Протоколи от заседания на Общински съвет


01.12.2021

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
 31
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 25 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

 

Днес, 25.11.2021 г. от 16:30 ч., основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Емилиян Кузов и Симеон Симеонов.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй и представители на общинската администрация.

След проверка на кворума от 18 общински съветници заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

 

Председателят на Общинския съвет предложи включване на нова точка в проекта за дневен ред, а именно:

 1. 410-01-259/22.11.2021 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 659/17.11.2021 г. относно: Освобождаване на д-р Момчил Иванов от длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 363

 

 1. Включва нова точка 5 в проекта за дневен ред, както следва:

„5. 410-01-259/22.11.2021 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 659/17.11.2021 г. относно: Освобождаване на д-р Момчил Иванов от длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение.”

 1. Досегашната т. 5 става т. 6.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 12, в т.ч.:

За: 10 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и Стефан Спасов.

Против: 2 – Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 0

 

 

Гласували със заявка: 6, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и Гълъбин Младенов.

Против: 4 –  Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Даниела Цолова и Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

Гласували общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 6; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

Проектът за дневен ред се подложи на гласуване.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-01-255/12.11.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 637/10.11.2021 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на ТП на НОИ имот ЧОС, представляващ обект № 16 с ид. 37798.512.107.1.5. с площ 20,48 кв.м. с предназначение за офис в сградата на ПТТС гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов“ № 16.
 2. 410-01-256/12.11.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 637/10.11.2021 г. относно: Предоставяне на имоти ЧОС с обща площ 171,38 кв.м., находящи се в гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър“ № 1 в сграда с ид. 37798.512.168.3, етаж 2 - офис 10 с площ 16 кв.м., офис 9 с площ 17 кв.м., офис 8 с площ 25 кв.м., офис 7 с площ 16,60 кв.м., офис 6 с площ 13 кв.м., офис 5 с площ 18 кв.м., етаж 1 – офис 2 с площ 14,35 кв.м., офис 1 с площ 17,50 кв.м., коридор с площ 25,53 кв.м. и 2 бр. санитарни възли с обща площ 8,40 кв.м., безвъзмездно за управление от Агенция „Социално подпомагане“, гр. София за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Козлодуй.
 3. 410-01-253/10.11.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на последваща оценка на Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014-2020 г.
 4. 410-01-254/10.11.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на информация на Финален доклад – отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014-2020 г.
 5. 410-01-259/22.11.2021 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 659/17.11.2021 г. относно: Освобождаване на д-р Момчил Иванов от длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение.
 6. Други.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 14, в т.ч.:

За: 10 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и Стефан Спасов.

Против: 3 – Биляна Стояновска, Даниела Цолова и Милен Сибинов.

Въздържали се: 1 – Юлиян Тошев.

 

Гласували със заявка: 4, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и Гълъбин Младенов.

Против: 2 –  Анатолий Абаров и Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

 

Гласували общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 5; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Дневният ред се приема.

           

            Председателят на Общинския съвет обяви кворум от 19 общински съветници.

 

По т. 1 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 21 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 364

 

 1. Предоставя безвъзмездно за управление имот частна общинска собственост, представляващ обект № 16 с ид. 37798.512.107.1.5 с площ 20,48 кв.м. с предназначение за офис, помещаващ се в сградата на ПТТС, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов“ № 16 на ТП на НОИ – Враца за осъществяване на дейността му.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор с ТП на НОИ – Враца за безвъзмездно управление на горецитирания имот за срок от 4 /четири/ години.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:

За: 15 – Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 4, в т.ч.:

За: 4 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, София Зайкова и Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 21 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 365

 

 1. Предоставя безвъзмездно за управление имоти частна общинска собственост с обща площ 171,38 кв.м., находящи се в гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър“ № 1 в сграда с ид. 37798.512.168.3, етаж 2 - офис 10 с площ 16 кв.м., офис 9 с площ 17 кв.м., офис 8 с площ 25 кв.м., офис 7 с площ 16,60 кв.м., офис 6 с площ 13 кв.м., офис 5 с площ 18 кв.м., етаж 1 – офис 2 с площ 14,35 кв.м., офис 1 с площ 17,50 кв.м., коридор с площ 25,53 кв.м. и 2 бр. санитарни възли с обща площ 8,40 кв.м., на Агенция „Социално подпомагане“, гр. София за нуждите и дейностите на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор с Агенция „Социално подпомагане“, гр. София за безвъзмездно управление на горецитираните имоти за срок от 4 /четири/ години.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:

За: 16 – Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 3, в т.ч.:

За: 3 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв и Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 366

 

 1. Приема Последваща оценка на Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014 – 2020 г.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:

За: 12 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова и Стефан Спасов.

Против: 0

Въздържали се: 4 – Биляна Стояновска, Даниела Цолова, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

 

Гласували със заявка: 3, в т.ч.:

За: 1 – Ангел Лалюв.

Против: 0

Въздържали се: 2 –  Анатолий Абаров и Таня Пенкева.

 

 

Гласували общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 367

 

 1. Приема за информация Финален доклад – отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 – 2020 г.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:

За: 12 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова и Стефан Спасов.

Против: 2 – Биляна Стояновска и Милен Сибинов.

Въздържали се: 2 – Даниела Цолова и Юлиян Тошев.

 

Гласували със заявка: 3, в т.ч.:

За: 1 – Ангел Лалюв.

Против: 0

Въздържали се: 2 –  Анатолий Абаров и Таня Пенкева.

 

Гласували общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Становище в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по здравеопазване и социални дейности. ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението не подкрепя внесеното предложение.

В дебатите и разискванията се включиха общинските съветници Юлиян Тошев, Милен Сибинов, Анатолий Абаров, Таня Пенкева, Николинка Тодорова, Биляна Стояновска, Веселка Цветкова, Светослав Спасов, Мая Йонова и Лилия Димитрова – директор на дирекция „Устройство на територията“ и главен счетоводител в общинска администрация.

В подкрепа на внесеното предложение се обявиха и изразиха мнения Веселка Цветкова, Светослав Спасов, Ангел Лалюв и Мая Йонова.

В неподкрепа на внесеното предложение се обявиха и изразиха мнения Юлиян Тошев, Биляна Стояновска, Анатолий Абаров и Таня Пенкева.

Юлиян Тошев изрази мнение, че вече е станало практика важни въпроси да бъдат внасяни за обсъждане и за приемане на решения в последния момент, като допълнителни точки в дневния ред в заседанията на Общинския съвет, което не е редно. Почти на всяка сесия, от година назад, се обсъжда назначаване и освобождаване на управител на МБАЛ, внасят се и се оттеглят предложения, което показва, че няма никаква визия за развитието на болничното заведение. Г-н Тошев отправи няколко въпроса към кмета и общинска администрация, а именно защо не е проведен конкурс за управител в периода от шест месеца и каква е целта за създаване на този „хаос“ – да се обяви болницата във фалит или има договорки за закупуването й. Според общинския съветник това е подигравка с Общинския съвет.

Милен Сибинов попита има ли постъпило писмо от администрацията на МБАЛ по повод изразено мнение от персонала в неподкрепа на работата на управителя. Общинският съветник е категоричен, че управителят д-р Момчил Иванов трябва да бъде освободен. В това вече всички трябва да са убедени, както и поради факта, че съществуват лични отношения със служители и напускане на осем от тях. Г-н Сибинов поздрави г-жа Иванова – заместник-кмет на общината, внесла предложението с проекторешение, в което е вписано, че временно изпълняващият длъжността управител се освобождава от длъжност, но не се освобождава от отговорност. Общинският съветник напомни, че предходните двама управители са освободени и от длъжност, и от отговорност, въпреки загубите на дружеството. Милен Сибинов обяви, че ще гласува против назначаването на д-р Емил Гогошев, тъй като той отново ще изпълнява временно длъжността, както предходните трима управители, а и защото няма никакви представени документи, които да покажат, че д-р Гогошев отговаря на законовите изисквания за длъжността. Г-н Сибинов предложи проекторешението да се раздели, като първо се гласуват т. 1 и т. 2, след което се гласуват т. 3, 4, 5 и 6.

Процедурното предложение се подложи на гласуване.

 

Гласували със заявка: 19, в т.ч.:

За: 2 – Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

Против: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Стефан Спасов, София Зайкова и Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

Гласували общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 2; „ПРОТИВ” – 17; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението не се приема.

 

Председателят на Общинския съвет отново даде думата на общинските съветници за изказвания.

 

Таня Пенкева поясни, че на заседание на ПК по законност, съветниците от БСП са гласували с „въздържал се“ по внесеното предложение, поради това, че не е станало ясно, дали същото ще се разглежда в заседание на Общинския съвет. Също така припомни, че това е третото подобно предложение, което комисията дискутира. Първото такова е било за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ по изцяло отменена нормативна уредба, след това е внесено друго за учредяване на прокура, което в последствие е оттеглено, поради пропуски. В сегашното предложение също има съществени такива, а именно: цитираните чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА са излишни, тъй като Търговският закон поставя в изключителната компетентност на Общинския съвет, като едноличен собственик на капитала на дружеството, вземането на решение в този случай; чл. 70, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия не следва да се посочва като основание, тъй като е несъотносим, когато се освобождава управител и се прекратява договорът му, когато той е бил сключен по сега действащата уредба, а случаят не е такъв; точка 2 от проекторешението е напълно излишна, тъй като не кметът ще прекрати договора, а решението на Общинския съвет; чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, посочен като основание в проектодоговора не е относим за общинските предприятия, той се прилага единствено за държавните публични предприятия.  Според г-жа Пенкева актът, с който е избран управител, трябва да е стабилен и да гарантира стабилност на управлението. Внасянето и оттеглянето на предложения буди въпроса дали община Козлодуй има ясна визия за това как да се управлява болницата. Сега отново се дебатира пореден избор на управител за изключително кратък срок от време, а вместо това трябва да има вече приети правила, проведен конкурс и избран нов управител за по-дълъг период от време. В самото предложение липсват мотиви относно неговата целесъобразност, поради това, че управителят ще бъде освободен, вместо да се удължи срокът му на управление. Общинският съветник постави и следните въпроси: какъв е резултатът от управлението на д-р Иванов до момента; защо той не присъства на заседанието, за да отговори на всички възникнали въпроси в хода на дебатите. Таня Пенкева обяви, че съветниците от групата на БСП няма да подкрепят предложението.

Николинка Тодорова отговори на поставения от Милен Сибинов въпрос и информира, че има постъпило писмо от администрацията на МБАЛ, в което е посочено, че няма комуникация между управителя и самата администрация. Това забавя придвижването на различни документи, свързани със срокове, включително и към ЗОК. Също така се забавя и оформянето на документация, свързана с напускане на персонал. Според г-жа Тодорова всичко това може да има както правни, така и финансови последици. Председателят информира, че е постъпила и декларация от персонала на МБАЛ, придружена с подписка и прочете съдържанието й: „Декларираме, че не подкрепяме д-р Момчил Иванов като управител на болницата, поради несправяне със служебните му задължения като такъв. Смятаме, че от момента на назначаването си до сега той не работи за менажиране на организационните и финансови проблеми на болницата и осигуряване на ефикасен и нормален работен процес. Поради честите си отсъствия е трудно осъществима комуникацията с него, което не спомага за справяне с напрегнатата ситуация, както и с решаване на неотложни проблеми, изискващи навременни и адекватни решения. Смятаме, че оставянето му на длъжност управител не е в интерес както на работещите в болницата, така и на пациентите от няколко общини, които разчитат на качествено и ефективно здравеопазване. Вярваме, че като принципал на повереното Ви болнично заведение ще предприемете необходимите мерки за справяне с настоящия проблем.“. Г-жа Тодорова отбеляза, че в болницата се лекуват граждани от няколко общини и има сериозни устни сигнали от пациенти във връзка с недостига на лекарства и кислород. По повод ревизирането на МБАЛ от Изпълнителна агенция „Медицинския надзор“, председателят на Общинския съвет отбеляза, че независимо кой е бил управител на лечебното заведение към момента на констатациите, работата трябва да е насочена към отстраняване на констатираните слабости, но към настоящия момент не е постъпила информация от управителя на болничното заведение какво е сторено.

            Думата беше дадена на Биляна Стояновска, която информира, че като доктор в МБАЛ е и координатор във вътрешно отделение, което в момента е ковид-отделението в болницата и информацията й дали в болницата има или няма лекарства, има или няма регулярна доставка на кислород е най-точна. Д-р Стояновска благодари на г-жа Пенкева за изказването и подчерта, че е абсолютно правилно и на място. Общинският съветник поясни, че ще направи изказване за сегашната реалност. Тя апелира за професионализъм и съвест, като изрази мнение, че с изтичане на шестмесечния срок на управление на временно изпълняващия длъжността управител на МБАЛ, най-правилно в сегашната ситуация е да се внесе предложение за удължаване срока на временното управление. Причината е, че месеците декември 2021 г., януари и февруари 2022 г. са най-важните, които предопределят работата на болницата през следващата 2022 г. В посочените месеци се подготвя новият договор със Здравноосигурителната каса, окомплектоват се всички отделения с необходимия персонал и необходимата апаратура. Назначавайки нов управител, същият ще бъде поставен в трудна ситуация, ще му е необходимо време да изгради своя стратегия за мениджмънт и работа и да започне да я изпълнява. Д-р Стояновска обяви, че ще гласува против решението за освобождаване на д-р Иванов, защото то е ненавременно и необосновано. Също така припомни, че преди няколко месеца именно тя е алармирала за тежкото финансово състояние на болницата, настоявала е за финансова помощ, която да направи условията на работа на управителя по-леки, за да може той по-бързо да реши всички проблеми. Общинският съвет не е направил нищо по този въпрос, управителят д-р Иванов е оставен самостоятелно да се справи, но за радост все пак е съумял да постигне напредък. Имало е период, в който в болницата не са достигали лекарства и кислород, но д-р Стояновска категорично потвърди, че към момента, не съществуват такава липси, снабдяването е организирано и регулярно. Критични са били месеците март и април тази година – с лоша организация и работа в изключително трудна обстановка. Сега вече работната среда е различна, проблемите се решават „на ниво управител“, а не „на ниво лекари в отделенията“, както по-рано. По повод „така наречените жалби или брожения на персонала“ д-р Стояновска уточни, че персоналът в болницата наброява около 180 човека и ако подписката е само от 25 човека, то те не са повече от половината персонал, а това, което те излагат в сигнала, тя лично не е виждала и чувала да се случва, както и останалите 150 човека, които не са се подписали. Общинският съветник уточни, че медицинският одит е извършен за период от време, когато д-р Иванов не е бил управител на МБАЛ, но въпреки това има действия по отстраняване на проблемите, с които персоналът е запознат. Д-р Стояновска отново апелира да не се вземат прибързани решения, да бъдат загърбени политическите принадлежности, да се работи и защити единственият интерес за благото на гражданите като не се подкрепи внесеното предложение за освобождаване на д-р Иванов от длъжност. Тя предложи управителят да бъде изслушан, за да се разбере какво и колко е направил за времето си на управление. Комуникацията с управителя вече е по-добра, има назначен заместник-управител, няма забавяне по оформяне и движение на документация, редовно се провеждат медицински съвети с лекарите, съвети по здравни грижи, а проблемите не са нерешими и въпреки бавно, все  пак се върви в правилната посока. Тя отново спомена, че прибързаните решения не са в интерес на болницата, те водят до демотивиране на персонала и спъване на цялата организация в лечебното заведение. В заключение д-р Стояновска увери, че в момента действията в болницата се извършват в правилната посока и няма причина, поради която внесеното предложение трябва да се подкрепи. Тя призова да се даде възможност на д-р Момчил Иванов, като управител на МБАЛ, да довърши това, което е започнал, а за освобождваването му да се гласува с „въздържал се“.

            Думата поиска д-р Веселка Цветкова. Тя увери, че подробно познава обстановката, както и всички проблеми в болницата, комуникира с всичките си колеги – санитари, медицински сестри, лекари и административен персонал. „Намекването на опити за фалиране е меко казано цинично. Може да има такива опити, но не и от някой от общинска администрация или от общината.“ – спомена в изказването се д-р Цветкова. Във връзка с подписването на новия национален рамков договор – окомплектоване на персонал и апаратура не се прави всяка година, персоналът е налице, апаратурата е налична и няма пречка той да бъде подписан. Д-р Цветкова сподели, че с д-р Иванов са проведени разговори за привличане на доктори от големите болници в страната за осъществяване на определени клинични пътеки и съответно генериране на средства в МБАЛ – Козлодуй, но той, като управител, не е осъществил връзка с нито един от тях. Относто недостига на медикаменти – в началото на месец септември в болничната аптека не е имало лекарства за оптимална работа на отделенията и пациентите сами са закупували необходимите им лекарства. Д-р Цветкова каза още: „Отсъствието на жизненоважни медикаменти, като орбазон и фраксипарин, необходими за лечението на ковид болни, са във връзка със запора на „Софарма“ и по разплащателните планове, които с хиляди уговорки успя да направи д-р Иванов, не постъпиха никакви средства, освен в сметката на „Фионикс“. Затова в болницата сега няма тези медикаменти. Във връзка с кислорода – доставки има, но те са нерегулярни. Не може да се открие д-р Иванов, за да може да се повиши заявката за кислород. Аз разговарям с близки на пациенти, които се притесняват да заспят във вашето /към д-р Стояновска/ отделение, защото се притесняват дали ще им стигне кислородът за през нощта. Така, че такива високопарни фрази от рода „няма проблеми“ не приемам, защото има и не само от близки на пациенти, а и от ваши /към д-р Стояновска/ колеги, които също са притеснени за нерегулярната доставка на кислород.“ Във връзка с подписката, д-р Цветкова застана зад колегите си, участвали в нея и спомена, че мнението им трябва да бъде уважено. По повод медицинския надзор общинският съвтник уточни, че не е получавала документи, свързани с констатациите, както и какво е извършено по нередностите, установени от проверката. Д-р Цветкова сподели, че комуникацията с управителя на болницата е много затруднена, и то не само с медицинския персонал, а и с общинските съветници, д-р Иванов не идва на работа и точно в пика на поредната ковид вълна той не спазва работното си време, за да решава наболелите проблеми на болницата. Д-р Цветкова отговори на г-н Сибинов, че всички необходими документи на д-р Гогошев – предложен за временно изпълняващ длъжността управител са налични и окомплектовани. Във връзка с кислородната инсталация, д-р Цветкова подчерта, че ще повярва на д-р Иванов, когато думите му се докажат с документи. Към настоящия момент такива документи не са представени. Дарението на оборудване и легла за болничните стаи, осигурено от д-р Иванов, е в окаяно състояние. Към настоящия момент МБАЛ няма нужда от легла, а от медикаменти и персонал.

В реплика д-р Стояновска обясни, че мениджмънтът не следва да се обвързва със стационарно присъствие, това е 24-часов процес.

Председателят на Общинския съвет направи уточнение, че съгласно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 70, ал. 2 гласи, че когато се назначава временно изпълняващ длъжността управител, срокът е за не повече от шест месеца. Тези шест месеца за сегашния управител изтичат на 02.12.2021 г.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров, който на уточнението на г-жа Тодорова съпостави § 10 от преходните и заключителни разпоредби на от горецитирания правилник. Общинският съветник изказа мнение, че най-правилната преценка и като лекар, и като такъв на първа линия в тежката ковид ситуация, за функционалното състояние на болничното дружество има д-р Биляна Стояновска. Г-н Абаров уведоми, че групата съветници от БСП няма да подкрепи внесеното предложение за освобождаване на д-р Иванов, като временно изпълняващ длъжността управител на МБАЛ, тъй като информацията, която стига до Общинския съвет е твърде оскъдна. Д-р Иванов е имал желание да се включи в днешното заседание, за да може да отговори на всички въпроси и да даде информация какво е реалното състояние на лечебното заведение. От съществено значение, при вземането на подобно решение, е да се даде възможност на сегашния управител да представи своята позиция, тъй като такава е предоставена на всеки от предишните управители. Истината е, че честата смяна на ръководството на болницата и периодът от шест месеца е крайно недостатъчен да се развият идеи, визия и процеси за развитие на болничното заведение. Договорът на д-р Иванов дори не е нужно да бъде анексиран, тъй като той, като управител, ще фигурира в Търговския регистър до промяната на това обстоятелство. Идеята е на това заседание да се вземе рационално решение, което да позволи на дружеството в сегашния тежък период да продължи да съществува. Според групата общински съветници от БСП всяко прибързано и необмислено решение на Общинския съвет ще бъде фатално за МБАЛ. Г-н Абаров подкрепи изказването на д-р Биляна Стояновска и апелира да се даде възможност на д-р Момчил Иванов да изрази своята позиция, същевременно и да не се неглижира отношението на тези, които не са в негова подкрепа. Информацията, която ще даде управителят ще формулира и крайното решение на Общинския съвет.

Юлиян Тошев подкрепи колегата си Анатолий Абаров и изрази недоумение защо не е поканен управителят на МБАЛ д-р Момчил Иванов, за да може поне да се защити. Г-н Тошев прикани общинските съветници да си зададат въпроса какво ще доведе още една смяна и тъй като за една година са налице няколко такива, призова да се работи в по-дългосрочен план.

Думата поиска Лилия Димитрова – директор на дирекция и главен счетоводител в общинска администвация, която взе отношение по мениджмънта и счетоводството в МБАЛ. Г-жа Димитрова подчерта, че „Такива неуредици, каквито са в момента относно счетоводните данни, които се подават към общината, никога не е имало. Нещата наистина са изключително сериозни. Данните към деветмесечието са изключително грешни. Наистина един доктор не е само лекарска професия, но Момчил Иванов не се справя с работата като мениджър. Той доведе персонал, който не дава верни данни и ние наистина сме изключително заблудени от гледна точка на финанси, на счетоводна политика и т.н. Той прикрива адски много неща. Много е трудна комуникацията с него. Мое лично мнение е, че трябва да има доктор, който е тук налице, за да може да имаме абсолютно верни данни към всеки един момент. Общината би помогнала на болницата във всеки момент, но когато има точни и ясни данни. Много ни беше трудно да определим заплатата на новия временно управляващ, защото баланса, който ни подадоха беше абсолютно грешен. Аз знам, че те като лекари са всеотдайни и вършат работата си, но лекарската работа е едно, а мениджмънтът е друго. Повярвайте, че нещата в болницата вървят на зле, заради това, че има лош мениджмънт и за мен д-р Момчил Иванов не си върши правилно работата. Той не упражнява контрола, който трябва да упражни. Може да е прекрасен лекар, не го отричам, но оттам нататък просто нещата куцат адски много. Оттам вървят назад и всичките други неща. Всички ние искаме тази болница да работи, нашите близки, които се разболяват и имат нужда от лекарска помощ да се възползват от тази помощ, но нека това да е както трябва. Според мен той не е подходящият мениджър на тази болница.“

Думата беше дадена на Светослав Спасов, който изложи няколко факта и поясни защо смята, че д-р Момчил Иванов трябва да бъде освободен: през последните няколко седмици са напуснали 8 служители от болницата, част от които лекари; в акушеро-гинекологичното отделение е останал един лекар; „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е направила дарение от лекарства, „които благодарение на добрия мениджмънт на г-н Иванов“ не е имало кой да приеме в момента;  близки на общинския съветник са се оплакали, че след като са приети в отделение са помолени да си закупят необходимите за лечението лекарствата; постъпила е молба за провеждане на благотворителна кампания с цел събиране на средства за лекарства за болницата. Г-н Спасов уточни, че 6-месечният срок като временно изпълняващ длъжността управител на д-р Момчил Иванов изтича и по-скоро е склонен още веднъж да се даде шанс на нов управител с надеждата, че ще е по-добър от предходните трима.

            По повод визираните от г-н Абаров преходни и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, г-жа Тодорова направи уточнение, че договорът на д-р Момчил Иванов е сключен на 07.06.2021 г., след влизане в сила на правилника /05.05.2020 г./, а разпоредбата на § 10 визира сключени договори преди влизането му в сила.

Мая Йонова изложи своето мнение: „Не съм компетентна по темата здравеопазване, може би имам обща култура, но аз слушам, както всички Вас това, което се казва. Съгласна съм с Вашите притеснения, аз също имам моите, но искам да Ви попитам, ако не е сега моментът за смяна на управител, след като толкова време говорим за този проблем, за лошия мениджмънт и нещата излизат извън контрол, кога колеги е моментът, когато фалира болницата ли? Аз ще гласувам за смяна на управителя.“

            Думата отново беше дадена на Анатолий Абаров, който каза: „Колко близо до почтеността е да се изказвате по отношение на човек, който не присъства в залата, който няма възможност да вземе отношение и да каже това така ли е или не е така. По отношение на проблема със счетоводството – ако д-р Момчил Иванов е първоизточникът на проблема със счетоводството на болницата значи ние 8 години работим в съвсем друг и различен Общински съвет от този, в който сме в момента. Уважаеми колеги, към г-жа Йонова, уважаема г-жо Йонова, кога е момента да се смени един управител на дружеството е въпрос на различни гледни точки. Вашата гледна точка разбира се не съвпада с нашата. Затова молбата ми към общинските съветници е още веднъж много внимателно да премислят решението, което ще вземат днес, защото то ще даде ход на това, какво ще се случва оттук нататък с болницата. И още едно уточнение, г-жо Йонова, ако бяхте запозната със стратегията, която беше писана по отношение на болницата, по отношение на това, какво е финансовото й състояние, по отношение на това какво представлява дружеството към момента, нямаше да говорите за фалит, защото този термин е некоректен и щяхте да знаете, че дружеството към този момент е декапитализирано. “

В реплика към г-н Абаров, Мая Йонова добави: „Г-н Абаров, моята и вашата гледна точка никога няма да са еднакви, защото имаме различни ценностни системи, да не говорим за различно образование и затова не сравнявайте аз какво знам по отношение на болницата и какво не знам.“

Николинка Тодорова уточни за гражданите, че след управлението на д-р Олга Николова болничното заведение е управлявано от двама управители, които са напуснали по собствено желание. Настоящият временно изпълняващ длъжността управител д-р Момчил Иванов се освобождава поради изтичане на шестмесечния срок на договора.

 

Председателят на Общинския съвет обяви режим на гласуване.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.137, ал. 1, т. 5, чл. 141, ал. 4 и ал. 7 и чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, във връзка с разпоредбите на чл. 62, ал.1, ал. 7 и ал. 8 от Закона за лечебните заведения и чл. 70, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 368

 

 1. Освобождава от длъжност временно изпълняващия длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД д-р Момчил Иванов, считано от 02.12.2021 г., без да го освобождава от отговорност.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да прекрати договора за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД на д-р Момчил Иванов, считано от 02.12.2021 г.
 3. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД д-р Емил Гогошев, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал.1 от Закона за лечебните заведения за срок до провеждането на конкурс, но не по-дълъг от 6 месеца.
 4. Определя възнаграждение на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД в размер на 3575,00 (три хиляди петстотин седемдесет и пет) лв.
 5. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД с новоизбрания временно изпълняващ длъжността управител по т. 3, съгласно приложен образец (Приложение № 1), считано от 02.12.2021 г.
 6. Задължава избрания в т. 3 от решението управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД в седемдневен срок да извърши необходимите правни и фактически действия по вписване на новите за търговското дружество обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:

За: 11 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Стефан Спасов и София Зайкова.

Против: 5 – Биляна Стояновска, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 3, в т.ч.:

За: 1 – Ангел Лалюв.

Против: 2 – Анатолий Абаров и Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 7; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет:

 1. Напомни разпоредби от ПОДОСНКВОА, а именно, че всеки общински съветник е подписал декларации за ползване на служебен имейл при провеждане на заседания на ОбС и ПК от разстояние чрез видеоконференция – декларация за ползване на посочен от него имейл /всички общински съветници са посочили личен имейл/ за получаване, изпращане на материали, участие, идентифициране, начин на гласуване в онлайн заседания и декларация за съгласие за ползване на електронния адрес на Общински съвет за получаване на всички материали за провеждане на заседания на ОбС и постоянните комисии, за ползване на кодове и данни и др. за провеждане на онлайн заседания. За осъществяване на по-ефективна комуникация между Звеното и общинските съветници за изпращане и получаване на всички данни във връзка с провеждане на онлайн заседания, включително и линкове ще се осъществява единствено на посочения от общинския съветник имейл адрес в декларацията и от имейл адреса на Общински съвет. При желание за осъществяване на комуникация, различна от тази, например чрез чат платформи месинжър, вайбър или уатсап, получените данни, включително и линкове да се пренасочват лично. При невъзможност за гласуване с e-vote и съгласно разпоредбите на 82а, ал. 3, т. 2 на Правилника на Общински съвет, Козлодуй, всеки негласувал в заседание на Общински съвет общински съветник е длъжен да попълни формуляр за неприсъствено гласуване /по образец/ и най-късно на следващия ден след заседанието да го изпрати от служебния си имейл на имейла на Общинския съвет.
 2. Уведоми общинските съветници за организирана среща с живущи на ул. „Христо Ботев“ в с. Гложене, представители на фирми зърнопроизводители в района, представители на Районна пътна служба – Оряхово, ръководството на община Козлодуй и кметство Гложене по повод жалби до омбудсмана на Република България, в които жители на с. Гложене посочват проблем, свързан с преминаването на тежкотоварна селскостопанска техника в близост до домовете им. Г-жа Тодорова покани общинските съветници да присъстват на срещата, насрочена за 30.11.2021 г. от 16,45 ч. пред читалището в с. Гложене.
 3. Обяви датата за следващото заседание на Общинския съвет 30.12.2021 г., като уточни, че при евентуална промяна ще бъде определена друга, за която всички общински съветници ще бъдат уведомени своевременно.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА                                

Гл. експерт „ОД на ОбС”

           

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

 

СНЕЛ ПРЕПИСА:

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА                                

Гл. експерт „ОД на ОбС”


03.11.2021

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
 30
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 28 ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

 

Днес, 28.10.2021 г. от 16:30 ч., основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Даниела Цолова и Симеон Симеонов.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй, Светломир Колев – главен архитект на община Козлодуй и представители на общинската администрация.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

 

Председателят на Общинския съвет:

1. Съобщи за оттеглено предложение от вносителя от проекта за дневен ред, а именно:

1.1. 410-01-244-1/22.10.2021 г. /което заменя 410-01-244/18.10.2021 г./ – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 578/14.10.2021 г. относно: Прокура на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД.

2. Предложи включване на три нови предложения в проекта за дневен ред, а именно:
2.1. 410-01-247/22.10.2021 г. – Предложение от д-р Веселка Цветкова – общински съветник и председател на Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй относно: Отпускане на средства от бюджета на община Козлодуй за 2021 г. на одобрена двойка по чл. 11 от Правилника.
2.2. 410-01-249/28.10.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на Община Козлодуй за отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.
2.3. 410-01-250/28.10.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на предназначението на обект с идент. № 568, кв. 39, с. Хърлец, общ. Козлодуй за нуждите на Домашен социален патронаж.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 347

 

 1. Включва нова точка 11 в проекта за дневен ред, както следва:

„11. 410-01-247/22.10.2021 г. – Предложение от Веселка Цветкова – общински съветник относно: Отпускане на средства от бюджета на община Козлодуй за 2021 г. на одобрена двойка от Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.”

 

Гласували чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:

За: 16 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 348

 

 1. Включва нова точка 12 в проекта за дневен ред, както следва:

„12. 410-01-249/28.10.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на Община Козлодуй за отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.”

 

Гласували чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:

За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 349

 

 1. Включва нова точка 13 в проекта за дневен ред, както следва:

„13. 410-01-250/28.10.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на предназначението на обект с ид. № 568, кв. 39, с. Хърлец, общ. Козлодуй за нуждите на Домашен социален патронаж.”

 1. Досегашната т. 12 става т. 14.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

Проектът за дневен ред се подложи на гласуване.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-01-236-1/26.10.2021 г. /което заменя 410-01-236/14.10.2021 г./ – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 522/27.09.2021 г. относно: Приемане на План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023 г.).
 2. 410-01-234/13.10.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 522/27.09.2021 г. относно: Промяна на разходната част на бюджета на община Козлодуй за 2021 г. – Приложение № 2 и в частта на Капиталовите разходи – Приложение № 3.
 3. 410-01-235/14.10.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 522/27.09.2021 г. относно: Допълване на Приложение № 1 на Годишната програма за 2021 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот с идентификатор 37798.504.578 с площ 800 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Радецки“ № 85Б, начин на трайно ползване: ниско застрояване 10 м.
 4. 410-01-241/15.10.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 522/27.09.2021 г. относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2021 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с добавяне на т. 2 в раздел II-ри и приемане на пазарна оценка на добавения имот (8 кв.м. общинска собственост за придаване към поземлен имот с идентификатор 37798.504.564, целият с площ 686 кв.м. в гр. Козлодуй, ул. „Васил Левски“ № 23, отреден за жилищно строителство, ниско застрояване и прекратяване на съсобственост).
 5. 410-01-239/15.10.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 522/27.09.2021 г. относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2021 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с добавяне на т. 3 в раздел II-ри и приемане на пазарна оценка на добавения имот (11 кв.м. общинска собственост за придаване към поземлен имот с идентификатор 37798.504.563, целият с площ 686 кв.м. в гр. Козлодуй, ул. „Васил Левски“ № 25, отреден за жилищно строителство, ниско застрояване и прекратяване на съсобственост).
 6. 410-01-232/08.10.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 3 за отдаване под наем на общински имоти през 2021 г. към Годишната програма за 2021 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй в раздел кметства с отдаване под наем на имот общинска собственост, находящ се в с. Бутан, кв. 139, ул. „Георги Димитров“ № 45Г, представляващ сграда „Сладкарница“ с площ 45 кв.м., с предназначение „за търговска дейност“.
 7. 410-01-240/15.10.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 522/27.09.2021 г. относно: Промяна на начина на трайно ползване и вида на собственост на урегулиран поземлен имот с идентификатор 37798.502.573 с площ 3236 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ от публична общинска в частна общинска собственост.
 8. 410-01-237/14.10.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 522/27.09.2021 г. относно: Кандидатстване на община Козлодуй с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДЗ „Радост“, с. Гложене“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.
 9. 410-01-238-2/26.10.2021 г. /което заменя 410-01-238-1/25.10.2021 г. и 410-01-238/ 14.10.2021 г./ – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 522/27.09.2021 г. относно: Допълнение към т. 1 на решение № 213/10.12.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 10. 410-01-233/12.10.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 522/27.09.2021 г. относно: Одобрение по чл. 124а, ал. 1, чл. 129, ал. 1 и чл. 135 от ЗУТ на ПУП-ИПРЗ – промяна на регулацията и застрояването за УПИ XIV и свързаните с това поземлени имоти и улица в кв. 63 и кв. 63а по плана на гр. Козлодуй.
 11. 410-01-247/22.10.2021 г. – Предложение от д-р Веселка Цветкова – общински съветник и председател на Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй относно: Отпускане на средства от бюджета на община Козлодуй за 2021 г. на одобрена двойка по чл. 11 от Правилника.
 12. 410-01-249/28.10.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на Община Козлодуй за отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.
 13. 410-01-250/28.10.2021 г.  Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на предназначението на обект с идент. № 568, кв. 39, с. Хърлец, общ. Козлодуй за нуждите на Домашен социален патронаж.
 14. Други.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред се приема.

           

По т. 1 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на мацинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 350

 

 1. Приема План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021 г. – 2023 г.).
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Плана за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021 г.  2023 г.) на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 351

 

1. В бюджета на община Козлодуй за 2021 г.:
1.1. Добавя в Раздел І на Поименен списък за капиталови разходи – Приложение 3 точка 20. „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“ за изпълнение на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Радост“ – с. Гложене”, дейност 311 Детски градини в параграф 51-00 сумата от 18 000,00 лв.                     
1.2. Намалява в Приложение № 2 дейност 759 Други дейности по културата в §10-20 със сумата от 18 000,00 лв.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 17 – Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 1 – Анатолий Абаров.

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 0

Против: 0

Въздържали се: 1 – Таня Пенкева.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 352

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2021 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот с идентификатор 37798.504.578 с площ 800 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Радецки“ № 85Б, начин на трайно ползване: ниско застрояване (10 м.).
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лв./, която да бъде начална за продажба на имота. Върху продажната цена ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване на горецитирания имот с начална цена одобрената от Общински съвет, Козлодуй пазарна оценка.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 15 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 2 – Анатолий Абаров и Милен Сибинов.

Въздържали се: 1 –Биляна Стояновска.

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 0

Против: 1 – Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост. ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика не подкрепят внесеното предложение.

Думата беше дадена на главния архитект на общината Светломир Колев, който поясни, че в случая, регулационният план се разминава с кадастралната карта, а за да се приложи подробният устройствен план е необходимо нейното изменение. Към площта на имота следва да се придадат 8 кв.м. за да се осигури достъп до улица „Хан Аспарух“. Тогава поземленият имот ще може да се свърже с уличната регулация, без да се засяга спрямо регулационния план на града.

Милен Сибинов изказа мнение, че по същество предложението е незаконосъобразно и обяви, че ще гласува против.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 53, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 353

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2021 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, като към раздел II-ри добавя т. 2 – 8 кв. м. общинска собственост, които съгласно проект за изменение на КККР се придават към поземлен имот с идентификатор 37798.504.564, целият с площ от 686 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Левски“ № 23, отреден за жилищно строителство, ниско застрояване.
 2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост, като община Козлодуй продава на наследниците на Цветан Янев, 8 кв. м. идеална част от поземлен имот с ид. 37798.504.564, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Левски“ № 23.
 3. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот по т. 1 в размер: 210,00 лв., на базата на която да се извърши продажбата на 8 кв. м. идеална част от имота. Върху продажната цена ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 4. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договор с наследниците на Цветан Янев за продажба на 8 кв. м. идеална част от поземлен имот с ид. 37798.504.564, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Левски“ № 23.
 5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 13 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и София Зайкова.

Против: 3 – Анатолий Абаров, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 2 – Биляна Стояновска и Стефан Спасов.

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 0

Против: 1 – Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост. ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика не подкрепят внесеното предложение.

Думата отново беше дадена на главния архитект, тъй като предметът на решение е идентичен с предмета на предходното решение. Г-н Колев отново поясни, че и в този случай, регулационният план се разминава с кадастралната карта, а за да се приложи подробният устройствен план е необходимо изменението й. Към площта на този имот следва да се придадат 11 кв.м. за да се осигури достъп до улица „Хан Аспарух“. Поземленият имот тогава ще може да се свърже с уличната регулация, без да се засяга спрямо регулационния план на града.

Милен Сибинов и Анатолий Абаров изразиха мнение за незаконосъобразност на предложението, както и за липса на съсобственост – посочена в проекторешението.

Таня Пенкева също изрази мнение, че предходното взето решение и настоящото, което ще се гласува, са незаконосъобразни, тъй като липсва възникнала съсобственост. С подробен устройствен план по ЗУТ няма как да се придаде част от имот към друг и да се създаде съсобственост за да може да се приложи този ред на отчуждаване на частта, която е собственост на общината. Това става ясно и от становището на главния архитект, в което се казва, че в УПИ се е създала съсобстевност, т.е. реална такава, но не и идеална. В ЗУТ има ред, който може да се приложи в този случай, за да бъдат удовлетворени заявителите.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 53, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 354

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2021 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, като към раздел II-ри добавя т. 3 – 11 кв. м. общинска собственост, които, съгласно проект за изменение на КККР, се придават към поземлен имот с идентификатор 37798.504.563, целият с площ от 686 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Левски“ № 25, отреден за жилищно строителство, ниско застрояване.
 2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост, като община Козлодуй продава на Александър Янев 11 кв. м. идеална част от поземлен имот с ид. 37798.504.563, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Левски“ № 25.
 3. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот по т. 2 в размер на 290,00 лв., на базата на която да се извърши продажбата на 11 кв. м. идеална част от имота. Върху продажната цена ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 4. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договор с Александър Янев за продажба на 11 кв. м. идеална част от поземлен имот с ид. 37798.504.563, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Левски“ № 25.
 5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 14 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и София Зайкова.

Против: 2 – Анатолий Абаров и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 2 – Биляна Стояновска и Стефан Спасов.

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 0

Против: 1 – Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 4 във връзка с чл. 18 от Наредба № 4 на Общински съвет, за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 355

 

 1. Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2021 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй в раздел кметства с отдаване под наем на имот частна общинска собственост, като се създава т. 7: Сграда „Сладкарница“ с площ 45 кв.м., находяща се в с. Бутан, кв. 139, ул. „Георги Димитров“ № 45 Г, с предназначение: „за търговска дейност“.
 2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на горецитирания имот по първоначална цена, съгласно Приложение № 1, т. 3 за съставните кметства от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:

Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост. ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика не подкрепят внесеното предложение.

Милен Сибинов поиска думата и изказа мнение, че няма смисъл видът на имота да се променя, тъй като той и сега не се поддържа и не би се поддържал и когато премине в частна общинска собственост. Според общинския съветник целта на приемане на решението е  последващо включване на имота в Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй и обявяването му за продажба. Г-н Сибинов призова колегите си, които са се въздържали или гласували против при разглеждане на предложението в заседанията на постоянните комисии, да упражнят същото право на глас.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров, който категорично заяви, че групата на БСП ще гласува против предложението, като се обоснова, че в него липсват мотиви, а целта е реалната възможност имотът да бъде обявен за продажба.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 2 и чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 5, ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 356

 

 1. Възлага на кмета да предприеме необходимите действия за промяна начина на трайно ползване на урегулиран поземлен имот с идентификатор 37798.502.573 с площ 3 236 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“, съобразно нормите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за кадастъра и имотния регистър.
 2. Променя вида на собственост на имота по т. 1, като обявява същия от публична общинска в частна общинска собственост.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на акт за частна общинска собственост.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 14 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова и Стефан Спасов.

Против: 3  Анатолий Абаров, Биляна Стояновска и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 1 – Дучко Петров.

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 0

Против: 1 – Таня Пенкева.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

За коректен изпис Мая Йонова предложи абревиатурата „ОДЗ“ да се замени с „ДГ“.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 357

 

 1. Дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства пред Министерство на енергетиката с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Радост, с. Гложене“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.
 2. Дава съгласие за срок от 5 години след приключване изпълнението по проекта Община Козлодуй:

(а) да не прехвърля правото на собственост върху обекта, изграден в резултат на инвестицията по договора за предоставяне на БФП, в т.ч. да не се променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта, както и да не се сключват договори от всякакъв характер с трети лица и/или да извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в резултатите от проекта;

(б) да поддържа оборудването, своя собственост, за период от  пет години след приключването на проекта и продължава да използва това оборудване в полза на общите цели на проекта за същия период;

(в) да застрахова обекта срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода на проекта и за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта;

(г) да осигурява подходящи ресурси за поддръжката на сградата, предмет на интервенция, изградените съоръжение за производство на енергия от възобновяеми източници и за присъединяване на сградата.

 1. Дава съгласие община Козлодуй да установи общинско сътрудничество (партньорство) по проекта и проектното предложение да бъде осъществено с норвежка компания (юридическо лице) NORSK-ENERGI, представлявана от Сергей Фашевски,  съгласно насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Енергийна ефективност в сгради“.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да извърши всички необходими правни и фактически действия по настоящото решение за кандидатстване с проектно предложение по Процедура за подбор на проекти по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Енергийна ефективност в сгради“.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

 

По т. 9 от дневния ред:

Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на мацинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 358

 

 1. В т. 1 на решение № 213 по протокол № 16/10.12.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй се прави следното допълнение: След думите „Педагогика на обучението по математика и информатика” се поставя запетая и се добавя „Педагогика на обучението по български език и география ” или „Педагогика на обучението по български език и история”.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на допълнението.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на т. 1 от решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и решение № 27 от протокол № 3/01.06.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 359

 

 1. Одобрява ПУП-ИПРЗ за УПИ XIV и свързаните с това поземлени имоти и улица в кв. 63 и кв. 63а по плана на гр. Козлодуй, обл. Враца и поземлен имот с идентификатор 37798.503.400, за промяна на границите на урегулирания поземлен имот в съответствие с границите на поземления имот, както е в документа за собственост, съответно създаване на общо 8 новообразувани УПИ в същите квартали при съобразяване на имотните граници според документите за собственост и частична промяна на уличната регулация.
 2. Възлага на кмета на общината, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го изпрати за обнародване в Държавен вестник.
 3. Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез община Козлодуй пред Административен съд-Враца в 30-дневен срок от публикуването му в Държавен вестник.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 1 – Дучко Петров.

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

На основание чл. 37, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от ПОДОСНКВОА Светослав Спасов уведоми устно, че няма да участва при обсъждането и приемането на настоящото решение, поради наличие на интерес, отнасящ се до такъв на роднини по права линия.

Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по здравеопазване и социални дейности.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25 във връзка с чл. 3 и чл. 5 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 360

 

 1. Да се отпуснат средства от бюджета на община Козлодуй за 2021 г. в размер до 2000 лв. на двойка с репродуктивни проблеми, подала заявление с вх. № 903-94-778/ 19.10.2021 г. за извършване на ин витро процедура с асистирана репродукция.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:

За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред:

Кметът на общината поясни, че проектите предложения от общините - кандидати ще се разглеждат в най-кратки срокове по поредността на приемането им, което е причина настоящото предложение да се разгледа като неотложен въпрос в дневния ред на заседанието. Също така разясни и голямата полза при одобрение на проекта.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 361

           

 1. Дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по целева програма „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж и/или обществена трапезария” по Фонд „Социална закрила” към МТСП за финансовата 2022 г., при 90% финансиране на допустимите по процедурата разходи и 10% финансиране от общинския бюджет.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да планира необходимите финансови средства в размер на 10% от стойността на проекта в проектобюджета на община Козлодуй за 2022 г.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

Кметът на общината поясни, че настоящото решение е свързано с предходното, но по представената методика е необходимо да бъдат приети поотделно с два различни предмета.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 362

           

 1. Дава съгласието си за смяна на предназначението на обект с идент. № 568, кв. 39, с. Хърлец, община Козлодуй от статут „Кухня“ на статут „Домашен социален патронаж“ за изпълнение на социална услуга „Домашен социален патронаж” в с. Хърлец.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:

За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували със заявка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет уведоми общинските съветници за постъпило писмо от омбудсмана на Република България доц. д-р Диана Ковачева относно жалба на жители от с. Гложене по проблем, с който Общинският съвет не еднократно се е занимавал, а именно улиците, където живеят тези жители и по който преминават тежкотоварните автомобили на фирмата зърнопроизводител „Октопод“. Според жалбоподателите улиците не са подходящи за преминаване на такива многотонажни превозни средства. Писмото е разгледано в съвместно заседание на ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението. Г-жа Тодорова прикани председателите на комисиите да запознаят общинските съветници със становищата.

Валентин Паньовски – председател на ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика съобщи, че това е един дългогодишен спор между жителите на две улици в с. Гложене, които оспорват преминаването на тежкотоварни автомобили и представи общото становище на двете комисии, а именно: Председателят на Общинския съвет да организира среща между всички заинтересовани лица – жители-жалбоподатели на с. Гложене или упълномощено от тях лице, представители на бизнеса – управителя или упълномощено от него лице на фирмата зърнопроизводител, представител на Областно пътно управление – Враца, представители на общинската администрация и кметът на кметство Гложене. На срещата да се обсъдят, решат и предприемат действия от компетентните институции за отстраняване на възникналия проблем и недопускане в бъдеще на подобни, в случай че се констатират нарушения. Срещата да се проведе в зрителната зала на читалището в с. Гложене.

Г-жа Тодорова допълни, че кметът на с. Гложене е внесъл разяснение по възникналия спор, но към момента няма трайно решение. Председателят потвърди, че ще бъде организирана среща, както е посочено в становищата на комисиите, но предвид въведените противоепидемични мерки, най-вероятно ще има известни затруднения относно организацията.

Веселка Цветкова отправи въпрос към колегите си с правно образование в Общинския съвет за информация възможно ли е собствениците на тежка земеделска техника нормативно да се задължат да не преминават по уличната мрежа в общината, тъй като улиците не са предвидени за такъв тонаж и би ли могло да ползват земеделските участъци.

Николинка Тодорова се присъедини към питането на д-р Цветкова и изрази мнение, че ако такова становище бъде изразено, то ще бъде в полза за изход от ситуацията. Такова може да се представи на срещата.

Думата беше дадена на Юлиян Тошев, който взе отношение по оттегленото предложение за избор на прокурист на МБАЛ от дневния ред. Според общинския съветник то няма да реши проблема със състоянието на болницата. Въпреки че е безумно, предложението може би щеше да доведе до още конфликти. Г-н Тошев смята, че всички съветници вече са се убедили, че назначаването и постоянната смяна на управители и временно изпълняващи такива не води до нищо добро, а все повече задълбочава проблемите. Общинският съветник предложи да бъде назначен заместник-управител, но той да е „местно лице“ и да „прокарва идеите на управителя, който се оказва, че почти не присъства в лечебното заведение“. Така, до избора на нов управител, положението да се стабилизира възможно повече.

Във връзка със състоянието на МБАЛ отношение взе и Веселка Цветкова. Според общинския съветник управителят може да назначи свой заместник по закон, който трябва да е лекар и да замества управителя при негово отсъствие, а „не да изпълнява функциите му, поради това, че той не присъства на работното си място“. Също така сподели, че след разговори с колеги от Общинския съвет са стигнали до мнение, че е необходимо да се сформира група с различни експертизи, като форматът й допълнително ще бъде уточнен, която да е в помощ на бъдещия управител и да открие начин за извеждане на болницата от сегашното й състояние. Д-р Цветкова изрази скептичност по отношение на мнението на персонала на лечебното заведение по тези въпроси, поради това, че „дългогодишното трупане на този маниер на работа, без да има желание за работа и чакайки основно заплати, малко трудно може да бъде променен, но с един добър управленски размах, това може да се случи“. Не всички, но половината от колегите й в МБАЛ са „демотивирани да работят и съответно да генерират средства“.

Милен Сибинов съобщи за подадени две заявления от жители на гр. Козлодуй, които се жалват срещу автомобилите, движещи се с висока скорост по ул. „Васил Коларов“, в непосредствена близост до която има детска площадка, сладкарница и търговски комплекс. Жалбоподателите изразяват желание по този пътен участък да се поставят ограничители на скоростта. Заявленията са подадени преди около два месеца, но все още няма отговор от общинската администрация.  

Кметът на общината увери, че лично ще направи проверка на подадените заявление, за да се удовлетворят исканията на гражданите.

 

Кметът Маринела Николова информира, че:

 1. От 26.10.2021 г. община Козлодуй вече е собственик на сградата на столовата, находяща се в непосредствена близост до ПГЯЕ „Игор Курчатов“. Сградата вече е обявена от държавна в частна общинска собственост. Общината има намерение да кандидатсва с проект по енергийна ефективност, за да може като столова да е достъпна, както за обучаващите се в професионалната гимназия, така и за гости на града. Идеята е, след изтичане на срока на договора на МБАЛ за изхранване на хоспитализираните пациенти, общината да започне да извършва тази дейност. Също така би могло да се помисли и за предоставяне на храна на самотноживеещи хора в града, тъй като трапезарията, която ще се изгради в с. Хърлец ще обслужва само населените места Хърлец, Гложене и Бутан. Помещението може да се отдава за провеждане на различни мероприятия на пенсионерските клубове и др., като общината ще се задължи да го оборудва.
 2. От днес 28.10.2021 г. ръководството на общинска администрация започва изготвянето на проектобюджета на община Козлодуй за следващата 2022 г. В тази връзка кметът призова общинските съветници да направят предложения и да ги представят на електронната поща на общината.
 3. Общината ще кандидатства с проектни предложения за реновиране на здравната служба в с. Хърлец, читалището в с. Крива бара, социален дом в с. Бутан, Спортната зала в гр. Козлодуй, ще бъде довършен и Старият пазар в гр. Козлодуй, за който има ново проектиране.
 4. Общината ще продължи да работи по изграждане и разширяване на паркингите в междублоковите пространства.
 5. Общината ще продъли да изгражда нови детски площадки, предвидени в общински имоти в ж.к. 3 юг, в близост до МЦ Дарис, Спортна зала, Турлашка махала, както и в общински имот в с. Гложене.
 6. Общината ще ремонтира и оборудва столовите в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Козлодуй, изразила е и намерение пред МОН за ремонт на покрива на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
 7. Общината, съвместно с ръководството на АЕЦ, продължава да работи по процедура за подмяна на уличното осветление в гр. Козлодуй и селата.
 8. Общината продължава да работи по реализация на проекта за изграждане на спортния балон в Зоната за отдих - дигата, който вече е платен от общината, но АЕЦ има намерение да финансира.
 9. Ръководството на АЕЦ ще осигури средства за ремонт на ул. „Освободител“ – основна пътна артерия от града до АЕЦ, като идеята е и за подмяна са спирките.
 10. Общината ще реализира вече готов проект, по който се очаква финансиране, за ремонт на ул. „Ломска“ от входа до изхода на града в посока гр. Лом.

            Кметът Маринела Николова сподели, че община Козлодуй ще кандидатства по всички възможни програми и фондове за ремонти, реновиране и подобряване състоянието на общинските имоти и призова общинските съветници да представят своите становища по намеренията, както и да внасят предложения и препоръки за кандидатстване с проекти с друг характер.

Веселка Цветкова предложи да бъде довършен ремонтът на паркинга на МБАЛ, който е в окаяно състояние, а като представител на жителите на махала Папура информира, че живущите там заявяват желание за изграждане на детска площадка в района. Според общинския съветник е необходимо да се обърне внимание и на децата от крайните квартали в града, а да не се концентрира изграждането на детски площадки единствено в централната градска част.

Думата поиска Анатолий Абаров, който обяви, че не е изненадан от обхвата на дейностите, които ще бъдат извършени с бюджет 2022 г. Общинският съветник изрази желание и надежда „в следващите няколко месеца, извън паркингите, извън балоните, извън детските площадки, които вече са пословични в нашия град“ общинските съветници, кметът на общината и общинската администрация ще се ангажират със залагане на средства в бюджета на общината за МБАЛ.  Г-н Абаров се присъедини към изказването на г-н Тошев, че „честата смяна на управители от три до шест месеца с работен план със сигурност не влияе добре на болницата и при всички положения, не би я докарало до нищо по-различно от това вместо прокурист, да бъде назначен ликвидатор.“ Анатолий Абаров обяви, че групата съветници от БСП ще внесе предложение как и по какъв начин може да се финансира МБАЛ. Също така изрази надежда, че социална политика в община Козлодуй, каквато е започната за  социалния патронаж е необходима и за МБАЛ и заяви категорично, че „без подкрепата на община Козлодуй МБАЛ просто ще фалира, тъй като към момента чисто документално това още не се е случило.“

Кметът на общината увери, че общината никога не е отказвала помощ на МБАЛ и съобщи, че остава в очакване за предложение, което ще се обсъди съвместно за вземане на решение.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/          

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА                              

Гл. експерт „ОД на ОбС” 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА                              

Гл. експерт „ОД на ОбС” 


06.10.2021

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
 29

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА
 

Днес, 30.09.2021 г. от 17:00 ч., основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Ангел Лалюв и Юлиян Тошев.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй и представители на общинската администрация.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

Председателят на Общинския съвет съобщи, че оттегля внесеното предложение рег. № 410-02-114/21.09.201 г. относно: Конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД. Досегашните точки в проекта за дневен ред 1, 2 и 3 стават съответно 1 и 2.

 

Проектът за дневен ред се подложи на гласуване.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-01-225/21.09.2021 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно Заповед за заместване № 510/17.09.2021 г. относно: Допълнение на Годишната програма за 2021 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, като създава раздел II-ри и приемане на пазарна оценка на добавения имот.
 2. Други.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 13, в т.ч.:

За: 13 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и София Зайкова.

Против: 0.

Въздържали се: 0.

 

Гласували поименно със заявка: 6, в т.ч.:

За: 6 –  Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Даниела Цолова, Таня Пенкева, Милен Сибинов и Стефан Спасов.

Против: 0

Въздържали се: 0.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред се приема.

           

 

По т. 1 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 344

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2021 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, като създава раздел II-ри т. 1 „Идеална част от поземлен имот с идентификатор 37798.503.104, с площ 496 кв.м., целият с площ от 1252 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Прилеп” № 10, отреден за жилищно строителство, ниско застрояване /до 10 м/.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот т. 1, в размер на 15910,00 лв. /петнадесет хиляди деветстотин и десет лева/, на базата на която да се извърши продажба на имота. Върху продажната цена ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Упълномощава кмета на община Козлодуй да издаде заповед и сключи договор за ликвидиране на съсобственост чрез покупко-продажба на идеалната част от поземлен имот с идентификатор 37798.503.104, с площ 496 кв.м., целият с площ от 1252 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Прилеп” № 10 със съсобственика на останалата идеална част от имота.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:

За: 15 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, София Зайкова и Стефан Спасов.

Против: 0.

Въздържали се: 0.

 

Гласували поименно със заявка: 4, в т.ч.:

За: 4 – Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Милен Сибинов и Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет съобщи за подадена молба от Биляна Стояновска, с която желае да бъде освободена от състава на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, поради служебна ангажираност и невъзможност за участие в работата на комисията и включена в състава на ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество.

            Мая Йонова запозна общинските съветници с предложението на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, а именно: Общински съвет, Козлодуй да извърши промяна в съставите на следните постоянни комисии:

 • В ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество избира Биляна Стояновска – член, на мястото на Юлиян Тошев;
 • В ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото избира Юлиян Тошев – член, на мястото на Биляна Стояновска.

Предложението на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото се подложи на гласуване.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 56, ал. 1 и чл. 57 от ПОДОСНКВОА, по предложение на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, във връзка с подадено заявление от Биляна Стояновска – общински съветник

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 345

 

 1. Извършва промяна в съставите на следните постоянни комисии към Общински съвет, Козлодуй:
 • В ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество избира Биляна Стояновска – член, на мястото на Юлиян Тошев;
 • В ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото избира Юлиян Тошев – член, на мястото на Биляна Стояновска.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 14, в т.ч.:

За: 14 – Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, София Зайкова и Стефан Спасов.

Против: 0.

Въздържали се: 0.

 

Гласували поименно със заявка: 5, в т.ч.:

За: 5 – Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Милен Сибинов и Таня Пенкева.

Против: 0

Въздържали се: 0.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

Председателят на Общинския съвет:

 • Запозна общинските съветници със заповед на кмета на общината от 08.09.2021 г., с която е определена работна група и конкретни задачи за изготвяне на проект на Наредба за учредяване и упражняване правата на община Козлодуй в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.
 • Прочете текста на постъпило на 29.09.2021 г. в деловодството на Общински съвет и общинска администрация становище от персонала на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“, ведно с подписка на 77 служители, във връзка със създалата се тежка финансова ситуация в лечебното заведение, което гласи „Напрежението в болницата е породено от това, че трудово възнаграждение сме получавали последно на 31.08.2021 г. Персоналът е изпаднал в невъзможност да обслужва кредитите си и да издържа семействата си. Поставени сме и в невъзможност да обслужваме и пациентите си, поради липса на лекарства и консумативи. Обръщаме се към Вас, като принципал на лечебното заведение, за помощ – финансова и логистична за излизане от ситуацията. Страхуваме се, че част от персонала е с настройка да си потърси друга работа, за да се издържа. От това ще се породи невъзможност да се правят графици в отделенията и да се осъществява дейност. Надяваме се на спешни действия от Ваша страна за овладяване на ситуацията.“
 • Съобщи за изпратено на 30.09.2021 г. писмо от председателя на Общинския съвет до изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с молба за остойностяване на жизненоважни медикаменти в размер на 21 463,00 лв., които ще бъдат достатъчни за 14 дни за пациентите на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“. В писмото се посочва още, че сериозните финансови задължения на лечебното заведение са довели до изчерпване на наличните лекарствени средства в болничната аптека и невъзможност за лечение на хоспитализирани пациенти. Също така сериозно е застрашен и медикаментозният резерв за евентуални аварийни ситуации. За последващите действия общинските съветници ще бъдат уведомени.

Председателят прикани за мнения и становища.

            Думата беще дадена на Биляна Стояновска, която отбеляза, че молбата, отправена към изпълнителния директор на АЕЦ е „малко закъсняла“ и отправи питане към кмета на общината какво е изпълнението на двете решения, приети на заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., а именно при възможност, кметът на общината да осигури средства в размер на 150 хил.лв. за подпомагане финансово състояние на лечебното заведение, като се направи актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2021 г., както и при възможност да организира и възложи извършването на пълна финансова ревизия на дружеството от независима фирма по компетентност.

На питането отговори Лилия Димитрова – главен счетоводител в общинска администрация, която поясни, че към момента няма никаква възможност за актуализация на бюджета на общината, тъй като приходите са недостатъчни.

Николинка Тодорова поясни, че общината ежедневно подпомага лечебното заведение логистично, но управлението на дружеството е в компетенциите на самия управител и ръководния персонал.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров, които направи следното изказване: „Точка „Други.“ е и тук можем да говорим по-свободно. На първо място благодаря на председателя на Общинския съвет, в крайна сметка с екипа си от изключителни професионалисти осъзнаха, че редът за провеждане на конкурса не е този, който се опитаха да вменят на целия Общински съвет. На второ място това, което Вие казвате за болницата означава че едноличният собственик на капитала вдига ръце от дружеството на което е принципал - нещо което е абсурдно, няма как да бъде прието и няма как да бъде по никакъв начин осъзнато, още повече от групата общински съветници от БСП. В тази връзка апелирам колегите от Общинския съвет, които при гласуване на бюджет 2020 г. неглижираха всички предложения, свързани с дофинансиране на болницата, независимо от това, че ЗЛЗ позволява такъв прийом, такъв подход, да направим всичко възможно и да намерим средства от бюджета, за да можем да финансираме болницата, съобразно разпоредбите и възможностите, които законът позволява, защото в тази ситуация, хората просто ще си тръгнат, лекарите ще спрат да работят, а в условията на пандемия, смятам, че този Общински съвет ще остане истински срам в историята на град Козлодуй.“

В дуплика по отношение на изказванията и личните коментари г-жа Тодорова поясни, че агресията, като подход при диалог между хората, е недопустима. С това не се дава пример на гражданите. Тя апелирала за утвърждаване на толерантност, етика и уважение. Председателят благодари на всички свои колеги, които, дори и негласували спазват Етичния кодекс на общинските съветници.     Г-жа Тодорова подчерта, че агресивното поведение не би било приятно за никого и най-вече не би помогнало за работата.

На въпрос на кмета на общината има ли възможност управителят на болницата да се включи в заседанието, председателят на Общинския съвет отговори, че в момента това не е възможно, но поясни, че преди началото на заседанието е проведен дълъг разговор с него в присъствието на д-р Цветкова – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности. Изводът от срещата е, че трябва да се извършат промени и реформиране, които да се декларират писмено. Реформирането, управлението и мениджмънтът са задължения на управляващия търговското дружество.

Валентин Паньовски поиска разяснение по изказване на управителя на МБАЛ на  заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., в което д-р Иванов е споменал за задължение на АЕЦ към болницата в размер на 90 хил. лв. и същевременно задължение на болницата към АЕЦ в размер на 20 хил. лв., която разлика, след прихващане, би могла да се счете за алтернатива за част от погасяване на финансови задължения на болничното заведение.

Николинка Тодорова разясни, че по този въпрос по-рано през деня е разговаряла с юрист от екипа на изпълнителния директор на АЕЦ за възможността, ако не може да се опрости задължението от 20 хил.лв., то поне да се отложи или разсрочи. Отговорът е бил, че има такава възможност, но с подаване на писмено заявление/становище от управителя на болницата. Такова, обаче към настоящия момент не е постъпило в деловодството на АЕЦ. Г-жа Тодорова отново подчерта, че и в този случай мениджмънтът е много важен. Управителят на МБАЛ е потвърдил, че ще внесе писмено заявление/становище до изпълнителния директор на АЕЦ. Председателят на Общинския съвет увери, че ръководството на АЕЦ има положителна нагласа по този въпрос.

Кметът на общината отправи молба за предприемане на кардинални мерки от страна на общината и Общинския съвет, като принципал на търговското дружество, тъй като болницата трябва да продължи да съществува. Г-жа Николова разказа накратко случай, при който представител на АЕЦ, при днешно посещение в МБАЛ за предоставяне на жизненоважни лекарства за пациентите не е имал възможност да го направи, както и да се изготви протокол за предаването, тъй като служителите са отсъствали от работните си места. Кметът призова г-жа Тодорова да сподели с общинските съветници разговора, проведен с д-р Момчил Иванов преди няколко дни, а именно какви задачи са поставени на началниците на отделенията, какво не е изпълнено по тях и защо има неизпълнение на плана за прием на пациенти. Според кмета на общината съществуват неказани истини, които следва да се споделят за да се увенчае ситуацията с успех. Освен споменаваните спешни задължения от 150 хил.лв. има и други по-важни неща, от които зависи управлението. Г-жа Николова подчерта, че дори това задължение да се поеме от общината, проблемите няма да се решат и се обърна към г-н Абаров, като го увери, че общината няма никакви намерения да закрие болницата или да я остави да фалира.

Г-жа Тодорова сподели, че като принципал, Общинският съвет не може да извършва контрол върху трудовата дисциплина. Това е личен ангажимент на мениджмънта. По повод медицинските съвети, по данни на управителя, на началниците на отделенията е поставена задача да се направи всичко възможно да осъществят заработка, коментирана с конкретни изчисления и цифри, защото без такава няма как да се получават възнаграждения. Заработката е 100 хил.лв., но тя не може да покрие възнагражденията и осигуровките, които са в размер на 250 хил.лв. Като извод, г-жа Тодорова  посочи, че задължението от 150 хил.лв. не е толкова тревожно, по-скоро тревожно е това, което следва в бъдеще, както и това, че е необходимо отново да се направи преглед на трудовата дисциплина, да се обърне внимание на отношението към пациентите и организацията на работа. Председателят на Общинския съвет сподели, че д-р Цветкова е много добре запозната със сегашната ситуация, интересува се и ежедневно се грижи при възникнали проблеми, както и д-р Стояновска, която е пряк участник в работата на болницата. Като принципал, Общинският съвет прави всичко, което е възможно, но е необходима реформа, защото задълженията на този етап дори да се изплатят, ситуацията ще остане непроменена.

Думата беше дадена на д-р Биляна Стояновска, която направи следното изказване: „Не искам да изглеждам като адвокат на болницата, защото не мога да бъда такава. Мога да нося отговорност само за моето отделение и моята работа. В интерес на истината, това, което казвате по отношение на финансовото състояние е така. Необходима е стратегия за развитие на болницата, както казах и на едно от заседанията на ПК по здравеопазване и социални дейности, защото пътищата са два – единият е да дофинансираме болницата толкова, колкото е необходимо и тя да съществува в този си вид със структури, които не могат да се издържат и трябва да ги издържат други такива. Другият стратегически път е структурите, които не могат да се издържат, които нямат достатъчно лекари и не могат да осъществяват дейност, да бъдат закрити. Това са двата пътя. Всеки един от тези пътища влече след себе си и други проблеми, които ние трябва да обсъдим по приоритети – кое е по-важно и кое не. Не мисля, че в тази сесия е момента да обяснявам надълго и нашироко. Това вече е говорено, но можем да го направим в официален документ. Искам да наблегна на следното – в момента, в тази ситуация са изправени всички болници. В нашата болница все още няма много хоспитализирани пациенти с ковид, заболеваемостта е ниска. От друга страна обаче, пациентите, които нямат ковид, рутинните пациенти, които до преди да се развие тази пандемия посещаваха отделенията, те изчезнаха. Това е проблем не само на нашата болница, а на всички болници, т.е. ние нямаме вече планов прием, чрез който се издържат структурите и разчитаме само на спешност, затова дейността е изключително слаба. Това конкретно аз виждам в моята работа. Така че това е една от причините да няма достатъчно заработка. Съгласна съм с това, което казвате, че всичко зависи от мениджмънта на болницата, но към момента, без финансова помощ отвън, нещата ще стават все по-зле. Ако ще се правят структурни промени, да ги направим планово, разумно във времето, а не да се стоварят нещата изведнъж. Това мога да направя като извод и мисля, че е редно да се съберем на по-разширена комисия, на която да присъства и управителят на болницата, да говорим за тези правила, защото аз няма как да съм общински съветник и да адвокатствам на някой, затова управителят трябва да присъства.“

            Николинка Тодорова подкрепи идеята на д-р Стояновска за разширено заседание, за да се чуе всяка от страните.

            Веселка Цветкова поиска думата и направи следното изказване: „На мен ще ми бъде по-трудно да запазя такъв неутралитет, както д-р Стояновска, по простата причина, че последните седмици иззех голяма част от ангажиментите на управителя, поради това, че той не е налице и трудно се свързвам с него. Аз мисля, че истината е някъде по средата, не е нито в колектива, нито единствено в мениджмънта. Мисля, че трябва да има разширено заседание, на което да присъстват представители и от другите групи, които декларират, че са загрижени за болницата, за да вземем едно неемоционално, а реално решение въз основа обаче на факти, което да покаже каква е причината и какво можем да предприемем оттук насетне, защото в края на краищата болницата съществуваше и преди ковид. За заработките – д-р Стояновска е права, че сега, по време на пандемията, пациентите, които не са с ковид са изплашени, това съдя по моите пациенти и е реално. Те се страхуват да влязат планово, както например за вливания на диабетиците, за физиотерапия. Изплашени са от това, което се дава като информация по медиите, защото в интерес на истината в момента Козлодуй е един оазис откъм ковид пациенти. Болниците около Козлодуй са с голям процент ковид болни. Пациентите са изплашени и това е причина в отделенията да има по-малко пациенти, съответно по-малко генерирани средства по клинични пътеки. Друга причина е задлъжнялостта на болницата към фармацевтични фирми, което от своя страна е причина от 18 август в болничната аптека да няма доставка на медикаменти и аз съм благодарна на д-р Белчев и на управителите на АЕЦ, които са съпричастни и ще осигурят медикаментите поне за двуседмичен срок. Г-жа Тодорова също е права – мениджмънтът на болницата е от съществено значение. Ние три месеца слушаме за проекти, които в крайна сметка не могат да бъдат осъществени. Имам информация за водени разговори с колеги специалисти, които да идват на ротационен принцип – и реаниматори, и хирурзи, но нищо до сега три месеца не е изпълнено. За да има реализирана дейност трябва да има и колеги, които да работят, така че затова казвам, че истината е някъде по средата. Предлагам да се съберем трезво и неемоционално да коментираме и да преценим какво ще правим, защото тази болница ни е нужна.“

Йордан Димитров изрази мнение, че управителят на МБАЛ видимо с нищо не е успял да покаже, че може да помогне и да създаде обстановка за подобряване на състоянието й и направи предложение същият да бъде освободен.

Анатолий Абаров поиска думата и изрази следното мнение: „По отношение на нивото на поведение в Общинския съвет – когато касае социална политика няма как да бъдем равнодушни и да не бъдем емоционални. Вярвам, че това е в душата и сърцето на всеки един общински съветник. По отношение на 150-те хил.лв. – групата от БСП никога не е фиксирала конкретна сума, коментирали сме единствено необходимостта от това, дружеството периодично да бъде финансирано. Считаме, че като едноличен собственик на капитала, абсолютно задължени сме, имаме такова право, а и законът ни дава тази възможност. По отношение на направеното предложение ми е любопитно как ще освободим управителя на болницата и от отговорност също, а и като остане болницата без управител, прокуратурата ще влезе и с оглед състоянието, в което тя се намира в момента, същата автоматично ще бъде закрита.“

            Председателят на Общинския съвет уточни: „По отношение на освобождаването на управителя на МБАЛ, каквото и да е гласуването, решението няма автоматично да влезе в сила. По договор, който е сключил управителя с принципала, подписан от кмета на общината, има двумесечен срок, в който може да му се връчи предизвестие. Лечебното заведение няма да остане без управител, защото не вярвам някой да е неблагоразумен и да гласува, считано от днес. Ще се спазят всички правила, съгласно договора.“

            Думата беше дадена на Светослав Спасов, който обяви, че подкрепя предложението на д-р Стояновска да се свика по-широка комисия по здравеопазване, а по отношение на предложението на г-н Димитров смята, че то не трябва да бъде подкрепено, тъй като проблемите няма да бъдат решени, а напротив ще се задълбочат. Г-н Спасов обяви, че ще гласува против предложението на г-н Йордан Димитров.

            Д-р Цветкова отново поиска думата: „Преди малко апелирах да не подхождаме емоционално, а да мислим малко по-трезво, да поставим фактите на масата и тогава да вземем решение, и ако то клони към освобождаване на управителя, това можем да направим на извънредна сесия. Но нека трезво да помислим и реално да преценим и тогава да вземем едно правилно решение. Апелирам за среща с управителя, който да бъде поканен да изпълнява служебните си задължения максимално така, както е вписано в договора, докато вземем крайното решение.“

            Николинка Тодорова обяви, че ще поеме ангажимент да организира срещата.

            Думата беше дадена на Милен Сибинов, който изрази мнение: „Д-р Момчил Иванов е най-голямата грешка, която направихме, че го назначихме, но това е ваше решение и в момента носите последствията от него. Безспорно управителят трябва да бъде освободен. Според мен, трябва задължително да се направи анализ или одит, споменат на предходното заседание, от който да се разбере откъде идват проблемите на болницата, защото те не започват и не свършват с управителя. В продължение на месеци се опитвам да получа информация откъде идват тези задължения, но управителите упорито отказват да дадат такава. От месец вече чакаме да бъде направен одит от счетоводители, икономисти, финансисти от общината и това, мисля че е задължително, за да има представа за нас. Освобождаването на д-р Иванов в момента няма да промени нищо. Бих подкрепил освобождаването му по всяко едно време, а по отношениена прокуратурата – тя вече е влязла и е въпрос на време да се установят нередностите в болницата.“

            Николинка Тодорова обяви, че ще изпрати констатациите на медицинския одит, както и позицията на прокуратурата. Г-жа Тодорова сподели, че в разговори с управителя на лечебното заведение за причините за лошото финансово състояние и задълбочаването на финансовия недостиг д-р Иванов е изказал мнение, че те идват от недобрата заработка, като стойност, т.е. по-малко заработени средства, отколкото са заплатите и осигуровките.

Валентин Паньовски поиска думата и обясни: „С риск да се повторя с това, което казаха колегите, като предложение, първо подкрепям становището и предложението на д-р Стояновска, даже бих развил нещата ако може сега да вземем решение кога да се проведе тази комисия, защото според мен, час по-скоро тя трябва да бъде съставена и проведена и второ, аз поне не разбрах по предложението на предишната сесия за финансова ревизия на болницата работи ли се нещо по въпроса, защото дори и да вземем решение за финансиране от бюджета на общината, ако нямаме представа за какво става дума в болницата, какви са пробойните, какви са течовете, наистина ще наливаме от пусто в празно, затова и на предишната сесия предложих да се направи такава финансова ревизия и да се види накъде вървят нещата. И още веднъж повтарям, ако може да вземем сега решение по предложението на д-р Стояновска кога да се проведе тази комисия, тези разговори.“

Николинка Тодорова направи следното изказване: „Ангажирам се другата седмица да организирам среща, но да не посочвам точна дата, защото не знам ангажиментите на управителя. Все пак той е важно да присъства. По негова преценка може да съгласува и да покани и други колеги лекари, защо не и синдикати, след като имат определени претенции, трябва да имат и определен ангажимент. Така че, след съгласуване, ще посоча дата и ще бъдете уведомени. Който желае, освен ангажираните пряко в комисията по здравеопазване, също може да присъства.“

Биляна Стояновска добави, че изключително важно на тази среща е да присъства и главният счетоводител на болницата. Той е новоназначен и би трябвало да се е запознал вече с информацията.

Николинка Тодорова поясни, че главният счетоводител наистина е важна фигура във финансите, той има определени виждания по всички финансови въпроси и подкрепи предложението на д-р Стояновска.

Милен Сибинов изказа мнение: „Не мисля, че трябва да съгласуваме с управителя дата, която му е удобна на него. Все пак ние сме му работодатели, т.е. ние или Вие определяме дата, на която той трябва да се яви. Той не идва на работа, получава си заплата, а ние в един момент ще му се молим или ще го чакаме, когато му е удобно на него да дойде, за да даде отчет. Така че, ще помоля да определите дата и час на заседанието, за която той да бъде уведомен, да си организира нещата и да присъства.“

Николинка Тодорова уточни: „Разбирам коментара, но партньорските отношения предполагат да си партнираме с човека.“

Г-н Сибинов поясни: „Партньорските отношения предполагат човек да идва на работа, да си заработва 4 хил. лв. заплата, които получава, а не да го търсят 2-3 месеца и да го няма. Така че, докато продължаваме с това отношение и партньорски отношения или там както искате ги казвайте, накрая ще затворим болницата.“

Николинка Тодорова отново уточни: „Аз ще определя дата и час, но да не сме крайни във вижданията си, всичко се случва. Ще ги поставя така, както искате, а какво ще ми се отговори не зная, защото не бива да губя времето на 10-15 човека, ако управителят по някакви обективни или субективни причини не дойде. В интерес на всички е да има съгласувателен режим, съответно уведомителен режим.“

Милен Сибинов предложи срещата да се проведе присъствено.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на Йордан Димитров.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на Йордан Димитров – общински съветник

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 346

 

 1. Освобождава от длъжност управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 10, в т.ч.:

За: 0.

Против: 7 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова и Светослав Спасов.

Въздържали се: 3 – Николинка Тодорова, Стефан Спасов и Драгомир Маринов.

 

Гласували поименно със заявка: 7, в т.ч.:

За: 0.

Против: 7 – Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов, София Зайкова и Таня Пенкева.

Въздържали се: 0.

 

Присъствали във видеоконференцията, но негласували чрез e-vote или със заявка Йордан Димитров и Симеон Симеонов.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 0; „ПРОТИВ” – 14; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението не се приема.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

                                                                                ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/                         СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА                                  НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”                               Гл. експерт „ОД на ОбС”

 


20.09.2021

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
№ 28
 
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 16 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА
 

Днес, 16.09.2021 г. от 12:00 ч., на основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Биляна Стояновска,  Валентин Паньовски и Драгомир Маринов.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй и представители на общинската администрация.

След поименна проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-01-221/10.09.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй за финансиране по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, по Процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“. 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 7, в т.ч.:
За: 7 – Гълъбин Младенов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Стефан Спасов.
Против: 0
Въздържали се: 0

Гласували поименно със заявка: 10, в т.ч.:
За: 10 –  
Ангел Лалюв, Веселка Цветкова, Даниела Цолова, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, София Зайкова, Таня Пенкева и Юлиян Тошев.
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Присъствал във видеоконференцията, но негласувал чрез e-vote или със заявка Анатолий Абаров.

Неприсъствал във видеоконференцията, но гласувал чрез e-vote Драгомир Маринов. Вотът не се отчита.

 

   Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

   „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

   Дневният ред се приема.

 

 

По т. 1 от дневния ред

Милен Сибинов обяви, че ще гласува „против“, поради това, че предложението не е разглеждано от постоянните комисии, което според него е нарушение.

Председателят на Общинския съвет напомни, че настоящото заседание е извънредно и по този повод правилата гласят, че внесените предложения се разглеждат на следващия ден от внасянето им, както и това, че провеждането на заседания на постоянните комисии в тези случаи няма задължителен характер.

Мая Йонова поиска думата и уведоми, че е присъствала на публичната консултация със заинтересованите лица по повод кандидатстването на община Козлодуй с проектно предложение, предмет на решението. Г-жа Йонова изрази мнение в подкрепа на внесеното предложение.

Думата беше дадена на Величка Нейчева – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“, която изчерпателно поясни всички ползи за общината при кандидатстването и одобрението на проектното предложение. Г-жа Нейчева разясни, че са проведени консултации с всички заинтересовани страни по проекта. Същият е насочен не само към децата от 0 до 6 годишна възраст, но и към техните родители. Община Козлодуй работи с неправителствената организация „Социален диалог 2001”, с която в партньорство вече има успешно реализиран друг проект. Г-жа Нейчева запозна общинските съветници с всички дейности, които общината има желание да реализира, както и на какви условия трябва да отговарят децата и техните семейства, а именно да са от ромски общности, необхванати в детските градини или от уязвими групи от бедни райони, създаващи риск от социално изключване. Броят на децата, които ще бъдат обхванати е 300. Проектът залага на вече съществуващи услуги, които да бъдат доразвити. Ще се провеждат консултации и беседи, които ще се извършват от специалисти в съответните области с млади и бъдещи родители, включително и за практически умения за отглеждането на деца. Досегащната инициатива на общината „Мамина градина“ или т.н. Академия за родители ще продължи, тъй като в нея родителите могат да бъдат консултирани. Едно от задълженията на общината е да бъдат наети двама ромски образователни медиатори и трима педагози. Те ще бъдат и част от мобилен екип, който ще може да провежда срещи и да дава консултации в населените места на общината. Предвиждат се кръжоци с най-различни дейности. Ще бъдат включени и здравните медиатори към общината, които ще се грижат за повишаване на здравната култура и придобиване на хигиенни навици сред децата. Периодично ще се организира „кръгла маса“ с присъствието на всички участници, експерти и местни структури за споделяне на добри практики и ползата от всички проведени мероприятия и дейности към моментите. Предвижда се и организиране на „Дни на отворените врати“, с присъствието на по-големи деца от 4 до 6 годишна възраст. За родителите ще бъдат организирани консултации за информация, търсене и кандидатстване за работа, както и организиране на практически занимания за преодоляване на неграмотността сред тях. Предвид епидемичната обстановка, ще бъде открита телефонна линия за помощ от педагозите и медиаторите от разстояние. Проектът позволява и общината е планирала обособяването на пет т.н. хъбове – центрове за услуги, които ще са в ДГ „Звънче“, гр. Козлодуй, в НУ „Васил Левски“, гр. Козлодуй, един мобилен и два в отдалечени райони с уязвими групи – единия от които в кв. „Янтра„, гр. Козлодуй и един в община Мизия /като партньор по проекта/. Всички тези центрове ще бъдат оборудвани и обзаведени за всички необходими дейности и услуги, които ще се извършват и предлагат. За осъществяване на дейноститте от мобилния екип ще бъде закупен автомобил и всички необходими мобилни средства. Проявен е интерес за партньорство от начално училище в Република Исландия, което дава големи възможности за одобрение при кандидатстването.

Председателят на Общинския съвет даде думата на общинските съветници за въпроси и мнения.

Юлиян Тошев изказа мнение, че селата Хърлец, Гложене и Бутан отново ще бъдат „забравени“, въпреки наличието на малцинствени групи. Също така зададе уточняващ въпрос за крайния срок за приемане на проектните предложения.

Величка Нейчева отговори на поставения въпрос. По повод мнението на общинския съветник, г-жа Нейчева обясни, че в населените места в общината дейностите ще се осъществяват от мобилния екип.

Николинка Тодорова също взе отношение по разглежданото предложение и изрази мнение, че мобилният хъб трябва да акцентира върху дейностите и работата с децата от селата в общината.

Кметът на общината Маринела Николова поиска думата по отношение на забележката, направена от г-н Тошев и поясни, че в детската градина в с. Гложене се разработва проект за енергийна ефективност по норвежка програма. Кметът подчерта, че общинската администрация работи по всички възможни начини за облагородяване не само на град Козлодуй, а и на останалите населени места в общината.

Предложението се подложи на гласуване.

 

   На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 343

 

 1. Дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, по Процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст” при финансиране 100% грант за общината и ангажимент за осигуряване на устойчивост в съответствие с приложимите изисквания.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по привличането като партньор в проекта на неправителствена организация – Сдружение „Социален диалог 2001”, основана в България, която работи в сферата на ромското социално включване, образование и грижа в ранна детска възраст, социални и/или здравни дейности и притежава необходимия опит, определен в критериите за подбор.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по привличането на партньор – друга община, отговаряща на изискванията за кандидатстване по процедурата.
 4. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по привличането на чуждестранен партньор в проекта, отговарящ на изискванията за кандидатстване по процедурата.
 5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно чрез приложение e-vote: 9, в т.ч.:

За: 9 – Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и Стефан Спасов.
Против: 0 
Въздържали се: 0

Гласували поименно със заявка: 8, в т.ч.:
За: 7 –  Ангел Лалюв, Веселка Цветкова, Мая Йонова, Симеон Симеонов, София Зайкова, Таня Пенкева и Юлиян Тошев.
Против: 1 – Милен Сибинов.
Въздържал
и се: 0

 

Присъствал във видеоконференцията, но негласувал чрез e-vote или със заявка Анатолий Абаров.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

 


07.09.2021

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
 27
 
ОТ РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 26 АВГУСТ 2021 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ

 

Днес, 26.08.2021 г. от 09.30 ч. се проведе редовно присъствено заседание на Общински съвет, Козлодуй при спазване на всички временни противоепидемични мерки, въведени от здравните органи.

            В работата взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Емилиян Кузов, Милен Сибинов и Таня Пенкева.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй, д-р Момчил Иванов – управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, главен инспектор Бранимир Благоев – началник на РУ Полиция, гр. Козлодуй, старши инспектор Иван Коцев – началник група „Охранителна полиция“ при РУ Полиция, гр. Козлодуй, Георги Вачев – директор на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“, гр. Козлодуй, Марина Славчева – заместник-директор на Общинско предприятие „Комунална дейност“, гр. Козлодуй и представители на общинската администрация.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

     

Преди гласуване на проекта за дневен ред Веселка Цветкова предложи т. 9 от същия да стане т. 2, а досегашните точки от 2 до 8 да станат съответно от т. 3 до т. 9.

Предложението се подложи на гласуване.

 

Гласували общо 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” –няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

Проектът за дневен ред се подложи на гласуване.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-212/16.08.2021 г. – Информация от д-р Момчил Иванов – управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД относно: Анализ за актуалното финансово състояние на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД към 31.07.2021 г.
 3. 410-01-206/11.08.2021 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.
 4. 410-01-208/16.08.2021 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за текущото изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
 5. 410-01-213/17.08.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
 6. 410-01-209/16.08.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
 7. 410-01-207/12.08.2021 г. Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 409/28.07.2021 г. относно: Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност“, гр. Козлодуй за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
 8. 410-01-210/16.08.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за извършената дейност на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“, гр. Козлодуй за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
 9. 410-01-211/16.08.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“, с. Гложене, ОУ „Васил Априлов“, с. Хърлец и НУ „Васил Левски“, гр. Козлодуй за учебната 2021/2022 г.
 10. 410-01-215/17.08.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Подписване на Споразумение между Агенция по геодезия, картография и кадастър и община Козлодуй за предоставяне на услуги на граждани и организации чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система.
 11. Други.

 

Гласували общо 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” –няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

           

По т. 1 от дневния ред:

Във връзка с постъпило в деловодството на Общинския съвет предложение вх. № 410-01-218/23.08.2021 г. от Калин Цветков – гражданин от гр. Козлодуй и председател на Мотоклуб „Ядрените“ и Валентин Паньовски – общински съветник относно зачестили прояви на вандалско отношение към общинско имущество и неспазване изискванията на Закона за движението по пътищата и Правилника за прилагането му, в което предлагат изслушване на началника на РУ Полиция и началника на група „Охранителна полиция“, председателят на Общинския съвет даде думата на главен инспектор Бранимир Благоев – началник на РУ Полиция, гр. Козлодуй.

В изявление, началникът на РУ „Полиция“ Бранимир Благоев информира следното:

„Началник на Районното управление съм от 27.10.2020 г. До момента се извършват постоянни проверки на лица, които са денонощно по улиците на гр. Козлодуй, проверяват се паркинги и нерегламентирани сборища на младежи и друга съвкупност от граждани, същите се предупреждават, пишат им се разпореждания по чл. 64 и чл. 65 от Закона за МВР и ако се открият нарушения се взима отношение по Закона за движение по пътищата и др. нормативни актове. Също така са изготвени сигнални писма до община Козлодуй, във връзка с възникнали проблеми и констатирани нарушения на обществения ред. Имаме добра комуникация с общината. Пълно съдействие имаме от общинската охрана и съвместно или с тяхна помощ доста често установяваме извършители на правонарушения, увреждания или нарушения на обществения ред по Закона за движението по пътищата и други. Също така сме въвели практика проверяваните лица, за които има данни да са установени като извършители на нарушения, да се регистрират в регистър в Районното управление, от който се следи тези лица повтарят ли нарушенията, задълбочава ли се тяхното поведение в негативен план и при констатиране на такива същите биват задържани. Имаме два подобни случая на системни нарушители, не заради извършено престъпление, а за системно нарушаване на обществения ред. По всеки сигнал, постъпил от гражданин, независимо дали чрез тел. 112 или директния телефон, се работи всестранно и задълбочено, като се предприемат всички мерки, разрешени от закона, за да се преустанови по нататъшното развитие на такъв тип деяния. Въвели сме практика ежемесечно да се провеждат специализирани полицейски операции със служители от сектор „Пътна полиция“ гр. Враца, осигуряват се технически средства – камери /т.н. триноги/. Освен това в по-малките населени места е осигурена жандармерия, като превантивен ефект върху правонарушенията и престъпленията. От миналия месец започна формирането и осъществяването на операции в тъмната част на денонощието. В гр. Козлодуй има една проведена такава и няма констатирани съществени нарушения. За подобряването и засилването на полицейското присъствие, тъй като и до момента недокомплектът на служителите е 30 %, е проведена среща със сегашния ръководител на ОД МВР – Враца и са предприети мерки, като в процес е осигуряването на допълнителен ресурс от РУ към АЕЦ, което ще се грижи за обществения ред на територията на гр. Козлодуй, а екипи от Пътна полиция и Пътен контрол ще подпомагат изпълнението и контрола на пътното движение в с. Гложене, с. Хърлец и гр. Козлодуй. Към момента има пет новоназначени служители, чака се преназначаване на още един служител от друго РУ и се правят постъпления съставът да се разшири и запълни за осигуряване на по-добро полицейско присъствие. Участието на гражданите в осигуряването на обществения ред също е важно. Необходимо е да се подават сигнали за правонарушители, защото няма как до всеки нарушител да има полицай, затова вашето участие като граждани е много важно. Сигналите ще бъдат проверявани и със сигурност няма да бъдат неглижирани. Лично контролирам този процес. Г-н Коцев ще представи статистическите данни, в следствие от нашите мерки, които сме предприели, въпреки малкия състав.“

В изявление, началникът на група „Охранителна полиция“ при РУ Полиция Иван Коцев информира следното:

„Постарах се да направя доклад с данни за състоянието на пътнотранспортния травматизъм и за административно-наказателната дейност, за мерките, които сме предприели във връзка с подобряване на пътно-транспортната обстановка. Благодаря на ръководството на Атомната електроцентрала за съдействието и помощта. През миналата година имахме четирима полицаи, тази година останаха двама в звено „Пътен контрол“.

По административно-наказателната дейност: Предстои назначаването на трима полицай, които в момента са на стаж и обучение.  В общината, спрямо територията й, трябва да са назначени десет полицаи, в момента те са пет, но ние включихме и тримата, които се обучават, защото имат право да съставят актове по Закона за движение по пътищата. Резултати от началото на годината до сега: Звено „Пътен контрол“  е съставило 934 фиша, 272 акта и 160 заповеди за принудителна административна мярка Заповедите са за по-тежки нарушения, в които се отнема шофьорска книжка, спира се от движение автомобил или се прекратява регистрацията му. Установени са 10 водачи нарушаващи закона с концентрация на алкохол над 1,2 промила в кръвта и четирима, които управляват от 0,5 до 1,2 промила алкохол в кръвта. Установени са и 5-ма водачи с т.н. техника на шофиране дрифт, където глобите са огромни – 3 хил. лева за първи път, а при повторност –  12 месеца лишаване от автомобила. Трима водачи имат повторност. Падането на един такъв акт в съда означава и разходи на областната дирекция, защото разноските по делото са около 1000 лв. Благодарим на общината за монтираното видеонаблюдение. Установени са 47 нарушители – лишени от правоуправление 2-ма, неправоспособни 23-ма и 22-ма собственици, предоставили автомобили на употребили алкохол или неправоспособни.

Резултати от пътнотранспортния травматизъм: Пътно-транспортният травматизъм е индикаторът за това каква е безопасността на движението в един регион. От началото на тази година са станали 49 ПТП. Миналата година те са били 52, като две от тях с високи скорости. До момента също са 2 с високи скорости. Миналата година е имало 20 ранени, а от началото на тази година са 11. Можем спокойно да кажем, че травматизмът е намалял, тава значи, че се е подобрила пътната обстановка. Въпреки, че се влияе трудно, ние направихме комплекс от мероприятия, които се изпълняват и са дали резултат. Всеки месец правим анализ на пътнотранспортните произшествия и след това пренасочваме силите на РУ в проблемните участъци, търсим и причините. Имаме 27 сигнални писма до общината и АПИ, които са „стопаните на пътя“. От началото на годината до сега са проведени 94 специализирани полицейски операции, 38 от тях са по безопасността на движението, останалите са по контрола за движението по пътищата. Три пъти действаме със служители от сектор „Пътна полиция“, както и служители на жандармерията. Направили сме 3 операции на разменно гостуване – от съседни районни управления идват служители и по този начин се опитваме да повлияем на водачите и пътно-транспортната обстановка. Аз също живея в този град и се интересувам от всичко, което се публикува. Преценихме, че е създаден проблем с управляването на мотоциклети, особено нощем и гражданите са недоволни. Тази наша акция работи от месец и половина. От Главна дирекция на МВР, София постъпи писмо с препоръка да се започне контрол в тая насока, предвид високия брой загинали мотористи и неправилното им движение по пътищата. На територията на общината няма произшествие със загинал моторист. Мотористи от нашата община се събират в центъра на града и около магазин Лидл и се движат към Ботев парк. Започнахме инициатива, проведохме срещи с председателите на двата мотоклуба, съставихме и протоколи, в който посочихме всички проблеми. Лицата, които управляват рисково, сме въвели в регистър, следим за това кой и какви нарушения има и работим за да успокоим града нощем. Петнадесет са установените лица, които нарушават нощната тишина, предупреждаваме ги с протокол, но ако извършат нарушение можем да им съставим акт по Закона за МВР.

Искам да апелирам – ние сами няма как да се справим, нека да имаме гражданска позиция, нетърпимост и да поемем отговорност. Камерите за видеонаблюдение, монтирани от общината, са на възлови места и много ни помагат. Нарушенията в тези райони значително са намалели. Ние ще поемем всеки един сигнал, но при установяване на лице, което управлява рисково или извършва явни нарушения, е необходим свидетел. Всеки сигнал ще се отработи, но ако никой не свидетелства, съставените актове се обжалват и падат в съда. Нарушителят продължава да извършва нарушения, дори е доволен, че не е понесъл отговорността. След изясняване на всеки сигнал, при възможност и подкрепен със записите от видеокамерите, съставяме актове и ще наказваме нарушителите. Когато си помислят, че ще биха могли да бъдат наказвани, тогава няма да има и нарушения и всеки ще се съобразява.“

Председателят на Общинския съвет благодари на ръководството на РУ Полиция, Козлодуй и изрази задоволство към изнесените факти. Г-жа Тодорова направи извод, че обществото трябва да свидетелства за разкриване на произшествията, ако иска спокойствие.

Светослав Спасов зададе въпроси, свързани със съставените актове на шофьорите с т.н. техника на шофиране дрифт, проведената нощна акция, както и помоли да бъдат съобщени директни телефони, на които гражданите могат да се обаждат денонощно, освен националния телефон 112.

На всички поставени въпроси отговори началникът на РУ Полиция. Г-н Благоев съобщи, че всички актове, съставени на  шофьорите с т.н. техника на шофиране дрифт в момента се обжалват обяви директните телефони, на които всеки гражданин може денонощно да се свърже с Управлението.

По повод счупената светлоотразителна фигура, поставена на пешеходната пътека в близост до сградата на общината, кметът на общината увери, че след проведен разговор с нарушителя, щетата в размер на 8080 лв. ще бъде възстановена от същия до 30 септември.

По повод счупения стълб за улично осветление, находящ се в центъра на града, кметът увери, че щетата в размер на 1400 лв. ще се поеме и възстанови от родителите на нарушителя в най-кратък срок.

Ангел Лалюв изказа лично мнение, като посочи, че петдесет процента от свършената работа на полицая е респектът, който трябва да се изпитва към органа на реда. Общинският съветник попита какъв респект изпитват гражданите спрямо полицаите, с какъв авторитет се ползват органите на реда сред населението и какво се предвижда в тази посока.

Г-н Благоев отговори, че са насочени сили и стремеж да се наложи поведение сред служителите, личният пример е от голямо значение, работи се в тази посока, но оценката е на гражданите. Търпят се критики, но има стремеж те да бъдат отстранени.

Валентин Паньовски също зададе въпроси, свързани с това, целесъобразно ли е поставянето на стационарни камери за скорост на натоварени места, табла, индикиращи моментната скорост на водача.

Г-н Благоев отговори, че това е дълга процедура, необходимо е откриване на щат за такива служители, да се повиши категорията на Районното управление, но към момента това е невъзможно. Монтирането на такива стационарни камери няма да доведе до нужния ефект за контрол на скоростта, такъв ефект би могло да се получи с поставяне на препятствия по уличното платно преди всяка пешеходна пътека.

Любомир Йотов поиска думата и потвърди думите на началника на Управлението, че личният пример е много важен и попита има ли санкциониран водач на патрулна кола, превишил скоростта в населено място при изпреварване.

Г-н Благоев още един път обясни, че при неподаден сигнал за такъв случай няма как да се констатира нарушение, още повече, че е възможно да има наложителна причина за това.

Николинка Тодорова изказа мнение, че потенциалните пораснали мотористи все още са в училищата. Председателят на Общинския съвет предложи да се организира среща-беседа с младежите от 11 и 12 клас, за да получат ясна информация за опасностите, свързани с високите скорости при движението на моторните превозни средства.

Г-н Благоев увери, че такива срещи са предвидени в плана за работа на Управлението за тази година.

Думата за питане беше дадена на Станислав Ганев – гражданин от град Козлодуй, който постави въпроси, свързани с това как се използват записите от камерите за видеонаблюдение като доказателство и не е ли свързано това с нарушение по Закона за защита на личните данни, както и това, какви са тенденциите за последните седем години.

Г-н Благоев отговори, че всяка година се изготвя доклад за работата на Районното управление, който е обществено достъпен, но при желание гражданинът може да направи искане и същите ще му бъдат предоставени. На втория въпрос началникът на Управлението поясни, че камерите са охранителни, регламентирани, регистрирани, употребата им е свързана изцяло с разпознаване на нарушители на обществения ред и извършители на престъпления, записите от тях се събират по съответния ред на НПК и се прилагат като доказателство. Сам по себе си записът от камерата е възможно да се използва като доказателство, в зависимост от това за какво и къде е необходимо, но по никакъв начин не се счита за разпространение и използване на лични данни.

Думата поиска Юлиян Тошев, който лично благодари за изнесения доклад и обобщи, че проблемите, според него, са три – недоокомплектовка на персонала, липса на технически средства и липса на свидетели. Г-н Тошев попита с какво, според ръководството на Управлението, би могъл да помогне Общинският съвет, за да могат органите да вършат качествено своята работа.

Началникът на РУ отговори, както по-рано, че трябва да се открие щат за служители, отговарящи за видеоконтрола, като в общината са необходими минимум трима такива, трябва да се повиши категорията на Районното управление, а относно техническите средства – има съгласие ежемесечно от Областна дирекция – Враца да бъдат изпращани служители за съвместна работа с преносими техни технически средства.

Бяха поставени и други въпроси, на които отговориха представителите на ръководството на Районното управление.

В заключение Председателят на Общинския съвет благодари на главен инспектор Бранимир Благоев – началник на РУ Полиция, гр. Козлодуй и старши инспектор Иван Коцев – началник група „Охранителна полиция“ при РУ Полиция, гр. Козлодуй за подробните данни, с които запознаха присъстващите и изчерпателните отговори на поставените въпроси.

 

Станислав Ганев отправи въпроси към кмета на общината, а именно: Какъв е изходът от срещата на кмета на общината и екипа й с изпълнителите и надзора на проекта за ремонт на ЦГЧ в гр. Козлодуй? Защо поставените пейки около паметника на Христо Ботев са с такава бедна изработка и монтаж, като в сравнение с тези в съседното парково пространство са с по-ниска финансова стойност по-приятни, с по-солидно качество и изработка. Защо до паметника на Васил Левски има поставка с цветя със странна форма във вид на сърце? Какво се случва с проекта за възстановяване на уличното осветление по пешеходната ивица по ул. „Христо Ботев“ до пристанището.

Кметът на общината отговори, че вторият етап на проекта, който е по Фонд „РАО“, свързан с осветлението по ул. „Христо Ботев“ и „Радецки“, ще започне от 1 септември т.г., предвид промени, направени в Министерството на енергетиката и ситуацията в страната към момента. Договорът е подписан с фирмата, избрана още миналата година. По отношение на поставените пейки, те са предвидени по проект в този вид и са с много добро качество. Цветната форма във вид на сърце до паметника на Васил Левски е по ландшафтен инженерен дизайн, одобрен от независим експертен съвет.

 

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет даде думата на д-р Момчил Иванов – управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД за представяне на по-детайлна информация, свързана с финансовото състояние на лечебното заведение.

Д-р Иванов изложи следното: Болницата има един голям плюс – с подобен, род, вид и локация, действащи структури, а именно клинични отделения и окомплектоване не са останали много в страната, което трябва да цени от всички живущи в региона. Има обаче и много негативи, едни от които са липсата на кислородна инсталация и повреден и нефункциониращ към момента рентген. Това, след време, би могло да доведе до ограничаване или забрана на отделни дейности от държавата. В хода на пандемията този негатив води до голям разход, въпреки доброто справяне с пандемията. Налични са задължения, които имат краен срок за издължаване, но за някои от тях този срок вече е изтекъл. Трябва много бързо да се намери решение за справяне с проблема, защото доставчиците вече проявяват нетърпимост и заплашват със съдебни процедури. Задълженията с изтекли срокове са около 150 хил. лева. Ненамирането на тези спешни средства за подпомагане на финансово състояние на болницата към този момент ще доведе до забавяне или неизплащане на възнагражденията на персонала, което пък от своя страна – до демотивация и липса на отговорност. Също така важен е моментът при който, ако неотложните задълженията не започнат да се изплащат, след кратко време разговорите ще тръгнат в друга посока, ще е необходимо преструктуриране – закриване на отделения. Д-р Иванов апелира принципалът на лечебното заведение за намиране на решение на този финансов проблем, дори изрази готовност да се изплаща дължим безлихвен заем.

Уточняващи въпроси, във връзка със сроковете на задълженията, размерите им към отделните доставчици, евентуалните санкции и изплащането на осигурителните вноски на персонала, зададоха Гълъбин Младенов, София Зайкова, Юлиян Тошев и Стефан Спасов. На всички въпроси изчерпателно отговори управителят на дружеството.

Юлиян Тошев изрази мнение и предложи спешно да се направи актуализация на бюджета на общината и осигуряване на 150 хил. лева за погасяване задълженията на лечебното заведение.

Веселка Цветкова представи становището на ПК по здравеопазване и социални дейности във връзка с представения доклад, което е в неподкрепа на внесените финансови показатели и предложи да се направи ревизия за състоянието и причините на болничното заведение. Д-р Цветкова изказа лично мнение, че лечебното заведение трябва да се запази и съхрани в този му вид и с тези му дейности в услуга на населението и подчерта, че това може да стане чрез актуализация на бюджета на общината, чрез финансова помощ от други общини, със съдействието на ръководството на АЕЦ или със съдействие от местния бизнес.

Симеон Симеонов представи становището на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост във връзка с представения доклад и призова своите колеги, както и ръководството на общината да се реагира изключително бързо, максимум до една седмица, и да се подпомогне финансово болницата.

Валентин Паньовски също изрази личното си мнение в подкрепа на изказването на Веселка Цветкова и предложи да се направи пълна независима ревизия на МБАЛ.

Председателят на Общинския съвет обобщи направените предложения, както следва:

 1. Община Козлодуй при възможност да осигури 150 хил. лева, като се направи актуализация на бюджета.
 2. Да се направи пълна независима финансова ревизия от външна фирма по компетентност.

Управителят на МБАЛ уточни, че дори и да не се осигурят необходимите средства в настоящия момент, лечебното заведение ще продължава да търси помощ, както и че като управител гарантира, че ще продължава да насочва усилията си за справяне както с финансовата, така и с административната криза в лечебното заведение.

Светослав Спасов предложи преди гласуването да бъдат изслушани финансистите от общинската администрация, за да се разбере има ли възможност общината да поеме тези разходи.

Главният счетоводител на община Козлодуй Лилия Димитрова уточни, че не е законосъобразно от бюджета на общината да се разходват средства за възнаграждения на персонала на болничното заведение.

Драгомир Маринов се присъедини към предложението за независима финансова ревизия.

В реплика Юлиян Тошев изрази мнение, че ще бъде късно да се изчака финансовият анализ и предложи двете направени по-рано предложения, обобщени от председателя, да бъдат обединени.

Думата беше дадена на кмета на общината. Г-жа Николова потвърди, че когато общината е имала възможност винаги е подпомагала болничното заведение. Заради обявената пандемична обстановка много от гражданите и фирмите забавят плащанията на ДНИ, ТБО, наеми и други такси и това води до неизпълнение на бюджета. Кметът обяви, че към момента община Козлодуй няма финансова възможност за финансиране на болницата. Всеки ден се изготвят и връчват покани за доброволно изпълнение към граждани и фирми и призова общинската администрация, както и кметовете на населените места, в срок до 30 септември т.г. да съберат дължимите плащания към бюджета. Според г-жа Николова, ако тази порочна практика, при финансов колапс на МБАЛ, общината веднага да подпомага дейността й, неуредиците ще продължат. Кметът подкрепи предложението на общинските съветници за извършване на финансова ревизия на лечебното заведение, както и за проверка на договори с фирми доставчици, сключвани от предишните управители. Тя уточни, че общинската администрация не разполага със специалисти, които да участват при извършването на тази проверка. Г-жа Николова отправи молба общинските съветници да съдействат и да се потърси финансова помощ от борда на директорите на АЕЦ.

Председателят на Общинския съвет заяви, че въпреки освобождаването им от отговорност, предишните управители на болничното заведение, носят такава при откриване на последващи нередности за времето на тяхното управление. Съществуват процедури за тези действия при евентуално посочени нарушения в одитния доклад. Г-жа Тодорова изрази задоволство от желанието за работа на д-р Иванов и за професионалният му мениджмънт. Тя постави въпрос към управителя готова ли е болницата да посрещне нова вълна на ковид-19.

В отговор д-р Иванов обясни, че лечебното заведение ще посрещне нова вълна на ковид-19, както разпоредят здравните власти. Предстои Министерството на здравеопазването да представи доклад в кои болници ще се лекуват пациенти с ковид вирус и в кои не. Мнението на д-р Иванов е, че в болницата в гр. Козлодуй не трябва да се лекуват такива болни, поради това, че условията не са подходящи, но при разпореждания за лекуване на такива пациенти, лечебното заведение ще подходи така, както при предходната ковид вълна – по същия начин и със същия обем.

 

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване направените предложения по реда на тяхното постъпване, както следва:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 330

 

 1. Възлага на кмета на община Козлодуй при възможност да осигури средства в размер на 150 000 лв. /сто и петдесет хиляди лева/ за подпомагане финансово състояние на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, като се направи актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2021 г.

 

Гласували общо 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 331

 

 1. Възлага на кмета на общината при възможност да организира и възложи извършването на пълна финансова ревизия на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД от независима фирма по компетентност.

 

Гласували общо 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 332

 

 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да осигури средства в размер на 150 000 лв. /сто и петдесет хиляди лева/ за подпомагане финансово състояние на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, като се направи актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2021 г.
 2. Възлага на кмета на общината да организира и възложи извършването на пълна финансова ревизия на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД от независима фирма по компетентност.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували общо 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 4; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10.

Решението не се приема.

 

На основание чл. 92 от ПОДОСНКВОА, по искане на Групата общински съветници от ПП „ГЕРБ“, председателят прекъсна заседанието за 10 минути.

 

В 12:10 ч. заседанието продължи по дневния ред.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

            На уточняващите въпроси, поставени от Юлиян Тошев, във връзка със средствата от дарения, отговори Лилия Димитрова – главен счетоводител в общинска администрация, като обясни, че ще изготви списък с дарителите и ще го предостави на Общинския съвет.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 44 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 3 от ЗОД и чл. 140, ал. 5 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 333

 

I . Приема Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2020 г., като:

 1. УТВЪРЖДАВА окончателния (уточнения) годишен план на бюджета за 2020 г., както следва:

1.1. По прихода – 33 792 553 лв. (Приложение № 1).

1.2. По разхода  – 33 792 553 лв. (Приложения № 2 и № 3).

 1. УТВЪРЖДАВА окончателният (уточненият) годишен план на капиталовите разходи за 2020 г. в размер на 9 303 035 лв. (Приложение № 4).
 2. ПРИЕМА Отчета на община Козлодуй за 2020 г. по агрегирани показатели, (Приложение № 5), както следва:

3.1. По прихода в размер на 28 059 969 лв. (Приложение № 1).

3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности – 15 315 703 лв.                                    

3.1.2. Приходи за местни дейности – 12 744 266 лв.                                                                   

3.2. По разхода в размер на 28 059 969 лв. (Приложения № 2 и № 3).

3.2.1. Делегирани от държавата дейности – 15 315 703  лв.                                                       

3.2.2. Местни дейности  и дофинансиране – 12 774 266 лв.

 1. ПРИЕМА Отчет за капиталови разходи за 2020 г. в размер на 3 768 825 лв. по приходоизточници (Приложение № 4).
 2. УТВЪРЖДАВА бюджетите на второстепенните разпоредители, в т.ч. прилагащите системата на делегираните бюджети във функция „Образование” за 2020 г. (Приложение № 6).
 3. ПРИЕМА Отчет на средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към „Националния фонд” и на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие" за 2020 г. (Приложение № 7, 7а, 7б).
 4. ПРИЕМА Отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г. (Приложение № 8).
 5. ПРИЕМА за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2020 г. (Приложение № 9).
 6. ПРИЕМА за сведение Одитирания отчет заедно с Одитното становище на Сметната палата за заверката на Годишния финансов отчет на община Козлодуй за 2020 г. (Приложение № 10).
 7. II. Възлага на кмета на общината да публикува Годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували поименно общо 13 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 12 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова и Стефан Спасов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Юлиян Тошев.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

            Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

           

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 137,  ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 334

 

 1. Приема Отчет за текущото изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. както следва:

1.1. Отчет табличен вид на приходите за текущото изпълнение на бюджета на община Козлодуй.

1.2. Отчет табличен вид на разходите за текущото изпълнение на бюджета на община Козлодуй.

1.3. Отчет табличен вид на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА, ДНА и ремонт на община Козлодуй.

1.4. Отчет табличен за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на община Козлодуй.

 1. На основание чл. 140 ал. 6 от ЗПФ възлага на кмета на община Козлодуй да публикува Отчета за текущото изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2021 г. -30.06.2021 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували поименно общо 14 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 13 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова и Стефан Спасов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Юлиян Тошев.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 140 от ПОДОСНКВОА и в изпълнение на Годишната работната програма за дейността на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 335

 

 1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.

 

Гласували общо 14 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

            Като председател на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото Мая Йонова уведоми общинските съветници за системни неприсъствия в заседанията на ПК на един от членовете й – Биляна Стояновска и изказа мнение, че същата, ако не се чувства полезна в тази постоянна комисия, да бъде пренасочена в друга. Председателят на ПК прикани председателя на Общинския съвет да осъществи контрол върху задълженията на общинския съветник.

Председателят на Общинския съвет прочете разпоредбите на чл. 59 от ПОДОСНКВОА, в които се посочва по какъв начин се освобождава предсрочно член на постоянна комисия и съобщи, че неизпълнението на задълженията на Биляна Стояновска трябва да бъдат обсъдени в заседание на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 128 от ПОДОСНКВОА и в изпълнение на Годишната работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 336

 

 1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували общо 14 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

Председателят на Общинския съвет изказа благодарност, както на кмета на общината, така и на ръководството и служителите на Общинско предприятие „Комунална дейност“, гр. Козлодуй за изключително отговорното отношение към поддържането на чистотата в града и естетичния вид на обществените места.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 9 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност“, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 337

 

 1. Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност“, гр. Козлодуй и приема Отчет за изпълнение на „План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2021 г.“ за периода 01.2021 – 30.06.2021 г.

 

Гласували общо 14 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 338

 
1. Одобрява Доклад за извършената дейност на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“, гр. Козлодуй за периода 01.2021 – 30.06.2021 г.

 

Гласували общо 14 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Мая Йонова изрази мнение, че в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец трябва да настъпи промяна в посока към привличане и задържане на учениците. Въпреки прекрасната материална база, която има в училището и условията да се самофинансира, същесвува отлив на ученици, което демотивира учителите. Общинският съветник пое инициатива за среща и разговор с директора.

Кметът на общината сподели, че в училището преподавателите са много добри професионалисти, материалната база е отлична, но „манталитетът идва от детската градина“, за което би могъл да гарантира и кметът на с. Хърлец.

Председателят на Общинския съвет  изрази мнение, че би могло в заседание на ПК по образование да се покани директорът на детската градина, която да обясни по какъв начин се мотивират децата и техните родители за да продължат образованието си в населеното място, защото политиката на общината в тази посока е задържане на децата и учениците по населени места. Г-жа Тодорова подкрепи г-жа Николова за това, че преподавателите са добри професионалисти, но наистина ще бъдат демотивирани поради малкия брой ученици в класовете, особено когато има само трима ученици в клас, което ще доведе до понижаване на качеството на образованието.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 68, ал. 1, т. 2, и ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 339

 

 1. 1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, както следва:

     - VI  клас – 17 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 1.

 1. Няма необходимост от допълнителни средства извън определените по стандарта.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували общо 14 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 68, ал.1, т. 2, и ал. 4, т. 2 и чл. 69, ал. 1 във връзка с чл. 68, ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 340

 

І. При паралелки с над 10 ученици

 1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2021/2022 г. както следва:

- V клас – 10 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 8;

- VIІ клас – 16 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 2.

 1. Необходимите средства за дофинансиране на V и VІІ кл. за 10 ученици – 20% от стандарта, по 424,60 лв. на ученик – общо 4 246 лв. са осигурени по бюджета на училището от собствени приходи.

ІІ. При паралелки под 10 ученици

 1. Дава съгласие кметът на община Козлодуй да изпрати мотивирано искане до началника на РУО – Враца за разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2021/2022 г., както следва:

- І клас – 8 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 8;

- II клас – 8 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 8;

- III клас – 7 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 9;

- ІV клас – 9 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 7;

- VI клас – 3 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 15.

 1. Необходимите средства за дофинансиране на І, II, ІІI, ІV и VI кл. за 47 ученици – 20% от стандарта, по 424,60 лв. на ученик – общо 19 956,20 лв. са осигурени по бюджета на училището от собствени приходи.

ІІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували общо 14 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 341

 

 1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй, както следва:

- I клас – 14 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 2;

- II клас – 10 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 6;

- ІІІ клас – 15 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 1;

- ІV клас – 12 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 4.

 1. Необходими средства за дофинансиране на I, IІ, ІІІ и ІV клас за 13 ученици – 20% от стандарта, по 424,60 лв. на ученик – общо 5 519,80 лв., ще бъдат осигурени от получените допълнителни средства за работа с уязвими групи по чл. 52а, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували общо 14 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 55 от ЗКИР

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 342

 

 1. Приема образец на Споразумение между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и община Козлодуй за съвместно обслужване на потребители, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подпише Споразумението с изпълнителния директор на АГКК и издаде Заповед за оправомощените лица, съгласно Приложение 2 към чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г.
 3. Възлага на кмета на общината, след подписване на Споразумението, да предприеме всички правни и фактически действия за администриране частта от 30% от стойността на услугите, заплащани от потребителите, като същите да бъдат превеждани в приход на община Козлодуй.
 4. Възлага на кмета на общината да предприеме действия за промяна в числеността на персонала на община Козлодуй, като увеличи числеността с една щатна бройка към дирекция „Устройство на територията“, финансирана от местни приходи. Назначеният служител да бъде оправомощено лице и да предоставя услуги на граждани, описани в Тарифа 14 на Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. на АГКК.

 

Гласували поименно общо 14 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 14 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че в заседание на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението е разгледан сигнал от инж. Васил Василев, получен по електронната поща на Общински съвет, Козлодуй, относно състоянието на знаковото стопанство на територията на град Козлодуй – поставени пътни знаци, неотговарящи на нормативните изисквания.

По информация на кмета на община Козлодуй и заместник-директора на ОП „Комунална дейност“ проблемът с пътните знаци по посочените в сигнала участъци ул. „Симеон Русков“ и ул. „Васил Коларов“ е разрешен.

 

Председателят на Общинския съвет обяви датата на следващото редовно заседание на Общинския съвет – 30.09.2021 г.

 

Председателят на Общинския съвет информира общинските съветници за евентуално постъпване на предложение от кмета на общината за даване на съгласие от Общинския съвет за кандидатстване на община Козлодуй с проект, свързан с етническите групи, което ще е необходимо да се разгледа и гласува в извънредно заседание преди датата на обявеното редовно. Г-жа Тодорова предложи извънредното заседание да се проведе от разстояние, чрез видеоконференция, предвид удължената противоепидемична обстановка, с което присъстващите общински съветници се съгласиха.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

09.08.2021

ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л
 26
 
ОТ РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 29 ЮЛИ 2021 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ

 

Днес, 29.07.2021 г. от 16.45 ч. се проведе редовно присъствено заседание на Общински съвет, Козлодуй при спазване на всички временни противоепидемични мерки, въведени от здравните органи.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Дучко Петров, Емилиян Кузов и Светослав Спасов.

Присъстваха и Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй и представители на общинската администрация.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

     

Проектът за дневен ред се подложи на гласуване.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-192/15.07.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 382/13.07.2021 г. относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
 3. 410-01-187/15.07.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 382/13.07.2021 г. относно: Промяна на вида собственост на имот централна автоспирка в с. Хърлец от публична общинска в частна общинска собственост.
 4. 410-01-188/15.07.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване № 382/13.07.2021 г. относно: Даване на съгласие от Общински съвет, Козлодуй за процедура по реда на чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за промяна на начина на трайно ползване на земеделски имоти частна общинска собственост от „ливада“ и „лозе“ в „нива“, находящи се в землището на с. Гложене.
 5. 410-01-191-1/20.07.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца, насрочено за 01.09.2021 г. от 10.00 ч.
 6. Други.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” –няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.

Дневният ред беше приет.

           

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

По т. 2 от дневния ред:

Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост. ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението не подкрепя внесеното предложение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15 от Закона за нормативните актове и чл. 12, ал. 14 от Закон за автомобилния превоз

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 325

 

1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, както следва: 

 

НАРЕДБА

 

за допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй (Приета с реш. №66 по прот. №7 от 21.02.2012 г. Доп. с реш. №85 по прот. №8 от 27.03.2012 г.; доп. с реш. №168 по прот. №16 от 23.10.2012 г.; изм. и доп. с реш. №203 по прот. №21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. №228 по прот. №23 от 26.02.2013 г.; изм. и доп. с реш. №331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 и 340 по прот. №35 от 17.12.2013 г.; изм. с реш. №480 по прот. №47 от 27.01.2015 г.; изм. и доп. с реш. №540 по прот. №51 от 23.06.2015 г.; изм. с реш. №10 по прот. №3 от 10.12.2015 г.; изм. и доп. с реш. №202 по прот. №24 от 15.12.2016 г.; изм. с реш. №296 по прот. №32 от 31.05.2017 г.; изм. и доп. с реш. №336 и 337 по прот. №36 от 05.09.2017 г.; изм. с реш. №478 по прот. №51 от 31.05.2018 г.; изм. с реш. №541 по прот. №57 от 26.10.2018 г.; изм. с реш. №54 по прот. №4 от 30.12.2019 г.; изм. и доп. с реш. №218 по прот. №16 от 10.12.2020 г.; изм. и доп. с реш. №244 по прот. №19 от 25.02.2021 г.)

 

 1. В Приложение №1 Списък на видовете услуги и цените за тях, в раздел V. Услуги „Икономическо развитие, търговия и туризъм”, в т. 18 се добавят нови услуги със следното съдържание:

 

18.

 

 

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

40 лв.

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

10 лв.

Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

10 лв.

Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

0 лв.

Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

40 лв.

Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

0 лв.

Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

0 лв.

Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

0 лв.

Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

0 лв.

 

 

 

 1. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй отразяване на допълненията в Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.

 

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 14 –Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 - Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Даниела Цолова и Таня Пенкева.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика. ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението не подкрепя внесеното предложение.

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 2 и чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 5, ал. 2 от Наредба № 4/2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 326

 

 1. Обявява от публична в частна общинска собственост едноетажна сграда – централна „Автоспирка“, със застроена площ от 40 кв. м., масивна конструкция, находяща се в с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, актуван с АПОС № 103/26.05.1998 г.
 2. Възлага на Кмета да предприеме всички необходими действия по обособяването на самостоятелни обекти, съобразно действителното ползване на имота.
 3. Възлага на Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на нови актове за частна общинска собственост на новообособените самостоятелни обекти.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 15 –Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова, Стефан Спасов и Юлиян Тошев;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 - Анатолий Абаров, Биляна Стояновска и Таня Пенкева.

Решението се приема.

  

По т. 4 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

Любомир Йотов разясни, че имотите, предложени за промяна на НТП и представени в това предложение, са изгубили своето предназначение още преди 30-40 г., т. като попадат в блокове, които се обработват и реално НТП е нива.

Николинка Тодорова съобщи, че в текста на проекторешението са били допуснати технически грешки, свързани със запетая на ред четвърти в т. 2 от проекторешението и в т. 3, освен посочената т. 1 е добавено и т. 2. Г-жа Тодорова добави, че тези грешки са отстранени преди заседанието и предложението е изпратено на електронните пощи на общинските съветници.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 327

 

 1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти по приложената таблица, находящи се в землището на с. Гложене, община Козлодуй от НТП „ливада“ в НТП „нива“.

 

№ на имот

Местност

Категория

Площ/дка.

НТП

АОС

18505.175.51

Ливадето

3

6,689

ливада

1102/20.10.2004

18505.175.55

Ливадето

3

7,261

ливада

1427/11.07.2006

18505.176.34

Ливадето

3

3,292

ливада

1425/11.07.2006

18505.176.39

Ливадето

3

7,314

ливада

1424/11.07.2006

18505.176.62

Ливадето

3

3,820

ливада

1128/27.12.2004

18505.176.73

Ливадето

3

0,950

ливада

1113/20.10.2004

18505.177.18

Ливадето

3

0,986

ливада

1179/10.05.2005

18505.177.38

Ливадето

3

4,056

ливада

2412/09.04.2014

18505.178.27

Ливадето

3

21,599

ливада

1240/24.06.2005

18505.178.28

Ливадето

3

29,002

ливада

1422/11.07.2006

18505.179.51

Ливадето

3

2,658

ливада

1412/11.07.2006

18505.179.59

Ливадето

3

1,901

ливада

1413/11.07.2006

18505.180.66

Ливадето

3

7,507

ливада

1408/11.07.2006

18505.180.67

Ливадето

3

33,536

ливада

1106/20.10.2004

18505.180.69

Ливадето

3

1,725

ливада

1409/11.07.2006

18505.181.30

Ливадето

3

7,929

ливада

1170/10.05.2005

18505.181.37

Ливадето

3

6,271

ливада

1929/30.05.2009

18505.181.42

Ливадето

3

10,194

ливада

1245/24.06.2005

18505.182.18

Ливадето

3

21,259

ливада

1410/11.07.2006

18505.182.3

Ливадето

3

5,858

ливада

1411/11.07.2006

18505.188.12

Ливадето

3

9,517

ливада

1311/12.12.2005

18505.189.23

Ливадето

3

7,085

ливада

1421/11.07.2006

18505.189.39

Ливадето

3

7,279

ливада

1420/11.07.2006

18505.190.10

Ливадето

3

2,902

ливада

1415/11.07.2006

18505.190.14

Ливадето

3

9,512

ливада

1414/11.07.2006

18505.190.22

Ливадето

3

2,288

ливада

1419/11.07.2006

18505.190.6

Ливадето

3

4,751

ливада

1418/11.07.2006

18505.190.62

Ливадето

3

1,300

ливада

1233/24.06.2005

18505.190.7

Ливадето

3

9,200

ливада

1417/11.07.2006

18505.190.75

Ливадето

3

2,709

ливада

1117/20.10.2004

18505.190.9

Ливадето

3

13,261

ливада

1416/11.07.2006

18505.192.23

Ливадето

3

4,847

ливада

2415/09.04.2014

18505.196.3

Ливадето

3

2,022

ливада

1164/10.05.2005

18505.199.11

Ливадето

4

4,283

ливада

2414/09.04.2014

18505.213.1

Ливадето

4

22,066

ливада

1426/11.07.2006

18505.772.11

Ливадето

3

1,900

ливада

1209/24.06.2005

18505.772.23

Ливадето

3

4,601

ливада

1210/24.06.2005

 

 1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти по приложените таблици, находящи се в землището на с. Гложене, община Козлодуй от НТП „лозе“ в НТП „нива“.

 

№ на имот

Местност

Категория

Площ/дка.

НТП

АОС

18505.150.31

Новите лозя

4

8,254

лозе

1176/10.05.2005

18505.157.17

Гладно поле

6

12,155

лозе

1177/10.05.2005

18505.159.18

Гладно поле

6

29,911

лозе

1313/12.12.2005

18505.158.36

Гладно поле

6

1,356

лозе

1314/12.12.2005

18505.151.1

Новите лозя

4

19,597

лозе

1315/12.12.2005

18505.158.5

Гладно поле

6

1,900

лозе

2413/09.04.2014

 
3. Упълномощава на Кмета на Община Козлодуй, след влизане в сила на настоящето решение, да подаде заявление в Общинска служба „Земеделие“ – Козлодуй за започване на процедура по чл. 78а от ППЗСПЗЗ за промяна начина на трайно ползване на горецитираните имоти по т. 1 и 2 от настоящето решение и отразяване на промените в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Гласували поименно общо 18 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова, Стефан Спасов, Таня Пенкева и Юлиян Тошев;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението.

Николинка Тодорова съобщи, че на заседанието на ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика Милен Сибинов е отправил въпрос, а именно защо община Козлодуй участва в гласуване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, след като не е акционер в Асоциация по ВиК. Г-жа Тодорова заяви, че този въпрос е отправен към ВиК ООД – Враца, проведен е разговор с Ръководител „Административно – стопански дейности“ във „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца – г-н Бойко Ничев. Г-н Ничев е изложил факти и обстоятелства във връзка с поставения въпрос. Г-жа Тодорова уточни, че не е извършена кореспонденция в миналото между трите институции, а именно „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Водоснабдяване и канализация“ холдинг и затова към момента община Козлодуй не е акционер в групата на общините, а е акционер в групата на държавата.

Валентин Паньовски поиска думата и обърна внимание, че в Бизнес плана за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ОДД – гр. Враца, придружаващ предложението, на стр. 27, в т. 1.3.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване, срок на валидност, е забелязал, че разрешителното на гр. Козлодуй е с изтекъл срок, а именно 01.07.2021 г. Г-н Паньовски апелира към подновяване на това разрешително.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от ПОДАВиК и по повод покана за извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено на 01.09.2021 г. /сряда/ от 10:00 часа

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
 РЕШЕНИЕ № 328

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при съгласуване на бизнес плана за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., като упражни право на глас „за“.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при съгласуване на Договор № 76 от 27.05.2021 г., сключен между „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Монтана за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителни системи, използвани за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, съставен на основание чл.5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, като упражни право на глас „за“.
 3. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага участие на Людмил Ангелов – директор на дирекция „Устройство на територията”, със същите правомощия.
 4. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова, Стефан Спасов, Таня Пенкева и Юлиян Тошев;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Николинка Тодорова съобщи, че по време на заседанието на ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика от Дучко Петров е бил отправен следния въпрос – „Защо шахта 1 и 2, находящи се пред бл. 61, вх. Б са затапени?”. Тя съобщи, че отговор на този въпрос са дали от Дирекция „Устройство на територията“ в община Козлодуй. Те са уверили, че шахтите не са затапени, върху капаците им е имало асфалтова настилка, която към този момент вече е изрязана, капаците са видими и могат свободно да се премахват с цел почистване, когато е необходимо.

Председателят на Общински съвет съобщи и за жалба постъпила от граждани от с. Гложене, която е разгледана от ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения рад и безопасност на движението. Тази жалба е свързана с взето решение от Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, която след свое заседание е решила преминаването на тежкотоварни автомобили от ул. „Христо Ботев” да бъде пренасочено по ул. „Александър Стамболийски”. ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество е излязла със следното становище: „Препоръчва общинската комисия по безопасност на движението по пътищата да се събере и да преразгледа решението, което е взела.”. ПК по законност е излязла с подобно становище, а именно: „Да се свика ново заседание на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата и на нея кмета г-н Петков да даде становище, след което да се вземе ново решение.“.

Думата беше дадена на Биляна Стояновска, която поиска да сподели информация, свързана с „МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД и да даде предложение, което Общински съвет да гласува. Д-р Стояновска съобщи, че на 28.07.2021 г. се е състояла работна среща между управителя на лечебното заведение и колектива от вътрешно отделение. Тази среща се е осъществила по негова инициатива, в рамките на негово решение да се проведат и други работни срещи с всички звена в болницата. Общинският съветник сподели положителните си впечатление след срещата. Според нея управителят г-н Момчил Иванов е наясно с проблемите в сферата на здравеопазването и в частност проблемите на болничната помощ в страната. Това, което д-р Стояновска сподели е, че я тревожи информация, която управителя е споделил, а именно, че дълговете на болницата за последните 6 месеца са нараснали и вече възлизат на 500 000 лв. Също така тя съобщи, че има и официални писма за доброволно плащане от контрагенти за неизплатени суми, а след като изтече срокът на това доброволно плащане, по закон ще има съдебни искове. На тази работна среща управителят на лечебното заведение е споделил, че има план за действие в тази ситуация, но дори и той да се реализира, неговите положителни резултати ще дойдат след два месеца. Д-р Стояновска апелира, че Общински съвет като принципал на лечебното заведение трябва да вземе правилно и мотивирано решение, което да се базира на точна информация за приходите и разходите на болницата за последните 6 месеца. Проекторешението, което д-р Стояновска предлага е следното: „Управителя на „МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД в срок до 13.08.2021 г. да предостави анализ и информация относно актуалното финансово състояние на дружеството за последните 6 месеца по пера, включително изплатени и дължими суми за възнаграждения по трудови и граждански договори, размерът на ликвидните и дължими плащания, в това число просрочени такива, включително размерът на натрупаните лихви и дължими неустойки. Налице ли са споразумения за отсрочени плащания или разсрочване на дължимите плащания и в какъв порядък.“.

Г-жа Стояновска отбеляза, че посоченият срок, а именно 13.08.2021 г., съвпада със задължението на управителя за предоставяне на тримесечния отчет за финансовото състояние на болницата.

Николинка Тодорова обяви, че следващото заседание на Общински съвет е насрочено за 26.08.2021 г. и срокът за получаване на тази информация е разумен. Според г-жа Тодорова след получаване на тази информация ПК по здравеопазване и социални дейности трябва да я разгледа детайлно и да се състави план. Също така отбеляза, че в проекторешението, което предлага д-р Стояновска правилно е засегнат въпроса за погасителните планове, които има болницата и дали са налице споразумения с доставчици.

Г-жа Стояновска заяви, че е важно решението, да се вземе, така както е формулирано, защото финансовия отчет, който управителят е длъжен да предостави за тримесечие не съвпада с информацията, която е необходима, за да може да се вземе правилното решение. Д-р Стояновска апелира към д-р Цветкова за разглеждане на тази информация по време на заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности. Според нея тази комисия трябва да бъде в разширен състав, необходимо е да присъстват управителя и главния счетоводител на болницата.

Николинка Тодорова съобщи, че Общински съвет ще трябва да определи одитор за следващата заверка на бюджета на болницата. Този одитор трябва да се определи по определена процедура и определени критерии, които трябва да се приемат предварително.

Думата беше дадена на Веселка Цветкова, която се изказа в подкрепа на казаното от д-р Стояновска. Според нея освен предоставянето на тази информация, би могло и да се поиска да се направи един анализ, който да покаже на какво се дължи нарастването на дълговете на болницата за последните 6 месеца. Според нея тази информация е важна, за да може да се вземе правилното решение за стабилизирането на болницата.

Г-жа Тодорова увери, че думата „анализ” ще бъде включена към проекторешението, което д-р Стояновска предлага.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров, който съобщи, че този проблем, а именно нарастването на дълговете на болницата не е само от последните 6 месеца. Групата общински съветници от „БСП за България” са повдигали въпроса относно необходимостта от дофинансиране на болницата от страна на общината, но не са срещнали подкрепа от другите общински съветници в Общинския съвет. Според г-н Абаров показателно за това, че не са получили подкрепа е гласуването на бюджета на общината, както за 2020 г., така и за 2021 г. Г-н Абаров заяви, че при гласуването на бюджета на община Козлодуй Общински съвет е гласувал на „празен чек“ да се отделят по 500 000 лв. за детски площадки, като в момента има необходимост от вземане на подобно решение и за болницата. Също така г-н Абаров добави, че този план, който споменава д-р Стояновска е начертан в Закона за лечебните заведения, но въпросът е дали той ще срещне подкрепа от общинските съветници.

Веселка Цветкова заяви, че причините за нарастването на дълговете на лечебното заведение са комплексни и е важно комисията, която ще се създаде, да бъде в разширен състав и в нея да се включат и лекари от отделения. Според нея освен информация за заплати, трудови и граждански договори е важно да се набави информация и за работа по отделения, генериране на средства по отделения, дофинансиране и недофинансиране на клинични пътеки. Д-р Цветкова съобщи, че между нея и г-н Абаров са били проведени неформални разговори относно дофинансирането на болницата от община Козлодуй. Според нея не е ясно за какво дофинансиране става въпрос, защото е чувала коментари, както за 50 000 лв., така и за 100 000 лв. Д-р Цветкова добави, че ако се направи разчет за приходи по клинични пътеки, разходи за заплати и осигуровки, за медикаменти, ще стане ясно, че дори и 50 000 лв. на месец няма да бъдат достатъчни.

Николинка Тодорова взе думата и заяви, че болницата във времето е подпомагана от общината, но не може да каже точна цифра.

Д-р Стояновска подкрепи изказването на г-жа Тодорова и допълни, че това подпомагане не е достатъчно.

Анатолий Абаров поиска думата, като подкрепи изказването на д-р Цветкова. Според него трябва да се вземе адекватно решение и да се направи план, който да даде възможност на болницата регулярно да получава финансова подкрепа от общината.

Валентин Паньовски също поиска думата. Той се изказа в подкрепа на изказването на д-р Стояновска и д-р Цветкова и заяви, че според него в проекторешението трябва да се изиска и информация за готовността на болницата за посрещане на предстоящата четвърта вълна на COVID-19. Общинският съветник поясни, че информацията за готовността трябва да включва налична леглова база, обезпечаване с лекарствени средства и други консумативи и ритмичност на доставки.

Г-н Паньовски заяви, че ще отправи две предложение към общинската комисия по безопасност на движението по пътищата. Първото предложение е да бъдат опреснени пешеходните пътеки на територията на общината, тъй като наближава началото на учебната година и движението на деца ще бъде интензивно. Г-н Паньовски поясни, че неговото предложение е провокирано от многобройните инциденти, които се случват в страната с деца, именно на пешеходни пътеки и това подновяване ще бъде превантивна мярка.

Второто предложение, което г-н Паньовски направи, е свързано с безразсъдното шофиране , конкретно по новата улица в с. Хърлец и по републиканския път, който минава през селото. Общинският съветник предложи да се поставят неравности върху тези пътни участъци, които могат да бъдат от типа „гъбки”, те могат да се премахват през зимния сезон, за да не пречат на снегопочистването. Също така предложи да се монтират камери в тези участъци. Г-н Паньовски сподели възмущение от безразсъдното шофиране не само не млади шофьори, но и на по-опитни, което се забелязва на територията на цялата община.

Николинка Тодорова заяви, че в училищата и детските градини има комисии по безопасност на движението и те би могло да се включат с предложения по този въпрос. Г-жа Тодорова сподели, че безразсъдно шофиране е забелязала по новоасфалтираната улица пред централния вход на училище „Христо Ботев”, където според нея също трябва да се поставят такива неравности.

Милен Сибинов поиска думата, като взе отношение по предложението на д-р Стояновска. Той заяви, че на предходната сесия е внесъл предложение, чрез което е поискал подобна информация, подобно предложение е внесъл и преди 5 месеца, но и двете са били отхвърлени с мотив, че подобен род информация съдържа лични данни. Той заяви, че е поискал информация и от предишния управител д-р Петров, като г-н Сибинов не е получил отговор от него с претекст, че такава информация е служебна тайна.

Г-н Сибинов заяви, че с тази информация би могло да се види източника на тези проблеми. Според него освен въпросите, които той е задал би могло да се добавят още много други, но другите общински съветници не са изявили желание за допълване или изменение на зададените от него въпроси, а е било по-лесно да се отхвърли цялото предложение. Г-н Сибинов добави, че доколкото си спомня на предходната сесия, д-р Стояновска е съобщила за задължение на лечебното заведение в размер на около 300 000 лв., а сега тя заявява, че те вече са 500 000 лв.

Стефан Спасов поиска думата и обърне внимание на пътната инфраструктура в участъка от с. Хърлец до КПП АЕЦ „Козлодуй“, както и от табелата, където свършва Козлодуй до Аспаруховия вал. Според него инфраструктурата в тези участъци е осеяна с дупки, които трябва да се запълнят, също така липсва пътна маркировка. Той допълни, че инфраструктурата в с. Хърлец, както и тази в посока към гр. Лом, също са в лошо състояние. Г-н Спасов посочи за пример инфраструктурата около с. Цибър, където за почистване и подновяване на пътната маркировка се грижи община Монтана.

Юлиян Тошев поиска думата и съобщи, че след среща на областния кризисен щаб във връзка с COVID-19, кмета на община Козлодуй е отменил две мероприятия, а именно традиционния събор на с. Хърлец и Фестивала на занаятите и изкуствата, който се провежда в гр. Козлодуй. Г-н Тошев добави, че за мероприятия общината харчи много повече средства, отколкото са гласувани в бюджета. Също така той добави, че за фолк изпълнители и сръбски изпълнители никога не са гласувани средства от бюджета, а същите идват като дарения от спонсори. Г-н Тошев отправи молба да бъде разговаряно с тези спонсори и средствата, които се даряват да се прехвърлят към футболния отбор в града, тъй като доколкото той е запознат, футболния отбор не може да започне първенството.

Николинка Тодорова обобщи предложението на д-р Стояновска с допълнението на д-р Цветкова и предложението на г-н Паньовски и проекторешението се подложи на гласуване.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 329

 

Задължава управителя на „МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ в срок до 13.08.2021 г. да предостави:

 1. Анализ и информация относно актуалното финансово състояние на дружеството за последните 6 месеца по пера, включително изплатени и дължими суми за възнаграждения по трудови и граждански договори, размерът на ликвидните и дължими плащания, в това число просрочени такива, в т.ч. размера на натрупаните лихви и дължими неустойки на лихви;
 2. Информация и график относно наличието на споразумения за отсрочени плащания или разсрочване на дължимите плащания;
 3. Информация за готовността на лечебното заведение за посрещане на евентуална вълна на COVID-19 през есента.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” –няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

Лилия Димитрова поиска думата и отговори на въпроса на г-н Тошев. Тя съобщи, че основният спонсор на общината за събития е „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Г-жа Димитрова съобщи, че до момента са отправени три писма до „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД относно финансиране на футболния клуб и до момента няма отговор от тяхна страна. Г-жа Димитрова добави, че другите фирми, които до сега са финансирали мероприятия в момента са в затруднено положение, заради кризата с COVID-19.

Юлиян Тошев изрази възмущение от това, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД финансира участието на сръбски изпълнители, визирайки Саша Матич и Лепа Брена.

Лилия Димитрова припомни, че средствата, които са дадени за участие на Лепа Брена са отпуснати преди две години и участието е било платено тогава.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА /п/

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ГРЕТА ИВАНОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ГРЕТА ИВАНОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
7% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
38% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
25% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
37% Complete (success)
Отчасти :
44% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи