Протоколи от заседания на Общински съвет

Протокол № 2/28.11.2019 г.
02.12.2019

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
2
 
ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 28 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 28.11.2019 г. от 09.30 ч., се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

            Отсъства Янчо Янков.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй, Николай Николов – заместник-кмет на Община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец, Петко Петков – кмет на кметство Гложене, представители на общинската администрация и медии.

            След проверка на кворума, преди откриване на заседанието, Анатолий Абаров – общински съветник, избран с листата на Коалиция „БСП за България”, положи клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и подписа клетвен лист.

Заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

На общинските съветници беше предложен следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-02-105/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Създаване на Постоянни комисии към Общински съвет, Козлодуй и избор на техните членове.
 3. 410-02-106/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Създаване на Постоянна комисия към Общински съвет, Козлодуй по чл. 72, ал. 2, т. 3 и 2 от Допълнителните разпоредби от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.  
 4. 410-02-101/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Създаване на комисия по чл. 68, ал. 1 и чл. 68а, ал. 1 от Закона за съдебната власт и избиране на състава й.
 5. 410-02-102/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне на нов числен състав и поименен състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
 6. 410-02-100/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне на представител на Общински съвет, Козлодуй като делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
 7. 410-02-104/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Членство на председателя на Общински съвет, Козлодуй в Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България” (НАПОС-РБ).
 8. 410-02-103/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне представител на Общински съвет, Козлодуй като член на Областен съвет за развитие на област Враца.
 9. 410-02-99/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници към Общински съвет, Козлодуй.
 10. 410-01-207/20.11.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на Община Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.
 11. 410-01-205/19.11.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Изменение на Приложение № 1 за продажба на общински имоти към Годишната програма за 2019 год. във връзка със смяна на предназначението на имоти: 1/ незастроен терен в кв. 259, УПИ III, поземлен имот с ид. 37798.501.2, площ 2468 кв.м., гр. Козлодуй; 2/ незастроен терен в кв. 259, УПИ XXIX, поземлен имот с ид. 37798.501.81, площ 5174 кв.м., Козлодуй и приемане на нови пазарни оценки.
 12. 410-01-203/18.11.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 към Годишната програма за 2019 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот с площ 630 кв.м., находящ се в кв. 250, гр. Козлодуй на ул. „9-ти Май” № 16, с идентификатор 37798.512.308, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./.
 13. 410-01-206/20.11.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Одобрява изготвената пазарна оценка за имот включен под № 3 в Приложение № 2 учредяване отстъпено право на строеж в годишната Програма за 2019 год. за управление и разпореждане с имоти собственост на община Козлодуй представляващ незастроен терен в кв. 254, УПИ III, гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов” № 24, ид. 37798.512.162, площ от 455 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.
 14. 410-01-202/15.11.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти-държавна и общинска собственост.
 15. 410-01-177-1/07.11.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на Община Козлодуй.
 16. Други.

 

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

            По т. 2 от дневния ред:На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4 във връзка с ал. 1, т. 1  и чл. 48 от ЗМСМА


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 4


 

 1. Избира от своя състав осем Постоянни комисии, както следва:
1.1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и общинска собственост;
1.2. Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика;
1.3. Постоянна комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост;
1.4. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности;
1.5. Постоянна комисия по законност, законосъобразност на актовете на Общинския съвет и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението;
1.6. Постоянна комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото;
1.7. Постоянна комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество;

1.8. Постоянна комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 1. Възлага на Постоянните комисии изпълнение на чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 5

 

Избира членовете на Постоянната комисия, бюджет, финанси и общинска собственост, както следва:

 1. Драгомир Маринов – председател;
 2. Симеон Симеонов - зам. – председател;
 3. Емилиян Кузов – член;
 4. Иван Гризанов – член;
 5. Валентин Паньовски – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 6

 

Избира членовете на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика, както следва:

 

 1. Валентин Паньовски – председател;
 2. Янчо Янков – зам. - председател;
 3. Даниела Цолова – член;
 4. Дучко Петров – член;
 5. Николай Петков – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 7

Избира членовете на Постоянната комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, както следва:

 1. Симеон Симеонов – председател;
 2. Драгомир Маринов – зам. - председател;
 3. Любомир Йотов – член;
 4. Гълъбин Младенов – член;
 5. Йордан Димитров – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 8

 

Избира членовете на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, както следва:

 1. Биляна Стояновска – председател;
 2. Веселка Цветкова - зам. - председател;
 3. Даниела Цолова – член;
 4. Ангел Лалюв – член;
 5. Мая Йонова – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 9

 

Избира членовете на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, както следва:

 1. Елица Орманова – председател;
 2. Дучко Петров – зам. – председател;
 3. Анатолий Абаров –член;
 4. Иван Гризанов – член;
 5. Янчо Янков – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 10

 

Избира членовете на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото както следва:

 1. Мая Йонова – председател;
 2. Ангел Лалюв – зам. – председател;
 3. Анатолий Абаров – член;
 4. Биляна Стояновска – член;
 5. Елица Орманова – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 11

 

Избира членовете на Постоянната комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество, както следва:

 1. Гълъбин Младенов – председател;
 2. Ангел Лалюв – зам. – председател;
 3. Юлиян Тошев – член;
 4. Драгомир Маринов – член;
 5. Валентин Паньовски – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 12

 

Избира членовете на Постоянната комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда както следва:

 1. Любомир Йотов – председател;
 2. Гълъбин Младенов – зам. – председател;
 3. Емилиян Кузов – член;
 4. Стефан Спасов – член;
 5. Йордан Димитров – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

По предложение на председателя, Общинският съвет гласува Постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество да се състои от петима членове.

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 72, ал. 2, т. 3  и § 2, ал. 2 от Допълнителните разпоредби от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 13

 

 1. Създава Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
 2. Избира петима членове на Постоянната комисия по т. 1, както следва:
  1. Елица Орманова – председател;
  2. Дучко Петров – зам. – председател;
  3. Анатолий Абаров –член;
  4. Иван Гризанов – член;
  5. Янчо Янков – член.
 3. Възлага на Постоянната комисия по т. 1 изпълнение на законоустановените й задължения по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

По предложение на председателя, Общинският съвет гласува временната комисия да се състои от петима членове.

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

На основание чл. 68, ал. 1, изр. последно и чл. 68а, ал. 1 от ЗСВ, вр. с чл. 68е от ЗСВ и чл. 8, ал. 4 от Наредба № 7 от 28 септември 2017 г. за съдебните заседатели

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 14

 

1. Създава временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Козлодуй, да ги изслуша на публично заседание и изготви доклад до Общинския съвет, в състав от 5 /петима/ членове, както следва:
1. Анатолий Абаров;
2. Валентин Паньовски;
3. Елица Орманова;
4. Иван Гризанов;
5. Юлиян Тошев.

2. Комисията да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, съобразно изискванията на чл. 67 от ЗСВ и чл. 68, ал. 3 от ЗСВ, като състави списък на допуснатите кандидати до изслушване.
3. Комисията да публикува на интернет страницата на Община Козлодуй, най - малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.
4. Комисията да представи в Общинския съвет доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ в срок до 12.12.2019 г., който да се публикува на интернет страницата на Община Козлодуй, заедно с протокола от изслушването.
5. Информационното и техническото обезпечаване на дейността на комисията в изпълнение на процедурата се възлага на Дирекция „ПНАИО” и Отдел „Секретариат на Общинския съвет”.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 2, предл. четвърто във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове във връзка с чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 15

1. Определя Местна комисия по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, към община Козлодуй, която да се състои от петима членове.

2. Определя състава на комисията както следва:
 1. Драгомир Маринов – представител на Общински съвет, Козлодуй;
 2. Дучко Петров - представител на Общински съвет, Козлодуй;
 3. Стефан Спасов - представител на Общински съвет, Козлодуй;
 4. Лилия Димитрова – представител на Община Козлодуй;
 5. Володя Тодоров - представител на Община Козлодуй;

с председател Лилия Димитрова - представител на Община Козлодуй.

3. Възлага на кмета на Общината да представи на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за утвърждаване числеността, поименния състав и председателя на Местната комисия по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове към Община Козлодуй.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – ням; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 15 от  ЗМСМА и чл. 12, ал. 2, чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 16

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински съвет, Козлодуй Николинка Тодорова.

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Валентин Паньовски.
3. Възлага на определения делегат и заместващия го представител изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 15 от  ЗМСМА и във връзка с чл. 7, чл. 8, чл. 11, ал. 1, т. 2 от Устава на НАПОС – РБ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 17

 

 1. Дава съгласие Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй да се присъедини като член на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България” (НАПОС-РБ).
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет, Козлодуй редовно заплащане на годишен членски внос, пропорционален на броя на общинските съветници в Общински съвет, Козлодуй, умножен по 30 лв., от бюджета на Общината.
 3. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 6 и ал. 7 във връзка с ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 22, ал. 1 от Закона за регионалното развитие

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 18

 

 1. Определя Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй за член на Областния съвет за развитие на област Враца.
 1. Когато определеният член по т. 1 е временно възпрепятстван да участва в работата на Областния съвет за развитие на област Враца, да бъде заместван от Симеон Симеонов – общински съветник към Общински съвет, Козлодуй.
 2. Възлага на определения и упълномощен представител на Общинския съвет, Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Ангел Лалюв изказа лично мнение и направи предложение възнагражденията на общинските съветници да бъдат намалени от предложените 70 на сто на 50 на сто от СБРЗ на общинската администрация за съответния месец.

Анатолий Абаров постави следните въпроси: Какъв е размерът на СБРЗ на общинската администрация за текущия месец? И ще се отразят ли размерите на възнагражденията на кмета на общината, председателя на Общинския съвет и кметовете на кметства, които все още не са приети от Общинския съвет, на размера на СБРЗ на администрацията и съответно на възнагражденията на общинските съветници?

В дискусията се включиха кметът на Общината, председателят на Общинския съвет и общинския съветник Ангел Лалюв.

Анатолий Абаров направи предложение за възнаграждение на общинските съветници в размер на 40 на сто от СБРЗ на общинската администрация за съответния месец.

Председателят на Общинския съвет и кмета на Общината увериха общинските съветници, че за следващото заседание на Общинския съвет ще бъде изготвена и предоставена справка за средната брутна работна заплата на общинската администрация за месец ноември 2019 г.  

Предложението на Ангел Лалюв се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 10; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.

Предложението се приема.

Предложението на Анатолий Абаров не се подложи на гласуване.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 19

 

 1. Определя възнаграждение на общинските съветници към Общински съвет, Козлодуй в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец, считано от 5.11.2019 г.
 2. Определя пропорционално възнаграждение на общинските съветници към Общински съвет, Козлодуй, за участие в:

- заседанията на Общински съвет, Козлодуй в размер на 70 на сто от общия размер на възнаграждението;

- за участие в заседанията на постоянните комисии 30 на сто от общия размер на възнаграждението.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Юлиян Тошев подчерта, че уличната мрежа наистина е в много лошо състояние, но изказа мнение, че в предложението липсва конкретика, а именно: кои са предвидените улици и кой ще е източникът на финансиране. На поставените въпроси кметът отговори, че при внасяне на проектобюджета на Община Козлодуй за 2020 г. всички предвидени улици ще бъдат упоменати.

Иван Гризанов поиска уточнение за включената настояща 2019 г., за която в бюджета вече са предвидени 300 хил. лв., ще бъдат ли необходими още 200 хил. лв. и ще изиска ли това актуализация на бюджета. Кметът поясни, че за 2019 г. не са необходими допълнителни средства, затова няма да е пречка в текста на решението 2019 г. да бъде заличена.

Изказване направи и Анатолий Абаров с мотиви за неподкрепа на внесеното предложение.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 20

 

 1. Приема за периода 2020-2023 г. да се гласуват всяка година по 500 000 лв. за ремонт и поддържане на уличната мрежа на Община Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме всички последващи нормативно определени правни и фактически действия, необходими за изпълнение на взетото решение.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Думата беше дадена на Анатолий Абаров. Той зададе въпрос има ли необходимост в края на годината Годишната програма за управление и разпореждане с имоти да бъде изменяна. Общинският съветник обърна внимание и посочи, че се явява разлика с намаление в приходната част на бюджета на Община Козлодуй със 140 хил. лв. при промяна на предназначението и евентуална продажба на имотите. Също така тези действия предвиждат актуализация на бюджета в края на бюджетната 2019 г.

За внасяне на яснота беше дадена думата на Ирена Борисова – мл. експерт „Разпореждане и управление на общинската собственост”, която отбеляза, че причината за изменение на Годишната програма е заявен от инвеститор интерес.

Кметът на Общината увери, че действията няма да наложат актуализаця на бюджета за 2019 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 46 и чл. 56, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 21

         

 1. Изменя в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Козлодуй за 2019 г., предназначението на незастроен терен в кв. 259, УПИ III, поземлен имот с  ид. 37798.501.2, площ  2468 кв. м., гр. Козлодуй и незастроен терен в кв.259, УПИ  ХXІX, поземлен имот с  ид. 37798.501.81, площ 5174 кв. м., гр. Козлодуй – „за жилищно строителство”, средно застрояване (до 15 кв. м.).
 2. Одобрява изготвените пазарни оценки за продажба на имотите, върху които ще се начисли ДДС при сключване на сделките, както следва:

2.1. Имот под № 9 с идентификатор 37798.501.2,  ПО – 78 980 лв.

2.2. Имот под № 10 с идентификатор 501.81, ПО – 165 570 лв.
 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на два търга с явно наддаване за продажба на поземлените имоти, а именно:
1/ незастроен терен в кв. 259, УПИ III, поземлен имот с  ид. 37798.501.2, площ  2468 кв. м., гр. Козлодуй.

2/ незастроен терен в кв.259, УПИ  ХXІX, поземлен имот с  ид. 37798.501.81, площ 5174 кв. м., гр. Козлодуй

 1. Възлага на кмета на общината отразяване на промените в Приложение № 1 към годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

            „ЗА” – 15 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Юлиян Тошев.

            „ПРОТИВ” – 3 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов и Даниела Цолова.

Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 46 и чл. 56, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 22

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2019 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на поземлен имот с площ 630 кв. м., находящ се в кв. 250, гр. Козлодуй на ул. „9 - ти май” № 16, с идентификатор 37798.512.308, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 31 500 лв. /без ДДС/ на общинския имот, която оценка да бъде начална за продажба на имота, върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с площ 630 кв. м., находящ се в кв. 250, гр. Козлодуй на ул. „9 - ти май” № 16, с идентификатор 37798.512.308, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

            „ЗА” – 16 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – 3 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов и Даниела Цолова.

            Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 56, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй, във връзка с чл. 37, ал. 1 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 23

                     

 1. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 25 480.00 лв. /без ДДС/ за учредяване отстъпено право на строеж върху 455 кв. м. за изграждане на търговски обекти върху незастроен терен в кв. 254, УПИ ІІІ, гр. Козлодуй, ул. ”Васил Коларов” № 24, ид. 37798.512.162. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху 455 кв. м. за изграждане на търговски обекти върху имот, представляващ незастроен терен в кв. 254, упи ІІІ, гр. Козлодуй, ул. ”Васил Коларов” № 24, ид. 37798.512.162.
 3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

            „ЗА” – 16 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – 3 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов и Даниела Цолова.

            Решението се приема.

 

 

 

По т. 14 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с текущия прием на проекти по Наредба № 4 от 08.07.2019 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 24

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на нов физкултурен салон на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй“ в срок до 30.11.2019 г.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие след одобрение да осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 90 758,73 лв. с ДДС, от които 39 000,00 лв. за строителен надзор, 13 000,00 лв. за авторски надзор и 38 758,73 лв. гаранцията за изпълнение.
 3. Общински съвет, Козлодуй възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме необходимите действия по изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 25

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на Община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на община Козлодуй /Приета с реш. № 198 по прот. № 14 от 24.10.2008 г.;  изм. и доп. с реш. № 237 по прот. № 15 от 15.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 240 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. с реш. № 263 по прот.№ 17 от 24.02.2009 г.; изм. с реш. № 292 по прот. № 21 от 25.05.2009 г.; доп. с реш. № 441 по прот. № 32 от 31.03.2010 г.; доп. с реш. № 506 по прот. № 42 от 19.10.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 65 по прот. № 7 от 21.02.2012 г.; доп. с реш. № 169 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 402 по прот. № 40 от 03.06.2014 г.; изм. и доп. с реш. № 258 по прот. №27 от 02.03.2017 г.; доп. с реш. № 295 по прот. № 32 от 31.05.2017 г.; изм. и доп. с реш. № 455 по прот. № 49 от 22.04.2018 г.; изм. с реш. № 486 по прот. № 53 от 05.07.2018 г.; изм. и доп. с реш. № 642 по прот. № 64 от 16.05.2019 г./

 

§1. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 след думите „Със заповед на кмета на общината се предоставят“ се добавя думата „безвъзмездно“, а думите „под наем“ се заличават.
 2. В ал. 2 думите „и се придружават от данни за финансовото състояние на организацията, установяващи възможностите й за плащане на наема“ се заличават.
 3. В ал. 3 думите „за наем със срок до края на мандата на съответното Народно събрание“ се заменят с „за безвъзмездно ползване“.
 4. В ал. 5 думите „да се ползват съвместно по договор с трети лица,“ се заличават. Създава се второ изречение: „Такива помещения може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията.“
 5. Ал. 6 се отменя.
§2. Създава се чл. 22а:

„Чл. 22а (1) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон.

(2) Правоотношенията с политическите партии се прекратяват поради неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по чл. 22, ал. 5, изр. първо.

(3) Правоотношенията се прекратяват със заповед на кмета на общината, в която се посочва основанието за прекратяването, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на съда е окончателно.”

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред:

 

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”


Протокол № 1/05.11.2019 г.
08.11.2019

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
№ 1
 
ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 05 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 05.11.2019 г. от 11.00 ч., на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администраця от Областния управител на област Враца е свикано първото заседание на Общински съвет – Козлодуй с мандат 2019 – 2023 г.

            На заседанието присъстваха 20 (двадесет) общински съветници – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Янчо Янков, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.  

            Отсъства Анатолий Абаров.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец, Петко Петков – кмет на кметство Гложене, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан и Илиян Иванов – кмет на кметство Крива бара.           

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Откриване на заседанието и обявяване състава на новоизбрания Общински съвет и избраните за кмет на Община и кметове на кметства.
 2. Полагане на клетва от общинските съветници, кмет на Община Козлодуй и кметовете на кметства от Община Козлодуй.
 3. Определяне численост и състав на комисия за избор на Председател на Общински съвет – Козлодуй.
 4. Избор на Председател на Общински съвет – Козлодуй.
 5. Удължаване срока на действие на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г. до приемане на нов Правилник от Общинския съвет.
 6. Определяне численост и състав на комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 7. Други.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Областният управител Малина Николова откри заседанието и обяви състава на новоизбрания Общински съвет и избраните кмет на Община Козлодуй и кметове на кметства.

 

            По т. 2 от дневния ред:

            Новоизбраните общински съветници положиха следната клетва:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя  от интересите на гражданите от Община Козлодуй и да работя за тяхното благоденствие”.

 

Клетвени листи подписаха Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Янчо Янков, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

 

            Новоизбраните кмет на Община Козлодуй и кметове на кметства положиха следната клетва: 

            „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя  от интересите на гражданите от Община Козлодуй и да работя за тяхното благоденствие”.

            Клетвени листи подписаха кметът на община Козлодуй Маринела Николова, кметът на кметство Хърлец Огнемир Симов, кметът на кметство Гложене Петко Петков, кметът на кметство Бутан Кирилка Асенова и кметът на кметство Крива бара Илиян Иванов.     

 

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА заседанието на Общинския съвет продължи под ръководството на Николинка Тодорова.

 

По т. 3 от дневния ред:

            По предложение на Николинка Тодорова Общинският съвет, от своя състав, гласува 3-членна комисия за избор на Председател на Общински съвет – Козлодуй.

           

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

 

            Ангел Лалюв предложи за председател на комисията Симеон Симеонов.

Валентин Паньовски предложи за член на комисията Елица Орманова.

Драгомир Маринов предложи за член на комисията Ангел Лалюв.

 

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложенията се приемат.

 

По т. 4 от дневния ред:

Ангел Лалюв издигна кандидатура за Председател на Общински съвет – Козлодуй на Николинка Тодорова.

Други кандидатури не бяха издигнати.

Комисията утвърди бюлетина и плик за избора на Председател и разясни начина на гласуване – при поставен знак Х или V в квадратчето пред името на издигнатия кандидат вотът се счита „за”, при непоставен знак вотът се счита „против”/”въздържал се”.

Срещу подпис, в списък на общинските съветници за провеждане на избор, всеки общински съветник получи бюлетина и плик с поставен печат на общинска администрация.

В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА се проведе тайно гласуване за избор на Председател на Общински съвет – Козлодуй.

            Комисията обяви следните резултати:

 1. Гласували по списък 20 (двадесет) общински съветници.
 2. Пликове с бюлетини в урната за гласуване – 20 броя.
 3. Резултат от гласуването: „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3.

                       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 1

 

 1. Избира за Председател на Общински съвет – Козлодуй Николинка Тодорова.

           

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ”/”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3.

            Решението се приема.

 

Заседанието продължи под ръководството на новоизбрания Председател на Общински съвет – Козлодуй Николинка Тодорова.

 

По т. 5 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на Николинка Тодорова – председател на Общински съвет – Козлодуй 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 2

 

 1. Удължава срока на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Козлодуй, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. до приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.

           

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет предложи комисията да се състои от 5-ма членове. Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет призова общинските съветници да направят предложения за поименния състав на комисията.

Ангел Лалюв предложи за член на комисията Драгомир Маринов.

            Мая Йонова предложи за член на комисията Валентин Паньовски.

            Емилиян Кузов предложи за член на комисията Елица Орманова.

Любомир Йотов предложи за член на комисията Ангел Лалюв.

            Николай Петков предложи за член на комисията Дучко Петров.

Веселка Цветкова предложи за член на комисията Биляна Стояновска.

Ангел Лалюв си направи мотивиран отвод.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 3

 

 1. Създава 5-членна временна комисия в състав: Драгомир Маринов, Валентин Паньовски, Елица Орманова, Дучко Петров и Биляна Стояновска със задача: Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г. в съответствие със ЗМСМА и българското законодателство.
 2. Проектът на Правилника да бъде внесен от председателя на комисията в срок до 20.11.2019 г. в деловодството на Общинския съвет за разглеждане на следващото заседание.

 

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

            Председателят на Общинския съвет:

 1. Предложи следващото заседание да се проведе на 28.11.2019 г.

Предложението се подложи на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

 1. Съобщи на общинските съветници, че е необходимо в срок до 08.11.2019 г. да попълнят предварително раздадените справки, декларации и списъци и да ги предоставят в Отдел „Секретариат на Общинския съвет” за изготвяне на досиета и служебни карти.
 2. Припомни изискванията на текстове от чл. 34, ал. 5 и следващите от ЗМСМА.

 

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

 


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook