъв начин конфиденциална информация, станала ми известна в процеса на работата на комисията.
 2. Конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация е всяка информация получена от писмен, устен или електронен вид – дефинираща понятието „лични данни”, съгласно легалната дефиниция по смисъла на § 1, т. 1 от Допълните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
 1. Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация, представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг вид носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг вид начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или Интернет.
 2. Задължението за запазване на конфиденциалност е без ограничение в територията и за срок от 10 години.
 3. Задължавам се да пазя конфиденциалната информация добросъвестно, за да предпазя разпространяването и публикуването й от лица, които нямат право да я разпространяват и публикуват.
 4. Задължението за запазване на конфиденциалност няма да се прилага по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.
 5. Задължавам се да върна при поискване от страна на органа, към който е създадена комисията, всички предоставени ми от него документи.

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

 

 

………………. 20… г.                                                         Декларатор:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

Към чл. 2, ал. 2, т. 2.2

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
 
за конфликт на интереси при конкретен повод

 

Долуподписания……………………………………………..……………………………………....,

/собствено, бащино и фамилно име/

с ЕГН........................................, с постоянен адрес:............................................................................

................................................................................................................................................................

с адрес за кореспонденция: .................................................................................................................

...............................................................................................................................................................,

в качеството си на член на Наблюдателната комисия по смисъла на чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС към Общински съвет, Козлодуй, представител на ...........................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

Имам частен интерес и съм в конфликт на интереси по следния конкретен повод:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни, нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

 

Забележка: Настоящата Декларация се подава в случай, че член на комисията е свързано лице и/или има частен интерес по отношение на лице, за което комисията предприема действия.

 

......................20.......г.                                                      Декларатор:


28.05.2021

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 22
 
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 26 МАЙ 2021 ГОДИНА

 

Днес, 26.05.2021 г. от 16:45 ч., на основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Биляна Стояновска, Даниела Цолова и Симеон Симеонов.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Любен Маринов – изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД.

След поименна проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-01-137-1/25.05.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точки от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца (Асоциация по ВиК), насрочено за 05.2021 г. /понеделник/ от 11:00 часа или 30.06.2021 г. /сряда/ от 11:00 часа /резервна дата/.
 2. Други.

 

По т. 1 от дневния ред

Юлиян Тошев отбеляза, че за първи път позицията за гласуване е определена „за“. Според общинския съветник, това задължение не може да даде възможност на представителя на общината да гласува различно от определената позиция при възникнали казуси. В предходни решения с предмети, свързани с разглеждане и приемане на материали в заседания на Асоциацията по ВиК, Общинският съвет посочва позиция „гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“, но винаги в интерес на община Козлодуй“, както, според общинския съветник, е редно.

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова поясни, че изискванията на Асоциацията са изрично упоменати в получената покана и позицията на представителя на общината трябва задължително да се конкретизира за всяко предложено решение.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от ПОДАВиК и по повод покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено на 31.05.2021 г. /понеделник/ от 11:00 часа или 30.06.2021 г.  /сряда/ от 11:00 часа – резервна дата

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 301

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Одобряване на Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2021 г., като гласува със „за“.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Враца за 2022 г. в размер на 23 000 лв. /двадесет и три хиляди лева/, като гласува със „за“.
 3. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага участие на Людмил Ангелов – директор на дирекция „Устройство на територията”, със същите правомощия.
 4. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 5, в т.ч.:
За: 5 – Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 13, в т.ч.:

За: 13 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, София Зайкова, Стефан Спасов и Таня Пенкева.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова запозна общинските съветници с текста на писмо, постъпило в деловодството на Общинския съвет преди началото на заседанието, в което изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД Любен Маринов излага причини за неотложното и от изключителна важност за дейностите, свързани с изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, приемане на решение от Общинския съвет. В писмото, в заключение г-н Маринов отправя молба изготвената преписка да бъде допусната за разглеждане в днешното извънредно заседание.

Г-жа Тодорова постави въпроси към изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, свързани с това, какво налага приемането на неотложно решение в момента на сегашното извънредно заседание /документи, целесъобразни срокове и др./ и ще нанесе ли големи вреди на дейностите, ако разглеждането на преписката и приемането на решение се осъществи в редовно заседание на Общинския съвет, насрочено за 2-ри юни /след 6 дни/. Председателят на Общинския съвет отбеляза, че преписката не е включена в настоящия дневен ред, общинските съветници не са запознати с материалите по предложението, както и с новото проекторешение, не е спазен срокът за включване на неотложни въпроси в дневния ред, което се явява нарушение на разпоредбите на чл. 80 от ПОДОСНКВОА.

В отговор г-н Маринов отбеляза, че въпросът за спешността има два аспекта – законов и фактически, от които първият е спазен с представяне на искането. Вторият е свързан с това, че вече има предварителен проект за ПУП, който в спешен срок е необходимо да бъде придвижен. Програмата за мониторинг, която е съгласувана от всички страни, има срок на изпълнение и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД трябва да докаже, че процедурите вече са стартирали, включително и със санкцията от страна на Общинския съвет, а именно негото решение. Посочените в Програмата срокове ще бъдат съкратени, а Оценката на въздействието върху околната среда ще е безсрочна. Г-н Маринов отново апелира общинските съветници да проявят сериозност, да допуснат разглеждане на преписката и да приемат решение.

Стефан Спасов се обърна към председателя на Общинския съвет с въпрос защо тази преписка не е включена в днения ред на сагашното извънредно заседание и разглеждането й няма ли да е нарушение на Правилника.

Николинка Тодорова отговори, че по нейна молба е представено искане от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, в което да се посочи ясна причина за включване на същото като неотложен въпрос в заседанието.

Стефан Спасов обяви, че ще се въздържи и няма да подкрепи предложението за разглеждане на искането на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД.

В изказване Гълъбин Младенов се обяви в подкрепа Общинският съвет, в днешното извънредно заседание, да приеме решение в полза на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД.

Думата отново беше дадена на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД г-н Маринов, който увери, че дружеството по никакъв начин не желае Общинският съвет да вземе неадкватно, незаконосъобразно или против разпоредбите на Правилника си решение, но ще помогне дейностите по Програмата за мониторинг да се ускорят. Също така уведоми, че на 31 май /след 4 дни/ се очаква евентуална проверка от РИОСВ. Процедурите по осъществяване на дейностите за придобиване на имотите са тежки и всеки ден е от значение. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД трябва да докаже на РИОСВ, че процедурите и дейностите реално се осъществяват.

Г-жа Тодорова изрази мнение, че отговорите на поставените от нея въпроси и изложението на фактическата действителност от изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД пораждат необходимост Общинският съвет да приеме решение на днешното си извънредно заседание.

Ангел Лалюв поиска думата и уточни, че дори и решението да се приеме в днешното заседание, то няма да влезе в сила от датата на приемането му, а в посочените от законодателя срокове. Общинският съветник се обяви в подкрепа Общинският съвет, в днешното извънредно заседание, да приеме решение в полза на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД.

Думата беше дадена на Юлиян Тошев, който също се обяви в подкрепа Общинският съвет, в днешното извънредно заседание, да приеме решение в полза на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД.

В изказване Анатолий Абаров увери, че разглеждането на предложението и приемането на решение на това извънредно заседание няма да е нарушение на ПОДОСНКВОА. В този случай използването на разпоредбите в правилника „трябва да бъде гъвкаво“.

Николинка Тодорова призова общинските съветници да гласуват включване на нова точка в дневния ред на настоящото извънредно заседание, въпреки разпоредбите на чл. 80 от ПОДОСНКВОА.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 302

 

1. Включва нова т. 3 в дневния ред, както следва:

„3. 410-01-157/26.05.2021 г. – предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие за промяна вида на собственост за имот земеделска земя публична общинска собственост, включен като част от задание за проектиране на обект „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

 

Гласували поименно със заявка общо 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15 – Ангел Лалюв, Драгомир Маринов, Валентин Паньовски, Гълъбин Младенов, Веселка Цветкова, Мая Йонова, Любомир Йотов, Анатолий Абаров, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Милен Сибинов, София Зайкова, Йордан Димитров, Николинка Тодорова и Юлиян Тошев.

Стефан Спасов обяви, че няма да участва в гласуването.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

Председателят на Общинския съвет прочете всички материали постъпили в Общинския съвет, в т.ч. и искането от изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, регистрирано с вх. № 410-01-156 от 26.05.2021 г., както и предложението с вх. № 410-01-157/26.05.2021 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие за промяна вида на собственост за имот земеделска земя публична общинска собственост, включен като част от задание за проектиране на обект „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ – нова т. 3 в дневния ред.

Проектът за решение се подложи на гласуване.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 303

 

 1. Дава съгласие за променя вида собственост от общинска публична в общинска частна собственост, на Поземлен имот в землището на с. Хърлец с идентификатор 77548.86.201 с площ 5 158 кв. м., Трайно предназначение на територията/ТПТ/: Земеделска, НТП „За селско, стопански, горски, ведомствен път“.
 2. Възлага на кмета да предприеме действие за включване на имота по т. 1. в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост.

 

Гласували поименно със заявка общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17 – Ангел Лалюв, Анатолий Абаров, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Таня Пенкева и Юлиян Тошев.

Стефан Спасов не участва в гласуването.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”


10.05.2021

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 21
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 29 АПРИЛ 2021 ГОДИНА

 

Днес, 29.04.2021 г. от 16:45 ч., основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Валентин Паньовски, Веселка Цветкова и Симеон Симеонов.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй, представители на общинската администрация, представители на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, Таня Спасова – председател на Общински съвет, Мизия, Валя Берчева – кмет на община Мизия, Демира Димитрова – кмет на кметство Софрониево, Стефан Плешоев – представител и подпомагащ юридически инициативния комитет от с. Софрониево с внесено искане за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от община Мизия и присъединяването му към община Козлодуй.

 

След поименна проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

 

Преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет уведоми общинските съветници за подадената оставка от Иван Гризанов на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА.

Председателят на Общинския съвет прикани новоизбраният общински съветник Таня Пенкева да положи клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

След полагане на клетвата общинският съветник взе участие в работата на заседанието.

 

Председателят на Общинския съвет:

 1. Съобщи за оттеглено предложение вх. № 410-01-133/21.04.2021 г. (т. 17 от дневния ред) от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Освобождаване от длъжност управителя на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД и възлагане управлението на временно изпълняващ длъжността управител до провеждане на конкурс.
 2. Предложи включване на неотложен въпрос в дневния ред, а именно: 410-01-139/28.04.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Подписване на Споразумение между Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и община Козлодуй за предоставяне на услуги на граждани и организации чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система /КАИС/. Предложението да се включи като т. 17 в дневния ред.

 

Милен Сибинов направи предложение за включване в дневния ред на негово предложение, постъпило по електронната поща на Общинския съвет в деня на заседанието с предмет: Отлагане вземането на решение за присъединяване на с. Софрониево към община Козлодуй с цел провеждане на среща с всички заинтересовани страни и получаване на информация от обществеността в с. Софрониево.

Председателят на Общинския съвет информира, че предложението е предоставено на общинските съветници на електронните им пощи и ще бъде разгледано в т. 18 от дневния ред.

Общинският съветник оттегли предложението си.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 278

 

 1. Заличава предложение вх. № 410-01-133/21.04.2021 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Освобождаване от длъжност управителя на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД и възлагане управлението на временно изпълняващ длъжността управител до провеждане на конкурс – досегашно по т. 17 от дневиня ред.
 2. Включва ново предложение вх. № 410-01-139/28.04.2021 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Подписване на Споразумение между Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и община Козлодуй за предоставяне на услуги на граждани и организации чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система /КАИС/ като т. 17 от дневния ред.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 13, в т.ч.:
За: 13 – Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова и Стефан Спасов.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 5, в т.ч.:

За: 5 – Ангел Лалюв, Даниела Цолова, Милен Сибинов, Таня Пенкева и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-01-126/15.04.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 197/07.04.2021 г. относно: Приемане на доклади, внесени от председателите на народните читалища в община Козлодуй до кмета на общината и Общинския съвет, за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2020 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2020 г.
 2. 410-01-128/16.04.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 197/07.04.2021 г. относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015-2020 г. за 2020 г.
 3. 410-01-129/19.04.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в община Козлодуй 2015-2020 г. за 2020 г.
 4. 410-01-116/13.04.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 197/07.04.2021 г. относно: Отчет на Общински екологичен календар и план сметка за финансирането му за 2020 г.
 5. 410-01-111/08.04.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй за 2020 г.
 6. 410-01-70-1/19.04.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и места за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Козлодуй.
 7. 410-01-127/16.04.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 197/07.04.2021 г. относно: Приемане на Отчет за изпълнението на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2020 г.
 8. 410-01-122/15.04.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 197/07.04.2021 г. относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй.
 9. 410-01-123/15.04.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 197/07.04.2021 г. относно: Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Козлодуй за 2021 г.
 10. 410-01-118/14.04.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 197/07.04.2021 г. относно: Предоставяне на помещение – част от сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927“ – публична общинска собственост, находяща се в с. Хърлец, ул. „Г. Димитров“ № 36 с площ 94,2 кв.м. за безвъзмездно ползване за целите на пенсионерски клуб „Мъдри сърца“, с. Хърлец.
 11. 410-01-119/14.04.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 197/07.04.2021 г. относно: Възлагане и допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ ПУП-ИПРЗ – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I за озеленяване, УПИ XV, УПИ XVI и улица /паркинг/, кв. 242 по плана на гр. Козлодуй и свързаните с това поземлени имоти с идентификатори 37795.512.56, 37798.512.388 и 37798.512.389.
 12. 410-01-120/14.04.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 197/07.04.2021 г. относно: Възлагане и допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ ПУП-ИПРЗ – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VII, кв. 245 по плана на гр. Козлодуй и свързания с това поземлен имот с идентификатор 37798.501.93.
 13. 410-01-113/12.04.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Козлодуй за 2021 г. и даване на предварително съгласие за промяна предназначението и вида на собственост за имоти земеделски земи публично общинска собственост, включени като част от задание за проектиране на Обект „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.
 14. 410-02-34/19.04.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на текст на Декларация в подкрепа изграждането на нови ядрени мощности (7 и 8 енергоблокове) на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.
 15. 410-02-35/20.04.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Промяна в съставите на Постоянните комисии към Общински съвет, Козлодуй.
 16. 410-02-36/21.04.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Годишен отчет и баланс на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД за 2020 г.
 17. 410-01-139/28.04.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Подписване на Споразумение между Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и община Козлодуй за предоставяне на услуги на граждани и организации чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система /КАИС/.
 18. 410-02-37/21.04.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Искане за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от община Мизия и присъединяването му към община Козлодуй.
 19. Други.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 15 – Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 3, в т.ч.:

За: 3 – Ангел Лалюв, Даниела Цолова и Таня Пенкева.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред се приема.

 

По т. 1 от дневния ред

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова поздрави гражданите на кметство Гложене за възстановеното читалище и благодари на кмета на общината за осигурените за това средства. Г-жа Тодорова поздрави и гражданите на останалите кметства за това, че въпреки тежката епидемична криза има проведени читалищни мероприятия.

На свое заседание ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото е обсъдила  внесения Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй, но поради обявяване на конфликт на интереси от страна на членовете Ангел Лалюв и Светослав Спасов и възникнала липса на кворум за гласуване не е излязла със становище.

Становища в продкрепа на всички внесени доклади и предложението към тях представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Становища в продкрепа на останалите доклади и предложението към тях представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

Думата беше дадена на Юлиян Тошев, който също благодари на читалищните дейци за положения труд при провеждане на мероприятията. Г-н Тошев изложи факти, в който обясни, че се е поинтересувал и запознал с проблем, касаещ изплащане на обещетения при пенсиониране на служители от читалищата. До сега практиката е била тези обезщетения да се изплащат от общинския бюджет. От читалището в гр. Козлодуй има подадена заявка за това, но тя не е изпълнена. Общинският съветник цитира разпоредби на Закона за народните читалища и поясни, че субсидиите, предвидени за читалищата трябва да се разходват единствено за техните нужди, а не да се пренасочват. През изминалата година има неразходени средства, от които се е възползвало единствено читалището в с. Хърлец за подмяна на дограма. Редно е всички читалища да се възползват от неразходените средства и да ги използват за възникнали нужди. Г-н Тошев направи предложение да се задължи общинската администрация до края на месец май т.г. обезщетението, което се дължи на пенсионирания служител от читалището в гр. Козлодуй, да бъде изплатено.

Николинка Тодорова изрази мнение, че за да не възниква такъв казус занапред е редно при подписване на договорите между читалищата и общината да се уточни начинът и редът за изплащане на средствата за пенсиониране.

Думата беше дадена Мая Йонова, която поиска г-жа Чипева – секретар на читалището да поясни подавана ли е или не такава заявка.

Секретарят потвърди, че заявка към общинската администрация, дори и в годините назад, не е подавана.

Председателят на Общиннския съвет подложи на гласуване предложението на г-н Тошев.

Ангел Лалюв и Светослав Спасов обявиха конфликт на интереси и не участваха в гласуване на предложението.

Преди началото на отчитане на вота, Анатолий Абаров изрази мнение, че когато има подобни предложения по същество, същите е редно да се направят преди началото на заседанието.

Общинските съветници гласуваха поименно със заявяване на вота.

Гласували поименно със заявка: 16, в т.ч.:

За: 16 – Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, София Зайкова, Стефан Спасов, Таня Пенкева и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

Предложението се приема.

 

Ангел Лалюв и Светослав Спасов обявиха конфликт на интереси и не участваха в гласуването за приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй .

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 279

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 15 – Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 280

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927”, с. Хърлец.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 281

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ „Яким Деспотов – 1899”, с. Гложене.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 282

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ „Заря – 1911”, с. Бутан.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 16 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 2, в т.ч.:

За: 2  Таня Пенкева и Стефан Спасов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 283

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ „Будител – 1926”, с. Крива бара.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от ЗООС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 284

 

 1. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2020 г.
 2. Възлага на кмета на общината да представи отчета в РИОСВ – Враца за информация.

 

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 16 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 1 – Биляна Стояновска.

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По  т. 3 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 285

 

 1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в община Козлодуй (2015-2020 г.) за 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 15 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова и Стефан Спасов.
Против: 0

Въздържали се: 2 –  Биляна Стояновска и Юлиян Тошев.

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 286

 

 1. Приема Отчет на Общински екологичен календар и план-сметката за финансирането му за 2020 г.
Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 16 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 1 – Стефан Спасов.

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 287

 

 1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй (2018-2021 г.) за 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 14 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова.
Против: 0

Въздържали се: 2 – Биляна Стояновска и Юлиян Тошев.

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров, който изрази съмнение, че материалите и предложенията освен че рядко се четат, но и не се разбират от общинските съветници. Според него, изготвянето на нормативен акт, какъвто е наредбата, изисква сериозна правна култура. Законът за ветеринарно-медицинската дейност, въз основа на който се предлага проектът на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и места за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Козлодуй и по-точно разпоредбата на чл. 133 от същия, ясно е посочил каква е законовата делегация – обществените отношения са уредени именно в закона. Предложените обществени отношения в подзаконовия нормативен акт преуреждат вече уредени такива, въвеждат се нови забрани и санкционни норми, дори се определят и контролните органи, което, според г-н Абаров е недопустимо и е в противоречие с горецитирания закон. Общинският съветник направи съпоставка с такава наредба, приета в община Павликени, която е протестирана и отменена от Съда, поради същата причина. Г-н Абаров се обърна към председателя на Общинския съвет и обяви, че именно той трябва да спира и недопуска разглеждането на подобни предложения – незаконосъобразни, противоречащи на разпоредбите на закона и които поставят в унизителна ситуация голяма част от общинските съветници. Общинският съветник изрази сигурност, че ако проектонаредбата се приеме, същата ще бъде протестирана.

Думата беше дадена на Десислав Димитров – еколог в общинска администрация, който уточни, че приемането на наредбата и нейните разпоредби се налага, тъй като има много изменения и допълнения в текстовете на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, които вменяват задължителни нови действия на кмета на общината. Също така уточни, че разпоредбите ще помогнат при отговорите на постъпили жалби от граждани.

Г-жа Тодорова припомни, че проектът на наредбата е бил публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане, но в този срок не са постъпили никакви предложения за изменение и/или допълнение на предложените текстове. Според председателя, за да има полза за обществеността е по-добре общинските съветници да се замислят дали разпоредбите няма да затруднят по някакъв начин гражданите, повечето от които са възрастни хора.

В реплика г-н Абаров посочи, че предложените разпоредби по никакъв начин не са в полза на гражданите. В случая няма право, което да разреши да се уреждат обществени отношения в подзаконов нормативен акт, уредени вече в закон. Още повече, че голяма част от предложените санкции вече са уредени в Наредба № 1 и Наредба № 5 на Общински съвет, Козлодуй. Общинският съветник повтори и увери, че предложеният проект на наредбата е незаконосъобразен, ще бъде атакуван и текстовете ще бъдат отменени.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 133 от ЗВМД и чл. 37, ал. 3 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 288

 

 1. Приема Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и места за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на изменението в Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй.
 3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Наредбата на интернет страницата на общината.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 9 – Ангел Лалюв Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров Любомир Йотов, Николинка Тодорова и София Зайкова.
Против: 4 – Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Даниела Цолова и Милен Сибинов.
Въздържали се: 4 – Мая Йонова, Светослав Спасов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 0

Против: 1 – Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 9; „ПРОТИВ” – 5; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Решението не се приема.

 

По т. 7 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

                

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 289

 

 1. Приема Отчет за изпълнението на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 290

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Правилника.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 3 от ЗПУО

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 291

 

 1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територия на община Козлодуй за 2021 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 14, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и чл. 6, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 292

 

 1. Дава съгласието си да се предостави на Пенсионерски клуб „Мъдри сърца и приятели“, с. Хърлец за безвъзмездно ползване помещение с площ 94,2 кв.м., част от сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927“ публична общинска собственост, находящо се в с. Хърлец, ул. „Г. Димитров“ № 36, за срок от 5 /пет/ години.
 2. Ползваните консумативи – отопление, ел. енергия, вода и др. са за сметка на община Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за предоставяне на безвъзмездно ползване на горецитирания имот на ПК „Мъдри сърца и приятели“, с. Хърлец.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров, който постави няколко въпроса. Първият е свързан с това защо се иска разрешение от Общинския съвет, когато проектът за изработване на ПУП на част от тази урбанизирана територия е в обхват до един  квартал, което по закон се осъществява със заповед на кмета по предложение на главния архитект. Вторият въпрос е насочен към водещите комисии, подкрепили предложението и е свързан с това не е ли необходимо да е представено задание за проектиране, както и акт за общинска собственост. Сигурно е, че имотът на колкото и площи да се раздели ще остане публична общинска собственост. Следващият въпрос е следният: ако имотът е публична общинска собственост и видно от скицата това е улична мрежа, как ще бъде обект на разпоредителни сделки. Г-н Абаров уточни, че наличието на ПУП не създава и не променя собствеността.

Милен Сибинов също поиска думата и изрази съгласие с поставените от Анатолий Абаров въпроси и липсата на всякакви необходими документи към внесеното предложение, въпреки подкрепата, която е изразил с положителен вот в заседанията на постоянните комисии. Двамата общински съветници споменаха, но не коментираха цитирани в предложението нормативни актове, посочени, но неактуални към настоящия момент. Г-н Сибинов се обяви против предложението, а причината е, че с него се прехвърля отговорността от кмета към Общинския съвет и приетото вече решение няма да е по лична инициатива, а такава на Общинския съвет.

В реплика към Милен Сибинов, Гълъбин Младенов отбеляза, че в заседанието на ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика г-н Сибинов е подкрепил така направеното предложение от кмета на общината и го призова да бъде последователен в своите решения и гласуванията си.

В реплика към Гълъбин Младенов, Милен Сибинов обяви, че не е имал възможността подробно да се запознае с материалите и затова е подкрепил предложението, но след обстойно запознаване се обявява против.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 293

 

 1. Възлага и разрешава допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ на заинтересуваните лица Веселин Ангелов, адрес: гр. Козлодуй, обл. Враца, бул. „Царибродска“ № 1 и Цветомил Господинов, адрес: гр. София, Софийска област, ул. „Сухата река“ № 57, вх. Б, ет. 2, ап. 13, съгласно постъпило искане за допускане на устройствена процедура – ПУП-ИПР – промяна на регулацията за УПИ XV, УПИ XVI и улица (паркинг), кв. 242 по плана на гр. Козлодуй, обл. Враца (поземлени имоти с идентификатори 37798.512.388 и 37798.512.389), за промяна на границите на урегулирания поземлен имот в съответствие с границите на поземления имот съгласно документа за собственост.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 12 – Ангел Лалюв, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и София Зайкова.

Против: 4 – Биляна Стояновска, Даниела Цолова, Анатолий Абаров и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 1 – Стефан Спасов.

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 0

Против: 1 – Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 5; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкепя внесеното предложение.

Председателят на Общинския съвет уточни, че преди заседанието на общинските съветници са представени и други  документи, съпровождащи направеното предложение.

Юлиян Тошев поиска думата и изрази възмущение от това, че предложението не е придружено с никакви документи – скица, акт за общинска собственост и др. Процедурата може да се осъществи със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект, без да е необходимо решение на Общинския съвет – идентично с предходното предложение.

Думата беше дадена на Милен Сибинов, който изказа мнение, че е изключително несериозно да се поднесе предложение без придружаващи документи, да се поиска информация от главния архитект и той да не може да я предостави. Също така посочи, че при поискване от негова страна на документи от общинска администрация за характеристиките на имота, местонахождение, площ, собственост се оказва, че такива няма. Крайно и изключително притеснително е да се иска от Общинския съвет разрешение центърът на града да бъде разпродаден без значение на кой и на каква цена. Според общинския съветник трябва да се отчете фактът, че центърът на града може да се ползва за други цели и дейности, от които да се събират наеми постоянно, а не да се осъществи еднократна процедура. Г-н Сибинов уведоми, че на заседание на постоянната комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика кметът на общината е пояснила, че това е територията на т.н. „Зелен капан” и не касае тротоарни и зелени площи, а видно от представена скица това е терен за озеленяване и тротоар. По мнение на общинския съветник предложението е незаконосъобразно, процедурата може да се осъществи по друг начин, при огромно желание от страна на кмета за продажба и без решение на Общинския съвет.

Светослав Спасов също поиска думата и повтори становището на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, с което предложението не се подкрепя, точно поради липса на придружаващи документи.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 294

 

 1. Допуска се община Козлодуй до устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ на заинтересуваното лице „ПУМОРИ“ ЕООД, адрес: гр. Козлодуй, обл. Враца, жк 2 А, бл. 87, вх. В, ет. 2, съгласно постъпило искане за допускане на устройствена процедура – ПУП-ИПР – промяна на регулацията за УПИ VII, кв. 245 по плана на гр. Козлодуй, обл. Враца (поземлен имот с идентификатор 37798.501.93), който е общинска собственост, за образуване на два нови урегулирани поземлени имота и съответно два нови поземлени имота в съответствие с границите на поземления имот съгласно документа за собственост. След това да се пристъпи по стартиране на процедура по организиране на търг за продажба на единия от двата новообразувани имота (с приблизителна площ от 500 кв.м.).
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 5 – Ангел Лалюв, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов и София Зайкова.
Против: 6 – Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 6 – Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и Стефан Спасов.

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 0

Против: 1 – Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 5; „ПРОТИВ” – 7; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.

Решението не се приема.

 

По т. 13 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Анатолий Абаров поиска думата и изрази мнение, че изграждането на нова ядрена мощност на територията на общината е от изключително значение за подобряване качеството на живот в общината. Според общинския съветник водещата идея на Общинския съвет е да даде възможност изграждането да се реализира, но така направено, предложението няма да се осъществи и няма да е в полза по никакъв начин на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД. Също така поясни, че в основанията за приемане на решението не могат да бъдат посочени разпоредби единствено от Закона за общинската собственост, в случая процедурата е разписана в ред други законови разпоредби. Освен това е неоходимо да има и предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права, съобразно Закона за енергетиката. Без тези реквизити в текста на решението „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД не може да реализира предложението. Текстът на предложението сочи допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост с обекти от първостепенно значение, които са публична  общинска собственост, което означава, че първо е необходимо да се промени начинът на трайно ползване, в последствие предназначението и статутът на тези имоти. Общинският съветник отправи молба към кмета на общината и общинската администрация предложението да се преразгледа още веднъж, за да може решението на Общинския съвет да бъде в полза и в интерес на заинтересованото дружество. Г-н Абаров поясни, че в постановление № 181 на Министерски съвет ясно е посочено кои са обектите от първоснепенно значение, а „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД не е от тях.

Заместник-кметът Гинка Иванова, като съставител на предложението, поиска думата за да обясни процудурата. Г-жа Иванова заяви, че процедурата ще се реализира по Закона за опазване на земеделските земи чрез постоянно действаща комисия по чл. 17, създадена към Министерството на земеделието, горите и храните, за осъществяването на което е необходима резолюция на Общинския съвет за промяната на начина на трайно ползване на имотите, както и на промяна на предназначението на територията от земеделска в неземеделска земя. Тя увери, че това е редът, но при належаща друга резолюция на Общинския съвет ще бъде направено необходимото. Заместник-кметът подкрепи думите на Анатолий Абаров, че изграждането на нова ядрена мощност на територията на общината е от изключително значение не само за жителите на общината, но и за голяма част от населението в региона. Г-жа Иванова призова Общинският съвет да следва реда, по който е предложено решението, въпреки дългата процедура.

Думата беше дадена на Биляна Симеонова – представител на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, която поясни, че искането на дружеството е да придобие имотите, разбира се по законосъобразен начин без да се уязви инвестиционното предложение.

Марин Кузманов – юрисконсулт на дружеството поясни, че в чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за предоставяне на предварително съгласие за промяна на предназначението на имотите е необходимо да се посочи и срок на валидност, което налага допълване на проекторешение. Г-н Кузманов се присъедини тъм думите на г-жа Симеонова и призова процедурата да се извърши по законосъобразен ред, без да бъде компрометирана и това да окаже влияние на целия проект.

Юлиян Тошев поиска думата и предложи настоящото предложение да се отложи за следващо заседание на Общинския съвет или да се разгледа в извънредно такова в средата на месец май т.г., като междувременно се организира среща с юристи от общинската администрация, от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД и от „АЕЦ – Козлодуй” ЕАД, на която да се оформи предложение и текст на решение в полза на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД.

Думата отново беше дадена на заместник-кмета Гинка Иванова, която отбеляза, че процедурата ще отнеме няколко месеца и не е възможно общинска администрация да се ангажира с конкретен срок, затова призова юристът на дружеството да предложи такъв.

Думата отново беше дадена на Анатолий Абаров, който се обърна към Гинка Иванова и поясни, че посочването на срок и предварително съгласие са задължителни реквизити, които законът изисква. Общинският съветник напомни, че вече има предложения за отлагане разглеждането на предложението за доработване, отстраняване на спорни моменти, след което подготвено издържано, в съответствие с действащата нормативна уредба, да бъде внесено за обсъждане на следващо заседание на Общинския съвет.

 

По предложение на общинските съветници Юлиян Тошев и Анатолий Абаров и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 105, ал. 1, т. 2 от ПОДОСНКВОА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 295

 

 1. Отлага за следващото заседание на Общински съвет, Козлодуй разглеждане на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Козлодуй за 2021 г. и даване на предварително съгласие за промяна предназначението и вида на собственост за имоти земеделски земи публично общинска собственост, включени като част от задание за проектиране на Обект „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ с цел отстраняване на неточни и прецизиране на предложени текстове в предложението и проекторешението, несъответстващи с действащата нормативна уредба на Република България.
 2. Възлага на кмета на общината да изготви и внесе в Общинския съвет ново предложение и проекторешение за Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Козлодуй за 2021 г. и даване на предварително съгласие за промяна предназначението и вида на собственост за имоти земеделски земи публично общинска собственост, включени като част от задание за проектиране на Обект „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ в съответствие с действащата нормативна уредба на Република България за следващото заседание на Общинския съвет в срока, определен в ПОДОСНВКОА.

 

Гласували поименно със заявка общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов, Таня Пенкева и Юлиян Тошев.

„ПРОТИВ” – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

Анатолий Абаров изрази надежда, че внесената от председателя на Общинския съвет декларация в подкрепа за изграждането на нови ядрени мощности (7 и 8 енергоблокове) на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде подкрепена от всички присъстващи общински съветници, но зададе въпрос, свързан с това при сегашната неясна политическа обстановка с неясно Правителство кои ще бъдат адресатите на декларацията или Общинският съвет ще адресира същата след съставяне на такова.

Николинка Тодорова предложи, за яснота в т. 2 от проекторешението накрая да се допълни „след сформиране на Правителство”.

Думата беше дадена на Любен Маринов – изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности”, който отбеляза, че такава декларация е приета от Общинския съвет преди повече от три години и към настоящия момент никакви факти и обстоятелства не налагат да се гласува нова, особено в ситуация на политическа криза. Според г-н Маринов е по-важно да се разгледа казуса по предходното предложение на извънредно заседание на Общинския съвет, на което заседание може да бъде приета подобна декларация. Приемането на документа не е спешно, тъй като „ще се адресира най-вероятно до никой”.

Председателят на Общинския съвет благодари за мнението на г-н Маринов и уточни, че такава декларация е гласувана през 2018 г. от друг състав на Общинския съвет и помоли своите колеги общински съветници да подкрепят настоящата, тъй като е нужно да стане ясно какво подкрепя сегашният състав на Общинския съвет, а именно развитието на град Козлодуй, в частност развитието на АЕЦ „Козлодуй” и на атомната енергетика като цяло или се проявява пасивност.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 8 от ПОДОСНКВОА и по предложение на групите общински съветници от Коалиция „БСП за България“ и ПП „ГЕРБ“

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 296

 

 1. Приема текст на Декларация в подкрепа за изграждането на нови ядрени мощности (7 и 8 енергоблокове) на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, както следва:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
 
от Общински съвет, Козлодуй
в подкрепа изграждането на нови ядрени мощности (7 и 8 енергоблокове)

 

Ние, общинските съветници от Общински съвет, Козлодуй мандат 2019-2023 г. изразяваме своята пълна подкрепа за изграждането на 7 и 8 енергоблокове на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Считаме, че създаването на нови ядрени мощности ще даде възможност да се гарантира стабилността на икономиката не само в региона, но и в Европа. От особена значение е, че сега действащото високотехнологично предприятие има изградена инфраструктура и достатъчно подготвени кадри, които притежават знания и опит за осигуряване на високо професионално и безаварийно обслужване на енергоблоковете. Освен това, единствената ни атомна електроцентрала се е доказала като една от най-сигурните и безопасни централи в Европа.

Общински съвет, Козлодуй убедено поддържа развитието на енергийния сектор и в частност изграждането на нови мощности на ядрената енергетика.

Сигурни сме, че изграждането на 7 и 8 енегрийни блокове на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ е както в национален интерес, така и на гражданите на община Козлодуй, тъй като ще промени в положителна посока инфраструктурата в общината и региона.

Въз основа на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) е взето и положително решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите. Това ни кара да сме сигурни, че няма да настъпят трайни негативни въздействия върху околната среда по време на строителството и експлоатацията на новите блокове. В тази връзка Козлодуй има редица предимства, които доказват по безспорен начин, че са налице технологични и инженерни възможности за изграждане и експлоатация на нови ядрени мощности.

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет да изпрати Декларацията на Народното събрание на Република България и Министерския съвет след сформиране на Правителство.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Декларацията на интернет страницата на общината.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 16 – Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 15 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 и чл. 57 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 297

 

 1. Извършва промяна в съставите на следните Постоянни комисии към Общински съвет, Козлодуй:

- ПК по бюджет, финанси и общинска собственост:

                  Емилиян Кузов – председател, на мястото на Драгомир Маринов;

                  Драгомир Маринов – член, на мястото на Емилиян Кузов;

                  Таня Пенкева – член, на мястото на Иван Гризанов – подал оставка.

- ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост:

                  Драгомир Маринов – член, на мястото на Гълъбин Младенов.

- ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението:

                  Таня Пенкева – член, на мястото на Иван Гризанов – подал оставка;

                  Гълъбин Младенов – член, на мястото на Драгомир Маринов.

- ПК по ЗПКОНПИ:

                  Таня Пенкева – член, на мястото на Иван Гризанов – подал оставка.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 14 – Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова.
Против: 0

Въздържали се: 1 – Юлиян Тошев.

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Николинка Тодорова увери, че Общинският съвет и общинска администрация правят всичко възможно за осигуряване на кадрови състав, необходим в лечебното заведение. Също така отбеляза, че трябва по всякакъв начин да се съдейства за запазването и развитието на болницата, поради необходимостта й, както за нашата община и АЕЦ, така и за други общини.

 

На основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 17, т. 11 от Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и търговската дейност, осъществявана чрез общинските предприятия

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 298

 

 1. Приема Годишен отчет и баланс на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй за 2020 г.

                                       

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 13 – Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 2 – Милен Сибинов и Стефан Спасов.

Въздържали се: 2 – Анатолий Абаров и Даниела Цолова.

 

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 0

Против: 0

Въздържали се: 1 – Таня Пенкева.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

По т. 17 от дневния ред

Заместник-кметът Гинка Иванова внесе яснота по направеното предложение и подчерта, че процедурата е съгласувана с Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 2, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 55 от ЗКИР

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 299

 

 1. Приема образец на Споразумение между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и община Козлодуй за съвместно обслужване на потребители, ведно с Приложения № 1 и № 2.
 2. Възлага на кмета на общината да подпише Споразумението с изпълнителния директор на АГКК и издаде Заповед за оправомощените лица, съгласно Приложение 2 към чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г.
 3. Възлага на кмета на общината след подписване на Споразумението да предприеме всички правни и фактически действия за администриране частта от 30% от стойността на услугите, заплащани от потребителите, като същите да бъдат превеждани в приход на община Козлодуй.
 4. Възлага на кмета на общината да предприеме действия за промяна числеността на персонала на община Козлодуй, като увеличава с една щатна бройка, финансирана от местни приходи, дирекция „Устройство на територията“. Назначеният служител да бъде оправомощено лице и да предоставя услуги на граждани, описани в Тарифа 14 на Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. на АГКК.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

Гласували поименно със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1  Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 18 от дневния ред

ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепят внесеното предложение.

Светослав Спасов направи предложение за второ отлагане за следващо заседание на Общинския съвет разглеждането на внесеното предложението с цел внимателно запознаване с информацията, представена от заинтересованите страни и приемане на обосновано решение.

Милен Сибинов представи своето предложение, постъпило по електронната поща на Общинския съвет в деня на заседанието, а именно оттлагане вземането на решение с цел да се проведе среща между общинските съветници от Общински съвет, Козлодуй, кмета на кметство Софрониево и представителите на инициативния комитет с оглед получаване на максимално широка информация от обществеността в с. Софрониево.

Думата беше дадена на Ангел Лалюв, според който в случая Общински съвет, Козлодуй се превръща в „другарски съд” и оставяйки на заден план дългата процедура по присъединяването е по-важно Общинският съвет да обмисли добре решението си и дали община Мизия няма да престане да съществува като административна единица. Село Софрониево е „най-заможното” на поземлени имоти населено място в община Мизия, но това не трябва да е причина община Козлодуй да го присъедини, още повече, че община Мизия и кметствата към нея разчитат на тези приходи. При евентуално присъединяване останалите села ще бъдат обречени на още по-нестабилно финансово състояние. Общинският съветник призова да се постъпи принципно за благосъстоянието на община Мизия, против присъединяването на с. Софрониево към община Козлодуй. Г-н Лалюв се обяви против отлагане на гласуването по внесеното основно предложение.

Анатолий Абаров подкрепи изказването на Ангел Лалюв и също се обяви против отлагане на обсъждането на основното предложение и подчерта, че няма причина или обстоятелство, които да са пречка за гласуване по същество.

Юлиян Тошев също подкрепи изказването на Ангел Лалюв против отлагане вземането на решение, но изказа мнение, че трябва да се даде шанс на жителите на с. Софрониево сами да изкажат позицията си в референдум, защото това е демократичният начин. Кметството е най-големият данъкоплатец в община Мизия и такъв може да бъде и ако се присъедини към община Козлодуй. Ползите след присъединяването ще са повече, както за кметство Софрониево, така и за община Козлодуй.

Думата беше дадена на кмета на община Мизия Валя Берчева, която заяви позицията си категорично против отделяне на кметството.

Кметът на кметство Софрониево Демира Димитрова и Стефан Плешоев - в качеството си на представител, подпомагащ юридически инициативния комитет се включиха и призоваха да се даде право, възможност и шанс на жителите от с. Софрониево да проведат референдум.

Думата беше дадена на кмета на община Козлодуй Маринела Николова, която се съгласи и благодари на общинските съветници от Общински съвет, Козлодуй за изказаните мнения. Г-жа Николова посочи, че личното й впечатление е, че община Козлодуй трябва да бъде арбитър между отношенията на община Мизия и кметство Софрониево. Тя се обърна към представителите на кметство Софрониево и попита какви са очакванията им от община Козлодуй. Тя обясни, че бюджетите на кметствата в община Мизия не са делегирани, за разлика от тези в община Козлодуй. Също така посочи, че никой не се е поинтересувал от мнението на жителите и ръководствата на четирите населени места от община Козлодуй и това присъединяване не би ли попречило на оттношенията помежду им, за чия сметка ще се извърши евентуалният референдум. Тя призова за обща среща, стопляне на отношенията и вземане на решение по съвест.

Кметът на кметство Софрониево Демира Димитрова отговори на кмета на община Козлодуй, като потвърди, че желанието на с. Софрониево е от години наред, провеждани са няколко срещи и нямат никакви по-различни очаквания от община Козлодуй.

Николинка Тодорова формулира редът на гласуване на направените предложения, а именно: Гласуване на постъпили предложения от Светослав Спасов и Милен Сибинов за отлагане разглеждането и вземане на решение по внесеното предложение за следващото заседание на Общинския съвет с цел внимателно запознаване с внесената допълнителна информация от община Мизия и кметство Софрониево.

 

Гласували поименно със заявка: 17, в т.ч.:

За: 4 – Емилиян Кузов, Милен Сибинов, Николинка Тодоров и Светослав Спасов.
Против: 13 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Стефан Спасов, Таня Пенкева и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 0

Предложението не се приема.

 

Милен Сибинов поиска думата и се обърна към Ангел Лалюв, като обяви, че предвид направените предложения от негова страна на първо място трябва да е грижата за интересите на община Козлодуй. Според общинския съветник направените предложения са политически, ползите от присъединяването на село Софрониево, а именно увеличаване на площа, увеличаване на население, увеличаване на приходи и др. са повече от това, което ще се загуби. В случая трябва да се уважи желанието на участниците в подписката, а какво е продиктувало искането им – не е работа на общинските съветници. Г-н Сибинов изрази несъгласие и с това, че община Козлодуй трябва да се яви арбитър в отношенията между община Мизия и кметство Софрониево. Той призова да се даде възможност на гражданите от с. Софрониево да проведат референдум и да изкажат мнението си. Общинският съветник обяви, че ще защити позицията си за присъединяване на с. Софрониево към община Козлодуй.

В реплика Ангел Лалюв се обърна към Милен Сибинов и повтори казаните по-рано думи, а именно, че община Козлодуй не трябва да мисли единствено за облагодетелстване, а за своите граждани.

В изказване Анатолий Абаров отбеляза, че решението, което ще се вземе, ще покаже дали Общински съвет, Козлодуй е обмислил доколко с. Софрониево ще бъде коректен данъкоплатец към община Козлодуй и как община Козлодуй от своя страна ще ползва тези дивиденти. Евентуално положителното решение на Общински съвет, Козлодуй ще бъде съпроводено с много неясноти и оттук нататък ще очертае ясно бъдещето на община Мизия.

 

Председателят на Общинския съвет прекрати дебатите и обяви режим на гласуване.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗАТУРБ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 300

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие за промяна на границите на община Козлодуй, чрез присъединяване на село Софрониево към община Козлодуй.
 2. Мотивите към докладната записка са неразделна част от настоящето решение, което да се изпрати на Областния управител на област Враца, на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 14, в т.ч.:
За: 4 – Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.
Против: 5 – Анатолий Абаров, Дучко Петров, Любомир Йотов, Мая Йонова и София Зайкова.

Въздържали се: 5 – Драгомир Маринов, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Николинка Тодорова и Светослав Спасов.

 

Гласували поименно със заявка: 3, в т.ч.:

За: 1 – Стефан Спасов.

Против: 2 –  Ангел Лалюв и Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 5; „ПРОТИВ” – 7; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.

Решението не се приема.

 

По т. 19 от дневния ред

Председателят на Общинския съвет:

 1. Напомни на общинските съветници за задължението за подаване на декларации към КПКОНПИ по ЗПКОНПИ в срок до 15 май 2021 г.
 2. Уведоми общинските съветници за ЗИД на ЗМИП, обнародван в ДВ бр. 21/21.03.2021 г., като част от промените се отнасят до отпадане от кръга на задължените лица на няколко категории правни субекти, от които и общинските съвети и кметовете на общини и кметства. Това изисква Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма и приложенията към тях, приети с решение № 178 по протокол № 13/02.09.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй, както и цялата събрана документация по прилагането на ЗМИП да се архивират. Изискване е и съставянето на протокол за запознаване със ЗИД на ЗМИП, за което ще се ползва настоящия от заседанието.
 3. Даде думата на председателя на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост Драгомир Маринов, който запозна общинските съветници с искане от данъкопладци на МДТ в община Козлодуй за освобождаване от заплащане на ТБО на задължени лица и предприятия, засегнати от обявената епидемична обстновка, постъпило в деловодството на Общински съвет, Козлодуй на 22.03.2021 г. Г-н Маринов прочете становището на ПК, което гласи следното: „Да се организира среща между общинска администрация, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и заинтересованите лица за вземане на обективно и основателно решение.”

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

 

Неразделна част от настоящия протокол:

 

Към решение № 290 – Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй.

 

Към решение № 290

 

Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй

 

§1. В чл. 2 след думата „обучение” се добавя „бакалавър и/или магистър (в зависимост от професионалното направление)”.
§2. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В т. 1 след думата „регистрация” се добавя „по постоянен адрес” и след думата „Козлодуй” се добавя „към датата на подаване на Заявлението”.
 2. В т.4 думите „в неравностойно положение” се заличават.
 3. Т. 5 се изменя така:

„5. сред посочените в т. 4 студенти с предимство се ползват сираци и/или полусираци”.

§3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1, т. 1 думата „т. 4” се заличава  „т. 4”.
 2. В ал. 2 думите „за повече от един семестър” се заличават.
 3. Създава се нова ал. 3:

„ (3) Изключение по ал. 2 правят студентите посочени в чл. 16”.

§4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Думите „15 август“ се заменят с „1 септември”.
 2. В т. 2 думите „(при подаване се представя и оригиналът)” се заменя с „от което е виден успехът за предходната година (важи за студенти след завършен първи курс)”.
 3. В т. 3 думите „семейно положение (от ГРАО)” се заменят с „съпруг/а и родствени връзки (издава се служебно)”.
 4. В т. 4 се правят следните изменения и допълнения:

-  думите „6 месеца” се заменят с „12 месеца” и след думата „семейството” се добавя „или на кандидатстващия студент”.

 1. Създава се нова т. 5:

„5. Удостоверение за постоянен адрес (издава се служебно)”.

§5. В чл. 8, се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 думата „Заявления” се заменя със „Заявленията”.
 2. В ал. 2, се правят следните изменения
2.1. В позиция втора изразът „постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС, спазване на обществения ред и безопасност на движението”, се заменя с „постоянна комисия по бюджет, финанси и общинска собственост”.
2.2. В позиция четвърта думите „Финансово стопанска дейност” се заменят с „Финансово-стопански дейности” и думата „главен” се заличава.
§6. В чл. 9 след думата „документи” се добавя „изготвя протокол”.
§7. Досегашният чл. 10 става чл. 11.
§8. Досегашният чл. 11 става чл. 10.
§9. В Чл. 12 думите „същите се класират според общия успех от дипломата за завършено средно образование” се заменя с „предимство имат тези с най-висок успех и най-нисък доход”.
§10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Досегашният текст става ал. 1 и след думата „ Комисията” се добавя „в срок до 5 (пет) дни”.
 2. Създава се ал. 2:

„(2) Утвърденият списък се публикува на интернет страницата на Община Козлодуй”.

§11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 се създава т. 6:

„6. се откаже по време на следването си (обучението си) по собствено желание от договора, сключен с Община Козлодуй.

 1. В ал. 3 се създават т. 1 и т 2:

„1. Студент, който самоволно прекъсне образованието си или е изключен от висшето училище за проявена груба небрежност към учебната работа, е длъжен да възстанови на Общината сумата, която е изразходвана за него, заедно със законно установените лихви.”

 „2. Когато студентът откаже доброволно да възстанови сумата заедно с лихвите, същата се събира принудително по реда на законовите и други нормативни актове.”

§12. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

„Чл. 16 Комисията може да приеме решение да не се прекратява договорът със студент, който презапише семестъра поради продължително боледуване или майчинство през предходната учебна година.

 1. Заболяването се удостоверява с медицинско свидетелство, издадено от болнично заведение или лекарска консултативна комисия и съответния документ от висшето учебно заведение;
 2. Майчинството се удостоверява с представяне на акт за раждане на детето и съответния документ от висшето учебно заведение.”
§13. В Параграф 1 от допълнителните разпоредби след думата „майката“ се добавя „настойника“.
§14. В Параграф 2 от допълнителните разпоредби досегашният текст се изменя така:

„§ 2. Месечният доход на член от семейството или на кандидатстващия студент се определя като среден за предходните 12 (дванадесет) месеца въз основа на попълнено заявление, съгласно Приложение № 1.

§15. В параграф 3 от допълнителните разпоредби думите „6 (шест) месеца” се заменят с „12 (дванадесет) месеца” и след думата „деца” се заличават думите „наеми, присъдени издръжки, хонорари, стипендии, търговия, продажба на селскостопанска продукция, занаяти”.

30.03.2021


ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 20
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 25 МАРТ 2021 ГОДИНА

 

            Днес, 25.03.2021 г. от 16:45 ч., основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Биляна Стояновска, Даниела Цолова и Светослав Спасов.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй, представители на общинската администрация и началникът на РУ-Козлодуй гл. инспектор Бранимир Благоев.

След поименна проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

Стефан Спасов попита дали не е редно т. 14 от дневния ред да се отложи за разглеждане в друго заседание на Общинския съвет.

На въпроса отговори Николинка Тодорова, като поясни, че предложението по т. 14 е внесено от общинския съветник Емилиян Кузов и като вносител, не е обявил оттегляне.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-02-23/11.03.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Информация за противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2020 г.
 2. 410-01-77/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2020 г.
 3. 410-01-76/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021 – 2027 г.
 4. 410-01-74/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г. относно: Приемане на План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г. на община Козлодуй.
 5. 410-01-71-11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г. относно: Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2020 г. – м. декември 2020 г.
 6. 410-01-79/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2021 – 2022 г.).
 7. 410-01-81/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Общински културен календар за 2020 г.
 8. 410-01-82/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Общински календар „Младежки дейности“ за 2020 г.
 9. 410-01-83/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Общински спортен календар за 2020 г.
 10. 410-01-84/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Програма „Ботеви дни 2020 г.“
 11. 410-01-69/10.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Изменение на т. 3 от решение № 107 по протокол № 8 от проведено извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй на 25.03.2020 г.
 12. 410-01-72/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Одобрение на инвестициите /активите/ на „ВиК“ ООД, гр. Враца за 2020 г. и за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца.
 13. 410-01-87/12.03.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Искане за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от община Мизия и присъединяването му към община Козлодуй.
 14. 410-01-86/12.03.2021 г. – Предложение от Емилиян Кузов – общински съветник относно: Искане от учреден инициативен комитет за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от съответна община Мизия и присъединяването му към съседна община Козлодуй.
 15. 410-01-63/24.02.2021 г. – Предложение от Милен Сибинов – общински съветник, относно: Имуществена санкция в размер на 15 000 лв., наложена с решение № ППН – 01-607/2018 от 23.07.2019 г. на Комисията за защита на личните данни за включване в разходната част на бюджета и търсене на персонална (лична) имуществена отговорност от длъжностното лице в община Козлодуй.
 16. 410-01-75/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Намеренията на община Козлодуй за кандидатстване с проекти по програми на ЕС и Национални програми през 2021 г.
 17. Други.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 15 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2 – Иван Гризанов и Милен Сибинов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред се приема.


По т. 1 от дневния ред

Председателят на Общинския съвет прикани началника на РУ-Козлодуй гл. инспектор Бранимир Благоев да представи внесената информация за противодействие на престъпността в община Козлодуй за 2020 г.

Г-н Благоев отбеляза, че се наблюдава намаляване на броя регистрирани престъпления в общината, което до някъде се дължи на въведената епидемична обстановка. Към момента няма специфични криминогенни фактори, които да влияят на обстановката, следи се общественият ред, безопасността на гражданите и спазването на въведените противоепидемични мерки.

Иван Гризанов зададе въпрос за проблема с кадровото доокомплектоване на Районното управление, за което през миналата година е трябвало да бъдат проведени срещи с Областната дирекция и ако това не се е случило, продължава ли да има такава необходимост.

Г-н Благоев отговори, че има недокомплект в състава на управлението, в момента тече конкурс за назначаване на младши изпълнителски длъжности – автоконтрольори и пътни полицаи с цел оптимизиране на състава. Назначаването на определен брой служители зависи от Министерство на вътрешните работи, а не от Областната дирекция. От страна на управлението са заявени непопълнените бройки, но към момента са одобрени единствено три. При достигане на кандидатите до финалния етап на конкурса има вероятност да се отпусне допълнителен щат и да бъдат назначени резервни позиции. Сигурно е, че до края на годината ще бъдат попълнени трите длъжности. Дадена е възможност за привличане на кадри от други населени места.

Ангел Лалюв попита няма ли да се предприемат по-радикални мерки предвид високия процент (25%) от недоокомплектоване на екипа в управлението, който е в пъти по-висок от средния за страната (10%).

Г-н Благоев потвърди факта, изнесен от г-н Лалюв, но увери, че с предприетите вече действия този висок процент би могъл да бъде минимизиран между 5-10% до края на годината. Със силите, с които разполага Районното управление към момента, се създава добра организация, органите на реда се разпределят така, че да бъдат покрити всички пространства за осигуряване на по-добър обществен ред.

Валентин Паньовски също поиска думата и зададе въпрос какви мерки са предвидени и смята ли Районното управление да засили същите към водачите, които се движат с високи скорости.

Г-н Благоев отговори, че в тази посока се провеждат специализирани операции, съвместно със силите на Областната дирекция и други районни управления от областта. Тези операции са планирани да се осъществяват задължително един или при възможност и два пъти месечно.

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Годишната работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 261

 

 1. Приема за сведение Информация за противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с § 37 от ПЗР към ЗИД на ЗРР

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 262

 

 1. Приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2020 г.
 2. Възлага на кмета на общината в седемдневен срок от приемане на решението да изпрати копие на Доклада за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2020 г. на председателя на Областния съвет за развитие, гр. Враца.
 3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Доклада за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2020 г. на интернет страницата на общината.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По  т. 3 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 4 от ЗРР и § 12 от ПЗР на ППЗРР

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 263

 

 1. Приема План за интегрирано развитие на община Козлодуй 2021–2027 г., неразделна част от настоящия протокол.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй 2021 – 2027 г. на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

Иван Гризанов обяви, че ще подкрепи предложения План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021–2030 г., изрази положително мнение и даде висока оценка на разработчиците. Според общинския съветник оттук нататък е важно да се спазва методиката за наблюдение, технически анализ и оценка, както и организационните резултати от изпълнението на плана, за да се натрупа реална статистика, на базата на която да се направи сериозен анализ за правилни решения при изпълнението на плана през следващата година.

Извън предмета на изказванията по настоящия проект за решение, предвид резолюцията, нанесена от председателя на Общинския съвет върху внесеното предложение за разглеждане с водеща ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и за всички постоянни комисии по преценка, Иван Гризанов помоли за да не се губи времето, както на гражданите, така и на постоянните комисии да докладват, че нещо се подкрепя. Предвид разпоредбите на ПОДОСНКВОА, водещата комисия трябва да обобщи всички становища и да предложи проект за решение. С лично извинение г-н Гризанов съобщи, че не е приятно на гражданите да слушат председатели на комисии, които не излагат нищо съществено.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 264

 

 1. Приема План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021–2030 г. на община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Плана за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021-2030 г. на община Козлодуй на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред

Веселка Цветкова, като председател на ПК по здравеопазване и социални дейности –  водеща за разглеждане на настоящото предложение и проект за решение обяви, че на заседанието е разяснена водещата роля на общината в развитието на социалните услуги, особено през изминалата година във връзка с пандемичната обстановка. Като участник в кризисния щаб, д-р Цветкова съобщи за водещата роля на центровете за социални услуги в общината, които при възникване на проблем са се справяли адекватно по план за туширане на огнищата, които са възниквали в различни периоди. Също така изказа становище, че социалната дейност, благодарение на общинската администрация, е на много високо ниво, предвид кандидатстването с проекти за различни социални услуги, от които се възползват гражданите на общината.

Към изказването на д-р Цветкова, председателят на Общинския съвет добави, че няма закрити социални услуги, което означава, че са положени усилия за продължаване на всички дейности. Предлаганите социални  услуги са изключително важни за хората в неравностойно положение.

Преди да представи становището на постоянната комисия, която председателства, по повод изказването на г-н Гризанов в предходната точка да не се губи от времето на гражданите и членовете на постоянни комисии, които не следва да докладват всички предложения, Мая Йонова изрази лично мнение, че това не е губене на време, най-важно от едно изказване на председателя на комисията е това да обобщи становището, т.е. прието ли е предложението или не, а каквото е имало като допълнение, то се е разисквало в заседанията на комисиите.

Иван Гризанов поиска думата и направи изказване в покрепа на д-р Цветкова и посочи, че общинската стратегия, спрямо социалните услуги, наистина е много добра и никой не е против нея.

Г-н Гризанов продължи своите думи с обръщение към г-жа Тодорова, потвърди пълното болшинство общински съветници, но за да не се изпада в недоразумения и излишни спорове, Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии може да се промени. Г-н Гризанов цитира разпоредбата на чл. 113, ал. 1, която гласи „Чл. 113 (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 3 дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия или вносителя на проекта за решение мотивирано становище.”.

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова отговори на общинския съветник, че становищата се представят на председателя, а не на Общинския съвет, видно от което има голяма разлика.

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров. Общинският съветник се обърна към председателя на Общинския съвет г-жа Тодорова по повод коментарите по изказването на г-н Гризанов и обяви, че няма да прави коментар по разпоредбите на ПОДОСНКВОА, които са много ясни, но обяви, че ще му е любопитно да се запознае със становищата на водещите комисии, изпратени до председателя на Общинския съвет и по-конкретно доколко те са мотивирани. Впечатлението на общинския съветник, е че по никакъв начин г-н Гризанов не оспорва безспорните качествата на председателите на комисиите и не е изказал мнение, че стратегическите документи не следва да се резолират за всички постоянни комисии. В случая става въпрос за останалите материали, различни от стратегическите документи, които би трябвало да се резолират до компетентните комисии, които да са водещи. Резонно е стратегическите документи наистина да се разглеждат от всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 112, ал. 3 от ЗСУ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 265

 

 1. Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2020 г. – м. декември 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

В изказване г-жа Тодорова изведе на преден план Програмата за задържане на децата и превенцията за отпадане от училище със съответните акценти. Председателят на Общинския съвет отбеляза, че дирекция „Хуманитарни дейности” изключително отговорно се отнася към тази програма. Комисия от общинската администрация прави посещения по домовете на  деца, които не посещават училище и въпреки трудните разговори за убеждаване на родителите, общинските служители, както и представителите на училищата се отнасят с голяма загриженост. Резултатите се отчитат ежемесечно. Общинският съветник Стефан Спасов също отговорно съдейства в провеждане на разговорите за убеждаване на ученици. Тук не се има предвид само обучението в пандемична обстановка, а въобще прибиране на деца в училище. Г-жа Тодорова отправи апел към общинските съветници за съдействие и включване при възможност в програмата, за да може да се обхванат повече деца, които да се приберат в училище за провеждане на едно по-ефективно обучение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с 197, ал. 2 от ЗПУО

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 266

 

 1. Приема Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй 2021 – 2022 г., неразделна част от настоящия протокол.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Козлодуй 2021 – 2022 г. на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

                  

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 267

 

 1. Приема Отчет за изразходваните средства по Общински културен календар 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 268

 

 1. Приема Отчет за изразходваните средства по Общински календар „Младежки дейности” 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0


Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

Веселка Цветкова изрази собственно мнение относно развитието на спортното възпитание у децата и подчерта, че освен в семейната среда, спортните навици се формират и възпитават в съответните спортни клубове. Но изключително и особенно важно за тези навици е семейното възпитание, защото личните наблюдения на д-р Цветкова са, че след излизане от пандемичната обстановка, освен психически, децата ще имат и сериозни физически усложнения.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 269

 

 1. Приема Отчет за изразходвани средства по Общински спортен календар за 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 270

 

 1. Приема Отчет за изразходвани средства по Програма „Ботеви дни 2020 г.”.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
 
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

 

На основание 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 271

 

 1. Изменя т. 3 от свое решение № 107 по протокол № 8 от проведено извънредно заседание на 25 март 2020 г. както следва:

     „3. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да осигури средства за съфинансиране на проект “Възстановяване елементите на уличното пространство на улици “Христо Ботев“ и “Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340 - двугодишно изпълнение” в размер на 227 147,41 лв. (48,0107908 %) и 245 970 лв. (51,9892091 %) финансиране от Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2021 година.“

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на изменението.
 2. Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с правилното прилагане разпоредбите на чл. 198о от Закона за водите

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 272

 

 1. Общински съвет, Козлодуй одобрява инвестициите /активите/, съгласно Приложение № 1 за 2020 г. на стойност 110 414.92 лв. без ДСС или 132 497.90 лв. с ДДС, за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца, които да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД, гр. Враца, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от Договора по чл. 198о, ал. 1, във връзка с чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.
 2. Общински съвет, Козлодуй, възлага на кмета на община Козлодуй да изпрати всички документи свързани с изграждането и собствеността на изградените В и К системи и съоръжения.
 3. Общински съвет, Козлодуй, възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 16 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 1 – Стефан Спасов.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗАТУРБ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 273

 

 1. Общински съвет, Козлодуй отлага решението за разглеждане на следващо заседание, с цел отстраняване на допуснатите нередности в подписката.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха седем постоянни комисии.

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепя внесеното предложение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 274

 

 1. Общински съвет, Козлодуй отлага на този етап вземането на решение за присъединяване на с. Софрониево към община Козлодуй, с цел да се поиска от заинтересованите страни следната информация:

От г-жа Демира Димитрова, кмет на с. Софрониево, за периода 2016 – 2020 г. (по години):

 • Данни за събираемост на местни данъци в %;
 • Реализирани проекти в с. Софрониево (инфраструктурни и др.);
 • Предстоящи проекти за реализиране през 2021 год.;
 • Предложени инициативи/намерения за реализиране за 2021 г.;
 • Касов отчет.

От г-жа Валя Берчева, кмет на община Мизия, за периода 2016 – 2020 г. (по години) за с. Софрониево:

 • Събираемост на данъците в община Мизия и в частност в с. Софрониево;
 • Събираемост и размер на ТБО;
 • Размер на данък върху жилищните имоти;
 • Размер на данък върху нежилищните имоти;
 • Размер на данък върху превозните средства;
 • Наемни цени за 1м2 на общински имот, предоставен за търговски цели;
 • Наемни цени за 1м2 тротоарни площи, предоставени за търговски цели;
 • Наемни цени за 1м2 на общински имот, предоставен за поставяне на преместваеми обекти;
 • Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение;
 • Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги;
 • Такси за технически услуги;
 • Такси за административни услуги;
 • Такси за ползване на гробни места;
 • Такса за притежаване на куче;
 • Цени на основни услуги, предоставяни на населението от община Мизия;
 • Касов отчет по населени места в община Мизия;
 • Бюджет на с. Софрониево;
 • Размер на земеделска земя (дка) и приходи от нея.
 1. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 14 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 1 – Стефан Спасов.

Въздържали се: 1 – Милен Сибинов.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

Въздържал се: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред

Предложението беше разгледано от ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. В заседанията и на двете комисии предложеният от общинския съветник Милен Сибинов проект за решение, който съдържа две точки, се разгледа, като същите се дебатираха и гласуваха поотделно, предвид различното им съдържание и предмет. Точка първа от проекторешението не беше подкрепена и от двете комисии. Точка втора от проекторешението също не беше подкрепена и от двете комисии.

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост не подкрепят внесеното предложение.

Симеон Симеонов и Дучко Петров – заместник-председатели на комисиите, ръководили заседанията, предложиха разделяне на проекторешението на общинския съветник Милен Сибинов, съдържащо две отделни точки – т. 1 и т. 2 и оформяне на две отделни решения, първото от които с предмет т. 1 и второто – с предмет т. 2.

Предложението се подложи на гласуване.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 15 – Анатолий Абаров, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0.

Въздържали се: 0.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2  Ангел Лалюв и Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

Милен Сибинов поиска думата и обяви, че поддържа предложението си и в двете точки, но след изслушване становищата на комисиите е необяснимо гласуването с „въздържал се” за точка първа от проекторешението, която е пределно ясна. Сумата в размер на 15 000 лв. ще бъде платена и е задължително да се включи в разходната част на бюджета на общината. По отношение на втора точка от проекторешението, общинският съветник счита, че напълно нередно е, като гражданин на община Козлодуй, с плащане на данъците си да участва в задължения за плащания на общината. Г-н Сибинов призова общинските съветници да гласуват със „за”, а не да се въздържат.

Думата беше дадена на Симеон Симеонов, който обяви, че на заседанието на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост е гласувал „за” първата точка от проекторешението за включване на сумата в размер на 15 000 лв. в разходната част на бюджета на общината. Предположението за невключване на сумата в разходната част на бюджета, според общинския съветник е, че изговянето на проектобюджета предхожда определението на  ВАС. По отношение на втората точка от проекторешението г-н Симеонов изрази мнение, че причина за изнасянето на данни за трудов стаж е неопитност от страна на служителите на предприятието, предвид това, че не е осъществено обучение на персонала по Европейския регламент за защита на личните данни. Г-н Симеонов смята, че това не е виновно нарушение, честа практика е обмяната на лични данни между предприятията за трудовия стаж на служителите и в конкретния случай не е редно да се търси персонална отговорност от длъжностното лице.

Юлиян Тошев отправи въпрос към Симеон Симеонов, свързан с глоба, наложена на „АЕР” АД и по-точно от кого ще бъде заплатена.

Симеон Симеонов отговори, че ако вината не е на длъжностно лице, то глобата ще се заплати от предприятието.

Николинка Тодорова изрази лично мнение, че предприятието генерира печалба и по решение на ръководството от нея може да се изплати наложената глоба.

Анатолий Абаров поиска думата и се обърна към Милен Сибинов, като обясни, че предложението, разгледано в постоянната комисия по законност не е подкрепено, не защото е нелогично, а защото е подложено на гласуване в абсолютно нарушение на ПОДОСНКВОА. По отношение на първа точка от проекторешението, според г-н Абаров, сумата, както и лихвите към нея, трябва да бъдат заплатени от бюджета на общината, но това няма да се случи и сумата ще се дължи от гражданите на общината. По отношение на търсенето на отговорност, общинският съветник обяви, че това е „доста скъпа услуга” и ще се въздържи при гласуването.

Реплика на изказването на г-н Абаров направи г-жа Тодорова, която прочете чл. 88, ал. 2 от ПОДОСНКВОА, в разпоредбите на който са описани процедурните предложения, които нямат общо с протичане на настоящото заседание, т.е. към  момента не съществува режим на процедура.

Кметът на общината Маринела Николова се включи в дебатите и направи изказване, в което напомни на г-н Сибинов, че в приетия бюджет за 2021 г. се дава право на кмета на общината да прави компенсаторни промени. Сумата, предмет на настоящото проекторешение е удържана от ДДС, възстановено по проекта за изграждане на компостиращата инсталация, ще бъде направена компенсаторна промяна и тези средства няма да бъдат включени в разходната част на бюджета, следователно не е необходима актуализация на бюджета на общината. По отношение на изказванията за разходите, които общинските съветници, като граждани, не желаят да плащат, г-жа Николова обяви, че всички граждани на общината, вследствие от управлението на предишното ръководство, са платили 607 хил. лв., дължими за стадион; 211 хил. лв., дължими за невъзстановено ДДС, така, че тази сумата от 15 хил. в случая е незначителна.

В дуплика г-н Абаров се обърна към г-жа Тодорова и с думите си посочи, че днешното заседание е протекло в декламиране на наизуст научени неща. За да се направят промени за начина, по който ще се гласува или в предложенията, които се правят, трябва да има процедурно решение и това е единственият начин, другият е – гласуване и предложения извън дневния ред.

Председателят на Общинския съвет обяви, че общинските съветници са тук за да спазват ПОДОСНКВОА, колкото и скучен да е за някои. На гражданите трябва да се покаже, че общинките съветници се придържат към разпоредбите, които сами са предложили и приели.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 275

 

 1. Сумата от 15 000 лв. – имуществена санкция, наложена с решение № ППН-01-607/2018 г. от 23.07.2019 г. на Комисията за защита на личните данни, да бъде включена в разходната част на бюджета на общината за 2021 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 4 – Анатолий Абаров, Йордан Димитров, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.
Против: 10 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов и София Зайкова.

Въздържали се: 2 – Драгомир Маринов и Дучко Петров.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 5; „ПРОТИВ” – 10; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 276

 

 1. За наложената с решение № ППН-01-607/2018 г. от 23.07.2019 г. от Комисията за защита на личните данни на община Козлодуй имуществена санкция в размер на 15 000 лв. да бъде потърсена персонална (лична) имуществена отговорност от длъжностното лице, работещо в община Козлодуй, което е преувеличило правата си и с действията си е станало причина за налагане на тази санкция.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 2 – Милен Сибинов и Юлиян Тошев.
Против: 10 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов и София Зайкова.

Въздържали се: 3 – Анатолий Абаров, Драгомир Маринов и Дучко Петров.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

Против: 1 – Ангел Лалюв.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 3; „ПРОТИВ” – 11; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението не се приема.

 

По т. 16 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Годишната работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 277

 

 1. Приема за сведение информация за намеренията на община Козлодуй за кандидатстване с проекти по програми на Европейския съюз и Национални програми през 2021 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 15 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2  Анатолий Абаров и Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 17 от дневния ред

Председателят на Общинския съвет информира, че в т. 1 от решение № 254 по протокол № 19 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г. е допусната грешка. Думите „безвъзмездно за управление” са неточни, не кореспондират с т. 2 от решението и следва да се изменят така: „за безвъзмездно ползване”. Изменението в решението ще бъде отразено и грешката ще бъде поправена.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

 

Неразделна част от протокола:

 

Към решение № 263  План за интегрирано развитие на община Козлодуй 2021–2027 г.

Към решение № 264  План за действие за устойчива енергия и климат 2021–2030 г.      

Към решение № 266 – Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Козлодуй 2021 – 2022 г.


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи