Протоколи от заседания на Общински съвет


30.12.2020

 

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 17
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

 

       Днес, 30.12.2020 г. от 09:30 ч. основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

       В работата взеха участие 17 (седемнадесет) общински съветници.

       Отсъстваха Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Милен Сибинов и Стефан Спасов.

       В работата взеха участие и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй и представители на общинската администрация.

След поименна проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. 410-01-283/22.12.2020 г. – Предложение Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на приходната част на бюджета на община Козлодуй и частта Капиталови разходи – Приложение № 3.
 2. Други.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 17

 За: 16

 Против: 0

 Въздържал се: 1

 

#

Гласувал

Вот

1

Симеон Симеонов

За

2

Юлиян Тошев

За

3

Емилиян Кузов

За

4

Даниела Цолова

За

5

Мая Йонова

За

6

Любомир Йотов

За

7

Веселка Цветкова

За

8

София Зайкова

За

9

Иван Гризанов

Въздържал се

10

Николинка Тодорова

За

11

Дучко Петров

За

12

Анатолий Абаров

За

13

Валентин Паньовски

За

14

Драгомир Маринов

За

15

Гълъбин Младенов

За

16

Светослав Спасов

За

17

Йордан Димитров

За

 

 

С 16 гласа „за” и 1 глас „въздържал се“ дневният ред се приема.

 

По т. 1 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 220

 

 1. Увеличава частта на Капиталовия списък (Приложение № 3) чрез съответната дейност и параграф:

 Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – с 1 185 230 лв.;

По параграф 51-00 „Основен на дълготрайни материални активи“.

 1. Увеличава приходната част на бюджета (Приложение № 1):

По параграф 31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА – с 1 185 230 лв.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за промяната на приходната и разходната част на бюджета на общината.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 16

 За: 16

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#

Гласувал

Вот

1

Юлиян Тошев

За

2

Анатолий Абаров

За

3

Мая Йонова

За

4

София Зайкова

За

5

Даниела Цолова

За

6

Веселка Цветкова

За

7

Николинка Тодорова

За

8

Драгомир Маринов

За

9

Йордан Димитров

За

10

Иван Гризанов

За

11

Любомир Йотов

За

12

Валентин Паньовски

За

13

Светослав Спасов

За

14

Дучко Петров

За

15

Емилиян Кузов

За

16

Гълъбин Младенов

За

 

Гласували поименно и с вдигане на ръка: 1

Симеон Симеонов – за

 

     Със 17 гласа „за” решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред

Не се разгледаха други материали.

Председателят на Общинския съвет уведоми за изготвен писмен отговор от кмета на общината на питане от Анатолий Абаров на предходното заседание на Общинския съвет, проведено на 10.12.2020 г. Отговорът ще бъде изпратен на общинския съветник по е-поща.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Кметът на общината Маринела Николова отправи благодарност към общинските съветници за добре свършената работа през 2020 година и пожелание през новата 2021 година, както до сега, да се приемат разумни решения в полза на гражданите на община Козлодуй.

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова също отправи благодарност и поздрав за успешна и ползотворна нова 2021 година.

Поздрави отправиха и Даниела Цолова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Драгомир Маринов, София Зайова, Любомир Йотов, Веселка Цветкова, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Валентин Паньовски и Гълъбин Младенов.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

            СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”


 


14.12.2020

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 16
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 10 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

 

 

       Днес, 10.12.2020 г. от 17:00 ч., основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

       В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

       Отсъства Ангел Лалюв.

       В работата взеха участие и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй и представители на общинската администрация.

След поименна проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. 410-01-244/19.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с идентификатор 37798.501.94, с площ 336 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ № 4.
 2. 410-01-254/24.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общинско дворно място с площ 1209 кв.м., представляващо УПИ II, пл. № 329, квартал 188 с предназначение за жилищно строителство, находящо се в с. Бутан, ул. „Гроздан Пешов“ № 12.
 3. 410-01-253/24.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с площ 1300 кв.м., представляващо УПИ II, пл. № 440, квартал 6 с предназначение за жилищно строителство, находящо се в с. Гложене, ул. „Александър Стамболийски“ № 49.
 4. 410-01-251/24.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Предоставяне на имоти частна общинска собственост с обща площ 171,38 кв.м., находящи се в гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър“ № 1 в сграда с идентификатор 37798.512.168.3, етаж 2 – офис 10 с площ 16 кв.в., офис 9 с площ 17 кв.м., офис 8 с площ 25 кв.м., офис 7 с площ 16,60 кв.м., офис 6 с площ 13 кв.м., офис 5 с площ 18 кв.м., етаж 1 – офис 2 с площ 14,35 кв.м., офис 1 с площ 17,50 кв.м., коридор с площ 25,53 кв.м. и 2 бр. санитарни възли с обща площ 8,40 кв.м. за безвъзмездно управление от Агенция за социално подпомагане, гр. София за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане-Козлодуй“.
 5. 410-01-249/24.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Издаване на запис на заповед от община Козлодуй в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев“, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев“) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй“, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 6. 410-01-250/24.11.2020 г. Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Издаване на запис на заповед от община Козлодуй в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев“, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев“) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй“, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 7. 410-01-272/30.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 699/30.11.2020 г., относно: Кандидатстване на община Козлодуй по Проект „Красива България“, кампания 2021 г.
 8. 410-01-248/24.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Членство на община Козлодуй в Групата на европейските общини с ядрени съоръжения – GMF-Европа.
 9. 410-01-268/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Приемане на Програма „Ботеви дни 2021 г.“ и план-сметка с необходимите финансови средства за нейното реализиране.
 10. 410-01-261/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2021 г., съобразно одобрения от Общински съвет Механизъм за разпределение на общинска годишна субсидия за читалищата със средства от собствени приходи на общината.
 11. 410-01-262/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Приемане на Общински културен календар за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 12. 410-01-260/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Приемане на Общински календар „Младежки дейности“ за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 13. 410-01-267/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Приемане на Общински спортен календар за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 14. 410-01-258/25.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Приемане на Общински екологичен календар за 2021 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 15. 410-01-266/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Финансово подпомагане обучението на студенти в областта на образованието и здравеопазването през 2021 г.
 16. 410-01-265/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Средства за финансово подпомагане на пенсионерските клубове, съгласно чл. 7 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй за 2021 г.
 17. 410-01-263/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Размер за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй за 2021 г.
 18. 410-01-264/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми за 2021 г.
 19. 410-01-271/30.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 699/30.11.2020 г., относно: Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Козлодуй.
 20. 410-01-273/30.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 699/30.11.2020 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
 21. 410-01-257/25.11.2020 г. – Предложение от д-р Веселка Цветкова – общински съветник и председател на комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй, относно: Отпускане на средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на две одобрени двойки.
 22. Други.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18

 За: 18

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Анатолий Абаров
За
2
Иван Гризанов
За
3
Драгомир Маринов
За
4
Симеон Симеонов
За
5
Йордан Димитров
За
6
Дучко Петров
За
7
Гълъбин Младенов
За
8
Мая Йонова
За
9
София Зайкова
За
10
Светослав Спасов
За
11
Биляна Стояновска
За
12
Емилиян Кузов
За
13
Николинка Тодорова
За
14
Любомир Йотов
За
15
Валентин Паньовски
За
16
Юлиян Тошев
За
17
Милен Сибинов
За
18
Веселка Цветкова
За

 

Гласували поименно и с вдигане на ръка: 1

Даниела Цолова – за

 

С 19 гласа „за” дневният ред се приема.

 


По т. 1 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47 и чл. 48 от Наредба № 4 на Общински съвет Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 199

 

 1. Допълва Приложение № 1 “Продажба на общински имоти“ към годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, т. 14 с продажба без търг на поземлен имот с идентификатор 37798.501.94 с площ от 336 кв. м., находящ се на ул. „Стефан Караджа” № 4, гр. Козлодуй, на собственика на построената върху нея сграда.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот по т. 1 в размер на 18 500 лв. /осемнадесет хиляди и петстотин лв./ на базата на която оценка да се извърши продажбата на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.501.94 с площ от 336 кв. м., находящ се на ул. „Стефан Караджа” 4, гр. Козлодуй с „Вимдекс” ЕООД, съгласно Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Закона за общинската собственост.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 19

 Против: 0

 Въздържал се: 1

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Валентин Паньовски
За
3
Николинка Тодорова
За
4
Емилиян Кузов
Въздържал се
5
Дучко Петров
За
6
Драгомир Маринов
За
7
Биляна Стояновска
За
8
София Зайкова
За
9
Симеон Симеонов
За
10
Светослав Спасов
За
11
Иван Гризанов
За
12
Юлиян Тошев
За
13
Анатолий Абаров
За
14
Даниела Цолова
За
15
Мая Йонова
За
16
Любомир Йотов
За
17
Гълъбин Младенов
За
18
Милен Сибинов
За
19
Стефан Спасов
За
20
Веселка Цветкова
За

 

Решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47 и чл. 48 от Наредба № 4 на Общински съвет Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 200

 

 1. Допълва Приложение № 1 “Продажба на общински имоти“ към годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, т. 15 с продажба без търг на общинско дворно място с площ 1 209 кв.м., находящ се в с. Бутан, ул. „Гроздан Пешов” № 12/представляващо УПИ II, пл. № 329, квартал 188/ на собственичката на построенати върху нея сгради.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот по т. 1 в размер на 6 050 лв. /шест хиляди и петдесет лв./ на базата на която оценка да се извърши продажбата на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба на общинско дворно място с площ 1 209 кв.м., находящ се в с. Бутан, ул. „Гроздан Пешов” № 12 /представляващо УПИ II, пл. № 329, квартал 188/ с Анелия Богомилова Ангелова, съгласно Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Закона за общинската собственост.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяване на промените в Програмата.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Мая Йонова
За
2
Иван Гризанов
За
3
Валентин Паньовски
За
4
Юлиян Тошев
За
5
Анатолий Абаров
За
6
Дучко Петров
За
7
Драгомир Маринов
За
8
Любомир Йотов
За
9
Йордан Димитров
За
10
Светослав Спасов
За
11
Биляна Стояновска
За
12
Гълъбин Младенов
За
13
Емилиян Кузов
За
14
Даниела Цолова
За
15
Симеон Симеонов
За
16
Николинка Тодорова
За
17
София Зайкова
За
18
Веселка Цветкова
За
19
Милен Сибинов
За
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

По  т. 3 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47 и чл. 48 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 201

 

 1. Допълва Приложение № 1 /продажба на общински имоти през 2020 г./ към годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, т. 16 с продажба без търг на поземлен имот с площ 1 300 кв.м., находящ се в с. Гложене, ул. „Александър Стамболийски” № 49 /представляващо УПИ III, пл. № 440, квартал 6/ на наследничките на Спаска Петкова.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот по т. 1 в размер на 6 500.00 лв. /шест хиляди и петстотин лв./ на базата на която оценка да се извърши продажбата на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба на поземлен имот с площ 1 300 кв.м., находящ се в с. Гложене, ул. „Александър Стамболийски” № 49 /представляващо УПИ III, пл. № 440, квартал 6/ с Инеса Йорданова и Антоанета Цветанова, съгласно Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Закона за общинската собственост.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяване на промените в Програмата.

 

 

Гласували чрез приложение e-vote:  20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Светослав Спасов
За
2
Валентин Паньовски
За
3
Емилиян Кузов
За
4
Дучко Петров
За
5
Николинка Тодорова
За
6
Юлиян Тошев
За
7
Анатолий Абаров
За
8
Йордан Димитров
За
9
Гълъбин Младенов
За
10
Любомир Йотов
За
11
Симеон Симеонов
За
12
Иван Гризанов
За
13
Биляна Стояновска
За
14
София Зайкова
За
15
Мая Йонова
За
16
Драгомир Маринов
За
17
Даниела Цолова
За
18
Стефан Спасов
За
19
Милен Сибинов
За
20
Веселка Цветкова
За

 

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 21 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 202

 

 1. Предоставя безвъзмездно за управление имоти – частна общинска собственост, с обща площ 171,38 кв.м, находящи се в гр. Козлодуй, ул. ,,Хаджи Димитър” №1, в сграда с идентификатор 37798.512.168.3, етаж 2 – офис 10 с площ 16 кв.м; офис 9 с площ 17 кв.м; офис 8 с площ 25 кв.м; офис 7 с площ 16,60 кв.м; офис 6 с площ 13 кв.м; офис 5 с площ 18 кв.м, етаж 1 – офис 2 с площ 14,35 кв.м и офис 1 с площ 17,50 кв.м, коридор с площ 25,53 кв.м и 2 бр. санитарни възли с обща площ 8,40 кв.м, на „Агенция за социално подпомагане“ гр. София, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор с „Агенция за социално подпомагане“ гр. София, за безвъзмездно ползване на имоти – частна общинска собственост, с обща площ 171,38 кв.м, находящи се в гр. Козлодуй, ул. ,,Хаджи Димитър” №1, в сграда с идентификатор 37798.512.168.3, етаж 2 – офис 10 с площ 16 кв.м, офис 9 с площ 17 кв.м, офис 8 с площ 25 кв.м, офис 7 с площ 16,60 кв.м, офис 6 с площ 13 кв.м, офис 5 с площ 18 кв.м, етаж 1 – офис 2 с площ 14,35 кв.м и офис 1 с площ 17,50 кв.м, коридор с площ 25,53 кв.м и 2 бр. санитарни възли с обща площ 8,40 кв.м за срок от 1/една/ година.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздръжал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Валентин Паньовски
За
2
Анатолий Абаров
За
3
Николинка Тодорова
За
4
Юлиян Тошев
За
5
Гълъбин Младенов
За
6
Драгомир Маринов
За
7
Симеон Симеонов
За
8
Даниела Цолова
За
9
Светослав Спасов
За
10
София Зайкова
За
11
Биляна Стояновска
За
12
Дучко Петров
За
13
Йордан Димитров
За
14
Мая Йонова
За
15
Любомир Йотов
За
16
Милен Сибинов
За
17
Веселка Цветкова
За
18
Стефан Спасов
За
19
Емилиян Кузов
За
20
Иван Гризанов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г., сключен между ДФ „Земеделие” и община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 203

 

 1. Упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 378 264,00 лева (триста седемдесет и осем хиляди двеста шестдесет и четири лева) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев“, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев“) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй“, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Драгомир Маринов
За
3
София Зайкова
За
4
Светослав Спасов
За
5
Мая Йонова
За
6
Юлиян Тошев
За
7
Симеон Симеонов
За
8
Даниела Цолова
За
9
Гълъбин Младенов
За
10
Валентин Паньовски
За
11
Анатолий Абаров
За
12
Дучко Петров
За
13
Веселка Цветкова
За
14
Любомр Йотов
За
15
Биляна Стояновска
За
16
Емилиян Кузов
За
17
Николинка Тодорова
За
18
Милен Сибинов
За
19
Стефан Спасов
За
20
Иван Гризанов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г., сключен между ДФ „Земеделие” и община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 204

 

 1. Упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 75 652,80 лева (седемдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и два лева и осемдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев“, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев“) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй“, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Валентин Паньовски
За
2
Анатолий Абаров
За
3
Светослав Спасов
За
4
Драгомир Маринов
За
5
София Зайкова
За
6
Гълъбин Младенов
За
7
Йордан Димитров
За
8
Биляна Стояновска
За
9
Мая Йонова
За
10
Дучко Петров
За
11
Юлиян Тошев
За
12
Любомр Йотов
За
13
Емилиян Кузов
За
14
Иван Гризанов
За
15
Симеон Симеонов
За
16
Веселка Цветкова
За
17
Даниела Цолова
За
18
Николинка Тодорова
За
19
Милен Сибинов
За
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

Юлиян Тошев изрази мнение, че не само сградата на общината и прилежащите към нея външни пространства имат нужда от ремонт и реновиране. Сградите и пространствата, в които се помещават кметствата, както и сградите на читалищата в кметствата, също имат спешна нужда от ремонтни дейности и реновиране. Общинският съветник апелира настоящото предложение да не се подкрепи.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с текущия прием на проектни предложения по Проект "Красива България", кампания 2021 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 205

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства по Проект "Красива Бългавия" с проектно предложение "Ремонт и реновиране на помощения, васада и прилежащи външни пространства в сградата на община Козлодуй".
 2. Дава съгласие, след одобрение, да се осигури необходимото съфинансиране по проект в размер на 55% от общинския бюджет на проектно предложение, в размер на 125 213 лв. от бюджета на община Козлодуй за 2021 г. 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote:  20

 За: 16

 Против: 2

 Въздържал се: 2

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Любомир Йотов
За
3
Симеон Симеонов
За
4
Драгомир Маринов
За
5
Дучко Петров
За
6
Светослав Спасов
За
7
Даниела Цолова
За
8
Юлиян Тошев
Против
9
Иван Гризанов
За
10
Мая Йонова
За
11
Николинка Тодорова
За
12
Биляна Стояновска
Въздържал се
13
София Зайкова
За
14
Емилиян Кузов
За
15
Гълъбин Младенов
За
16
Валентин Паньовски
За
17
Веселка Цветкова
За
18
Анатолий Абаров
Въздържал се
19
Милен Сибинов
Против
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 206

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да членува в Групата на европейските общини с ядрени съоръжения - GMF-Европа.
 2. Определя кмета на общината г-жа Маринела Николова за представляващо лице пред организацията.
 3. Възлага на кмета на общината предприемане на необходимите действия за изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote:  20

 За: 19

 Против: 0

 Въздържал се: 1

 

#
Гласувал
Вот
1
Симеон Симеонов
За
2
Анатолий Абаров
За
3
Йордан Димитров
За
4
Валентин Паньовски
За
5
Юлиян Тошев
За
6
Дучко Петров
За
7
Иван Гризанов
За
8
Светослав Спасов
За
9
Николинка Тодорова
За
10
Гълъбин Младенов
За
11
Драгомир Маринов
За
12
София Зайкова
За
13
Любомир Йотов
За
14
Мая Йонова
За
15
Даниела Цолова
За
16
Емилиян Кузов
За
17
Биляна Стояновска
Въздържал се
18
Веселка Цветкова
За
19
Милен Сибинов
За
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 207

 

 1. Приема програма "Ботеви дни 2021 г." и план - сметка с необходимите финансови средства за нейното реализиране, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. сумата от 57 300 лв.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 18

 Против: 0

 Въздържал се: 2

 

#
Гласувал
Вот
1
Николинка Тодорова
За
2
Любомир Йотов
За
3
Валентин Паньовски
За
4
Йордан Димитров
За
5
Светослав Спасов
За
6
Юлиян Тошев
Въздържал се
7
София Зайкова
За
8
Дучко Петров
За
9
Гълъбин Младенов
За
10
Драгомир Маринов
За
11
Мая Йонова
За
12
Биляна Стояновска
За
13
Веселка Цветкова
За
14
Симеон Симеонов
За
15
Емилиян Кузов
За
16
Даниела Цолова
За
17
Анатолий Абаров
За
18
Иван Гризанов
За
19
Стефан Спасов
За
20
Милен Сибинов
Въздържал се

           

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 2, чл. 23 и чл. 26 а от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 208

 

 1. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2021 г., неразделна част от настоящия протокол.
 2. Определя, съобразно Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за Читалищата със средства от собствени приходи на община Козлодуй, размера на средствата за финансово подпомагане на читалищата на територията на община Козлодуй за 2021 г., както следва:

2.1. НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй – 32 994 лв.

2.2. НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927”, с. Хърлец – 13 789 лв.

2.3. НЧ „Яким Деспотов – 1899”, с. Гложене – 11 576 лв.

2.4. НЧ „Заря – 1911”, с. Бутан – 18 878 лв.

2.5. НЧ „Будител – 1926”, с. Крива бара – 2 510 лв.

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. сумата от 79 747 лв.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote:  20

 За: 19

 Против: 0

 Въздържал се: 1

 

#
Гласувал
Вот
1
Емилиян Кузов
За
2
София Зайкова
За
3
Светослав Спасов
За
4
Анатолий Абаров
За
5
Валентин Паньовски
За
6
Йордан Димитров
За
7
Юлиян Тошев
За
8
Николинка Тодорова
За
9
Драгомир Маринов
За
10
Симеон Симеонов
За
11
Гълъбин Младенов
За
12
Биляна Стояновска
За
13
Иван Гризанов
За
14
Даниела Цолова
За
15
Дучко Петров
За
16
Любомир Йотов
За
17
Мая Йонова
За
18
Милен Сибинов
Въздържал се
19
Веселка Цветкова
За
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 209

 

 1. Приема Общински културен календар за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. сумата от 194 800 лв.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 15

 Против: 0

 Въздържал се: 5

 

#
Гласувал
Вот
1
Драгомир Маринов
За
2
Йордан Димитров
За
3
Юлиян Тошев
Въздържал се
4
Емилиян Кузов
За
5
Даниела Цолова
Въздържал се
6
София Зайкова
За
7
Иван Гризанов
За
8
Биляна Стояновска
За
9
Анатолий Абаров
Въздържал се
10
Гълъбин Младенов
За
11
Любомир Йотов
За
12
Светослав Спасов
За
13
Дучко Петров
За
14
Валентин Паньовски
За
15
Мая Йонова
За
16
Николинка Тодорова
За
17
Симеон Симеонов
Въздържал се
18
Веселка Цветкова
За
19
Стефан Спасов
За
20
Милен Сибинов
Въздържал се

 

Решението се приема.

 

 

 

По т. 12 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал.1 , т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 210

 

 1. Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. сумата от 78 250 лв.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote:  20

 За: 18

 Против: 0

 Въздържал се: 2

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Анатолий Абаров
За
3
Мая Йонова
За
4
София Зайкова
За
5
Гълъбин Младенов
За
6
Валентин Паньовски
За
7
Драгомир Маринов
За
8
Николинка Тодорова
За
9
Любомир Йотов
За
10
Веселка Цветкова
За
11
Емилиян Кузов
За
12
Юлиян Тошев
Въздържал се
13
Даниела Цолова
За
14
Иван Гризанов
За
15
Биляна Стояновска
За
16
Светослав Спасов
За
17
Милен Сибинов
Въздържал се
18
Стефан Спасов
За
19
Симеон Симеонов
За
20
Дучко Петров
За

 

Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 211

 

 1. Приема Общински спортен календар за 2021 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. сумата от 67 600 лв.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 17

 Против: 0

 Въздържал се: 3

 

#
Гласувал
Вот
1
Драгомир Маринов
За
2
Гълъбин Младенов
За
3
Йордан Димитров
За
4
София Зайкова
За
5
Светослав Спасов
За
6
Иван Гризанов
За
7
Анатолий Абаров
За
8
Валентин Паньовски
За
9
Юлиян Тошев
Въздържал се
10
Дучко Петров
За
11
Мая Йонова
За
12
Любомир Йотов
За
13
Емилиян Кузов
За
14
Николинка Тодорова
За
15
Биляна Стояновска
За
16
Даниела Цолова
Въздържал се
17
Симеон Симеонов
За
18
Милен Сибинов
Въздържал се
19
Стефан Спасов
За
20
Веселка Цветкова
За

 

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред

Становища, в продкрепа на внесеното предложение, представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 212

 

 1. Приема Общински екологичен календар за 2021 година и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. сумата от 18 760 лв.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote:  20

 За: 17

 Против: 0

 Въздържал се: 3

 

#
Гласувал
Вот
1
Валентин Паньовски
За
2
София Зайкова
За
3
Николинка Тодорова
За
4
Драгомир Маринов
За
5
Йордан Димитров
За
6
Дучко Петров
За
7
Мая Йонова
За
8
Юлиян Тошев
Въздържал се
9
Иван Гризанов
За
10
Даниела Цолова
За
11
Гълъбин Младенов
За
12
Симеон Симеонов
За
13
Анатолий Абаров
За
14
Емилиян Кузов
За
15
Любомир Йотов
За
16
Биляна Стояновска
Въздържал се
17
Светослав Спасов
За
18
Милен Сибинов
Въздържал се
19
Веселка Цветкова
За
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 213

 

 1. Приема община Козлодуй да подпомага обучението на нови двама студенти в община Козлодуй за 2021 г. – един по специалност в направление Педагогика, специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика” и един в професионално направление „Здравни грижи” – „Акушерка”, „Медицинска сестра” и „Лекарски асистент“.
 2. Приема община Козлодуй да продължи през 2021 г. подпомагането на обучението на петима студенти, с които има сключени договори.
 3. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. средства в размер на 32 500 лв. за подпомагане на студентите по т. 1 и т. 2.
 4. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Светослав Спасов
За
2
Йордан Димитров
За
3
Драгомир Маринов
За
4
Мая Йонова
За
5
Анатолий Абаров
За
6
Валентин Паньовски
За
7
Дучко Петров
За
8
Иван Гризанов
За
9
Гълъбин Младенов
За
10
Даниела Цолова
За
11
София Зайкова
За
12
Любомир Йотов
За
13
Юлиян Тошев
За
14
Биляна Стояновска
За
15
Веселка Цветкова
За
16
Николинка Тодорова
За
17
Емилиян Кузов
За
18
Милен Сибинов
За
19
Симеон Симеонов
За
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 214

 

 1. Приема за 2021 г. средствата за финансиране на пенсионерските клубове да се запазят в размер на 20 000 лв., като същите се разпределят на база Механизма за 2020 г.
 2. Приема разпределение на средствата от собствени приходи на общинския бюджет за подпомагане дейностите на пенсионерските клубове, както следва:

2.1. ККП „Здравец”, гр. Козлодуй - 3 732,30 лв.

2.2. ПК „Турлашка махала”, гр. Козлодуй - 3 317,60 лв.

2.3. ККП „Мъдри сърца”, с. Хърлец - 2 626,70 лв.

2.4. ПК „Здраве”, с. Хърлец - 2 626,70 лв.

2.5. КП „Здравец“, с. Гложене - 2 764,60 лв.

2.6. ПК „Златна есен”, с. Бутан - 3 179,30 лв.

2.7. Клуб на пенсионера и инвалида, с. Крива бара - 552,90 лв.

Общо за пенсионерските клубове в отделните населени места - 18 800,00 лв.

Организация и реализиране на дейности на Общинския клубен съвет - 1 200,00 лв.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 19

 Против: 0

 Въздържал се: 1

 

#
Гласувал
Вот
1
Драгомир Маринов
За
2
Анатолий Абаров
За
3
Йордан Димитров
За
4
София Зайкова
За
5
Валентин Паньовски
За
6
Дучко Петров
За
7
Юлиян Тошев
За
8
Симеон Симеонов
За
9
Иван Гризанов
За
10
Гълъбин Младенов
За
11
Биляна Стояновска
За
12
Емилиян Кузов
За
13
Даниела Цолова
За
14
Мая Йонова
За
15
Веселка Цветкова
За
16
Светослав Спасов
За
17
Любомир Йотов
За
18
Николинка Тодорова
За
19
Стефан Спасов
За
20
Милен Сибинов
Въздържал се

 

Решението се приема.

 

По т. 17 от дневния ред

Становища, в продкрепа на внесеното предложение, представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по здравеопазване и социални дейности.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 215

 

 1. Определя размер за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете 600 лв.
 2. Възлага на кмета на общината да заложи в общинския бюджет за 2021 г. средства в размер на 90 000 лв. за подпомагане на семействата по реда на Правилника за реда и условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Емилиян Кузов
За
2
Гълъбин Младенов
За
3
Йордан Димитров
За
4
Драгомир Маринов
За
5
Светослав Спасов
За
6
Анатолий Абаров
За
7
Даниела Цолова
За
8
Валентин Паньовски
За
9
Юлиян Тошев
За
10
Любомир Йотов
За
11
Николинка Тодорова
За
12
Иван Гризанов
За
13
Дучко Петров
За
14
София Зайкова
За
15
Мая Йонова
За
16
Биляна Стояновска
За
17
Милен Сибинов
За
18
Веселка Цветкова
За
19
Стефан Спасов
За
20
Симеон Симеонов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 18 от дневния ред

Становища, в продкрепа на внесеното предложение, представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по здравеопазване и социални дейности.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 216

 

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в общинския бюджет за 2021 г. средства в размер на 20 000 лв. за финансиране по реда на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Емилиян Кузов
За
3
Драгомир Маринов
За
4
Мая Йонова
За
5
Анатолий Абаров
За
6
Гълъбин Младенов
За
7
Дучко Петров
За
8
Светослав Спасов
За
9
София Зайкова
За
10
Любомир Йотов
За
11
Юлиян Тошев
За
12
Даниела Цолова
За
13
Биляна Стояновска
За
14
Николинка Тодорова
За
15
Иван Гризанов
За
16
Валентин Паньовски
За
17
Веселка Цветкова
За
18
Милен Сибинов
За
19
Стефан Спасов
За
20
Симеон Симеонов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 19 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

Отношение по предложения проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Козлодуй взеха Юлиян Тошев, Анатолий Абаров и Милен Сибинов. Общинските съветници се обединиха в общо мнение, че проектът е подготвен набързо, без текстовете да са нормативно издържани. Допуснати са много неточности, пропуски и противоречиви препратки към други законови и подзаконови нормативни актове. Разпоредбите в проектонаредбата създават неясноти, спорове и неуредици. Общинските съветници апелираха проектът на наредбата да не се приеме от Общинския съвет в този вид, а да се преразгледа подробно и след прецизиране на текстовете  да се внесе за обсъждане и приемане. Юлиян Тошев обяви, че се ангажира с участие и помощ на комисията, разработила проекта.

 Думата беше дадена на Величка Нейчева – директор на дирекция „Хуманитарни дейности”. Г-жа Нейчева обясни, че проектът е подготвен от комисия с експерти от общинската администрация от различни области – общинска собственост, спорт, финанси. Текстовете са нормативно издържани, още повече, че същите са взаимствани от отменения Правилник на Общински съвет за условията и реда за финансиране дейностите на спортните клубове на територията на община Козлодуй, който, при приемането му, е подкрепен от Юлиян Тошев и Анатолий Абаров в предходния мандат на Общинския съвет. Величка Нейчева отбеляза още, че в заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет, при разглеждане на проектонаредбата, не са проведени дебати, не са зададени въпроси от общинските съветници и не е изказано нито едно мнение по предложените текстове, а е редно именно в тези заседания неточностите и пропуските да се изложат и съответно да се отстранят.

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова също взе отношение в дебата и в защита на изказването на г-жа Нейчева отбеляза, че все пак е изготвен проект на нормативен акт, който разпорежда условия и ред за ползване на спортните обекти, а последващи подобрения могат да се предложат и на по-късен етап. В предложения вид проектонаредбата не противоречи на нормативни актове от по-висока степен, а всеки документ подлежи на доусъвършенстване.

В отговор на изказването на Николинка Тодорова и Величка Нейчева, Анатолий Абаров обяви, че не приема констатацията на председателя на Общинския съвет и призова спекулациите за работата в постоянните комисии да престанат.

Думата беше дадена на Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, която подкрепи директора на дирекция „Хуманитарни дейности” и отбеляза, че проектонаредбата е публикувана на интернет страницата на общината за обществено обсъждане, съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и в 30-дневния срок за становища и предложения по текстовете не са постъпили такива. Откритите неточности от общинските съветници е могло да бъдат отстранени след конструктивно обсъждане именно в посочения срок.

Мая Йонова също поиска думата и в обръщение към общинските съветници, които не подкрепят проектонаредбата и апелират предложението да не се подкрепи, призова подобни спорове да не се водят на заседание на Общинския съвет, а на заседания на постоянните комисии и в изказването си беше категорична, че тримата изказали се общински съветници не работят в полза на обществото.

Анатолий Абаров и Юлиян Тошев се обединиха в мнение за некомпетентност в работата на повечето постоянни комисии, за чувствителност, когато има несъвършенства в работата на администрацията и определени членове на комисиите. Общинските съветници заявиха, че в работата си като такива, винаги са работили, работят и ще работят в полза на обществеността, както в предишния, така и в настоящия мандат на Общинския съвет.

Председателят Николинка Тодорова призова за спазване на етичните норми, разписани в Етичния кодекс и обяви, че оценките за работата и приноса на Общинския съвет за развитие на общината, могат да дават единствено нейните граждани.

Дебатите бяха прекратени.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 103, ал. 2, т. 2 от ЗФВС, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 75, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от АПК

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 217

 

 1. Приема на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общински съвет Козлодуй публикуване на Наредбата за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на община Козлодуй на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 19

 За: 13

 Против: 4

 Въздържал се: 2

 

#
Гласувал
Вот
1
Светослав Спасов
За
2
Анатолий Абаров
Против
3
Драгомир Маринов
За
4
Емилиян Кузов
За
5
София Зайкова
За
6
Йордан Димитров
За
7
Мая Йонова
За
8
Николинка Тодорова
За
9
Иван Гризанов
За
10
Любомир Йотов
За
11
Юлиян Тошев
Против
12
Биляна Стояновска
Въздържал се
13
Симеон Симеонов
Въздържал се
14
Даниела Цолова
Против
15
Гълъбин Младенов
За
16
Дучко Петров
За
17
Валентин Паньовски
За
18
Веселка Цветкова
За
19
Милен Сибинов
Против

 

       Иван Гризанов поиска промяна на посочения от него вот, направен погрешка в системата за електронно гласуване и същият вместо „За” да се счете „Въздържал се”.

       Председателят обяви следния резултат от гласуването, след счетеното искане:

 

 За: 12

 Против: 4

 Въздържал се: 3

 

Решението се приема.

 

По т. 20 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост. Становище в неподкрепа на внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров, който постави въпроси, свързани с предложеното разделение на физическите и юридическите лица и съответно таксите за услуги по отношение на намеренията им за изработване на ПУП. Общинският съветник попита в коя разпоредба на ЗУТ е разписано такова разделение. Според г-н Абаров стъпките и на  физическите, и на юридическите лица в тези случаи са едни и същи.

В дебата се включи Светломир Колев – архитет в общинска администрация, който направи следните пояснения: Разглаждането на инвестиционните намерения на юридическите лица изискват повече време за проверка по законосъобразност, които намерения са свързани единствено с бизнес цел и съответно печалба, а намеренията на физическите лица са свързани със строежи от 4 и 5 категория, които са предназначени не за печалба. Това всъщност, както и разходите на общината за часовата ставка за извършване на тези дейности от общинската администрация, заплати и обем на дейностите, е причината за разделението на посочените в проектонаредбата такси. В  разпоредбите на Закона за устройство на територията няма изрична забрана за разделение. Тази пратика е масова в повечето общини.

Анатолий Абаров констатира, че нито една разпоредба в Закона за устройство на територията не дава възможност за подобно разделение на таксите за физически и юридически лица и отново подчерта, че стъпките са едни и същи. Общинският съветник взе отношение и по предложените текстове в проекторешението, свързани с утвърждаването на ценоразписа за реализиране на рекламни материали от Общинско предприятие „Стопанска дейност и иреклама”, в които е посочено, че същият се утвърждава от кмета на общината или от съответния заместник-кмет. Това противоречи на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, които делегират тези права единствено на общинските съвети, а не на кмета на общината или съответния заместник-кмет.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 218

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Ценоразписът на рекламните материали по Приложение № 10 се утвърждава от кмета на община Козлодуй.
 3. Възлага на председателя на Общински съвет отразяване на измененията и допълненията.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 19

 За: 12

 Против: 3

 Въздържал се: 4

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Гълъбин Младенов
За
3
Анатолий Абаров
Против
4
Драгомир Маринов
За
5
Емилиян Кузов
За
6
Юлиян Тошев
Против
7
Даниела Цолова
Въздържал се
8
Мая Йонова
За
9
Биляна Стояновска
Въздържал се
10
Дучко Петров
Въздържал се
11
Любомир Йотов
За
12
Валентин Паньовски
За
13
София Зайкова
За
14
Симеон Симеонов
Въздържал се
15
Светослав Спасов
За
16
Веселка Цветкова
За
17
Милен Сибинов
Против
18
Николинка Тодорова
За
19
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

 

По т. 21 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25 във връзка с чл. 3 и чл. 5 от Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 219

 

 1. Да се отпуснат средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на двойки с репродуктивни проблеми в размер на:

1.1. До 2000 лв. по заявление в вх. № 903-94-589/13.08.2020 г. за извършване на ин витро процедура с асистирана репродукция.

1.2. До 2000 лв. по заявление в вх. № 903-94-743/07.10.2020 г. за извършване на ин витро процедура с асистирана репродукция.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 19

 За: 19

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Анатолий Абаров
За
3
Николинка Тодорова
За
4
Валентин Паньовски
За
5
Юлиян Тошев
За
6
Дучко Петров
За
7
Даниела Цолова
За
8
Светослав Спасов
За
9
Биляна Стояновска
За
10
София Зайкова
За
11
Мая Йонова
За
12
Милен Сибинов
За
13
Симеон Симеонов
За
14
Веселка Цветкова
За
15
Драгомир Маринов
За
16
Гълъбин Младенов
За
17
Емилиян Кузов
За
18
Любомир Йотов
За
19
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

По т. 22 от дневния ред

Не се разгледаха други материали.

Председателят на Общинския съвет информира за изготвени и изпратени по е-поща отговори на питания на общинските съветници Милен Сибинов, Стефан Спасов и Валентин Паньовски, поставени на предходното заседание на Общинския съвет. Информира и за изготвени и изпратени по е-поща отговори на постъпили електронно питания на Иван Гризанов. На поставените въпроси и направените предложения от Димитър Георгиев от гр. Козлодуй, постъпили също на предходното заедание на Общинския съвет, председателят на Общинкия съвет информира, че отговорите са изпратени на г-н Георгиев на посочен адрес в писмовна пратка.

На настоящото заседанние на Общинския съвет, по предложение на Даниела Цолова, направено на заседание на Съвета на 10.11.2020 г., беше поканен управителят на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД за представяне на актуална информация за състоянието на лечебното заведение към настоящия момент и справяне в условията на обявената извънредна епидемичната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19.

Д-р Дилян Петров благодари за възможността да се включи в настоящото заседание и представи следната информация: Лечебното заведение е в тежко състояние, както по отношение на стопанските показатели, така и по отношение на човешкия ресурс, сградния фонд и не на последно място, като имидж. Тези проблеми не са от една, две години, те са от десетилетия, но това не се отнася само за лечебното заведение в гр. Козлодуй, а за цялата здравна система в страната. Управителят обърна внимание на доста наболели проблеми, а именно: Тежкото финансово състояние – трудно се обезпечават средствата за работни заплати, ненавременно се изплащат субсидиите от Министерството на здравеопазването, средствата необходими за издължаване към доставчици за 2020 г. са 149 хиляди лева, като просрочени към момента са 88 хиляди лева. Приоритетните плащания постоянно се променят, като в настоящия момент има спешна нужда от средства и бързи доставки на кислород, животоспасяващ за пациентите, болни от Covid-19. Отделенията по вътрешни болести и хирургия са доста натоварени с обслужването на тези пациенти. Тук д-р Петров изказа благодарност към ръководството на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за навременната намеса за осигуряване на транспорт за спешна доставка на кислород за предстоящото денонощие. Персоналът на болницата, натоварен с грижите за болните от Covid-19,  е изключително изтощен. Относно имиджа на МБАЛ, д-р Петров призова Общинският съвет, като принципал на лечебното заведение, да помогне за издигането му. Управителят обяви, че лекарският труд, както и трудът на санитарите и немедицинския персонал не се цени, не само в нашата болница, а почти навсякъде, защото съществува предубеденост от страна на обществото, а профилактичната култура на гражданите е много ниска. По повод заразата от Covid-19, д-р Петров изказа мнение, че е видно, че повечето хора не вярват, че съществува такъв проблем, неглижират го и не спазват елементарните изисквания за хигиена. В болничното заведение има спешна необходимост от повече лекари и медицински сестри. Към настоящия момент кадровото осигуряване е под минимума. При тази ситуация трудно се изготвят графици за дежурства, не само във време на пандемия. Съшествували са моменти в отделението по хирургия и акушеро-гинекологичното отделение да не се извършват планови операции, по причината за липса на медицински персонал. Приходите в отделението по реанимация и активно лечение, хирургично отделение и отделението по акушерство и гинекология са твърде ниски и ако не се привлекат лекари, те ще бъдат закрити. За съжаление основната причина за отказ на специалисти е ниското възнаграждение, което към момента за лекар е 1300 лв., а са медицинска сестра - 900 лв. Най-голямата финансова помощ са средствата, постъпващи от “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.  След изчерпателната информация за състоянието на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” към настоящия момент, в заключение д-р Дилян Петров обяви, че е на разположение за възникнали въпроси, както и за участия в срещи и заседания на комисиите на Общинския съвет.

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова благодари на общинските съветници д-р Веселка Цветкова и д-р Биляна Стояновска за отделеното ценно време при провеждане на настоящото заседание предвид обстановката в нашата болница и въобще в цялата страна във връзка с пандемията от Covid-19. Също така благодари и на ръководството на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за бързите реакции при възникнала необходимост от помощ от страна на лечебното заведение.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров, който първо пожела на персонала на болницата да намерят сили да работят със същата енергия и хъс, както досега. Общинският съветник отправи няколко въпроса към кмета на общината. Единят е свързан с подадени сигнали от ръководствата на детски градини за непреведените субсидии в частта за местни дейности, съгласно утвърдените бюджети. Общинският съветник попита уведомени ли са директорите за причините за забавяне и в какъв срок ще бъдат преведени средствата, ако вече това не е сторено. Вторият въпрос е къде е публикувана формулата за разпределение на тези средства и правилата за промени в разпределението. Г-н Абаров пожела писмени отговори на питанията в сроковете, посочени в ПОДОСНКВОА.

Думата беше дадена и на Валентин Паньовски, който отправи пожелания към всички за светли коледни и новогодишни празници, щастлива нова година и заедност в преминаването през тежкото предизвикателство Covid-19, както здраве, сили и търпение в работата за доброто на гражданите от община Козлодуй. Г-н Паньовски призова всеки общински съветник да използва знанията си по най-рационален начин в съответната за него област и в служба на хората.

Д-р Веселка Цветкова – общински съветник и общопрактикуващ лекар поиска дмата, за да подкрепи думите на управителя на лечебното заведение. В емоционално изказване тя изрази мнение, че персоналът на болницата не е само физически изтощен, но и морално изтощен и демотивиран, предвид отношението на пациентите и въобще на цялото общество към лекарската, сестринската и другите гилдии, свързани с лекарския процес. Д-р Цветкова обяви за лично усещане на демотивация и нежелание за връщане на работното място, точно предвид отношението на хората, които смятат, че лекарите са длъжници на обществото. Тя изказа респект към целия персонал в лечебното заведение, който се сблъсква с пандемията и обяви, че лекарската гилдия е длъжна единствено на своите семейства и  близки.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

 

Неразделна част от протокола:

 

Към решение № 207  Програма "Ботеви дни 2021 г." и план - сметка с необходимите финансови средства за нейното реализиране;

Към решение № 208  Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2021 г.;

Към решение № 209  Общински културен календар за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране;

Към решение № 210  Общински календар „Младежки дейности” за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране;

Към решение № 211  Общински спортен календар за 2021 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране;

Към решение № 212  Общински екологичен календар за 2021 година и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране;

Към решение № 217  Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Козлодуй;

Към решение № 218  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на ОбС за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.16.11.2020

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 15
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 10 НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 10.11.2020 г. от 09:30 ч., при изпълнение на заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г., се проведе редовно присъствено заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Симеон Симеонов и Биляна Стояновска.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец, Петко Петков – кмет на кметство Гложене, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан, представители на общинската администрация, представители на Общинско предприятие „Комунална дейност“, гр. Козлодуй (ОП „КД“), медии и граждани.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

           

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-02-101/29.10.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Правилник за изменение  и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.
 3. 410-01-226/26.10.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 2 към Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с учредяване отстъпено право на строеж на търговски обект със застроена площ 100 кв.м. на два етажа или общо 200 кв.м. РЗП в поземлен имот с идентификатор 37798.512.326 частна общинска собственост, находящ се в кв. 89, част от УПИ V, гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ № 8, източно от СУ „Св.св. Кирил и Методий“.
 4. 410-01-228/26.10.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 2 към Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с учредяване отстъпено право на строеж на незастроен терен с идентификатор 37798.512.185.1, УПИ III, кв. 187, с площ 19 кв.м., идеална част от поземлен имот с идентификатор 37798.512.185, целият с площ 264 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ж.к. 3, южно от бл. 83, отреден за отстъпено право на строеж, ниско застрояване, до 10 м. – гаражна клетка.
 5. 410-01-227/26.10.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 3 към Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общинско помещение № 3, находящо се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ № 17, в сграда с идентификатор 37798.512.68.4, ет. 1, с площ 17,5 кв.м. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти частна общинска собственост – помещения № 3 и № 19, находящи се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ №17, в сграда с идентификатор 37798.512.68.4, ет. 1 с обща площ 29,5 кв.м. за осъществяване на дейността на Служба по геодезия, картография и кадастър, обслужваща района на гр. Козлодуй.
 6. 410-01-236/28.10.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Поемане на дългосрочен дълг чрез сключване на договор за финансов лизинг.
 7. 410-01-235/28.10.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.
 8. 410-01-234/27.10.2020 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 645/26.10.2020 г., относно: Кандидатстване с проектно предложение „Обновяване на спортна зала „Христо Ботев“, гр. Козлодуй“ по НАРЕДБА № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти държавна и общинска собственост.
 9. 410-01-233/27.10.2020 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 645/26.10.2020 г., относно: Промяна в състава на Комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете, утвърден с решение № 95/27.02.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 10. 410-02-100/28.10.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Етичен кодекс за поведението на общинските съветници от Общински съвет, Козлодуй за мандат 2019-2023 г.
 11. Други.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

Дарина Тончева – гражданин уведоми, че не се е информирала за дневния ред за предстоящото заседание на Общинския съвет и попита как би могла да го прави. Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова отговори, че всеки гражданин може да се информира за заседанията и дневния ред на Общинския съвет от интернет страницата на общината, раздел „Общински съвет“ където са публикувани съобщенията. На въпроса на г-жа Тончева в какъв срок се публикува дневния ред, г-жа Тодорова отговори, че съобщението с дневния ред се обявява най-малко 5 дни преди  заседанието на съвета, съгласно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОСНКВОА).

Димитър Георгиев – гражданин уведоми за липсваща пътна маркировка в района на новоизграждащия се паркинг непосредствено до детска градина „Звънче“ в гр. Козлодуй. Станали са вече два инцидента и с цел обазопасяване, предложи движението на автомобили да се ограничи във времевия интервал от 08.00 до 20.00 часа, с изключение на автомобилите на собственици в жилищните блокове и товарни автомобили, участващи в ремонтните дейности. Също така предложи гражданите, неспазващи маркировката, да бъдат санкционирани. Кметът на общината уведоми, че администрацията е информирана за този проблем и се обсъждат варианти за разрешаването му. Г-н Георгиев ще получи писмен отговор за решението на общинска администрация.

Росен Попов – гражданин отправи питане чия собственост са поставените билбордове и заплаща ли се дължимия наем. На питането отговори Лилия Димитрова – представител на общинска администрация, която поясни, че за услугата са сключени договори и г-н Попов може да се запознае с тях по определения ред.

Общинският съветник Стефан Спасов отправи питане към кмета на общината кога ще се очертае осова линия по пътната мрежа в цялата община. Кметът на общината отговори, че ще се подаде искане до Агенция „Пътна инфраструктура“. Г-н Спасов ще получи писмен отговор на питането на следващото заседание на Общинския съвет.

Общинският съветник Милен Сибинов информира за разбито пътно платно в участъка от Мелницата по ул. „Добруджа“ и „Дондуков“ в гр. Козлодуй, което никога не е ремонтирано и създава предпоставка за пътни злополуки. Кметът на общината уведоми, че още до края на работния ден ще бъде изпратена работна група за оглед. Г-н Сибинов ще получи писмен отговор за последващите действия от страна на общината на следващото заседание на Общинския съвет.

Общинският съветник Валентин Паньовски отправи питане към кмета на общината кога ще бъде завършено асфалтирането на ул. „София“ и района на бл. 14 в ж.к. 3 юг. в гр. Козлодуй. Г-н Паньовски ще получи писмен отговор на следващото заседание на Общинския съвет.

 

            По т. 2 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда. Становищата на постоянните комисии са в подкрепа на внесеното предложение.

Иван Гризанов попита кои са други актове от по-висока степен на настоящия проект на Правилник, които налагат неговите изменения и допълнения. Председателят на Общинския съвет отговори, че това са Законът за местното самоуправление и местната администрация и Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Г-н Гризанов обяви неудовлетвореност от отговора.

Анатолий Абаров попита кой е законът с по-висока степен от Конституцията, който налага изменение и допълнение на ПОДОСНКВОА. Общинският съветник изрази отрицателно мнение за това, че в чл. 79, ал. 2 се добавя изречение второ, което разпорежда спиране, въпреки пояснението за наличие на обстоятелства по новия чл. 82а, на възможността на гражданите да присъстват в заседанията на Общинския съвет, в първата точка от дневния ред да правят изказвания и предложения, да отправят питания, да изразяват становища. Тук изказа благодарност на присъстващите граждани за изключителната инициатива, въпреки извънредната ситуация, да присъстват в заседанието на Общинския съвет. Според общинския съветник неприсъственото вземане на решения, предложено в проекта на правилника, е невъзможно да се осъществи, предвид това, че идентифицирането на съветниците и удостоверяването на вота им е необходимо да се случва само при наличие на квалифициран електронен подпис, а този начин не е изрично описан. Също така г-н Абаров посочи, че начинът на комуникация между съветниците в неприсъствено заседание чрез електронно писмо не дава възможност за дискусии и поставяне на въпроси. Внесеният проект на Правилника за изменение и допълнение на ПОДОСНКВОА е в противоречие с нормативни актове от по-висока степен. Предсадетелят на Общинския съвет Николинка Тодорова увери общинския съветник, че няма подобно противоречие, а въпросите могат да се задават и по друг начин.

На поставения от Милен Сибинов въпрос по какъв начин гражданите ще задават своите въпроси, г-жа Тодорова отговори, че въпросите могат да се приемат и в писмен вид.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28а, ал. 6, чл. 34, ал. 5, т. 3 и чл. 37 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 190

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. както следва:

 

ПРАВИЛНИК
за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.

 

 • 1. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  • Създава се нова т. 4:

„4. извършва дейности, които водят до нарушаване на забрана или ограничение по глава осма, раздел ІІ от ЗПКОНПИ;”

 • Досегашната т. 4 става т. 5.

 

 • 2. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

2.1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.”

2.2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1” се добавя „и ал. 2”.

2.3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 1” се добавя „и ал. 2”.

2.4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

2.5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „ал. 2” се добавя „и ал. 3”.

2.6. Създава се ал. 7:

„(7) За общинския съветник, включително за председателя на общинския съвет, не е налице конфликт на интереси при участие в подготовката, обсъждането и приемането на бюджета на общината и на възнаграждението на кметовете, на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.”

2.7. Досегашната ал. 6 става ал. 8.

 

 • 3. Създава се чл. 72а:

„Чл. 72а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на постоянната/временната комисия или председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните/временните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

            (2) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните/временните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на комисията или председателят на общинския съвет може да свика заседания от разстояние, на които да се  приемат становища, предложения и препоръки чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

            (3) За идентифициране участието и начина на гласуване при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

 1. При провеждане на заседания на постоянните/временните комисии чрез видеоконференция на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
 2. При провеждане на заседания на постоянните/временните комисии чрез неприсъствено гласуване, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на общинския съвет obsavetkozloduy@kozloduy.bg,  в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения и по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. Във формуляра общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на комисията с приетите неприсъствено становища, предложения и препоръки. Съставените протоколи за проведените заседания на комисиите се удостоверяват с подписа на председателите на постоянните/временните комисии и водилия протокола.

            (4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на становища, предложения и препоръки, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на общинския съвет.”

 

 • 4. В чл. 79, ал. 2 се създава изречение второ „Тази точка не се включва в дневния ред при обстоятелства по чл. 82а.”

 

 • 5. Създава се чл. 82а:

            „Чл. 82а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

            (2) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

            (3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

 1. При провеждане на заседания чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
 2. При провеждане на заседания чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на общинския съвет obsavetkozloduy@kozloduy.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения и по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. Във формуляра общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с приети неприсъствено решения.

            (4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на общинския съвет.

            (5) Решенията, приети на заседанията по ал. 1 и ал. 2, се обявяват публично.

 

 • 6. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

            6.1. В ал. 6 след думата „медиите” се добавя „могат да”, а след думата „комисии” се поставя точка и текстът до края се заличава.

            6.2. В ал. 7 накрая се добавя „с журналистическа карта”

 

 1. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 5; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

           

Иван Гризанов обясни своя отрицателен вот и изказа мнение за незаконосъобразността на начина на протичане на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии от разстояние, приет вече от Общинския съвет с настоящото решение, както и изрази съмнение за евентуални проблеми, свързани с техническата комуникация.

 

По т. 3 от дневния ред:

ПК по бюджет, финанси и общинска собственост представи становище в подкрепа на внесеното предложение, но направи предложение за прецизиране на текста по т. 2, изр. първо на проекторешението, като думите „на ново изграденият търговски обект“ да се изменят така: „за отстъпено право на строеж за изграждане на търговски обект“.

Даниела Цолова предложи да се прецизира текстът по т. 2, изр. второ на проекторешението.

Предложението на ПК се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

            Предложението на Даниела Цолова се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 6; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12.

            Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 191

 1. Допълва Приложение № 2 на Годишната програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отстъпено право на строеж на търговски обект от стоманобетонна конструкция със застроена площ от 100 кв. м. на два етажа или общо 200 кв. м. РЗП в поземлен имот с идентификатор 37798.512.326 – частна общинска собственост, находящ се в кв. 89, част от УПИ V - ул. „Стефан Караджа” № 8, източно от СУ „Кирил и Методий”, гр. Козлодуй.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 21 000,00 лв. (двадесет и една хиляди лева) без ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане на търговски обект в поземлен имот по т. 1 Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с начална цена – одобрената от Общински съвет, Козлодуй пазарна оценка.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 16 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов и Даниела Цолова.

            Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становище, в покрепа на венесното предложение, представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 192

 

 1. Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с незастроен терен с ид. 37798.512.185.1, УПИ III, кв. 187, с площ 19 кв.м., идеална част от поземлен имот с идентификатор 37798.512.185, целият с площ от 264 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, ж.к. 3, южно от бл. 83, отреден за отстъпено право на строеж, ниско застрояване /до 10 м./ - гаражна клетка.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 1 750,00 лв. (хиляда седемстотин и петдесет лева) без ДДС на имота по т. 1. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване на горецитирания имот с начална цена – одобрената от Общински съвет, Козлодуй пазарна оценка.
 4. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова,  Дучко Петров, Милен Сибинов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов и Йордан Димитров;

            „ПРОТИВ” – няма;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Становище, в подрепа на внесеното предложение, представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 193

 

 1. Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2020 г., за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общинско помещение, находящо се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ № 17, в сграда с идентификатор 37798.512.68.4, помещение № 3, ет. 1, с площ 17,5 кв.м.
 2. Предоставя за безвъзмездно ползване имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ № 17, в сграда с идентификатор 37798.512.68.4, ет. 1, помещения № 3 и № 19, с обща площ от 29,5 кв.м на Агенция по геодезия, картография и кадастър за срок от 6 /шест/ месеца за осъществяване на дейността на Служба по геодезия, картография и кадастър, обслужваща района на гр. Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия за сключване на договор с Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. Враца за безвъзмездно ползване на имоти – частна общинска собственост, считано от 01.09.2020 г. за срок от 6 /шест/ месеца, до подписване на Споразумение с АГКК и оправомощаване на лица по ЗКИР за предоставяне на услуги на потребители на община Козлодуй и финализирането на процедурата.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова,  Дучко Петров, Милен Сибинов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов и Йордан Димитров;

            „ПРОТИВ” – няма;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становище, в подкрепа на внесеното предложение, представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, но направи следното предложение за уточнение: В текста на проекторешението размерът на дълга 890 859,99 лв. (осемстотин и деветдесет хиляди осемстотин петдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки) да се закръгли на 890 860,00 лв. (осемстотин и деветдесет хиляди осемстотин и шестдесет лева) и да се отбележи, че това е стойност с ДДС. Да се уточни и впише състоянието (нови или втора употреба) на моторните превозни средства, изброени в т. I, Цел.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.

            Предложението се приема.

 

Становища представиха и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда. Становищата на постоянните комисии са в подкрепа на внесеното предложение.

Председателят на ПК по образование Мая Йонова подчерта, че в заседанието на комисията, при разглеждане на предложението с проекторешение, предмет на настоящата точка от дневния ред, не са се състояли никакви дебати, а това води до дълги такива по време на сесия.

В разискванията се включиха общински съветници, а на поставените въпроси отговориха представители на общинската администрация и ОП „КД“.

Юлиян Тошев изрази следното мнение: Средствата за закупуване на посочените машина и автомобили са предвидени в бюджета на общината за 2020 г., но не са оползотворени. Техническите характеристики на автомобилите, посочени в доклада, публикуван на интернет страницата на общината, са с твърде високи стандарти и високи технологични възможности и трябва да се прецизират. Общинският съветник е на мнение, че е необходимо да се изготви доклад за наличната техника на ОП „КД“ и в какво състояние е автопаркът на предприятието към момента, след което да се внесе предложение до Общинския съвет. Към мотивите на внесеното предложение с проекторешение не е посочен лихвеният процент на дълга. Проекторешението е в противоречие с изискванията на чл. 14 от Закона за общинския дълг, тъй като не са приложени внесените становища и предложения във времето за публично обсъждане. Г-н Тошев предложи настоящото предложение да се отложи за разглеждане в следващо заседание на Общинския съвет, след прецизиране на мотивите и проекторешението.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 6; „ПРОТИВ” – 13; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението не се приема.

 

            Анатолий Абаров обърна внимание на изказването на Мая Йонова и отговори, че в заседанията на постоянните комисии повечето от общинските съветници са неподготвени, не взимат отношение по внесените предложения, не изказват мнения, а единствено гласуват, което води до обезличаване на работата на всички комисии. По отношение на предложението за поемане на дългосрочен дълг от страна на общината, общинският съветник изрази следното мнение: В мотивите на предложението липсва обосновка за това дългът в полза на обществеността ли е, инвестиционно намерение ли е и дали е капиталов разход. В проекторешението липсват задължителните, посочени в Закона за общинския дълг, реквизити. Г-н Абаров поясни, че сумата за дълга е неизпълнен капиталов разход от бюджета на общината, съответно и съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг за капиталов разход общината може да поеме единствено краткосрочен, а не дългосрочен дълг. Общинският съветник уточни, че не оспорва необходимостта от закупуване на автомобили и техника, а процедурата, която ясно и точно е описана в законодателната рамка.

            Думата беше дадена на Поля Игнатова – главен юрисконсулт на община Козлодуй, която отговори на Юлиян Тошев и поясни, че всички внесени предложения и становища, постъпили във времето за публично обсъждане, са описани в протокола за публично обсъждане, но не са приложени към проекторешението, съответно предложението. Главният юрисконсулт поясни, че внесеното предложение напълно кореспондира с разпоредбите на Закона за общинския дълг, както и че е изготвено законосъобразно и целесъобразно.

Думата беше дадена на Марина Славчева – заместник-директор на ОП „КД“, която обясни, че за автомобилите в автопарка на предприятието е изготвен анализ и накратко запозна съветниците със състоянието им, от което стана ясно, че повечето от тях са амортизирани и нуждата да се подменят е голяма.

В подкрепа на изказалите се общински съветници Анатолий Абаров и Юлиян Тошев се присъедини Милен Сибинов, който изрази следното мнение: В заседанията на постоянните комисии се забелязва нежелание на част от общинските съветници за подробно запознаване с материалите, както и водене на дебати. Също така отбеляза, че ПК по законност, която задължително трябва да има становище по направеното предложение, не е заседавала. По отношение на предложението за поемане на дългосрочен дълг от страна на общината, общинският съветник изрази мнение, че след приемането на решението от Общинския съвет, същото ще бъде върнато или оспорено от областния управител пред Административния съд поради липсва на анализ, мотиви и задължителни реквизити, както и неразделната част от предложението, а именно постъпилите становища и предложения във времето за публичното обсъждане. Г-н Сибинов призова общинските съветници да проявят мисъл и независимост и да гласуват с „против“ проекта за решение.

Иван Гризанов също взе отношение по проекта за решение, като първо отбеляза, че в протокола от публичното обсъждане за намерение на общината за поемане на дългосрочен общински дълг има неточности, една от които е текст, който посочва, че в дебатите са се включили всички присъстващи. Г-н Гризанов съобщи, че не е участвал в дебатите. Общинският съветник изказа следното мнение: При приемане на бюджета на общината за 2020 г. стойностите на тези материални активи са заложени в капиталовия списък и следва да се разходват в рамките на бюджетната година. Срокът за погасяване на дълга е пет години, което ще доведе до задължения на управляващите в следващия мандат. На въпроса на общинския съветник дали ще има целеви трансфер на средствата положително отговори Лилия Димитрова – главен счетоводител на община Козлодуй. Г-н Гризанов изказа неубеденост за изпълнението на целта за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционния проект.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от ЗОД

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 194

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие община Козлодуй да поеме дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционен проект, при следните условия:
 • Максимален размер на дълга – 890 860,00 лв. (осемстотин и деветдесет хиляди осемстотин и шестдесет лева) с ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Цел – закупуване на два броя микробуси (нови), един брой специализирана многофункционална машина за снегопочистване и поддържане на пътища (употребявана), един брой машина за миене на улици (нова) и шест броя леки автомобили (нови) за обезпечаване на дейността на община Козлодуй;
 • Срок на погасяване на дълга – за срок до 60 (шестдесет) месеца, на месечни вноски, разделени както следва:

- първоначална (авансова) вноска, съгласно договора;

- до 60 (шестдесет) месечни вноски съгласно лизингов план на избрания изпълнител, съгласно договора;

- възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 • Други такси, разходи по обслужване на лизинга, застраховки и разноски:

- без такса за управление и за предсрочно погасяване;

- без неустойки по предсрочно погасяване;

 • Условия за погасяване – от собствени бюджетни средства, обща изравнителна субсидия и/или целеви трансфер за капиталови разходи;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да проведе процедура за избор на финансова или кредитна институция по приетия ред съгласно решение № 548/12.12.2018 г. на Общински съвет, Козлодуй, да подпише договор за финансов лизинг с избраната институция, както и да извършва всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 13 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Веселка Цветкова, Стефан Спасов и Йордан Димитров;

            „ПРОТИВ” – 5 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Милен Сибинов и Юлиян Тошев;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Дучко Петров.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото. Становищата на постоянните комисии са в подкрепа на внесеното предложение.

Председателят на ПК по образование Мая Йонова се обърна към Анатолий Абаров и отново подчерта, че в заседанието на комисията, при разглеждане на предложението с проекторешение, предмет на настоящата точка от дневния ред, не са се състояли никакви дебати, а е редно подобни дискусии да се провеждат именно там, а не в заседанията на Общинския съвет.

В отговор Анатолий Абаров обърна внимание на това, че трибуната в заседанията на Общинския съвет е именно за изказвания и становища и отново отбеляза, че повечето общински съветници не се запознават с материалите за предстоящата сесия и това е причина в заседанията на постоянните комисии да не се провеждат дебати и дискусии. Допускат се много грешки и се взимат грешни, нецелесъобразни и незаконосъобразни решения. По отношение на предложението с проекторешение общинският съветник изрази мнение, че процедурата за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвистиционни проекти в полза на местната общност, описана в проекторешението, е идентична с предмета на предходното прието решение, което е грешно и незаконосъобразно.

Юлиян Тошев изрази мнение, че видът на дълга, като дългосрочен и посоченият срок на погасяване е най-рисковият вариант. Разплащанията по посочените проекти може да се осъществят в рамките на една до три години с кредитна линия или овърдрафт с ниска лихва. Посоченият петгодишен срок за погасяване ще задължи следващите управляващи в разплащания по проектите. Проекторешението е в противоречие с изискванията на чл. 14 от Закона за общинския дълг, тъй като не са приложени внесените становища и предложения във времето за публично обсъждане.

Кметът на общината Маринела Николова поясни, че замисълът е точно поемане на кредитна линия с 1,5 % лихвен процент.

Милен Сибинов призова да се уточни видът на дълга като кредитна линия, а не дългосрочен и постави въпрос към кмета на общината предвидена ли е санкция. Кметът уточни, че до сега не е имало финансови корекции и увери, че такива няма да се допуснат. Общинският съветник направи предложение за промяна на вида на дълга, като се уточни, че това е кредитна линия.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 3; „ПРОТИВ” – 12; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

            Предложението не се приема.

 

Думата беше дадена и на Поля Игнатова – главен юрисконсулт на общината, която обясни, че условията по поемане на дълга са съобразени с разпоредбите на Закона за общинскя дълг. Сроковете за погасяване са конкретизирани. Причина за поемане на такъв дълг е честото забавяне на плащанията от страна на ДФ„Земеделие“. Дългът ще даде възможност на общината да разплаща няколко вида задължения в срок с изпълнителите по проектите, в противен случай ще дължи неустойки в немалък размер. Примерът за поемане на дългосрочен дълг със същата цел е почерпен от добрата практиката на други общини.

Светослав Спасов също се включи в дебатите в защита на предложението с проекторешение и цитира размерите на дължимите неустойки по договорите. Г-н Спасов призова общинските съветници да подкрепят проекторешението, предложено от кмета на общината.

Ангел Лалюв също взе отношение и подчерта, че дългът ще се поеме единствено и само за обезпечаване на разплащания по цитираните проекти. Г-н Лалюв също призова общинските съветници да подкрепят проекторешението.

Кметът на общината сподели с присъстващите незаконосъобразни действия от страна на предишно ръководство на общината, за които са сезирани компетентните органи, но до този момент, вече три години, няма отговор. Също така подчерта, че всяко свое действие консултира с Общинския съвет и е против създаването на кавито и да е пречки в работата и правомощията. Кметът на общината призова общинските съветници да гласуват положително и в подкрепа на готовността за обезпечаване на разходите по ивестиционни проекти и програми и недопускане на просрочени задължения на общината и санкции.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от ЗОД

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 195
 1. I. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие община Козлодуй да поеме дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти, при следните условия:
 2. Максимален размер на дълга – до 4 166 848 лв. (четири милиона сто шестдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и осем лева);
 3. Валута на дълга – български лева;
 4. Вид – дългосрочен дълг, поет с договор за банков заем;
 5. Цел на дълга – обезпечаване на разходите по проекти и програми и недопускане на просрочени задължения към доставчици;
 6. Срок на погасяване на дълга – до 5 /пет/ г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване и без такса за управление;
 7. Условия за погасяване – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договори № BG06RDNP001-7.001-0110-C01 от 14.05.2019 г., № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. и №06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г., от възстановено ДДС по проектите и/или от собствени бюджетни средства;
 8. Начин на обезпечаване:
 • Учредяване на залог върху вземанията на община Козлодуй, с изключение на авансовите плащания, по Договори № BG06RDNP001-7.001-0110-C01 от 14.05.2019 г., № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. и №06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 • Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Козлодуй, по която постъпват средствата по Договори № BG06RDNP001-7.001-0110-C01 от 14.05.2019 г., № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. и №06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г.;
 • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Козлодуй, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Козлодуй по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 1. Максимален лихвен процент – 1,5%, като окончателният лихвен процент ще бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител;
 2. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:

- без такса за управление и за предсрочно погасяване;

- без неустойки по предсрочно погасяване;

- в случай на просрочие на погасителната вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от максималния лихвен процент по т. 8, завишен с предложената от участниците надбавка.

 1. II. Възлага на кмета на община Козлодуй да проведе процедура за избор на финансова или кредитна институция по приетия ред съгласно решение № 548/12.12.2018 г. на Общински съвет, Козлодуй, да подпише договор за заем с избраната институция, както и да извършва всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 14 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Дучко Петров, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

            „ПРОТИВ” – 5 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Милен Сибинов и Юлиян Тошев;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост. Становищата на постоянните комисии са в подкрепа на внесеното предложение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с текущия прием на проекти по НАРЕДБА № 4 от 08.07.2019 г. на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 196
 
 1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение „Обновяване на спортна зала „Христо Ботев“, гр. Козлодуй“ в срок до 30.11.2020 г.
 2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение, община Козлодуй да осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 8 000,00 лв. (осем хиляди лева) с ДДС, от които 5 000,00 лв. (пет хиляди лева) за строителен надзор и 3 000,00 лв. (три хиляди лева) за авторски надзор. Сумата да бъде заложена в бюджета на община Козлодуй за 2021 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова,  Дучко Петров, Милен Сибинов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов и Йордан Димитров;

            „ПРОТИВ” – няма;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности. Становищата на постоянните комисии са в подкрепа на внесеното предложение.

           

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 197

 

 1. Утвърждава Комисия за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй:

                 Председател: Лилия Димитрова – предсавител на дирекция „Финансово-стопански дейности;

                 Заместник-председател: Гълъбин Младенов – представител на Общински съвет, Козлодуй;

                 Секретар: Златина Иванова – представител на дирекция „Административно и информационно обслежване“;

                 Членове: Лидия Петрова – представител на дирекция „Хуманитарни дейности“ и д-р Веселка Цветкова – представител на ПК по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет, Козлодуй.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

 

 

По т. 10 от дневния ред:

Становища представиха ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда. Становищата на постоянните комисии са в подкрепа на внесеното предложение.

Анатолий Абаров изказа мнение, че Етичният кодекс е нормативен административен акт и е задължително да бъде приет по реда на АПК и ЗНА. Кодексът визира норми и правила, отнасящи се до отношенията на общинските съветници с обществеността и е редно предварително да се публикува за публично обсъждане. Според общинския съветник е налице противоречие между чл. 42 от ПОДОСНКВОА и чл. 20, ал. 5 от проекта на Етичния кодекс, а именно – в ПОДОСНКВОА дисциплинарните мерки могат да се налагат от председателя на Общинския съвет, а в проекта на Етичния кодекс разпоредбата гласи, че същите се установяват от етичната комисия към Общински съвет и по нейно предложение дисциплинарните мерки се налагат с решение на Общинския съвет. Също така поясни, че процедурата при установено нарушение и наложена дисциплинарна мярка води до наличие на дисциплинарно производство.

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова поясни, че Етичният кодекс е вътрешен нормативен акт, разпоредбите на който се отнасят само до общинските съветници от Общински съвет, Козлодуй и не визират правила за поведение на други лица, което не създава необходимост от публично обсъждане. В Етичния кодекс са разписани етични, а не трудово-правни отношения. Председателят призова общинския съветник Анатолий Абаров да направи мотивирани предложения за изменение в текстовете на Етичния кодекс, които смята, че са в противоречие с ПОДОСНКВОА.

По предложение на Ангел Лалюв разискванията бяха прекратени.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 198

 

 1. Приема на Етичен кодекс за поведението на общинските съветници от Общински съвет, Козлодуй за мандат 2019-2023 г., неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй да публикува Етичния кодекс за поведението на общинските съветници от Общински съвет, Козлодуй за мандат 2019-2023 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

Председателят на Общинския съвет насрочи следващото заседание за 26.11.2020 г.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/                                         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА                              СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

Гл. експерт „ОД на ОбС”                                     НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА 

                                                                              Гл. експерт „ОД на ОбС”

 

Приложение към решение № 198

 
Етичен кодекс
за поведението на общинските съветници
от общински съвет, козлодуй за мандат 2019 – 2023 година
 
ПРЕАМБЮЛ
 
Общинският съвет на община Козлодуй, като съзнава своята отговорност пред гражданите на общината за отговорно, справедливо и прозрачно управление и воден от убеждението, че то е възможно само чрез спазването на етични стандарти на поведение и безупречен личен морал, приема този Етичен кодекс.
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Предмет

            Чл. 1. Настоящият Етичен кодекс има за цел да укрепи принципите и да систематизира и конкретизира правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от общинските съветници на Общински съвет, Козлодуй, с цел издигане на общественото доверие и авторитета на общинския съветник и Общинския съвет, като колективен орган на местното самоуправление.

Обхват на действие

            Чл. 2. (1) Етичният кодекс се прилага от общинските съветници при или по повод осъществяването на функциите им на представители и защитници на интересите на гражданите на община Козлодуй.

            (2) Настоящият Етичен кодекс влиза в сила след неговото приемане от Общинския съвет.

Глава втора
ПРИНЦИПИ

 

Чл. 3. В изпълнение на своята дейност общинският съветник се ръководи от общи принципи.

 

Законност

            Чл. 4. При осъществяване на своите функции, общинският съветник действа в съответствие с Конституцията, международните актове, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, както и в съответствие със законите на страната.

Защита на обществения интерес

Чл. 5. Общинският съветник е длъжен винаги да защитава интересите на общината по съвест и вътрешно убеждение.

 

Безпристрастност 

            Чл. 6. (1) Общинският съветник е длъжен да съблюдава безусловно принципа на равнопоставеност и не може да проявява специално отношение или да отдава предимство на което и да е физическо или юридическо лице.

            (2) Общинският съветник е длъжен, при изпълнение на функциите си, да избягва всякакви действия, повлияни от политически и партийни пристрастия. В поведението си той се ръководи от интересите на цялото общество, без оглед на политическите убеждения на гражданите.

Независимост

            Чл. 7. (1) Общинският съветник, при изпълнение на функциите си, се ръководи от своята съвест и убеждения и е длъжен да избягва всяка финансова или друга зависимост от физически или юридически лица, които могат да окажат влияние върху изпълнението на неговите задължения.

            (2) Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга облага за да осъществява дейността си.

 

Уважение към гражданите и институциите

Чл. 8. (1) Общинският съветник трябва да се отнася с уважение към гражданите и да защитава техните интереси без да проявява пристрастно или дискриминационно отношение, основано на пол, възраст, етническа принадлежност, социален произход, обществен статус, религиозни или политически убеждения и други.

(2) При изпълнение на своите правомощия общинският съветник е длъжен да зачита правомощията и прерогативите на всички институции, на избраните представители и на служителите в публичната администрация.

(3) Общинският съветник е длъжен да работи за запазване и повишаване на авторитета на институцията, която представлява, като изпълнява стриктно поетите ангажименти пред гражданите на общината в духа на законите и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  и в публичното си поведение се съобразява с чувството за приличие и добрите нрави в обществото.

Колегиалност

Чл. 9. (1) Общинският съветник няма право да уронва личното достойнство и доброто име на колегите си.

(2) Общинският съветник трябва да оказва съдействие на колегите си при изпълнение на функциите им.

Публичност

Чл. 10. (1) Общинският съветник е длъжен да поддържа връзка с избирателите си и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет.

(2) Общинският съветник следва да насърчава открития обмен на идеи и информация, при спазване на действащото законодателство.

(3) Общинският съветник е длъжен да не разкрива класифицирана информация, която съставлява държавна или служебна тайна по Закон за защита на квалифицираната информация или информация по чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

(4) Общинският съветник е длъжен да опазва личните данни и информация на гражданите, станали му известни при изпълнение на служебните му задължения.

 

Глава трета
ОТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

Чл. 11. (1) Общинският съветник е отговорен и се отчита пред гражданите на общината по време на своя мандат.

(2) Общинският съветник е длъжен да представя пред местната общност подробни основания за всяко взето решение, като конкретизира всички фактори, на които се основава то и най-вече приложимите в случая законови правила и процедури, както и по какъв начин решението е резултат на тези правила и процедури. В случаите, когато тази информация е конфиденциална, причините за конфиденциалност следва да бъдат обяснени.

(3) Общинският съветник е длъжен да бъде отзивчив на всяко запитване от обществеността по отношение на изпълнението на своите правомощия, както и за основанията на своите действия.

(4) Общинският съветник е длъжен да насърчава и подкрепя всички мерки, които осигуряват откритост на правомощията на местните власти при упражняването им и функционирането на Общинския съвет.

 

 Глава четвърта

ОТНОШЕНИЯ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл. 12.  (1) При изпълнение на своите правомощия общинският съветник е длъжен да демонстрира уважение към ролята на изпълнителните органи в местната администрация без предубеждения по отношение на легитимното упражняване на техните йерархични правомощия.

(2) Общинският съветник не може да иска или да изисква от общинските служители да предприемат или да пропускат вземането на мерки, даващи им пряка или косвена лична полза или даващи предимство на лица или групи лица с цел получаване на пряка или косвена лична изгода за това.

(3) При изпълнение на своите правомощия общинският съветник трябва максимално да насърчава общинските служители, както и да издига авторитета и ролята им в местната администрация.

Глава пета
ОТНОШЕНИЯ С МЕДИИТЕ

 

         Чл. 13. (1) Общинският съветник е длъжен да бъде отзивчив и да отговаря открито и изчерпателно на всички запитвания от медиите във връзка с изпълнението на своите правомощия.

         (2) Общинският съветник не трябва да предоставя конфиденциална информация или информация, засягаща личния живот на трети лица, станала му известна при и по повод упражняване на правомощията му като съветник.

         (3) Общинският съветник трябва да насърчава и подкрепя всички мерки, подобряващи медийното отразяване на изпълнението на своите правомощия.

 

Глава шеста
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ЗАСЕДАНИЕ

 

            Чл. 14. Общинският съветник е длъжен да заеме мястото си в заседателната зала до определения начален час на заседанието.

            Чл. 15. Общинският съветник няма право да прекъсва изказващия се оратор, да взема думата без да му е дадена от председателя, да отправя лични нападки и оскърбителни думи или заплахи, да разгласява данни отнасящи се до личния живот и увреждащи доброто име на гражданите, да има непристойно поведение и да нарушава тишината и реда в залата.

            Чл. 16. Председателят може да отстрани от заседание до следващо гласуване общински съветник, който:

 1. възразява по груб начин срещу наложеното му наказание и въпреки това продължава да нарушава реда;
 2. призовава към насилие;
 3. оскърбява общински съветник или Общинския съвет.

Чл. 17. Общинският съветник няма право съзнателно и преднамерено да подтиква или принуждава когото и да е било към нарушаване на настоящия Етичен кодекс.

 

Глава седма
СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ

 

         Чл. 18. (1) Общинският съветник се задължава стриктно да спазва всички предвидени в действащото законодателство мерки, изискващи публично огласяване и мониторинг на своите преки или косвени лични интереси и други мандати, функции или длъжности или промени на имуществото.

         (2) В случай на неспазване на законовите изисквания по този въпрос, той следва да предостави такава информация при поискване.

         Чл. 19. Спазване на вътрешни и външни правила за контрол.

         (1) При изпълнение на своите правомощия, общинският съветник е длъжен да не възпрепятства прилагането на всякакви контролни мерки, предприети от съответните упълномощени държавни органи.

         (2) Той трябва стриктно и незабавно да спазва решенията и препоръките на тези органи.

         Чл. 20. Правомощия на Постоянната комисията по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество:

         (1) Контролът за спазване на нормите от настоящия Етичен кодекс се осъществява от Постоянната комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество.

         (2) Постоянната комисия проучва всички оплаквания и извършва проверка на сигнали за нарушения на този Етичен кодекс, подадени в писмена форма и подписани от жалбоподателя, в срок не по-късно от 14 дни след тяхното постъпване.

         (3) В случаите, когато постоянната комисия стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са неоснователни веднага прекратява проверката, като изготвя мотивирано писмено заключение до жалбоподателя и до общинския съветник, срещу когото е била насочена жалбата.

         (4) Ако постоянната комисия констатира нарушения, подготвя становище, което представя на председателя на Общинския съвет, като преди това предоставя възможност на общинския съветник да отговори на обвиненията и да се защити.

         (5) В случаите, когато постоянната комисия установи, че е налице нарушение на Етичния кодекс от страна на общинския съветник, предлага на Общинския съвет да наложи на извършителя следните дисциплинарни мерки:

 1. забележка;
 2. порицание.

         (6) Решението за налагане на дисциплинарна мярка се взема от Общинския съвет след предоставянето на убедителни доказателства, че е налице нарушение на настоящия Етичен кодекс с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

         (7) Ако постоянната комисия прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните правомощия или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага на Общинския съвет да изпрати всички материали до компетентния орган.

 

Заключителна разпоредба

            Настоящият Етичен кодекс е приет с решение № 198 по протокол № 15 от 10.11.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй.

 


09.10.2020

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
№ 14
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 08 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 08.10.2020 г. от 09:30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Светослав Спасов, Веселка Цветкова и Анатолий Абаров.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан, представители на общинската администрация и медии.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

           

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-211/23.09.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласие за приемане в управление на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца” на новоизградените активи и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ООД, гр. Враца. /Обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хаджи Димитър” - ІV клас, съоръжения и принадлежности към тях”, находящ се от ул. „Ломска”, ул. „Освободител” до „Обходен път”, гр. Козлодуй – три етапа/
 3. 410-01-212/23.09.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласие за преминаване в управлението на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца” на новоизградените активи и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ООД, гр. Враца. /Обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Хърлец” – първи етап/
 4. 410-01-215/24.09.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на приходната част на бюджета на община Козлодуй за 2020 г. Приложение № 1, на разходната част Приложение № 2 и в частта капиталови разходи Приложение № 3.
 5. 410-02-90/28.09.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Правилник за изменение и/или допълнение на Правилника за  организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 6. 410-01-214/24.09.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй.
 7. 410-01-206/15.09.2020 г. – Доклад от Светослав Спасов – общински съветник и председател на ПК по законност, законосъобразност на актовете на Общински съвет и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението към Общински съвет, Козлодуй относно: Извършена проверка на документите и изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй от Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на Общински съвет и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на Общински съвет, Козлодуй, избрана с решение № 135 по протокол № 9/29.04.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 8. 410-01-213/24.09.2020 г. – Предложение от Веселка Цветкова – общински съветник и председател на комисията за установяване състоянието на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – Козлодуй” ЕООД за периода 01.01.2018 г. – 27.05.2020 г. относно: Извършена проверка и направени констатации от комисията за установяване състоянието на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – Козлодуй” ЕООД за периода 01.01.2018 г. – 27.05.2020 г.  
 9. 410-01-217/28.09.2020 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 596/24.09.2020 г. относно: Дейността като анестезиолог-реаниматор на д-р Дилян Петров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – Козлодуй” ЕООД.
 10. 410-01-216/28.09.2020 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 596/24.09.2020 г. относно: Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев” АД, гр. Враца, насрочено за 16.10.2020 г. от 10.30 ч.
 11. Други.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:           

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

По т. 2 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 198о от ЗВ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 181

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца, следния обект: “Реконструкция и рехабилитация на ул. ”Хаджи Димитър”, ІV клас, съоръжения и принадлежности към тях”, находящ се от ул. „Ломска”, ул. „Освободител”, до Обходен път, гр. Козлодуй с етапно изпълнение:

            І етап: От кръстовището на ул. „Освободител” до ул. „Александър Стамболийски” /бордюри и асфалтиране/, част пътна от кръстовището на ул. „Освободител” до ул. „Александър Стамболийски” /бордюри/, ел. част от кръстовището на ул. „Освободител” до Обходен път.

            ІІ етап: От кръстовището на ул. „Освободител” до ул. „Александър Стамболийски” /тротоари/, канализация от ул. „Александър Стамболийски” до Обходен път, част пътна от кръстовището на ул. „Освободител” до ул. „Александър Стамболийски” /тротоари/. Изградена 325,72 м канализация.

            ІІІ етап: От ул. „Александър Стамболийски” до Обходен път /бордюри, тротоари и асфалтиране/, част пътна от ул. „Александър Стамболийски” до Обходен път /бордюри, тротоари и асфалтиране/.

 1. Възлага на кмета на общината да изпрати всички документи – копие от разрешение за ползване, протокол образец 16, строителни книжа и други необходими документи свързани с изграждането и собствеността на новоизградените ВиК системи и съоръжения.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 17 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 198о от ЗВ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 182
 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца, следния обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Хърлец, община Козлодуй”, Първи етап: Водопроводна мрежа с обща дължина L=18 848.41 м, включваща:
 • Гл.клон I - L=1 184.38 м; DN250 и DN315 PEHD
 • Гл.клон II - L=1 877.26 м; DN160 и DN200 PEHD
 • Гл.клон III - L=857.94 м; DN160 PEHD
 • Гл.клон IV - L=337.98 м; DN160 PEHD
 • Гл.клон V - L=172.75 м; DN160 PEHD
 • Второстепенна мрежа - L=14 418.10 м; DN90 PEHD

Спецификация на инвестиционните компоненти по улици и диаметър:

ул. „Калето“ - Клон 41, Клон 39 с DN90 PEHD, обща дължина L=198.5м; ул. „В. Воденичарски“ - Клон 41, Клон 31, Клон 33, Клон 6, Клон 35 с DN90 PEHD, Гл.клон II с DN200 PEHD, обща дължина L=952.62м; ул. „Кирил и Методий“ – Клон 39, Клон 40, Клон 38 с DN90 PEHD, Гл. клон II с DN160 PEHD, обща дължина L=1220.93м; ул. „Оборище“ – Клон 42, Клон  41, Клон 43 с DN90 PEHD, обща дължина L=575.8 м; ул. „Кольо Фичето“ - Клон 42а, Клон 47 с DN90 PEHD, Гл. клон II с DN200 PEHD, обща дължина L=656.33 м; ул. „Петко Войвода“ – Клон 34, Клон 37, Клон 38 с DN90 PEHD, обща дължина L=589.8 м; ул. „Г. Раковски“ Клон 35, Клон 34, Клон 50 с DN90 PEHD, Гл. клон II с DN200 PEHD, обща дължина L=892.08м; ул. Т. Каблешков  - Клон 32, Клон 34 с DN90 PEHD, обща дължина L =560.42м; ул. “Августа” - Клон 45 с DN90 PEHD, Гл. клон II с DN160 PEHD, обща дължина L= 368.17 м; ул. „Мусала“ - Клон 47а, Клон 54 с DN90 PEHD, обща дължина L=179.83 м; ул. „Витоша“ - Гл. клон II с DN200 PEHD, обща дължина L=403 м; ул. „9-ти Септември“ – Клон 30, Клон 55, Клон 51, Клон 56 с DN90 PEHD, обща дължина L=1190.57 м; ул. „Неофит Рилски“ – Клон 57, Клон 31 с DN90 PEHD, обща дължина L=514.74 м; ул. „Л. Каравелов“ - Клон 58 с DN90 PEHD, обща дължина L=305.48 м; ул. „Антим I“ - Клон 59; Клон 61а с DN90 PEHD, обща дължина L=270.25 м; ул. „Хр. Ботев“ - Гл. клон V с DN160 PEHD, Клон 61 с DN90 PEHD, обща дължина L=475.48 м; ул. „М. Палаузов“ - Клон 62 с DN90 PEHD, обща дължина L=180.67 м; ул. „Цар Самуил“ – Клон 7, Клон 4, Клон 5 с DN90 PEHD, обща дължина L=889.73 м; ул. „Янтра“ - Клон 9 с DN90 PEHD, обща дължина L=92.27 м; ул. „Трапезица“ - Клон 9, Клон 26, Клон 27, Клон 78, Клон 79 с DN90 PEHD, обща дължина L=  1201.64 м; ул. „Юрий Гагарин“ - Гл. клон III с DN160 PEHD, Гл. клон I с DN250 PEHD, обща дължина L= 868.92 м; ул. „Н. Вапцаров“ - Клон 12, Клон 21а с DN90 PEHD, обща дължина L=979.42 м; ул. „В. Пеева“ - Клон 67, Клон 68 с DN90 PEHD, обща дължина L=  287.86 м; ул. „Цар Освободител“ – Клон 15, Клон 20 с DN90 PEHD, обща дължина L=  937.86 м; ул. „Хан Аспарух“ - Клон 15 с DN90 PEHD, обща дължина L=347 м; ул. „Червена роза“ - Клон 15 с DN90 PEHD, обща дължина L=180.34 м; ул. „Мизия“ - Клон 15а с DN90 PEHD, обща дължина L=263.18 м; ул. „Дафинка Чергарска“ – Клон 22, Клон 23, Клон 25 с DN90 PEHD, обща дължина L=312.79 м; ул. „Искър“ – Клон 5, Клон 1, Клон 10 с DN90 PEHD, Гл. клон I с DN250 PEHD, обща дължина L=898.81 м; ул. „Добруджа“- Клон 21 с DN90 PEHD, Гл.клон I с DN315 PEHD, обща дължина L=229.53 м; ул. „Одрин“ - Гл. клон I с DN315 PEHD, обща дължина L=487.9 м; ул. „Марица“- Клон 20а с DN90 PEHD, обща дължина L=53.94 м; ул. „Шипка“ – Клон 74, Клон 73, Клон 28, Клон 13 с DN90 PEHD, обща дължина L=320.01 м; ул. „П. Хитов“ - Клон 7 Клон 29 Клон 14 с DN90 PEHD, обща дължина L=334.16м; ул. „П. Хилендарски“ – Клон 65, Клон 66 с DN90 PEHD, Гл. клон IV с DN160 PEHD, обща дължина L=497.17 м; ул. „В. Левски“ - Клон 67 с DN90 PEHD, обща дължина L=131.21 м.

 1. Възлага на кмета на общината да изпрати всички документи – копие от разрешение за ползване, протокол образец 16, строителни книжа и други необходими документи свързани с изграждането и собствеността на новоизградените ВиК системи и съоръжения.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Юлиян Тошев и Милен Сибинов изразиха несъгласие с т. 5 и 6 от проекта за решение, предложени като допълнения в поименния списък на бюджета на община Козлодуй за 2020 г. Приложение № 3. Според общинските съветници посочените два обекта не са приоритетни. На поставените от Милин Сибинов въпроси отговори кметът Маринела Николова. Милен Сибинов аргументира и обяви, че ще изрази отрицателен вот върху цялото проекторешение.

Юлиян Тошев предложи всяка точка от т. 1 до т. 10 от проекторешението да се гласува отделно.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 7; „ПРОТИВ” – 10; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 183

 

               І. Дава съгласие за промяна на бюджета на община Козлодуй за 2020 г. – приходна част Приложение № 1, разходна част Приложение № 2 и в частта капиталови разходи Приложение № 3, както следва:

 1. Увеличава приходната част на бюджета в параграф 31-18 Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА с 140 600,00 лв.
 2. Добавя в Раздел І на Поименен списък точка 17 „Възстановяване покрива на Детска млечна кухня”, в дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ, параграф 51-00 се увеличава с 87 166,00 лв. за капиталови разходи.
 3. Добавя в Раздел І на Поименен списък точка 18 „Ремонт на заграденото игрище”, в дейност 714 Спортни бази и спорт за всички, параграф 51-00 се увеличава с 11 000,00 лв. за капиталови разходи.
 4. Добавя в Раздел ІII на Поименен списък точка 31 „Указателни табели на стълбове с 5 стрелки”, в дейност 619 Други дейности по жилищно строителство и благоустройство, параграф 52-03 се увеличава с 11 570,00 лв. за капиталови разходи.
 5. Добавя в Раздел ІII на Поименен списък точка 32 „Указателни табели на стълбове с 4 стрелки”, в дейност 619 Други дейности по жилищно строителство и благоустройство, параграф 52-03 се увеличава с 3535,00 лв. за капиталови разходи.
 6. Добавя в Раздел ІII на Поименен списък точка 33 „Рекламно пано”, в дейност 619 Други дейности по жилищно строителство и благоустройство, параграф 52-03 се увеличава с 20 100,00 лв. за капиталови разходи.
 7. Добавя в Раздел ІII на Поименен списък точка 34 „Автобусна спирка”, в дейност 619 Други дейности по жилищно строителство и благоустройство, параграф 52-03 се увеличава с 13 480,00 лв. за капиталови разходи.
 8. Добавя в Раздел ІII на Поименен списък точка 35 „Новогодишна украса”, в дейност 759 Други дейности по културата, параграф 52-03 се увеличава с 12 000,00 лв. за капиталови разходи.
 9. Променя в Раздел І на Поименен списък точка 16 „Възстановяване на покрива ДГ „Първи юни ” с. Бутан ”, в дейност 311 Детски градини, параграф 51-00 се променя от 70 000 лв. собствени средства на 53 434,00 лв. от Републиканския бюджет и 6242,00 лв. от собствени средства за капиталови разходи.
 10. Намалява приложение № 2: Дейност 759 Други дейности по културата в параграф 10-20 със сумата от 7927,00  лв.

              ІІ.  Възлага  на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 12 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Дучко Петров, Стефан Спасов и Йордан Димитров;

„ПРОТИВ” – 4 – Иван Гризанов, Даниела Цолова, Милен Сибинов и Юлиян Тошев;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Симеон Симеонов и Биляна Стояновска.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Становище представи Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 28а, чл. 34, ал. 5, т. 3, ал. 6 и чл. 37 от ЗМСМА

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 184

 

І. Създава временна комисия към Общински съвет, Козлодуй в състав:

1. Председател: Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй
2. Членове:

2.1. Ангел Лалюв -  заместник-председател на Общински съвет, Козлодуй;

2.2. Симеон Симеонов - заместник-председател на Общински съвет, Козлодуй;

2.3. Светослав Спасов – председател, Дучко Петров – заместник – председател и Анатолий Абаров, Иван Гризанов и Драгомир Маринов – членове на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

ІІ. Комисията по т. І, в срок до 16.10.2020 г., да внесе доклад с мотиви за приемане на Правилник за изменение и/или допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация, в съответствие с разпоредбите на ЗМСМА и в изпълнение на Закона за нормативните актове.

ІІІ. Възлага на комисията изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становище представи Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Юлиян Тошев изрази мнение, в което уточни, че направеното предложение води до вменяване право на Общинското предприятие за стопанисване на общински терени за ползване на платени паркинги, което е незаконосъобразно, както и това, че не са посочени цени за ползване на паркинги. Според общинския съветник тази процедура трябва да е описана в наредба на Общинския съвет, предметът на която задължително да се предложи за обществено обсъждане.

Иван Гризанов също изрази мнение, в което посочи, че няма да подкрепи предложението за преименуване на звено „Инспекторат” в сектор „Паркинги и градска мобилност” и новите длъжности в него, както и че секторът в случая не се създава с възпитателна, а с наказателна цел. Според общинския съветник е необходимо разработване на наредба с условия и ред за дейностите на този сектор.

В свое изказване Милен Сибинов обяви, че се присъединява към мненията на Юлиян Тошев и Иван Гризанов. Според г-н Сибинов няма нужда от платени паркинги, предвид това, че общината не е голяма и е нецелесъобразно превръщането на общински терени в платени паркинги. Също така отбеляза, че общественото обсъждане е задължително, както и изработването на наредба или правилник за тази дейност.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 5, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 185

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“, гр. Козлодуй, както следва:

„ПРАВИЛНИК

за  изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“, гр. Козлодуй /Приет с реш.  № 551 по прот. № 58 от 12.12.2018 г.; доп. с реш. № 689 по прот. № 68 от 12.09.2019 г, изм. и доп. с  реш. № 56 по прот. 4/30.12.2019 г./

§1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

В т. 6 думите „Контрол по спазването и изпълнението на наредбите приети от Общински съвет, Козлодуй” се заменят със „Стопанисване на терени за платен паркинг – общинска собственост“.

§2. В Приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Звено „Инспекторат“ се преименува в сектор „Паркинги и градска мобилност”; Длъжността „главен инспектор“ в досегашно звено „Инспекторат“ се заличава, длъжността „Старши инспектор“ в досегашно звено „Инспекторат“ се заличава.
 2. В сектор „Паркинги и градска мобилност“ се създават следните длъжности:

- длъжност „Контрольор-инкасатор”;

- длъжност„Инкасатор“.

§3. Създава се длъжност „Финансов контрольор“.
 1. Утвърждава промяна в организационно-управленска структура на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за 2020 г., съгласно Приложение №1, считано от влизане в сила на настоящото решение. Утвърдените щатни бройки не се променят.”
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията в Правилника.
 3. Възлага на кмета и на директора на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама” изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 9; „ПРОТИВ” – 7; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението не се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от ЗСВ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 186

 

1. Общински съвет, Козлодуй определя следните кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Козлодуй:
 1. Даниела Илиева Борисова.
 2. Венера Димитрова Богоева;
 3. Иванка Кирилова Петрова;
 4. Борислав Димитров Андреев;
 5. Благородка Динкова Русолова;
 6. Анета Маринова Калева;
 7. Румяна Цветкова Иванова.
2. Предлага определените кандидати за съдебни заседатели за избиране от общото събрание на съдиите на Окръжен съд - Враца.
3. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй да изпрати списъка на кандидатите за съдебни заседатели, пълния комплект на подадените от тях документи, заедно с копие от решението си на председателя на Окръжен съд – Враца в срока по чл. 68в, ал. 3 от ЗСВ.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Даниела Цолова взе отношение по внесеното предложение за установяване състоянието на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – Козлодуй” ЕООД и изказа мнение за приоритетно разходване на бюджетните средства, а именно – средствата, предвидени за указателни табели и рекламно пано да се пренасочат за финансиране на неотложни дейности, свързани с функционирането на МБАЛ „Св. Иван Рилски”.

Милен Сибинов също взе отношение по внесеното предложение и аргументира защо ще гласува „против” представения констативен протокол от комисията за установяване състоянието на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – Козлодуй” ЕООД. Според общинския съветник комисията е едностранна – единствено с представители от общинската администрация, липсват външни лица; не е отразено действителното състояние на лечебното заведение; няма констатирани нарушение на работата на Адвокатското сдружение за предоставяне на правна помощ, с което „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – Козлодуй” ЕООД има сключен договор, въпреки това, комисията препоръчва на управителя да сключи нов договор за правна помощ. Г-н Сибинов предложи докладът на комисията да се отложи за обсъждане на следващо заседание на Общинския съвет в присъствието на председателя на комисията д-р Веселка Цветкова или да не се подкрепи.

Председателят Николинка Тодорова призова общинските съветници да изразят уважение към обемната работа на комисията и да подкрепят доклада.

Предложението на Милен Сибинов се подложи на гласуване.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 2; „ПРОТИВ” – 12; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на решение № 148 по протокол № 11/25.06.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 187

 

 1. Приема за сведение Констативен протокол за извършена проверка за установяване състоянието на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – Козлодуй” ЕООД за периода 01.01.2018 – 27.05.2020 г.
 2. Не е създадена необходимост за изготвяне на становище и уведомяване и проверка от Изпълнителна агенция „Медицински надзор”.
 3. Възлага на председателя на комисията да предостави Констативния протокол на управителя на лечебното заведение и на кмета на общината за последващи действия.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Комисиите направиха предложение за изменение в т. 1, изречение трето на проекторешението, а именно: думите „в размер на 1400 лева” да се заменят с „в размер до 1400 лв.”.

Биляна Стояновска изрази свое становище по проекта за решение, в което уточни, че за упражняване на лекарската професия по придобитата специалност „Анестезиология и реанимация” от управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – Козлодуй” ЕООД не е необходимо изрично решение на Общинския съвет за сключване на граждански договор. В сключения договор за управление, като право на управителя, е посочена точно тази клауза и това е достатъчно да се изпълняват дейности по придобитата квалификация „Анестезиология и реанимация”. За допълнително обезпечаване на работата на управителя на лечебното заведение е възможно сключване на анекс към договора за управление. Д-р Стояновска направи предложение проектът за решение да се отложи за обсъждане на следващо заседание на Общинския съвет, като се преразгледа, уточни и формулира законо- и целесъобразно.

Иван Гризанов направи изказване, в което посочи, че в заседанията на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението е гласувал „за” сключването на граждански договор и размер на възнаграждение на управителя на лечебното заведение, но след убедителните аргументи, изложени от д-р Стояновска, ще подкрепи нейното предложение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1 т. 2 от ПОДОСНКВОА и по предложение на Биляна Стояновска – общински съветник

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 188

 

 1. Отлага за следващото заседание на Общинския съвет разглеждане на дейността като анестезиолог-реаниматор на д-р Дилян Петров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – Козлодуй” ЕООД – предмет на предложение с вх. № 410-01-217/28.09.2020 г. от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 596/24.09.2020 г.
 2. Възлага на кмета на общината законосъобразно и целесъобразно формулиране допускането на обезпечаване работата и дейността като анестезиолог-реаниматор на д-р Дилян Петров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – Козлодуй” ЕООД и внасяне в Общинския съвет на проект за решение.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 10; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по здравеопазване и социални дейности и Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 221 от ТЗ и чл. 12, ал. 1 от Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговски дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия и по повод покана за извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ АД, гр. Враца, насрочено за 16.10.2020 г. от 10:30 часа

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 189

 

 1. Общински съвет, Козлодуй определя Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй да представлява община Козлодуй в качеството и на акционер в извънредното заседание на общо събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ АД, гр. Враца, което ще се проведе на 16.10.2020 г. (петък) от 10:30 часа в седалището и адрес на управление на дружеството: гр. Враца, бул. „Втори Юни“ № 66 в административната сграда на лечебното заведение (заседателна зала ет. 3).
 2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството на представител на община Козлодуй в извънредното заседание на общо събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ АД, гр. Враца по т. 1 от дневния ред, да вземе участие при „Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца да сключи договор за предоставяне на кредит на лечебното заведение“, като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 3. При невъзможност на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Георги Киров Кирков – зам. – кмет на община Козлодуй със същите правомощия.
 4. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ АД, гр. Враца, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно 18 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

Председателят на Общинския съвет обяви датите за провеждане на следващите две заседания на Общинския съвет – 10.11. и 26.11.2020 г.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

 


04.09.2020

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
13  
 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 02  СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ
 

            Днес, 02.09.2020 г. от 17:30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 15 (петнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Гълъбин Младенов, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев и Биляна Стояновска.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – зам.- кмет на община Козлодуй, Георги Кирков – зам.-кмет на община Козлодуй, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан, представители на общинска администрация и медии.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

            Председателят на Общинския съвет предложи включване на нова точка 14 в дневния ред, а именно: 410-01-199/25.08.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат” по Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”.

 

            На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 164
 
 1. Включва нова точка 14 в дневния ред, както следва:

            „14. 410-01-199/25.08.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат” по Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”.

 1. Досегашната точка 14 става точка 15.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-195/21.08.2020 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на Отчет за годишното изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.
 3. 410-01-196/21.08.2020 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
 4. 410-01-188/19.08.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
 5. 410-02-76/14.08.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 05.11.2019 – 30.06.2020 г.
 6. 410-01-189/19.08.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
 7. 410-02-77/20.08.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Допълнение на решение № 157 по протокол № 12 от заседание на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 30.07.2020 г., прието с поименно гласуване.
 8. 410-01-198/21.08.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 г. и включване на ДГ „Първи юни”, с. Бутан и СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан, община Козлодуй, област Враца и включване в Списъка на средищните детски градини и училища в страната.
 9. 410-01-197/08.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец и НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй за учебната 2020/2021 г.
 10. 410-01-192/20.08.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълване на Приложение № 1 на Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот с идентификатор 37798.25.9 местност „Мерите”, с площ 160 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване: нива в землището на гр. Козлодуй.
 11. 410-01-191/20.08.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълване на Приложение № 2 на Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отстъпено право на строеж към заведение за бързо хранене за обект: лятна-зимна градина, находящо се в поземлен имот с идентификатор 37798.501.364 – частна общинска собственост, кв. 127, УПИ ІV, гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” №187.
 12. 410-01-190/20.08.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (ВПКПИПФТ) и приложенията към тях.
 13. 410-01-194/21.08.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точки от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца (Асоциация по ВиК), насрочено за 30.09.2020 г. от 11,00 ч.
 14. 410-01-199/25.08.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат” по Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”.
 15. Други.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:          

            „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

 

            По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

            По т. 2 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по етика, молби жалби и връзки с гражданското общество.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 44 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 3 от ЗОД и чл. 140, ал. 5 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 165

 

 1. I. Приема Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2019 г., като:
 2. УТВЪРЖДАВА окончателния (уточнения) годишен план на бюджета за 2019 г., както следва:

1.1. По прихода – 31 186 077 лв. (Приложение № 1).

1.2. По разхода  – 31 186 077 лв. (Приложения № 2 и № 3).

 1. УТВЪРЖДАВА окончателният (уточненият) годишен план на капиталовите разходи за 2019 г. в размер на 17 417 525 лв. (Приложение № 4).
 2. ПРИЕМА Отчета на община Козлодуй за 2019 г. по агрегирани показатели, (Приложение № 5), както следва:

            3.1. По прихода в размер на 27 793 437 лв. (Приложение № 1).

            3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности – 14 333 381  лв.                                    

            3.1.2. Приходи за местни дейности – 13 460 056 лв.                                                                    

            3.2. По разхода в размер на 26 585 526 лв. (Приложения № 2 и № 3).

            3.2.1. Делегирани от държавата дейности – 13 275 473  лв.                                                        

            3.2.2. Местни дейности  и дофинансиране – 13 310 053 лв.

 1. ПРИЕМА Отчет за капиталови разходи за 2019 г. в размер на 2 886 580 лв. по приходоизточници (Приложение № 4).
 2. УТВЪРЖДАВА бюджетите на второстепенните разпоредители, в т.ч. прилагащите системата на делегираните бюджети във функция „Образование” (Приложение № 6).
 3. ПРИЕМА Отчет за 2019 г. на средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към „Националния фонд” и на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие" (Приложение № 7, 7а, 7б).
 4. ПРИЕМА Отчет за състоянието на общинския дълг през 2019 г. (Приложение № 8).
 5. ПРИЕМА за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2019 г. (Приложение № 9).
 6. ПРИЕМА за сведение Одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметна палата за заверката на Годишния финансов отчет на община Козлодуй за 2019 г. (Приложение № 10).
 7. II. Възлага на кмета на общината да публикува Годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2019 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували поименно 15 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 14 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Иван Гризанов.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по етика, молби жалби и връзки с гражданското общество.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 166

 

 1. Приема Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. както следва:

1.1. Отчет табличен вид на приходите за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй.

1.2. Отчет табличен вид на разходите за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй.

1.3. Отчет табличен вид на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА, ДНА и ремонт на община Козлодуй.

1.4. Отчет табличен за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на община Козлодуй.

 1. На основание чл. 140 ал. 6 от ЗПФ възлага на кмета на община Козлодуй да публикува Отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували поименно 15 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 13 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Дучко Петров, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

            „ПРОТИВ” – 1 – Иван Гризанов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Милен Сибинов.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по етика, молби жалби и връзки с гражданското общество.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 140 от ПОДОСНКВОА и в изпълнение на Работната програма за дейността на Общински съвет, Козлодуй за 2020 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 167

 

 1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по етика, молби жалби и връзки с гражданското общество.

В изказване Иван Гризанов изрази недоволство от неспазването на срока, посочен в чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, който касае предоставянето на материалите за заседания на постоянните комисии, което е причина за недостатъчно време за запознаването с тях, както и за провеждането на по-обстойни дебати. Също така отбеляза, че не е налична информация за проведени събрания и срещи на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България на интернет страницата на общината.

Отношение по направеното изказване взе председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова, която се съгласи с недостатъчното време за запознаване на членовете на постоянните комисии с материалите и документите, резолирани за тях. Също така поясни, че като член на НАПОС-РБ не е участвала в събрания и срещи от началото на мандата.

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 128 от ПОДОСНКВОА и в изпълнение на Работната програма за дейността на Общински съвет, Козлодуй за периода декември 2019 – декември 2020 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 168

 

 1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 05.11.2019 – 30.06.2020 г.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 05.11.2019 – 30.06.2020 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по етика, молби жалби и връзки с гражданското общество.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 9, ал. 9 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 169

 

 1. Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по етика, молби жалби и връзки с гражданското общество.

Милен Сибинов изрази мнение, че не е редно и е незаконосъобразно управителят на дружеството да се освободи от отговорност, както и отбеляза, че преди освобождаването от длъжност е необходимо да представи отчет за времето на управление. Общинският съветник предложи освобождаването от длъжност (т. 3 от проекторешението) и освобождаването от отговорност (т. 4 от проекторешението), предложени като допълнение на решение № 157 по протокол № 12/30.07.2020 г. на Общинския съвет, да се гласуват поотделно.

Ангел Лалюв също взе отношение и в защита на проекторешението уточни, че освобождаването от отговорност в случая не означава освобождаване от съдебна такава и ако е налично престъпление в периода на управлението, управителят продължава да носи отговорност.

Иван Гризанов също изрази несъгласие с внесеното проекторешение и поясни, че решението, след приемането му, ще доведе до ново вписване в Търговския регистър на обстоятелства, които вече са на лице. Според общинския съветник, ще са налице и превишаване правомощията на кмета на общината.

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова цитира текстовете на решение № 68 по протокол № 5 от 23.01.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй, в които съществува задължение на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД да представя тримесечни отчети за финансовото състояние на дружеството; разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, в която е уточнена компетентност на Общото събрание за освобождаване от отговорност и разпоредбата на чл. 17, т. 9 от Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия, в която Общинският съвет, като едноличен собственик на капитала на ЕООД, избира и освобождава управителя и го освобождава от отговорност.

Предложението на Милен Сибинов се подложи на гласуване.

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 2; „ПРОТИВ” – 12; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 170

 

 1. Допълва свое решение № 157 по протокол № 12 от 30.07.2020 г., като създава нови т. 3 и т. 4, както следва:

„3. Освобождава от длъжност Пламен Тихомиров Петров, в качеството му на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД, считано 18.08.2020 г. Възлага на кмета на община Козлодуй да прекрати договора за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД на Пламен Тихомиров Петров, считано от 18.08.2020 г.

 1. Освобождава от отговорност Пламен Тихомиров Петров, в качеството му на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД, за срока на управлението му.”

 

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет да отрази допълнението в решение № 157 по протокол № 12 от 30.07.2020 г., както и в приложението със списъка за поименно гласуване.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет, след отразяване на допълнението, да изпрати препис на решение № 157 по протокол № 12 от 30.07.2020 г. на всички заинтересовани лица.

 

Гласували поименно 15 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 12 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

            „ПРОТИВ” – 2 – Иван Гризанов и Милен Сибинов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Дучко Петров.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128/29.06.2017 г. на МС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 171

 

 1. Дава съгласие за включване в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 г. на:

1.1. ДГ „Първи юни”, с. Бутан;

1.2. СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.

 1. Възлага на кмета на общината да изготви мотивирано предложение до МОН за включване на ДГ „Първи юни”, с. Бутан и СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, т. 2, и ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 172

 

 1. 1. Разрешава формирането на маломерна паралелка в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, както следва:

1.1. IVа клас – 13 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 3;

 1. Няма необходимост от допълнителни средства извън определените по стандарта.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 173

 

 1. 1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, както следва:

            1.1. II клас – 15 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 2;

            1.2. V  клас – 17 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици –1.

 1. Няма необходимост от допълнителни средства извън определените по стандарта.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68, ал.1, т. 2 и ал. 4, т. 2, чл. 69, ал. 1 във връзка с чл. 68, ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 174

 

І. При паралелки с над 10 ученици:

 1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2020/2021 г. както следва:

1.1. ІV клас – 11 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 5;

1.2. VI клас – 15 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 3.

 1. Необходимите средства за дофинансиране на ІV и VІ клас за 8 ученици – 20%

от стандарта, по 373,80 лв. (триста седемдесет и три лева и осемдесет стотинки) на ученик – общо 2 990,40 лв. (две хиляди деветстотин и деветдесет лева и четиридесет стотинки) са осигурени по бюджета на училището от собствени приходи.

ІІ. При паралелки под 10 ученици:

 1. Дава съгласие кметът на община Козлодуй да изпрати мотивирано искане до началника на РУО – Враца за разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2020/2021 г., както следва:

1.1. І клас – 8 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 8;

1.2. II клас – 8 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 8;

1.3. III клас – 9 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 7;

1.4. V клас – 3 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 15;

1.5. VII клас – 4 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 14;

 1. Необходимите средства за дофинансиране на І, II, ІІI, V и VII клас за 52 ученици – 20% от стандарта, по 373,80 лв. (триста седемдесет и три лева и осемдесет стотинки) на ученик – общо 19 437,60 лв. (деветнадесет хиляди четиристотин тридесет и седем лева и шестдесет стотинки) са осигурени по бюджета на училището от собствени приходи.

ІІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 175

 

 1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй, както следва:

1.1. I клас – 12 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 4;

1.2. II клас – 15 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 1;

1.3. ІІІ клас – 12 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 4;

 1. Необходими средства за дофинансиране на I, IІ и ІІІ клас за 9 ученици – 20% от стандарта, по 373,80 лв. (триста седемдесет и три лева и осемдесет стотинки) на ученик – общо 3364,20 лв. (три хиляди триста шестдесет и четири лева и двадесет стотинки), ще бъдат осигурени от получените допълнителни средства за работа с уязвими групи по чл. 52а, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Иван Гризанов направи изказване по предложеното проекторешение, като изтъкна опасения за връщане на решението от областния управител като незаконосъобразно. Общинският съветник уточни, че предмета на проекторешението е идентичен с този на решение № 372 по протокол № 41/30.11.2017 г., което решение е върнато за ново обсъждане със заповед на областния управител и впоследствие отменено от Общинския съвет.

Заместник-кметът на община Козлодуй Гинка Иванова обясни, че преди внасянето на предложението ведно с проекторешението от кмета на общината до Общинския съвет, са направени консултации с юридическото звено в областна администрация – Враца и увери, че няма пречка решението да бъде прието.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 46 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 176

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.25.9, местност „Мерите” с площ от 160 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване: нива в землището на гр. Козлодуй.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 2 600,00 лв. (две хиляди и шестстотин лева), която оценка да бъде начална за продажба на имота.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване на горецитирания имот с одобрената от Общински съвет пазарна оценка.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 15 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 13 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Дучко Петров, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

            „ПРОТИВ” – 1 – Милен Сибинов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Иван Гризанов.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 55А, ал. 4 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 177
 
 1. 1. Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отстъпено право на строеж /пристрояване/ на навес, изграден от лека стоманена конструкция със застроена площ 76,20 кв. м. и открита част на градината 63,80 кв. м., която предстои да бъде частично озеленена и бетонирана към заведение за бързо хранене, находящо се в поземлен имот с ид. 37798.501.364 частна общинска собственост, кв. 127, УПИ IV, гр. Козлодуй,ул. „Христо Ботев” № 187.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 14 880,00 лв. (четиринадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева) без ДДС на новообособената лятна – зимна градина от 140 кв. м. на обекта по т. 1. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 15 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 15 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Милен Сибинов, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред:

            Иван Гризанов отбеляза, че Вътрешните правила са разработени много добре, но срокът за приемането им е изтекъл на 21.08.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 101, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и чл. 9, ал. 8 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ)

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 178
 
 1. Приема Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (ВПКПИПФТ) и Приложенията към тях, изготвени съгласно разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 30.09.2020 г. (сряда) от 11.00 часа в сградата на Областна администрация – гр. Враца, бул. „Демокрация” № 1, Заседателна зала – ет. VI

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 179

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат и съгласува позиция на Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Враца за 2021 г., в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), като гласува по своя преценка „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 2. 2. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Ангелов – директор на дирекция „Устройство на територията”, със същите правомощия.
 3. Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно 15 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 15 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Милен Сибинов, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

 

 

 

По т. 14 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по етика, молби жалби и връзки с гражданското общество.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 180

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат” по Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, финансирана по Финансовия механизам на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си за сътрудничество с партньор/и с цел съвместно изготвяне, подаване и изпълнение на проектното предложение.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по изпълнение на решението.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

Председателят на Общинския съвет уведоми общинските съветници за:

            - изменения и допълнения в ЗМСМА, което налага изменение и допълнение в ПОДОСНВОА и прикани общинските съветници да направят предложения за такива, както и за определяне на комисия, която ще внесе доклад;

            - необходимостта да се обсъди проект и да се приеме Етичен кодекс, с който да се систематизират и конкретизират правилата за поведение на представителите на изборна длъжност в община Козлодуй;

            - изпратено становище до председателя на Районен съд – Козлодуй във връзка с оптимизацията на съдебната карта на Република България, с което Общинският съвет подкрепя запазването на Районен съд – Козлодуй като самостоятелна съдебна единица в системата на съдилищата в България.

Председателят на Общинския съвет насрочи следващото заседание за 08.10.2020 г.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

 


03.08.2020

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
12  
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 ЮЛИ 2020 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ

 

 

Днес, 30.07.2020 г. от 17:15 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 21 (двадесет и един) общински съветника.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – зам.- кмет на община Козлодуй, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан, представители на общинска администрация и медии.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-161/03.07.2020 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Общински съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй, създаден с решение № 390 по протокол № 29 от 16.12.2009 г. и актуализиран с решение № 29 по протокол № 3 от 19.12.2019 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 3. 410-01-173/21.07.2020 – Предложение от Веселка Цветкова - Председател на Комисия по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй относно: Отпускане на средства от бюджета на Община Козлодуй за 2020 г. на одобрените семейни двойки от Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.
 4. 410-01-177/22.07.2020 г. - Предложение от Веселка Цветкова – общински съветник и председател комисията определена с решение № 143 по протокол № 10 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено 26.05.2020 г., за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД.
 5. 410-01-176/22.07.2020 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Стартиране на процедура за безвъзмездно прехвърляне собствеността на учебна база в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан  от публично държавна в публично общинска собственост.
 6. 410-01-178/22.07.2020 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на дарение от страна на община Козлодуй от физическо лице – жител на с. Гложене, на недвижим имот – празно дворно място с площ 800 кв. м. находящо се в с. Гложене, УПИ – XIX-69, кв. 26.
 7. 410-01-179/22.07.2020 - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2019 г.
 8. 410-01-180/24.07.2020 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на приходната част на бюджета на Община Козлодуй за 2020 г. – Приложение № 1, на разходната част – Приложение № 2 и в частта Капиталови разходи – Приложение № 3.
 9. 410-01-181/24.07.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване на запис на заповед от Община Козлодуй в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0110-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 10. 410-01-182/24.07.2020 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване на запис на заповед от Община Козлодуй в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0110-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 11. Други.

 

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:         

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

           

По т. 1 от дневния ред:

Общинският съветник, Юлиян Тошев зададе въпроси свързани с ремонта на площада в града, защо се бави и до кога ще продължи.

На въпросите отговори кметът Маринела Николова, като отбеляза, че предстои да бъдат подменени част от плочките на площада, както и че ще бъде извършен оглед от комисия, която ще състави доклад от извършената проверка.

 

По т. 2 от дневния ред:

Становище представиха ПК здравеопазване и социални дейности и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 155

 

 1. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени в следния вид:

Председател: Веселка Цветкова – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй

и членове:

 1. Лидия Петрова, началник на отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”;
 2. Ина Лилова – управител на ДЦДМУ и ЦОП, гр. Козлодуй;
 3. Милена Стоянова – директор на ДПЛУИ, с. Бутан;
 4. Таня Маринова – старши специалист в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;
 5. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй
 6. Ангел Лалюв – Общински съветник ОбС, Козлодуй
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК здравеопазване и социални дейности.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 25 във връзка с чл. 3 и чл. 5 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 156

 

1. Да се отпуснат средства от бюджета на Община Козлодуй за 2020 г. на двойки с репродуктивни проблеми в размер на:
1.1. До 2000 лв. (две хиляди лева), по заявление с Вх. № 903-94-284/27.2020 г. за извършване на ин витро процедура с асистирана репродукция.
1.2. До 2 000 лв. (две хиляди лева) по заявление с Вх. № 903-94-353/23.06.2020 г. за извършване на ин витро процедура с асистирана репродукция.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Биляна Стояновска и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 - Стефан Спасов.

Решението се приема.

 

 

По т. 4 от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК здравеопазване и социални дейности и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 17, т. 9 от Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 157
 
/допълнено с решение № 170 по протокол № 13 от 02.09.2020 г. с нови т. 3 и т. 4,
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА/

 

 1. Утвърждава отразеното в протокол № 1, от 13.07.2020 г. на комисията определена с решение № 143 по протокол № 10 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено 26.05.2020 г., за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД, класиране с одобрения на първо място кандидат – д-р Дилян Никифоров Петров.
 2. Възлага на комисията определена с решение № 143 по протокол № 10 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено 26.05.2020 г., за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД в пет дневен срок от утвърждаване на класирането да го обяви на официалната интернет страница на община Козлодуй, на таблото в сградата на община Козлодуй и да уведоми участниците в конкурса.
 3. Освобождава от длъжност Пламен Тихомиров Петров, в качеството му на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД, считано 18.08.2020 г. Възлага на кмета на община Козлодуй да прекрати договора за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД на Пламен Тихомиров Петров, считано от 18.08.2020 г.
 4. Освобождава от отговорност Пламен Тихомиров Петров, в качеството му на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД, за срока на управлението му.

 

Гласували решение № 157 поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

Гласували решение № 170 поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 12 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – 2 – Иван Гризанов и Милен Сибинов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Дучко Петров.

Решението се приема.

 

По т. 5. от дневния ред:

Становище представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 158

 

 

1.Общински съвет, Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да започне процедура и придобие безвъзмездно правото на собственост за следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 07116.409.6 – местност „Пасището”, с площ 9207 кв. м., НТП За стопански двор, съгласно скица на поземлен имот № 15-558608-29.06.2020 г.;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 07116.409.8 – местност „Пасището”, с площ 1585 кв. м., НТП За стопански двор, съгласно скица на поземлен имот № 15-558621-29.06.2020 г.;
1.3. Поземлен имот с идентификатор 07116.557.2 – местност „Спорното”,с площ 13964 кв. м., НТП За стопански двор, съгласно скица на поземлен имот № 15-558630-29.06.2020 г.;
1.4. По НТП За стопански двор землен имот с идентификатор 07116.557.3 – местност „Спорното”, с площ 16659 кв. м., съгласно скица на поземлен имот №15-558644-29.06.2020г.
1.5. Прилежаща сграда с идентификатор 07116.557.3.1 с площ от 346 кв.м. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

2. Възлага на кмета да стартира процедура по реда на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на собственост на посочените в т. 1 имоти.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6. от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и чл. 8, ал. 1 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 159

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да придобие безвъзмездно правото на собственост върху недвижим имот, а именно празно дворно място с площ 800 кв. м. находящо се в с. Гложене, УПИ – XIX-69, кв. 26, чрез дарение по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 7. от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

Биляна Стояновска постави въпроси относно отчета свързани с дейностите „Проектиране и изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” и „Въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци от домакинствата и зелените общински площи”.

След станалите разисквания и

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от ЗООС

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 160

 

 

 1. Приема Годишен отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2019 г.
 2. Възлага на Кмета да представи Годишен отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2019 г. в РИОСВ – Враца за информация.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 8. от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 161

 

 

 1. Добавя в Раздел І на Поименен списък точка 17. „Видеонаблюдение”, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-06 сумата от 264 000,00 лв. за капиталови разходи.                                                          
 2. Добавя в Раздел ІІІ на Поименен списък точка 28, дейност 122 Общинска администрация, параграф 53-01 се залагат 3 900,00 лв. за капиталови разходи – закупуване на софтуер за земеделски земи .
 3. Добавя в Раздел ІІІ на Поименен списък точка 29, дейност 122 Общинска администрация, параграф 53-01 се залагат 3 000,00 лв. за капиталови разходи – закупуване на софтуер за електронно гласуване.
 4. Добавя в Раздел ІІІ на Поименен списък точка 30 , дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф  53-09 се залагат 12 000,00 лв. за капиталови разходи за направа на ПУП на кв. Янтра.
 5. Добавя в Раздел ІІІ на Поименен списък точка 31, дейност 122 Общинска администрация, параграф 52-01 се залагат 1 500,00  лв. за капиталови разходи – за закупуване на лаптоп.
 6. Добавя в Раздел ІІ на Поименен списък точка 19, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф  52-06 се залагат 2 500,00 лв. за капиталови разходи - строителен надзор при изграждането на детски площадки.
 7. Увеличава приложение № 1:

Увеличава параграф 45-01 със сумата от 264 000,00 лв.

 1. Намалява приложение № 2:

Дейност 759 Други дейности по културата в параграф 10-20 със сумата от 22 900,00 лв.

 

 1. Възлага на Кмета на Общината изпълнението на решението за промяната на  разходната част  на  бюджета на Общината.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – 3 - Анатолий Абаров, Даниела Цолова и Иван Гризанов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9. от дневния ред:

Председателят на общинския съвет предложи поименното гласуване на двете точки, т. 9 и т. 10 от дневния ред да се извърши едновременно.

Предложението се подложи на гласуване

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост, ПК устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0110-С01 от 14.05.2019 г., сключен между ДФ „Земеделие” и Община Козлодуй.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 162

 

 1. Упълномощава кмета на  община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  107 380,81 лева, (сто и седем хиляди и триста и осемдесет лева и 81 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0110-С01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

 

 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0110-С01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

  Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10. от дневния ред:

Становище представиха ПК по бюджет финанси и общинска собственост, ПК устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0110-С01 от 14.05.2019 г., сключен между ДФ „Земеделие” и Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 163

 

 1. Упълномощава кмета на  община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  размер  на  536 904,07 лева, (петстотин тридесет и шест хиляди и деветстотин и четири лева и 7 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0110-С01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0110-С01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Дучко Петров, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма -;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11. от дневния ред:

В т. Други общинският съветник Милен Сибинов се обърна с питане към председателя и кмета на община Козлодуй, дали е взето становище относно Районен съд - Козлодуй и запазването му на територията на община Козлодуй, като отбеляза, че въпроса е от значителна обществена значимост.

Кмета отговори, че становището за запазване на съда е положително и в срок ще бъде изпратено. Председателя повтори изказването на кмета като заяви, че ще бъде изпратено положително становище и от името на общинския съвет.

В точка други председателят на Общинския съвет съобщи и дата за следващото заседание на Общинския съвет - 02.09.2020 г.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи