Протоколи от заседания на Общински съвет


30.03.2021


ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 20
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 25 МАРТ 2021 ГОДИНА

 

            Днес, 25.03.2021 г. от 16:45 ч., основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Биляна Стояновска, Даниела Цолова и Светослав Спасов.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй, представители на общинската администрация и началникът на РУ-Козлодуй гл. инспектор Бранимир Благоев.

След поименна проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

Стефан Спасов попита дали не е редно т. 14 от дневния ред да се отложи за разглеждане в друго заседание на Общинския съвет.

На въпроса отговори Николинка Тодорова, като поясни, че предложението по т. 14 е внесено от общинския съветник Емилиян Кузов и като вносител, не е обявил оттегляне.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-02-23/11.03.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Информация за противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2020 г.
 2. 410-01-77/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2020 г.
 3. 410-01-76/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021 – 2027 г.
 4. 410-01-74/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г. относно: Приемане на План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г. на община Козлодуй.
 5. 410-01-71-11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г. относно: Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2020 г. – м. декември 2020 г.
 6. 410-01-79/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2021 – 2022 г.).
 7. 410-01-81/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Общински културен календар за 2020 г.
 8. 410-01-82/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Общински календар „Младежки дейности“ за 2020 г.
 9. 410-01-83/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Общински спортен календар за 2020 г.
 10. 410-01-84/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Програма „Ботеви дни 2020 г.“
 11. 410-01-69/10.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Изменение на т. 3 от решение № 107 по протокол № 8 от проведено извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй на 25.03.2020 г.
 12. 410-01-72/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Одобрение на инвестициите /активите/ на „ВиК“ ООД, гр. Враца за 2020 г. и за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца.
 13. 410-01-87/12.03.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Искане за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от община Мизия и присъединяването му към община Козлодуй.
 14. 410-01-86/12.03.2021 г. – Предложение от Емилиян Кузов – общински съветник относно: Искане от учреден инициативен комитет за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от съответна община Мизия и присъединяването му към съседна община Козлодуй.
 15. 410-01-63/24.02.2021 г. – Предложение от Милен Сибинов – общински съветник, относно: Имуществена санкция в размер на 15 000 лв., наложена с решение № ППН – 01-607/2018 от 23.07.2019 г. на Комисията за защита на личните данни за включване в разходната част на бюджета и търсене на персонална (лична) имуществена отговорност от длъжностното лице в община Козлодуй.
 16. 410-01-75/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Намеренията на община Козлодуй за кандидатстване с проекти по програми на ЕС и Национални програми през 2021 г.
 17. Други.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 15 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2 – Иван Гризанов и Милен Сибинов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред се приема.


По т. 1 от дневния ред

Председателят на Общинския съвет прикани началника на РУ-Козлодуй гл. инспектор Бранимир Благоев да представи внесената информация за противодействие на престъпността в община Козлодуй за 2020 г.

Г-н Благоев отбеляза, че се наблюдава намаляване на броя регистрирани престъпления в общината, което до някъде се дължи на въведената епидемична обстановка. Към момента няма специфични криминогенни фактори, които да влияят на обстановката, следи се общественият ред, безопасността на гражданите и спазването на въведените противоепидемични мерки.

Иван Гризанов зададе въпрос за проблема с кадровото доокомплектоване на Районното управление, за което през миналата година е трябвало да бъдат проведени срещи с Областната дирекция и ако това не се е случило, продължава ли да има такава необходимост.

Г-н Благоев отговори, че има недокомплект в състава на управлението, в момента тече конкурс за назначаване на младши изпълнителски длъжности – автоконтрольори и пътни полицаи с цел оптимизиране на състава. Назначаването на определен брой служители зависи от Министерство на вътрешните работи, а не от Областната дирекция. От страна на управлението са заявени непопълнените бройки, но към момента са одобрени единствено три. При достигане на кандидатите до финалния етап на конкурса има вероятност да се отпусне допълнителен щат и да бъдат назначени резервни позиции. Сигурно е, че до края на годината ще бъдат попълнени трите длъжности. Дадена е възможност за привличане на кадри от други населени места.

Ангел Лалюв попита няма ли да се предприемат по-радикални мерки предвид високия процент (25%) от недоокомплектоване на екипа в управлението, който е в пъти по-висок от средния за страната (10%).

Г-н Благоев потвърди факта, изнесен от г-н Лалюв, но увери, че с предприетите вече действия този висок процент би могъл да бъде минимизиран между 5-10% до края на годината. Със силите, с които разполага Районното управление към момента, се създава добра организация, органите на реда се разпределят така, че да бъдат покрити всички пространства за осигуряване на по-добър обществен ред.

Валентин Паньовски също поиска думата и зададе въпрос какви мерки са предвидени и смята ли Районното управление да засили същите към водачите, които се движат с високи скорости.

Г-н Благоев отговори, че в тази посока се провеждат специализирани операции, съвместно със силите на Областната дирекция и други районни управления от областта. Тези операции са планирани да се осъществяват задължително един или при възможност и два пъти месечно.

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Годишната работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 261

 

 1. Приема за сведение Информация за противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с § 37 от ПЗР към ЗИД на ЗРР

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 262

 

 1. Приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2020 г.
 2. Възлага на кмета на общината в седемдневен срок от приемане на решението да изпрати копие на Доклада за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2020 г. на председателя на Областния съвет за развитие, гр. Враца.
 3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Доклада за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2020 г. на интернет страницата на общината.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По  т. 3 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 4 от ЗРР и § 12 от ПЗР на ППЗРР

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 263

 

 1. Приема План за интегрирано развитие на община Козлодуй 2021–2027 г., неразделна част от настоящия протокол.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй 2021 – 2027 г. на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

Иван Гризанов обяви, че ще подкрепи предложения План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021–2030 г., изрази положително мнение и даде висока оценка на разработчиците. Според общинския съветник оттук нататък е важно да се спазва методиката за наблюдение, технически анализ и оценка, както и организационните резултати от изпълнението на плана, за да се натрупа реална статистика, на базата на която да се направи сериозен анализ за правилни решения при изпълнението на плана през следващата година.

Извън предмета на изказванията по настоящия проект за решение, предвид резолюцията, нанесена от председателя на Общинския съвет върху внесеното предложение за разглеждане с водеща ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и за всички постоянни комисии по преценка, Иван Гризанов помоли за да не се губи времето, както на гражданите, така и на постоянните комисии да докладват, че нещо се подкрепя. Предвид разпоредбите на ПОДОСНКВОА, водещата комисия трябва да обобщи всички становища и да предложи проект за решение. С лично извинение г-н Гризанов съобщи, че не е приятно на гражданите да слушат председатели на комисии, които не излагат нищо съществено.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 264

 

 1. Приема План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021–2030 г. на община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Плана за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021-2030 г. на община Козлодуй на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред

Веселка Цветкова, като председател на ПК по здравеопазване и социални дейности –  водеща за разглеждане на настоящото предложение и проект за решение обяви, че на заседанието е разяснена водещата роля на общината в развитието на социалните услуги, особено през изминалата година във връзка с пандемичната обстановка. Като участник в кризисния щаб, д-р Цветкова съобщи за водещата роля на центровете за социални услуги в общината, които при възникване на проблем са се справяли адекватно по план за туширане на огнищата, които са възниквали в различни периоди. Също така изказа становище, че социалната дейност, благодарение на общинската администрация, е на много високо ниво, предвид кандидатстването с проекти за различни социални услуги, от които се възползват гражданите на общината.

Към изказването на д-р Цветкова, председателят на Общинския съвет добави, че няма закрити социални услуги, което означава, че са положени усилия за продължаване на всички дейности. Предлаганите социални  услуги са изключително важни за хората в неравностойно положение.

Преди да представи становището на постоянната комисия, която председателства, по повод изказването на г-н Гризанов в предходната точка да не се губи от времето на гражданите и членовете на постоянни комисии, които не следва да докладват всички предложения, Мая Йонова изрази лично мнение, че това не е губене на време, най-важно от едно изказване на председателя на комисията е това да обобщи становището, т.е. прието ли е предложението или не, а каквото е имало като допълнение, то се е разисквало в заседанията на комисиите.

Иван Гризанов поиска думата и направи изказване в покрепа на д-р Цветкова и посочи, че общинската стратегия, спрямо социалните услуги, наистина е много добра и никой не е против нея.

Г-н Гризанов продължи своите думи с обръщение към г-жа Тодорова, потвърди пълното болшинство общински съветници, но за да не се изпада в недоразумения и излишни спорове, Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии може да се промени. Г-н Гризанов цитира разпоредбата на чл. 113, ал. 1, която гласи „Чл. 113 (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 3 дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия или вносителя на проекта за решение мотивирано становище.”.

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова отговори на общинския съветник, че становищата се представят на председателя, а не на Общинския съвет, видно от което има голяма разлика.

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров. Общинският съветник се обърна към председателя на Общинския съвет г-жа Тодорова по повод коментарите по изказването на г-н Гризанов и обяви, че няма да прави коментар по разпоредбите на ПОДОСНКВОА, които са много ясни, но обяви, че ще му е любопитно да се запознае със становищата на водещите комисии, изпратени до председателя на Общинския съвет и по-конкретно доколко те са мотивирани. Впечатлението на общинския съветник, е че по никакъв начин г-н Гризанов не оспорва безспорните качествата на председателите на комисиите и не е изказал мнение, че стратегическите документи не следва да се резолират за всички постоянни комисии. В случая става въпрос за останалите материали, различни от стратегическите документи, които би трябвало да се резолират до компетентните комисии, които да са водещи. Резонно е стратегическите документи наистина да се разглеждат от всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 112, ал. 3 от ЗСУ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 265

 

 1. Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2020 г. – м. декември 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

В изказване г-жа Тодорова изведе на преден план Програмата за задържане на децата и превенцията за отпадане от училище със съответните акценти. Председателят на Общинския съвет отбеляза, че дирекция „Хуманитарни дейности” изключително отговорно се отнася към тази програма. Комисия от общинската администрация прави посещения по домовете на  деца, които не посещават училище и въпреки трудните разговори за убеждаване на родителите, общинските служители, както и представителите на училищата се отнасят с голяма загриженост. Резултатите се отчитат ежемесечно. Общинският съветник Стефан Спасов също отговорно съдейства в провеждане на разговорите за убеждаване на ученици. Тук не се има предвид само обучението в пандемична обстановка, а въобще прибиране на деца в училище. Г-жа Тодорова отправи апел към общинските съветници за съдействие и включване при възможност в програмата, за да може да се обхванат повече деца, които да се приберат в училище за провеждане на едно по-ефективно обучение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с 197, ал. 2 от ЗПУО

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 266

 

 1. Приема Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй 2021 – 2022 г., неразделна част от настоящия протокол.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Козлодуй 2021 – 2022 г. на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

                  

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 267

 

 1. Приема Отчет за изразходваните средства по Общински културен календар 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 268

 

 1. Приема Отчет за изразходваните средства по Общински календар „Младежки дейности” 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0


Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

Веселка Цветкова изрази собственно мнение относно развитието на спортното възпитание у децата и подчерта, че освен в семейната среда, спортните навици се формират и възпитават в съответните спортни клубове. Но изключително и особенно важно за тези навици е семейното възпитание, защото личните наблюдения на д-р Цветкова са, че след излизане от пандемичната обстановка, освен психически, децата ще имат и сериозни физически усложнения.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 269

 

 1. Приема Отчет за изразходвани средства по Общински спортен календар за 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 270

 

 1. Приема Отчет за изразходвани средства по Програма „Ботеви дни 2020 г.”.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
 
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

 

На основание 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 271

 

 1. Изменя т. 3 от свое решение № 107 по протокол № 8 от проведено извънредно заседание на 25 март 2020 г. както следва:

     „3. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да осигури средства за съфинансиране на проект “Възстановяване елементите на уличното пространство на улици “Христо Ботев“ и “Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340 - двугодишно изпълнение” в размер на 227 147,41 лв. (48,0107908 %) и 245 970 лв. (51,9892091 %) финансиране от Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2021 година.“

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на изменението.
 2. Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с правилното прилагане разпоредбите на чл. 198о от Закона за водите

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 272

 

 1. Общински съвет, Козлодуй одобрява инвестициите /активите/, съгласно Приложение № 1 за 2020 г. на стойност 110 414.92 лв. без ДСС или 132 497.90 лв. с ДДС, за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца, които да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД, гр. Враца, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от Договора по чл. 198о, ал. 1, във връзка с чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.
 2. Общински съвет, Козлодуй, възлага на кмета на община Козлодуй да изпрати всички документи свързани с изграждането и собствеността на изградените В и К системи и съоръжения.
 3. Общински съвет, Козлодуй, възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 16 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 1 – Стефан Спасов.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗАТУРБ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 273

 

 1. Общински съвет, Козлодуй отлага решението за разглеждане на следващо заседание, с цел отстраняване на допуснатите нередности в подписката.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Стефан Спасов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха седем постоянни комисии.

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепя внесеното предложение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 274

 

 1. Общински съвет, Козлодуй отлага на този етап вземането на решение за присъединяване на с. Софрониево към община Козлодуй, с цел да се поиска от заинтересованите страни следната информация:

От г-жа Демира Димитрова, кмет на с. Софрониево, за периода 2016 – 2020 г. (по години):

 • Данни за събираемост на местни данъци в %;
 • Реализирани проекти в с. Софрониево (инфраструктурни и др.);
 • Предстоящи проекти за реализиране през 2021 год.;
 • Предложени инициативи/намерения за реализиране за 2021 г.;
 • Касов отчет.

От г-жа Валя Берчева, кмет на община Мизия, за периода 2016 – 2020 г. (по години) за с. Софрониево:

 • Събираемост на данъците в община Мизия и в частност в с. Софрониево;
 • Събираемост и размер на ТБО;
 • Размер на данък върху жилищните имоти;
 • Размер на данък върху нежилищните имоти;
 • Размер на данък върху превозните средства;
 • Наемни цени за 1м2 на общински имот, предоставен за търговски цели;
 • Наемни цени за 1м2 тротоарни площи, предоставени за търговски цели;
 • Наемни цени за 1м2 на общински имот, предоставен за поставяне на преместваеми обекти;
 • Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение;
 • Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги;
 • Такси за технически услуги;
 • Такси за административни услуги;
 • Такси за ползване на гробни места;
 • Такса за притежаване на куче;
 • Цени на основни услуги, предоставяни на населението от община Мизия;
 • Касов отчет по населени места в община Мизия;
 • Бюджет на с. Софрониево;
 • Размер на земеделска земя (дка) и приходи от нея.
 1. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 14 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 1 – Стефан Спасов.

Въздържали се: 1 – Милен Сибинов.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

Въздържал се: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред

Предложението беше разгледано от ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. В заседанията и на двете комисии предложеният от общинския съветник Милен Сибинов проект за решение, който съдържа две точки, се разгледа, като същите се дебатираха и гласуваха поотделно, предвид различното им съдържание и предмет. Точка първа от проекторешението не беше подкрепена и от двете комисии. Точка втора от проекторешението също не беше подкрепена и от двете комисии.

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост не подкрепят внесеното предложение.

Симеон Симеонов и Дучко Петров – заместник-председатели на комисиите, ръководили заседанията, предложиха разделяне на проекторешението на общинския съветник Милен Сибинов, съдържащо две отделни точки – т. 1 и т. 2 и оформяне на две отделни решения, първото от които с предмет т. 1 и второто – с предмет т. 2.

Предложението се подложи на гласуване.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 15 – Анатолий Абаров, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0.

Въздържали се: 0.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2  Ангел Лалюв и Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

Милен Сибинов поиска думата и обяви, че поддържа предложението си и в двете точки, но след изслушване становищата на комисиите е необяснимо гласуването с „въздържал се” за точка първа от проекторешението, която е пределно ясна. Сумата в размер на 15 000 лв. ще бъде платена и е задължително да се включи в разходната част на бюджета на общината. По отношение на втора точка от проекторешението, общинският съветник счита, че напълно нередно е, като гражданин на община Козлодуй, с плащане на данъците си да участва в задължения за плащания на общината. Г-н Сибинов призова общинските съветници да гласуват със „за”, а не да се въздържат.

Думата беше дадена на Симеон Симеонов, който обяви, че на заседанието на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост е гласувал „за” първата точка от проекторешението за включване на сумата в размер на 15 000 лв. в разходната част на бюджета на общината. Предположението за невключване на сумата в разходната част на бюджета, според общинския съветник е, че изговянето на проектобюджета предхожда определението на  ВАС. По отношение на втората точка от проекторешението г-н Симеонов изрази мнение, че причина за изнасянето на данни за трудов стаж е неопитност от страна на служителите на предприятието, предвид това, че не е осъществено обучение на персонала по Европейския регламент за защита на личните данни. Г-н Симеонов смята, че това не е виновно нарушение, честа практика е обмяната на лични данни между предприятията за трудовия стаж на служителите и в конкретния случай не е редно да се търси персонална отговорност от длъжностното лице.

Юлиян Тошев отправи въпрос към Симеон Симеонов, свързан с глоба, наложена на „АЕР” АД и по-точно от кого ще бъде заплатена.

Симеон Симеонов отговори, че ако вината не е на длъжностно лице, то глобата ще се заплати от предприятието.

Николинка Тодорова изрази лично мнение, че предприятието генерира печалба и по решение на ръководството от нея може да се изплати наложената глоба.

Анатолий Абаров поиска думата и се обърна към Милен Сибинов, като обясни, че предложението, разгледано в постоянната комисия по законност не е подкрепено, не защото е нелогично, а защото е подложено на гласуване в абсолютно нарушение на ПОДОСНКВОА. По отношение на първа точка от проекторешението, според г-н Абаров, сумата, както и лихвите към нея, трябва да бъдат заплатени от бюджета на общината, но това няма да се случи и сумата ще се дължи от гражданите на общината. По отношение на търсенето на отговорност, общинският съветник обяви, че това е „доста скъпа услуга” и ще се въздържи при гласуването.

Реплика на изказването на г-н Абаров направи г-жа Тодорова, която прочете чл. 88, ал. 2 от ПОДОСНКВОА, в разпоредбите на който са описани процедурните предложения, които нямат общо с протичане на настоящото заседание, т.е. към  момента не съществува режим на процедура.

Кметът на общината Маринела Николова се включи в дебатите и направи изказване, в което напомни на г-н Сибинов, че в приетия бюджет за 2021 г. се дава право на кмета на общината да прави компенсаторни промени. Сумата, предмет на настоящото проекторешение е удържана от ДДС, възстановено по проекта за изграждане на компостиращата инсталация, ще бъде направена компенсаторна промяна и тези средства няма да бъдат включени в разходната част на бюджета, следователно не е необходима актуализация на бюджета на общината. По отношение на изказванията за разходите, които общинските съветници, като граждани, не желаят да плащат, г-жа Николова обяви, че всички граждани на общината, вследствие от управлението на предишното ръководство, са платили 607 хил. лв., дължими за стадион; 211 хил. лв., дължими за невъзстановено ДДС, така, че тази сумата от 15 хил. в случая е незначителна.

В дуплика г-н Абаров се обърна към г-жа Тодорова и с думите си посочи, че днешното заседание е протекло в декламиране на наизуст научени неща. За да се направят промени за начина, по който ще се гласува или в предложенията, които се правят, трябва да има процедурно решение и това е единственият начин, другият е – гласуване и предложения извън дневния ред.

Председателят на Общинския съвет обяви, че общинските съветници са тук за да спазват ПОДОСНКВОА, колкото и скучен да е за някои. На гражданите трябва да се покаже, че общинките съветници се придържат към разпоредбите, които сами са предложили и приели.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 275

 

 1. Сумата от 15 000 лв. – имуществена санкция, наложена с решение № ППН-01-607/2018 г. от 23.07.2019 г. на Комисията за защита на личните данни, да бъде включена в разходната част на бюджета на общината за 2021 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 4 – Анатолий Абаров, Йордан Димитров, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.
Против: 10 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов и София Зайкова.

Въздържали се: 2 – Драгомир Маринов и Дучко Петров.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 5; „ПРОТИВ” – 10; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 276

 

 1. За наложената с решение № ППН-01-607/2018 г. от 23.07.2019 г. от Комисията за защита на личните данни на община Козлодуй имуществена санкция в размер на 15 000 лв. да бъде потърсена персонална (лична) имуществена отговорност от длъжностното лице, работещо в община Козлодуй, което е преувеличило правата си и с действията си е станало причина за налагане на тази санкция.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 2 – Милен Сибинов и Юлиян Тошев.
Против: 10 – Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов и София Зайкова.

Въздържали се: 3 – Анатолий Абаров, Драгомир Маринов и Дучко Петров.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 1 – Иван Гризанов.

Против: 1 – Ангел Лалюв.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 3; „ПРОТИВ” – 11; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението не се приема.

 

По т. 16 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Годишната работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 277

 

 1. Приема за сведение информация за намеренията на община Козлодуй за кандидатстване с проекти по програми на Европейския съюз и Национални програми през 2021 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 15 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова и Юлиян Тошев.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2  Анатолий Абаров и Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 17 от дневния ред

Председателят на Общинския съвет информира, че в т. 1 от решение № 254 по протокол № 19 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г. е допусната грешка. Думите „безвъзмездно за управление” са неточни, не кореспондират с т. 2 от решението и следва да се изменят така: „за безвъзмездно ползване”. Изменението в решението ще бъде отразено и грешката ще бъде поправена.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

 

Неразделна част от протокола:

 

Към решение № 263  План за интегрирано развитие на община Козлодуй 2021–2027 г.

Към решение № 264  План за действие за устойчива енергия и климат 2021–2030 г.      

Към решение № 266 – Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Козлодуй 2021 – 2022 г.


02.03.2021

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 19
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 25 ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА

 

Днес, 25.02.2021 г. от 09:30 ч., основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

Отсъства София Зайкова.

Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй и представители на общинската администрация.

По повод подадена оставка, на заседанието беше поканен и д-р Дилян Петров – управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски- Козлодуй“ ЕООД.

След поименна проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

 

По искане на общински съветници преди началото на заседанието, председателят на Общинския съвет предложи същото да протече в две части – от 09:30 до 10:30 ч. и от 12:30 до изчерпване на дневния ред.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 18, в т.ч.:

За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Иван Гризанов, Йордан Димитров, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

Предложението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-01-25/29.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община Козлодуй за периода 2019-2023 г. за 2020 г.
 2. 410-01-40/10.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2021 г.
 3. 410-01-50/15.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Козлодуй за 2021 г.
 4. 410-01-43/10.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на статут на общинските жилища за 2021 г., съгласно чл. 42 от ЗОС.
 5. 410-01-56/16.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове.
 6. 410-01-51/15.02.2021 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на бюджета на община Козлодуй за 2021 г.
 7. 410-01-41/10.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на мери и пасища публична общинска собственост за ползване на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.
 8. 410-01-52/15.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
 9. 410-01-33/05.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07. – 31.12.2020 г.
 10. 410-02-16/04.02.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.07. – 31.12.2020 г.
 11. 410-01-53/15.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за извършената дейност на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“, гр. Козлодуй за периода 01.01.-31.12.2020 г.
 12. 410-01-54/15.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Програма за дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“, гр. Козлодуй за 2021 г.
 13. 410-01-36/09.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на доклад за изпълнените през 2020 г. дейности по Плана за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 г. – 2020 г.
 14. 410-01-55/15.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общински план за младежта за 2020 г.
 15. 410-01-38/09.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Доклад за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй през 2020 г.
 16. 410-01-45/10.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ № 15, представляващ сграда с идентификатор 37798.512.68.2, със застроена площ от 150 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 37798.512.68, с площ от 10428 кв.м. за безвъзмездно ползване от Областна дирекция „Земеделие“, гр. Враца, за нуждите на Общинска служба „Земеделие“, гр. Козлодуй.
 17. 410-01-44/10.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ № 26, с идентификатор 37798.512.126 и площ от 773 кв.м, включващ сгради с идентификатор 37798.512.126.1, с площ 34 кв.м.; 37798.512.126.2, с площ 109 кв.м.; 37798.512.126.3, с площ 142 кв.м. за безвъзмездно ползване от ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй.
 18. 410-01-42/10.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на имот частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 37798.501.72.1, с площ от 119 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски”, в поземлен имот с идентификатор 37798.501.72 безвъзмездно за управление от Фондация „Подай им ръка“, за нуждите и целите на фондацията в община Козлодуй.
 19. 410-01-30/03.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ ПУП-ИПРЗ – промяна на регулацията и застрояването за УПИ XIV, свързаните с това поземлени имоти и улица, кв. 63 по плана на гр. Козлодуй, поземлени имоти с идентификатор 37798.503.400.
 20. 410-01-29/03.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ за изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ИПРЗ/ на УПИ II и УПИ III и улица, кв. 1А (1001) по плана на гр. Козлодуй, поземлени имоти с идентификатор 37798.505.11 и 37798.505.153
 21. 410-01-37/09.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца, на новоизградените активи и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на “ВиК” ООД, гр. Враца.
 22. 410-01-39/09.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точки от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца, насрочено за 03.2021 г.
 23. 410-01-34/05.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на трудово възнаграждение на кмета на кметство Бутан.
 24. 410-01-47/12.02.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Дейността като анестезиолог-реаниматор на д-р Дилян Петров – управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД.
 25. Други: Обсъждане на постъпили материали по искане на Милен Сибинов и д-р Биляна Стояновска – общински съветници:
 • 410-01-48/12.02.2021 г. – Бизнес програма за дейността на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД, представена от д-р Дилян Петров – управител.
 • 410-01-17-2/12.02.2021 г. – Информация за финансовото състояние и кадровата обезпеченост на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД, представена от д-р Дилян Петров – управител.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 14 – Драгомир Маринов, Йордан Димитров, Гълъбин Младенов, Ангел Лалюв, Светослав Спасов, Валентин Паньовски, Николинка Тодорова, Емилиян Кузов, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Мая Йонова, Дучко Петров, Милен Сибинов и Веселка Цветкова.

Против: 1 – Иван Гризанов.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 3, в т.ч.:

За: 3 – Даниела Цолова, Анатолий Абаров и Биляна Стояновска.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред се приема.

 

Иван Гризанов обясни отрицателния си вот, като посочи че в заседание на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост е направил предложение за включване на три нови точки в дневния ред, а именно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2021 г.; Предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни и Предоставяне на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 37798.501.72.1, с площ от 119 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски”, в поземлен имот с идентификатор 37798.501.72 безвъзмездно за управление от Фондация „Подай им ръка“, за нуждите и целите на фондацията в община Козлодуй, които са предмет по отношение на приемане на бюджета на община Козлодуй за 2021 г. Предложението на общинския съветник не е подкрепено от членовете на постоянната комисия.

 

По т. 1 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии, с изключение на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, които не подкрепят внесеното предложение.

 

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  236

 

 1. Приема Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община Козлодуй за периода 2019-2023 г. за 2020 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува отчета на интeрнет страницата на общината. 

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:
За: 14 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Юлиян Тошев.

Против: 3 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов и Милен Сибинов.

Въздържали се: 1 – Даниела Цолова.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

Въздържали се: 1 – Биляна Стояновска.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепя внесеното предложение.

Иван Гризанов обоснова отрицателния си вот и изказа мнение, че имотите, които общината може да предложи за отдаване под наем са много повече от предвидените и ако бъдат включени за отдаване под наем ще се очакват повече приходи. Също така изрази безпокойство от това, че твърде много имоти са предвидени за продажба.

Милен Сибинов също обоснова предстоящия си отрицателен вот, като се обяви в подкрепа на Иван Гризанов и подчерта, че посочените общински имоти в приложение № 1 на програмата се предлагат за продажба без основания и инвестиционни намерения.

Лилия Димитрова обясни, че в приложение № 1 за продажба на общински имоти са посочени такива, за които е проявен интерес, а в приложение № 3 за отдаване под наем са посочени такива, за които няма сключени договори. При изтичане сроковете на сключените договори, имотите отново ще бъдат предложени за отдаване под наем с процедура по обявяване на търгове.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  237

 

 1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2021 г., неразделна част от настоящия протокол, в съвкупност със следните цели и дейности, а именно:

1.1. Прогнозни приходи в размер на 1 000 000 лв., свързани с разпореждане на общинските имоти, описани в приложение № 1 и приложение № 2;

1.2. Прогнозни приходи в размер на 700 000 лв., свързани с управление на общинските имоти, предоставени за ползване под наем, описани в приложение № 3.

1.3. Прогнозни разходи за поддръжка и ремонт на общински имоти в размер на 50 000  лв.

 1. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2021 г. на интернет страницата на общината.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на Програмата.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 19, в т.ч.:
За: 14 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Юлиян Тошев.

Против: 4 – Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов и Милен Сибинов.

Въздържали се: 1 – Биляна Стояновска.

Решението се приема.

 

С цел изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2021 г. и на основание чл. 41, ал. 2, във връзка чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  238

 

 1. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажбата на имотите. Върху одобрените пазарни оценки ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по разпореждане с имотите частна общинска собственост, описани в Приложение № 1, чрез публично обявяване на търгове с явно наддаване.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по учредяване право на строеж върху имоти частна общинска собственост, описани в Приложение № 2, чрез обявяване на търгове с явно наддаване по пазарни оценки, които ще бъдат одобрени от ОбС, преди провеждането на търговете.
 4. Дава съгласие за предоставяне под наем на имоти общинска собственост, съгласно Приложение № 3, по реда на чл.14 /1/ и /7/ от ЗОС.
 5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 19, в т.ч.:
За: 15 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Иван Гризанов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Юлиян Тошев.

Против: 3 – Анатолий Абаров, Даниела Цолова и Милен Сибинов.

Въздържали се: 1 – Биляна Стояновска.

Решението се приема.

 

По  т. 3 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии, с изключение на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, които не подкрепят внесеното предложение.

Членовете на групата общински съветници от Коалиция „БСП за България“ обявиха, че няма да подкрепят внесеното предложение и обосноваха отрицателния вот заради непредприети действия от страна на общинска администрация за намаляване на таксата за битови отпадъци, която може да бъде редуцирана наполовина. Също така възразиха срещу ненавременното представяне на план-сметката от кмета на общината пред Общинския съвет, а именно до края на предходната 2020 година.

Иван Гризанов изрази мнение, че за някои от дейностите е посочена нереалистична периодичност при изпълнение.

Юлиян Тошев също възрази срещу посочените дейности, както и срещу това, че не е посочен преходен остатък. Общинският съветник съобщи за постъпило становище от Соня Луканова – жител на гр. Козлодуй, в което много ясно и точно е посочено предложение за промяна на начина и принципа за образуване и определяне размера на таксата за битови отпадъци.

Бяха задавани въпроси, на които отговори Лилия Димитрова.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  239

 

 1. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Козлодуй за 2021 г. на обща стойност 2 700 000 лв., съгласно Приложениe № 1, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Дава съгласие кметът на общината, в рамките на одобрените с План-сметката „Планирани разходи по видове дейности” да извършва целесъобразни промени в различните видове разходи по дейности, в зависимост от постъпленията на приходите от такса битови отпадъци и от извършените разходи.
 3. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 година планираните разходи, съобразно одобрената от Общински съвет, Козлодуй План-сметка за необходимите разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Козлодуй за 2021 г.
 4. Възлага на кмета на общината изпъление на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 14 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Стефан Спасов.

Против: 5 – Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 1 – Биляна Стояновска.

Решението се приема.

 

Председателят на Общинския съвет прекъсна заседанието и обяви начален час 12:30 ч. за втората част на настоящата сесия.

 

В 12:30 ч., след поименна проверка на кворума заседанието продължи под ръководството на Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

 

По т. 4 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Юлиян Тошев зададе въпрос, свързан с увеличените наеми на общинските жилища през предходната 2020 г. за сметка на обновяване и ремонтни дейности в тях от страна на общината и по-точно, какви средства са изразходени. Също така попита какви средства са предвидени за такива ремонтни дейности през 2021 г.

Лилия Димитрова поясни, че на въпроса за изразходените средства за ремонтни дейности през 2020 г. ще отговори писмено, а средствата, предвидени за 2021 г. са в размер на 50 хил. лева.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  240

 

 1. Приема Статут на общинските жилища за 2021 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.
 2. През 2021 г. да не се извършва продажба на общински жилища, освен изрично включените в Годишната програма за разпореждане и управление на имоти, общинска собственост през 2021 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 19, в т.ч.:
За: 19 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Иван Гризанов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  241

 

 1. Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.
 2. Дава съгласието си правото на безплатно пътуване да ползват:

а) във вътрешноградския  транспорт:

- всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми, с издаване  на карти – 16 пътувания в една посока на месец;

- учащи се социално слаби по предложен списък от директорите на училища.

б) в междуградския транспорт:

- всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми, с издаване  на карти по предложен списък от кметовете на населени места – 4 пътувания в една посока на месец.

 1. Разходите за компенсиране на пътуванията по т. 2 в размер на 16 000 лв. се покриват от общинския бюджет за 2021 г. и се изчисляват на база издадени карти от превозвача – ЕТ „Антон Иванов“, гр. Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на общината изпъленние на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 20 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Иван Гризанов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред

Изложение направи кметът на общината Маринела Николова:

„Проектът за бюджет 2021 г. е разработен след сравнителен анализ на приходите и разходите съгласно приоритетите заложени в Програмата за управление и Плана за интегрирано развитие (ПИРО) на община Козлодуй. Приоритетите в Програмата за управление са  дванадесет, изпълнението им поставя редица предизвикателства в настоящия мандат за 2021 г.

В условия на пандемична обстановка с неизвестни параметри трябва да реализираме дейностите разумно, да усвояваме природния  и човешкия потенциал, както и да решаваме проблемите в община Козлодуй.

Чрез бюджета на общината през 2021 г. ще работим за по-добра жизнена среда, по-добри условия за живот, бизнес и инвестиции, ще дадем  повече възможност за развитие на младите хора, по-добра сигурност и защита на населението.

Очакваме и разчитаме на активното участие на гражданите при изготвяне на общинската политика.“

 

В изпълнение на чл. 122, ал. 4 от ПОДОСНКВОА председателят на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост представи обобщеното становище, което обхваща становищата на постоянните комисии, разгледали в свои заседания Докладна записка от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй за приемане на бюджета на община Козлодуй за 2021 г., както следва:

 1. ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика не подкрепя проектобюджет 2021 г., с гласували 4-ма общински съветници, в т. ч. „за” – 2, „против“ – 1, „въздържал се“ – 1. Комисията няма предложения за промени.
 1. ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост подкрепя единодушно проектобюджет 2021 г., с гласували 4-ма общински съветници, в т. ч. „за” – 4. Комисията няма предложения за промени.
 2. ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското състояние подкрепя единодушно проектобюджет 2021 г., с гласували 3-ма общински съветници, в т. ч. „за” – 3. Комисията няма предложения за промени.
 3. ПК по земеделие и горско стопанство и опазване на околната среда подкрепя единодушно проектобюджет 2021 г., с гласували 5-ма общински съветници, в т. ч. „за” – 5. Комисията няма предложения за промени.
 4. ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепя проектобюджет 2021 г., с гласували 4-ма общински съветници, в т. ч. „за” – 2, „против“ – 2. Комисията няма предложения за промени.
 5. ПК по здравеопазване и социални дейности подкрепя единодушно проектобюджет 2021 г., с гласували 4-ма общински съветници, в т. ч. „за” – 4. Комисията няма предложения за промени.
 6. ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото подкрепя проектобюджет 2021 г., с гласували 3-ма общински съветници, в т.ч. „за” – 2, „против“ – 1. Комисията няма предложения за промени.
 7. ПК по бюджет, финанси и общинска собственост подкрепя проектобюджет 2021 г., с гласували 3-ма общински съветници, в т.ч. „за” – 4, „против“ – 1. Комисията няма предложения за промени.

 

От всички 8 постоянни комисии, 6 са подкрепили проектобюджет 2021 г. и 2 не са го подкрепили.

 

Юлиян Тошев отбеляза, че предвидените средства по бюджетите на кметствата са драстично намалени, постави въпрос не са ли ощетени и призова кметовете за изказвания. Нямаше желаещи кметове за коментари.

Лилия Димитрова поясни, че бюджетите са изготвени на база докладни записки, внесени от кметовете на населените места и всички поискани средства са уважени.

На всички въпроси, зададени от Юлиян Тошев, свързани с предвидените средства за детските площадки и паркингите отговори Лилия Димитрова.

Анатолий Абаров обяви, че няма да подкрепи проектобюджета за 2021 г. по обективни причини, като посочи и това, че средствата за детските градини са крайно недостатъчни и директорите „изнемогват“, не могат да се справят, а за финансиране и подпомагане на повечето дейности се включват родителите.

Милен Сибинов направи предложение децата в детските градини в общината да бъдат освободени от такси.

Мая Йонова се включи в дебатите за дължимите такси за детските градини, като подчерта, че директорите и общинската администрация се придържат единствено към държавната политика.

Против проектобюджет 2021 г. се обявиха също Иван Гризанов и Милен Сибинов. 

Д-р Стояновска обяви, че няма да подкрепи проектобюджет 2021. Според нея предвидените средства от 50 хил. лв. за МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД са крайно недостатъчни, същите трябва да са не по-малко от 300 хил. лв. годишно.

Д-р Цветкова изказа мнение в подкрепа на проектобюджета и това, че общинската администрация винаги е реагирала на възникнали проблеми, свързани с дейността на лечебното заведение.

Предложението на Милен Сибинов се подложи на гласуване.

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 20, в т.ч.:

За: 4

Против: 0

Въздържали се: 16

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2021 г., Постановление № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и ФО 1/18.01.2021 г. на МФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  242

 

1. Приема бюджета на Община Козлодуй за 2021 година, както следва:

 

1.По приходите в размер на :

(Съгл. Приложение 1) в.т.ч.

30 039 625 лв.

1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в т.ч:

16 315 592 лв.

1.1.1. Обща субсидия от РБ

15 409 562  лв.

1.1.2. Преходен остатък от 2020 г.  по държавни дейности

    906 030  лв.

1.2. Приходи за местни дейности в размер на :

(Съгл. Приложение 1) в т.ч.

13 724 033 лв.

1.2.1. Данъчни приходи с местен характер

4 860 500 лв.

1.2.2. Неданъчни приходи            

6 759 500 лв.

1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на: в т.ч.:

   945 400 лв.

1.2.3.1. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на:

   304 900 лв.

1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

     26 000 лв.

1.2.3.3. Приходи от трансфери

   614 500  лв.

1.2.4. Преходен остатък от 2020 г. в размер на

1 158 633 лв.

2. По разходите в размер на:

(Съгласно Приложение 2) в т.ч.                                    

 

30 039 625 лв.

2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности

16 315 592 лв.

2.2. Разходи за местни дейности в т.ч. дофинансиране.

13 724 033 лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи в общ размер на 6 915 118 лв., съгласно Приложение № 3, по източници на финансиране както следва:

                                                                                                                                          (в лева)

Общо средства предвидени за капиталови разходи

6 915 118

Собствени средства на Общината

5 451 585

Целева държавна субсидия за капиталовите разходи, вкл преходен остатък от 2020 г.

1 463 533

Други източници в т.ч.

5 313 041

- Съфинансиране по проект от фонд „РАО”

  255 060

- Други източници (Договор с МОН, АЕЦ, МТСП и РИОСВ)

5 057 981

 

 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 6 915 118 лв., съгласно Приложение № 3.

2.2. Одобрява ползването на отчисленията от РИОСВ в размер на 277 000 лв. за закупуване на подземни контейнери за нуждите на Общинско предприятие „Комунална дейност“ - гр. Козлодуй.

 

3. Утвърждава численост на персонала и средства за работна заплата за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея (без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети) съгласно Приложение № 4.

 

3.1. Кметът на общината да утвърди длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т. 3, за съответните дейности.

3.2. Заплатата на кмета на общината, председателя на Общинския съвет,  възнагражденията на общинските съветници и кметовете на кметства са определени с решения на Общински съвет.

 

 

4. Приема следните лимити за разходи:

 

4.1.Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, в размер на 3% на база действително начислени трудови разходи съгласно чл. 38 ал. 2 от ПМС №408/23.12.2020 г. за изпълнение на ДБРБ за 2021 г.

 4.2. Лимит за представителни разходи на кмета на Общината в размер на 2 % от издръжката на общинска администрация съгласно чл. 36, ал. 3 от ПМС № 408/ 23.12.2020 г., във връзка с чл. 92 от ЗДБРБ  за 2021 г.

 

5. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане в размер на 10 000 лв., разпределен по населени места, както следва:

 

- гр. Козлодуй  –  2 000 лв.

- с. Хърлец –       2 000 лв.

- с. Гложене –     2 500 лв.

- с. Бутан –          2 500 лв.

- с. Крива Бара – 1 000 лв.

 

6. Определя:

6.1. Стойността на среднодневния оклад в детски заведения за 2021 г., както следва:

- Детска Ясла     – 1 дете – 1,80 лв.

- Детска градина – 1 дете – 1,80 лв.

- Детска млечна кухня – 1 дете – 1,80 лв. /платим от родителите/.

6.2. Цени на купони в ученически столове:

- Купон обяд в ученически стол – 1 дете – 1,50 лв. /платим от родителите/

6.3. Средствата са предвидени по бюджетите във функции „Образование”, „Здравеопазване” – дейност „Детска ясла” за гр. Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.

 

7. Определя на основание чл. 37 ал.1, т. 2 от ПМС № 408/23.12.2020 г. размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 100% от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:

- служители в общинска и кметска администрация;

- медицински специалисти в „детска ясла” и „здравни кабинети” в училищното здравеопазване;

- специалисти в социалните услуги на територията на общината.

 

7.1. Разходите по т. 7 се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр. Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

7.2.  Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, съгл. чл. 37, ал. 2 от ПМС № 408/23.12.2020 г. /Приложение № 9/

7.3. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на длъжностни лица с право на превозни разноски.

 

8. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на 241 164 лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности.

8.1. Определя субсидираната численост за читалищата в размер на 21 щатни бройки.

8.2. Упълномощава кмета на Общината да организира разпределението на средствата от държавната субсидия  съгласно ФО № 1/18.01.2021 г.

 

9. Утвърждава разпределението на средствата за култура и подпомагане на пенсионерски клубове и дейности по опазване на околната среда, както следва:

 

Читалища в Община Козлодуй –          79 747 лв.

Културен календар –                            194 800 лв.

Спортен календар –                                67 600 лв.

Младежки дейности –                            78 250 лв.

Екологичен календар –                          18 760 лв.

Програма „Ботеви дни” –                      57 300 лв.

Студенти –                                              32 500 лв.

Пенсионерски клубове –                       20 000 лв.

Общо                                                    548 957 лв.

 

9.1. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на 79 747 лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2021 г., приета с Решение №208 от протокол № 16/10.12.2020 т. на ОбС –  Козлодуй, да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна сметка спрямо предложените годишни планове за дейности.

 

9.2. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгласно чл. 59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ  размер 195 600 лв. (67 600 лв. + 128 000 лв.).

 

9.3. Средствата за създаването на условията за занимания на децата и младежта с физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорта за всички, в т.ч. провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на 67 600 лв., съгласно приет Спортен календар за 2021 г. с решение № 211 от Протокол № 16 от 10.12.2020 г.

 

9.4 Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност  на територията на общината в общ размер от 128 000 лв., разпределени по клубове, както следва:      

                                                                                                                                 

                                                                                                                        (в лева)

1

Волейболен клуб „Козлодуй”

5 000

2

Волейболен клуб „Козлодуй” – деца, юноши и девойки

7 000

3

ФК „Първа атомна” – деца, юноши младша и старша възраст

20 000

4

ФК „Първа атомна” – мъже

25 000

5

СК „Септември 94” – с.Гложене

6 000

6

ФК „Септември” - Гложене

6 000

7

Джудо клуб „Олимпия”

11 000

8

КСК „Максимус”

2 000

9

СК „Атом”

5 000

10

Клуб плуване „Атомик”

6 000

11

Клуб по кик бокс „Златните момчета”

11 000

12

Тенис клуб „Козлодуй 2011”

2 000

13

Клуб по конен спорт Бутан

3 000

14

Тенис на маса  Белун                                                  

2 000

15

ФК „Атлетик”- деца

7 000

16

ФК „Бутан” – с. Бутан

10 000

        

  9.5. Средствата се превеждат във вид на субсидия на отделните спортни клубове и се изразходват от тяхна страна по целесъобразност, като на тримесечие се представя отчет за изразходваните субсидии.

 

10. Съгласно чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси, определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Козлодуй за 2021 г., както следва:

 

 1. „Детска ясла №1”
 2. СУ „Христо Ботев” – гр.Козлодуй
 3. СУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр.Козлодуй
 4. НУ „Васил Левски „ – гр.Козлодуй
 5. ОУ „Васил Априлов” – с.Хърлец
 6. ОУ „Христо Ботев” – с.Гложене
 7. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с.Бутан
 8. Кметство с. Хърлец
 9. Кметство с. Гложене
 10. Кметство с. Бутан
 11. Кметство с. Крива Бара
 12. ОП „Комунална дейност”
 13. ДГ „Мир”, гр. Козлодуй
 14. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй
 15. ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй
 16. ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй
 17. ДГ „Здравец”, с. Хърлец
 18. ДГ „Радост”, с. Гложене
 19. ДГ „Първи юни”, с. Бутан
 20. Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”

 

11. Всички училища в системата на образованието прилагат системата на делегираните

бюджети, с което се дава право на директорите на училищата:

 • на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
 • да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
 • да се разпорежда със средствата на училището;
 • да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците  в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
 • самостоятелно да определя числеността на персонала, осигурявайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.
 • второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за необходимостта от извършване на компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.

 

12. В изпълнение на чл. 42 ал.2 от Постановление № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБългария за 2021 г., дава право на директорите на училищата и детските градини, прилагащи системата на делегирани бюджети, да извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи извън списъка за капитални разходи, утвърден от Общински съвет за 2021 г. при спазване на изискванията на горецитирания член от постановлението.

 

13. Кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
 • За делегираните от държавата дейности, разходите се извършват при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти за 2021 г.
 • За местните дейности се извършват в следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи.
 • Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл.52  от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2021 г.
 • Съгласно чл. 283, ал. 1, т. 10 от ЗПУО се подпомагат дейностите по хранене на деца в задължително предучилищно образование, като разликата от дължимите такси е за сметка на общинския бюджет.

 

14. Одобрява бюджета на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, както следва:

    14.1. Финансирането на прихода ще се извърши от приходните параграфи 27-17 в размер на 3 000 лв., 27-29 в размер на 118 062 лв., и 24-04 в размер на 80 503 лв. Средствата са заложени в бюджета на община Козлодуй за 2021 г.

    14.2. По разхода заложените средства в дейност 834 „Автомобилен транспорт” са в размер на 103 415 лв., в дейност 867 „Реклама и маркетинг” – 14 647 лв., в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – 62 669 лв. и в дейност 878 „Приют за безстопанствени кучета” – 20 834 лв. Общата стойност на разходите за общинското предприятие са в размер на 201 565 лв., като в тях са включени разходите за заплати на персонала и издръжка.

 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на 700000 лв.

 

16. Просрочени задължения за 2021 г. няма.

 

17. Определя максимален размер на новите задължения за разходите, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ.

 

18. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ.

 

19. На основание чл. 94, ал. 3, т. 5 от ЗПФ определя максимален размер на общински дълг за финансиране на европейски проекти и национални програми в размер на 4 166 848 лв., съгл. решение № 195 по Протокол № 15/10.11.2020 г.

 

20. На основание чл. 94, ал. 3, т. 5 от ЗПФ определя максимален размер на общински дълг чрез финансов лизинг за закупуване на автомобили в размер на 890 860 лв., съгл. решение № 194 по Протокол № 15/10.11.2020 г.

 

21. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средствата на Европейския съюз в размер на 3 929 985 лв., съгласно (Приложение №5)

 

22. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 – 2024 г., съгласно (Приложение № 8)

 

23. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
 • в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
 • в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
 • да представи бюджета за 2021 г. по пълна бюджетна класификация в едно месечен срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметната палата.

 

24. Възлага на кмета:

 

 • да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
 • да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
 • да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;
 • да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и докладни записки към тях;
 • да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и на Министерство на финансите;
 • да спира или ограничава финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване, без това да води до преустановяване на дейността на засегнатите организации или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения;
 • да представлява Община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален и международен мащаб, свързани с участие на общината в тях;
 • при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на „местни” дейности, да покрива този недостиг текущо с временни заеми от извънбюджетни и набирателна сметки на общината;
 • да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на програмата за управление на община Козлодуй и ПИРО.

 

25. В процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в изпълнение на нормативните актове, влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се отразяват служебно по бюджет 2021 г. от кмета на Община Козлодуй, без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, като промените се извършват служебно от кмета на Общината, без решение на ОбС.

 

26. Дава съгласие възникналия временен недостиг по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, в т.ч. и за Държавен фонд „Земеделие”, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателна сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
 • Кметът на общината определя срока за погасяване на заемите от общинският бюджет, като срокът се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от ЕС и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
 • При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и сметката за чужди средства да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
 • За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им за решение от ОбС.

 

27. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета.

 

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 14 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Стефан Спасов.

Против: 6  Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Даниела Цолова, Иван Гризанов, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Председателят на ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда запозна общинските съветници със сигнал до председателя на Общинския съвет и до кмета на общината, постъпил на електронната поща на Общинския съвет, в който представители на животновъдите от с. Бутан и с. Крива бара възразяват срещу определената наемна цена от 10 лв. за отдаване на мери и пасища, включително и върху недопустим слой. Любомир Йотов уведоми, че след проведени разговори с кмета на общината и кметовете на населените места, наемна цена за ползване на недопустимите територии няма да се дължи.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 37о от ЗСПЗЗ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  243

 

 1. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2021 г. на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.
 2. Приема Правила за ползване на общинските мери, пасища и ливади на територията на община Козлодуй, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 19 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 1 – Иван Гризанов.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и  ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Мая Йонова съобщи за допусната техническа грешка в проекта на наредбата, а именно: в §1, т. 1.4. думата „подготвителни“ да се чете „възрастови“.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ и чл. 283, ал. 9, ал. 10, ал. 11 от ЗПУО

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  244

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс допуска предварително изпълнение на решението, считано от 01.01.2021 г., тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 3. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 2 – Иван Гризанов и Милен Сибинов.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии, с изключение на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, която не подкрепя внесеното предложение.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и в изпълнение на Годишната работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  245

 

 1. Приема Отчет за изпълнение актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07. – 31.12.2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 15 – Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Стефан Спасов.

Против: 2 – Даниела Цолова и Иван Гризанов.

Въздържали се: 3  Анатолий Абаров, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии, с изключение на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, която не подкрепя внесеното предложение.

Мая Йонова изказа положително мнение за добре свършена работа, въпреки провеждането на заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии от разстояние.

Председателят на Общинския съвет също взе отношение и поясни, че вече три мандата няма данни Наблюдателната комисия по ЗИНЗС да е извършвала дейност, но вече са разработени правила, по които същата ще започне да осъществява отговорно дейността си, съгласно изискванията на законодателя. Г-жа Тодорова отбеляза, че видно от отчета има неизпълнени дейности, но същите ще бъдат изпълнени, въпреки просрочието.

Иван Гризанов отбеляза, че има още какво и как да се подобри в работата на Съвета и постоянните комисии по отношение на неизпълнение на сроковете за предоставяне на материалите, дейността и работата на Наблюдателната комисия, както и това, заседанията да не се превръщат в място единствено за гласуване, а да се водят дебати и разисквания по разглежданите материали.

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 128 от ПОДОСНКВОА и в изпълнение на Годишната работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  246

 

 1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.07. – 31.12.2020 г.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.07. – 31.12.2020 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 15 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 1  Иван Гризанов.

Въздържали се: 4  Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Даниела Цолова и Милен Сибинов.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепя внесеното предложение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА  и чл. 6, ал. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“ гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  247

 

 1. Одобрява Доклад за извършената дейност на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй, за периода 01.01. – 31.12.2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 15 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 2  Анатолий Абаров и Иван Гризанов.

Въздържали се: 3 – Биляна Стояновска, Даниела Цолова и Милен Сибинов.

Решението се приема.


По т. 12 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепя внесеното предложение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16 т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“ гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  248

 

 1. Утвърждава Програма за дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за 2021 г., неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй изпълнение на Програмата.

 

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 14 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Стефан Спасов.

Против: 3 – Анатолий Абаров, Даниела Цолова и Иван Гризанов.

Въздържали се: 3 – Биляна Стояновска, Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  249

 

1. Приема Доклад за изпълнените през 2020 г. дейности от План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018 г. – 2020 г.)

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Иван Гризанов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и Симеон Симеонов.

Против: 0

Въздържали се: 2 – Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  250

 

 1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинския план за младежта за 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 19, в т.ч.:
За: 17 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Иван Гризанов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Стефан Спасов.

Против: 0

Въздържали се: 2 – Милен Сибинов и Юлиян Тошев.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 1, в т.ч.:

За: 1 – Биляна Стояновска.

 

Гласували поименно общо 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

 

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по здравеопазване и социални дейности.

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепя внесеното предложение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  251

 

1. Приема Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй, през 2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 19 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Иван Гризанов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Стефан Спасов.

Против: 0

Въздържали се: 1 – Юлиян Тошев.

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 21 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  252

 

 1. Предоставя безвъзмездно за управление имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ №15, представляващ сграда с идентификатор 37798.512.68.2, със застроена площ от 150 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 37798.512.68, с площ от 10428 кв.м., и съседи 37798.512.66; 37798.512.210; 37798.512.70; 37798.512.352; 37798.512.273; 37798.512.316; 37798.512.315; 37798.512.72; 37798.512.272; 37798.512.345; 37798.501.68; 37798.512.67, за нуждите на Общинска служба „Земеделие“, гр. Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор с Областна дирекция „Земеделие“, гр. Враца за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ № 15, представляващ сграда с идентификатор 37798.512.68.2, със застроена площ от 150 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 37798.512.68, с площ от 10428 кв.м. и съседи 37798.512.66; 37798.512.210; 37798.512.70; 37798.512.352; 37798.512.273; 37798.512.316; 37798.512.315; 37798.512.72; 37798.512.272; 37798.512.345; 37798.501.68; 37798.512.67 за срок от 5 години.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 20 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Иван Гризанов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

По т. 17 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 21 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  253

 

 1. Предоставя безвъзмездно за управление имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ № 26, с идентификатор 37798.512.126 и площ от 773 кв.м, включващ сгради с идентификатор 37798.512.126.1, с площ 34 кв.м.; 37798.512.126.2, с площ 109 кв.м.; 37798.512.126.3, с площ 142 кв.м., със съседи 37798.512.116; 37798.512.127; 37798.512.189, за нуждите на Център за подкрепа за личностно лазвитие – Общински детски комплект (ЦПЛР – ОДК), гр. Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор с ЦПЛР – ОДК за безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ № 26, с идентификатор 37798.512.126 и площ от 773 кв.м, включващ сгради с идентификатор 37798.512.126.1, с площ 34 кв.м.; 37798.512.126.2, с площ 109 кв.м.; 37798.512.126.3, с площ 142 кв.м., със съседи 37798.512.116; 37798.512.127; 37798.512.189 за срок от 5 години.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 19, в т.ч.:
За: 19 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Иван Гризанов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

По т. 18 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 21 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  254

 

 1. Предоставя за безвъзмездно ползване имот частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 37798.501.72.1, с площ от 119 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски”, в поземлен имот с идентификатор 37798.501.72, със съседи 37798.501.12 и 37798.501.35 на Фондация „Подай им ръка“, за нуждите и целите на фондацията в община Козлодуй, като разходите за конструктивно обследване, ремонтни дейности и консумативи за периода на ползване ще бъдат поети от Фондация „Подай им ръка“.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор с Фондация „Подай им ръка“, за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост представляващ сграда с идентификатор 37798.501.72.1, с площ от 119 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски”, в поземлен имот с идентификатор 37798.501.72, със съседи 37798.501.12 и 37798.501.35 за срок от 2 години.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 20, в т.ч.:
За: 20 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Иван Гризанов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

По т. 19 от дневния ред

ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепят внесеното предложение.

Даниела Цолова обяви, че ще подкрепи предложението, въпреки че на заседанието на ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика е гласувала „въздържал се“ и призова общинските съветници също да подкрепят предложението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  255

 

 1. Разрешава допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ на заинтересуваните лица Веселин Андонов, адрес: гр. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Княз Дондуков“ № 8, е постъпило искане за допускане на устройствена процедура – ПУП-ИПРЗ – промяна на регулацията и застрояването за УПИ XIV, свързаните с това поземлени имоти и улица, кв. 63 по плана на гр. Козлодуй, обл. Враца, поземлени имоти с идентификатор 37798.503.400, за промяна на границите на урегулирания поземлен имот в съответствие с границите на поземления имот, както е в документа за собственост, съответно създаване на общо 8 новообразувани УПИ в същия квартал при съобразяване на имотните граници според документите за собственост и частична промяна на уличната регулация.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 19, в т.ч.:
За: 14 – Анатолий Абаров, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 5  Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Дучко Петров, Симеон Симеонов и Стефан Спасов.

Решението се приема.

 

По т. 20 от дневния ред

ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепят внесеното предложение.

На уточняващи въпроси, поставени от Юлиян Тошев и Анатолий Абаров, отговори главният архитект на община Козлодуй Светломир Колев.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  256

 

 1. Разрешава допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ заинтересуваните лица “Проджектс Инвестмънт Мениджмънт” ЕАД, ЕИК 204046335, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Здраве“ № 15, ет. 2 и изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ИПРЗ/ на УПИ II и УПИ III и улица, кв. 1А (1001) по плана на гр. Козлодуй, обл. Враца, поземлени имоти с идентификатор 37798.505.11 и 37798.505.153, за промяна от „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ в „Ок-к за курортна функция – къмпинг – зона за бунгала, зона за палатки, зона за преместваеми обекти тип каравана и кемпър и постройки за обслужване на къмпинга“ със следните устройствени показатели: плътност на застрояване: 20%, Кинт.: 0.3, минимална озеленена площ: 70%; H<7.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:
За: 7 – Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Йордан Димитров, Симеон Симеонов и Юлиян Тошев.

Против: 1  Милен Сибинов.

Въздържали се: 10 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова и Светослав Спасов.

Решението не се приема.

 

По т. 21 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с правилното прилагане разпоредбите на чл. 198о от ЗВ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  257

 

 1. Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца, следния обект: улици „Стефан Караджа”, „Св. Св. Кирил и Методий” и „Цанко Церковски” - обща дължина на трасето 2156,40 м, местонахождение: п.и. 37798.502.502, представляващ второстепенна улица, п.и. 37798.502.300 и 37798.502.435 и п.и. 37798.502.391, представляващи ул. „Стефан Караджа“, п.и. 37798.502.372 и п.и. 37798.502.437 представляващ ул. „Цанко Церковски“, п.и. 37798.502.499, представляващ ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца.
 2. Възлага на кмета на общината да изпрати всички документи – копие от разрешение за ползване, протокол образец 16, строителни книжа и други необходими документи свързани с изграждането и собствеността на новоизградените ВиК системи и съоръжения.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй, изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 19, в т.ч.:
За: 18 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Стефан Спасов.

Против: 0

Въздържали се: 1 – Юлиян Тошев.

Решението се приема.

 

По т. 22 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от ПОДАВиК и по повод покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено на 02.03.2021 г. (вторник) от 11:00 часа (резервна дата и час за провеждане на заседанието на 01.04.2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа), при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка, посредством софтуерно приложение за видеоконференции Microsoft Team

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  258

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца за 2021 г., като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца за 2020 г., като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 3. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца за 2020 г., като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 4. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца за 2020 г., като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 5. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов – директор на дирекция „Устройство на територията”, със същите правомощия.
 6. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 19, в т.ч.:
За: 19 – Анатолий Абаров, Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Милен Сибинов, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.

Против: 0

Въздържали се: 0

Решението се приема.

           

По т. 23 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепя внесеното предложение.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 5 от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  259

 

 1. Определя основна месечна заплата на кмета на кметство Бутан в размер на 1800,00 /хиляда и осемстотин/ лв., считано от 01.01.2021 г.
 2. Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, платеният годишен отпуск и допълнителният платен годишен отпуск, посочени в решение № 82 по протокол № 5/23.01.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй не се променят.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 19, в т.ч.:
За: 15 – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов и Стефан Спасов.

Против: 2 – Анатолий Абаров и Юлиян Тошев.

Въздържали се: 2 – Биляна Стояновска и Милен Сибинов.

Решението се приема.

 

По т. 24 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  260

 

 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да представлява „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД при сключването на договор с д-р Дилян Петров за извършването на дейностите по медицинска специалност „Анестезиология  и реанимация“. Договорът да бъде сключен за срока на действие на договора за управление. За изпълнение на предмета на договора д-р Дилян Петров да получава месечно възнаграждение в размер на 1 400,00 /хиляда и четиристотин лева/ лв. Върху договореното възнаграждение се начисляват дължимите данъци, здравни и осигурителни вноски и същите се внасят в законоустановения срок и размер /Доверителят, в лицето на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй“ ЕООД, е длъжен да внася дължимите осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване в законоустановения за това срок и размер/. Дължимото възнаграждение се заплаща в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи възнаграждението.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетото решение.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 18, в т.ч.:
За: 16 – Ангел Лалюв, Валентин, Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Драгомир Маринов, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Йордан Димитров, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Спасов и Юлиян Тошев.
Против: 1 – Милен Сибинов.

Въздържали се: 1 – Биляна Стояновска.

Решението се приема.

 

По т. 25 от дневния ред

Председателят на Общинския съвет запозна общинските съветници с:

 1. Постъпило писмо от Районен съд – Козлодуй, с което уведомяват за положена клетва на новоизбраните седем съдебни заседатели към Районния съд.
 2. Подадено заявление от д-р Дилян Петров – управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, с което желае договорът за управление на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД да бъде прекратен по взаимно съгласие, считано от 01.04.2021 г.

 

По повод подадената оставка, думата беше дадена на управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД д-р Дилян Петров.

Д-р Петров сподели, че в здравното заведение се работи във враждебна и скандална среда, породена от междуличностни конфликти, липса на екипност и колегиалност. Постоянните сигнали до институции и контролни органи, както и намесата в служебния имейл също са повод за искане за освобождаване от длъжност.

Д-р Петров сподели някои идеи за развитието на МБАЛ, които е имал намерение да реализира: създаване на клъстер с участието на представители на бизнеса, здравеопазването, финансите и др. и кандидатстване по проекти за подобряване на материалната база, включително и за дострояване на болничната част; създаване на партньорска мрежа с участието на здравни заведения и водещи специалисти , с каквито МБАЛ не разполага,   което ще  осигури възможност за диагностика  на място, без да се налага пациентите да пътуват, както и за евентуално лечение в най-добрите здравни заведения в страната; разширяване на здравните услуги, които МБАЛ предоставя на гражданите; създаване на електронна платформа, с което ще се даде възможност пациентите да се свързват със специалистите, да записват час за прегледи и се консултират, без да се налага лично посещение и др.

Реализацията на тези иновативни идеи има една цел – предоставяне на качествени и навременни здравни услуги на пациентите, което несъмнено ще подобри и реномето на здравното заведение. 

Д-р Петров изрази опасението си, че след провеждането на здравната реформа, която предвижда изграждането на 10 високотехнологични болници в страната, общинските болници, каквато е и козлодуйската, ще загубят своя статут на многопрофилни болници  за активно лечение.

Тези идеи не срещат разбиране от екипа на МБАЛ, нещо повече предизвикват злоба, няма и необходимия за целта финансов ресурс. Пречка създава и нелоялната конкуренция от съседни болнични заведения и медицинските здравни заведения в Козлодуй.

Д-р Биляна Стояновска се включи в дебата и изрази изненада, че управителят съобщава за подобно напрежение, което тя не е срещала. Също така поясни, че въпросът за нелоялната конкуренция не е свързан с медицинските центрове, а с други болници, но въпреки всичко, това трябва да се изясни.

Думата беше дадена на Милен Сибинов, който изрази лично мнение и посочи, че не среща уважение от страна на управителя на болницата към общинските съветници.

В подкрепа да преосмисли желанието си за подадената оставка изказване направи Николинка Тодорова.

В края на изказването си, на въпрос на д-р Цветкова ще преосмисли ли решението си за подаване на оставка, д-р Петров заяви, че то е окончателно и не подлежи на коментар.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СВЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”


Неразделна част от протокола:

 

Към решение № 237 и № 238 - Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2021 г.

Към решение № 239 - План-сметка за необходимите дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания  в община Козлодуй за 2021 г.

Към решение № 240 - Статут на общинските жилища за 2021 г.         

Към решение № 243 - Правила за ползване на общинските мери, пасища и ливади на територията на община Козлодуй.     

Към решение № 244 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.

Към решение № 248 - Програма за дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за 2021 г.


Приложения към Протокол № 19/25.02.2021 г.

02.02.2021

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 18
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 28 ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА

 

       Днес, 28.01.2021 г. от 09:30 ч., основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

       В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

       Отсъства Светослав Спасов.

       В работата взеха участие и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй и представители на общинската администрация.

След поименна проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

Председателят на Общинския съвет:

 1. Съобщи за оттеглено предложение вх. № 410-01-15/14.01.2021 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд.
 2. Предложи включване на две нови точки в дневния ред, а именно:

- 410-01-20/19.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй с проект пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

- 410-01-23/22.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на представител за създаване на междуведомствена комисия, съставена от представители на асоциацията на публичния собственик и на ВиК оператора, съгласно чл. 16, т. 10 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 221

 

 1. Включва две нови точки 13 и 14 в дневния ред, както следва:

„13. 410-01-20/19.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй с проект пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

14. 410-01-23/22.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на представител за създаване на междуведомствена комисия, съставена от представители на асоциацията на публичния собственик и на ВиК оператора, съгласно чл. 16, т. 10 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.“
2. Досегашните точки от 7 до 13 стават съответно от 6 до 12, а точка 14 става точка 15.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 13, в т.ч.:
За: 13 – Гълъбин Младенов, Анатолий Абаров, Драгомир Маринов, Валентин Паньовски, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Любомир Йотов, Емилиян Кузов, Дучко Петров, Юлиян Тошев, Симеон Симеонов, Веселка Цветкова и София Зайкова.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 4, в т.ч.:

За: 4 – Даниела Цолова, Ангел Лалюв, Милен Сибинов и Иван Гризанов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 410-01-18/15.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2020 г.
 2. 410-01-12/14.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност“, гр. Козлодуй за периода 01.07. – 31.12.2020 г.
 3. 410-01-11/14.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Утвърждаване на численост и организационно-управленска структура на Общинско предприятие „Комунална дейност“, гр. Козлодуй за 2021 г.
 4. 410-01-13/14.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Утвърждаване на Програма за работата на Общинско предприятие „Комунална дейност“, гр. Козлодуй за 2021 г.
 5. 410-01-14/14.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2021-2023 г.
 6. 410-01-245-1/11.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.
 7. 410-01-8/14.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй.
 8. 410-01-9/14.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
 9. 410-01-10/14.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно-делегирана дейност.
 10. 410-01-16/14.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Задължително застраховане на имоти – частна общинска собственост.
 11. 410-02-2/07.01.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Нов състав на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
 12. 410-02-3/13.01.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Годишна работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г.
 13. 410-01-20/19.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй с проект пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
 14. 410-01-23/22.01.2021 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на представител за създаване на междуведомствена комисия, съставена от представители на асоциацията на публичния собственик и на ВиК оператора, съгласно чл. 16, т. 10 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
 15. Други.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 16 – Драгомир Маринов, Юлиян Тошев, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Даниела Цолова, Гълъбин Младенов, Дучко Петров, Валентин Паньовски, Анатолий Абаров, Мая Йонова, София Зайкова, Веселка Цветкова, Николинка Тодорова, Милен Сибинов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и Иван Гризанов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред се приема.

 

По т. 1 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

Юлиян Тошев постави въпроси, свързани с посочените еднакви цени на данъчната и пазарната оценка на имотите от проведените търгове, също така поиска да се разясни къде и какъв е срокът за публикуване на информация за провеждането на търговете за отдаване под наем и продажба на имотите. Според общинския съветник реално търгове не се провеждат.

Думата беше дадена на Ирена Борисова – гл. експерт „Общинска собственост“, която разясни, че обявленията за предстоящи търгове се публикуват на интернет страницата на общината, вестник „Конкурент“, на информационното табло в сградата на общината в 14-дневен срок, както и на фейсбук страницата на общината.

Ангел Лалюв, като член на комисиите по провеждане на търговете, увери, че търговете се организират и провеждат законосъобразно, а цените са еднакви, защото на тях се явява не повече от един участник и именно това е причина да няма реално наддаване. Също така посочи, че условията в извънредна епидемична обстановка са неподходящи за подобни инвестиции.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  222

 

 1. Приема Отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 за извършените сделки и резултатите от проведените търгове за 2020 г.
 2. Възлага на кмета на общината да публикува Отчета на интернет страницата на общината.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 12 – Николинка Тодорова, София Зайкова, Гълъбин Младенов, Веселка Цветкова, Мая Йонова, Дучко Петров, Любомир Йотов, Драгомир Маринов, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Емилиян Кузов и Йордан Димитров.

Против: 2 – Анатолий Абаров и Даниела Цолова.

Въздържали се: 2 – Биляна Стояновска и Милен Сибинов.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 3, в т.ч.:

За: 2 – Валентин Паньовски и Ангел Лалюв.

Против: 1 – Иван Гризанов.

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  223

 

 1. Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй и приема Отчет за изпълнение на План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2020 година за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 11 – Валентин Паньовски, Дучко Петров, Гълъбин Младенов, София Зайкова, Николинка Тодорова, Любомир Йотов, Симеон Симеонов, Веселка Цветкова, Емилиян Кузов, Мая Йонова и Йордан Димитров.

Против: 0

Въздържали се: 5 – Юлиян Тошев, Анатолий Абаров, Биляна Стояновска, Даниела Цолова и Милен Сибинов.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 3, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и Драгомир Маринов.

Против: 0

Въздържали се: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.

Решението се приема.

 

По  т. 3 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 1 и чл. 11 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  224

 

 1. Утвърждава численост от 150 щатни бройки и организационно-управленска структура на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за 2021 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 3. Възлага на кмета на общината и директора на предприятието изпълнение на Правилника.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 12 – Гълъбин Младенов, Симеон Симеонов, Веселка Цветкова, Дучко Петров, Любомир Йотов, София Зайкова, Юлиян Тошев, Йордан Димитров, Мая Йонова, Емилиян Кузов, Николинка Тодорова и Милен Сибинов.

Против: 0

Въздържали се: 3 – Биляна Стояновска, Анатолий Абаров и Даниела Цолова.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 5, в т.ч.:

За: 3 – Драгомир Маринов, Ангел Лалюв и Валентин Паньовски.

Против: 0

Въздържали се: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Иван Гризанов уведоми за непочистени от сняг Ботев парк, детския парк и централната градска част, въпреки заложената, като ежедневна, дейност на общинското предприятие.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на Обшинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  225

 

 1. Утвърждава Програма за работата на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за 2021 година, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй изпълнение на Програмата.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 15, в т.ч.:
За: 10 – София Зайкова, Гълъбин Младенов, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Веселка Цветкова, Емилиян Кузов, Мая Йонова, Валентин Паньовски, Йордан Димитров и Дучко Петров.

Против: 0

Въздържали се: 5 – Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Биляна Стояновска, Юлиян Тошев и Милен Сибинов.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 4, в т.ч.:

За: 3 – Ангел Лалюв, Драгомир Маринов и Любомир Йотов.
Против: 0

Въздържали се: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

Иван Гризанов направи изказване и изрази лично мнение по внесената краткосрочна програма. Общинския съветник посочи мястото в документа на целите и конкретните действия, които трябва да се реализират от страна на държавата, както и рисковете и заплахите. Също така отбеляза, че за нашата община климатичните условия – вятър, вода, биомаси и други не са най-благоприятни за осъществяване на всички стратегически цели, но трябва да има надежда , нужно е да се повиши културата на обществото в посока икономия на консумиране на електроенергия и топлоенергия, въобще – културата за енергийна ефективност. В община Козлодуй действа дългосрочна програма за енергийна ефективност, но в настоящата кракосрочна програма няма анализ за реализираните цели и призова общинска администрация да изготви такъв. Г-н Гризанов отбеляза, че обществеността трябва да се запознае с краткосрочната програма за повишаване културата в посока енергийна ефективност.

Валентин Паньовски добави, че в проекта на Плана за интегрирано развитие на общината 2021-2027, предвиден за разглеждане и приемане от Общинския съвет през месец март, са посочени теми, които кореспондират с темите, заложени в настоящата Общинска краткосрочна програма.

Николинка Тодорова отбеляза, че дейностите са насочени към подобряване стандарта и качеството на живот на населението с цел създаване на условия за енергийна ефективност, топлофикация, газификация, саниране на еднофамилни и многофамилни сгради и други.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ и чл. 9 от ЗЕВИ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  226

 

 1. Приема Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2021 – 2023 г., неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на програмата.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Биляна Стояновска, София Зайкова, Гълъбин Младенов, Валентин Паньовски, Драгомир Маринов, Анатолий Абаров, Емилиян Кузов, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Веселка Цветкова, Даниела Цолова, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, Любомир Йотов, Маю Йонова, Йордан Димитров и Милен Сибинов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и Иван Гризанов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  227

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 13 – Гълъбин Младенов, Любомир Йотов, София Зайкова, Валентин Паньовски, Николинка Тодорова, Юлиян Тошев, Йордан Димитров, Анатолий Абаров, Веселка Цветкова, Симеон Симеонов, Мая Йонова, Милен Сибинов и Емилиян Кузов.

Против: 0

Въздържали се: 3 – Даниела Цолова, Дучко Петров и Биляна Стояновска.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 3, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и Драгомир Маринов.

Против: 0

Въздържали се: 1 – Иван Гризанов.

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  228

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Правилника.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Мая Йонова, Анатолий Абаров, Николинка Тодорова, Гълъбин Младенов, София Зайкова, Даниела Цолова, Веселка Цветкова, Дучко Петров, Юлиян Тошев, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Симеон Симеонов, Драгомир Маринов, Биляна Стояновска, Валентин Паньовски, Милен Сибинов и Йордан Димитров.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и Иван Гризанов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по здравеопазване и социални дейности.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  229

 

 1. Дава съгласие за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в следния състав:

      Председател: Д-р Веселка Цветкова – общински съветник и председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет, Козлодуй

и членове:

 1. Лидия Петрова, началник на отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”;
 2. Ина Лилова – управител на ДЦДМУ и ЦОП, гр. Козлодуй;
 3. Милена Стоянова – директор на ДПЛУИ, с. Бутан;
 4. Ивелина Митова – старши експерт в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;
 5. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” в Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
 6. Ангел Лалюв – общински съветник.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 16 – Биляна Стояновска, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Николинка Тодорова, Анатолий Абаров, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Драгомир Маринов, Юлиян Тошев, София Зайкова, Мая Йонова, Валентин Паньовски, Любомир Йотов, Милен Сибинов, Симеон Симеонов и Йордан Димитров.

Против: 0

Въздържали се: 1 – Даниела Цолова.

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 1 – Ангел Лалюв.

Против: 0

Въздържали се: 1 – Иван Гризанов.

 

 Гласували поименно поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Председателят на ПК по здравеопазване и социални дейности д-р Веселка Цветкова разясни целта на новата социална услуга. На тази услуга могат да разчитат не само лица с увреждания, но и такива, които не могат или нямат възможност да се самообслужват, нямат близки, които да ги обгрижват в домашна среда. Д-р Цеткова апелира за активно съдействие от страна на обществеността, личните лекари, представителите на общинската администрация и служителите в Дирекция „Социално подпомагане“ за обхващане на колкото се може повече лица в такова състояние и осъществяване на подкрепа.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от ЗСУ и чл. 83 от ППЗСУ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  230

 

 1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г., да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, като държавно-делегирана дейност.
 2. Натуралният показател да се определя съгласно решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 43 потребители за 2021 г.
 3. Социалната услуга „Асистентска подкрепа” да се администрира от служители в общинска администрация.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 17, в т.ч.:
За: 17 – Емилиян Кузов, Йордан Димитров, София Зайкова, Биляна Стояновска, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Анатолий Абаров, Драгомир Маринов, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Любомир Йотов, Веселка Цветкова, Валентин Паньовски и Милен Сибинов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2 – Иван Гризанов и Ангел Лалюв.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред

Становище в продкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА във връзка с чл. 9, ал. 2 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  231

 

 1. Определя имот частна общинска собственост, който подлежи на задължително застраховане – самостоятелен обект в сграда – апартамент № 15, в бл. 26, ж.к. 1, с площ от 56.66 кв.м, АЧОС № 904/17.09.2002 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 16 – Веселка Цветкова, Биляна Стояновска, Гълъбин Младенов, Анатолий Абаров, Николинка Тодорова, Симеон Симеонов, София Зайкова, Юлиян Тошев, Даниела Цолова, Любомир Йотов, Валентин Паньовски, Йордан Димитров, Милен Сибенов, Дучко Петров, Мая Йонова и Емилиян Кузов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 3, в т.ч.:

За: 3 – Иван Гризанов, Ангел Лалюв и Драгомир Маринов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество.

Иван Гризанов взе отношение във връзка с дейността на наблюдателната комисия. Според общинския съветник няма данни комисията да е работила в изминалата година, няма представени отчети за дейността, но от гледна точка на законосъобразността за утвърждаване на нов състав ще подкрепи внесеното предложение.

Председателят на Общинския съвет увери общинските съветници, че вече е изискана информация за дейността на комисията, която ще се включи в доклада за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, предвиден за разглеждане от Общинския съвет през месец февруари.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 170 от ЗИНЗС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  232

 

 1. Утвърждава нов състав на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС, както следва:

Председател: София Зайкова – общински съветник

Секретар: Иво Иванов – секретар на МКБППМН

Членове:      

 • Иван Коцев – началник група ОП ст. инспектор към РУ на МВР, гр. Козлодуй;
 • Ивелина Митова – старши експерт в Дирекция „Бюро по труда“, гр. Козлодуй, а при отсъствие – Борислав Борисов – трудов медиатор-посредник;
 • Нина Коева – началник отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Козлодуй;
 • Мария Абарова – социален работник в Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Козлодуй;
 • Десислава Михайлова – младши инспектор в сектор „Пробация“ в Пробационно звено – Козлодуй към Районна служба „Изпълнение на наказанията“, гр. Враца.
 1. Възлага на председателя на Общинския съвет да изпрати препис от решението на заинтересованите лица.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 16 – Емилиян Кузов, Юлиян Тошев, Гълъбин Младенов, София Зайкова, Симеон Симеонов, Веселка Цветкова, Николинка Тодорова, Анатолий Абаров, Даниела Цолова, Дучко Петров, Драгомир Маринов, Мая Йонова, Йордан Димитров, Милен Сибинов, Валентин Паньовски и Любомир Йотов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 3, в т.ч.:

За: 3 – Ангел Лалюв, Иван Гризанов и Биляна Стояновска.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха всички постоянни комисии.

 

На основание чл. 76 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  233

 

 1. Приема Годишна работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г., неразделна част от настоящия протокол
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Годишната работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 16 – Емилиян Кузов, Биляна Стояновска, Николинка Тодорова, Гълъбин Младенов, София Зайкова, Драгомир Маринов, Анатолий Абаров, Мая Йонова, Веселка Цветкова, Даниела Цолова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Йордан Димитров, Валентин Паньовски, Любомир Йотов и Симеон Симеонов.
Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и Иван Гризанов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  234

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства пред ПУДООС с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, общ. Козлодуй, област Враца – II етап“.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 16 – София Зайкова, Биляна Стояновска, Анатолий Абаров, Дучко Петров, Драгомир Маринов, Валентин Паньовски, Симеон Симеонов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Емилиян Кузов, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Даниела Цолова, Любомир Йотов, Йордан Димитров и Милен Сибинов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и Иван Гризанов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 16, т. 10 от ПОДАВК

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ  235

 

 1. Определя следните представители на община Козлодуй в междуведомствена комисия, съставена от представители на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, на община Козлодуй, като публичен собственик и на ВиК оператора, за приемане на инвестициите, изпълнени от ВиК оператора през 2021 г.:

    - Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй;

    - Гинка Страхилова Иванова-заместник кмет на община Козлодуй;

    - Георги Киров Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй.

 1. При невъзможност на представител на общината да участва при приемане на инвестиции, изпълнени от ВиК оператора, му възлага да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов – директор на дирекция „Устройство на територията”, със същите правомощия.
 2. Възлага на представителите и на упълномощеното лице да подписват всички необходими документи от името на община Козлодуй, свързани с приемане на инвестициите, изпълнени от ВиК оператора.
 3. Дава мандат на представителите и на упълномощеното лице да приемат инвестициите, изпълнени от ВиК оператора до края на 2021 година.
 4. Възлага на представителите на община Козлодуй в междуведомствена комисия да представят доклад пред Общинския съвет за приетите инвестиции, изпълнени от ВиК оператора след приключване на 2021 г.

 

Гласували поименно чрез приложение e-vote: 16, в т.ч.:
За: 16 – Биляна Стояновска, Емилиян Кузов, Симеон Симеонов, Анатолий Абаров, Гълъбин Младенов, Валентин Паньовски, Дучко Петров, София Зайкова, Милен Сибинов, Драгомир Маринов, Николинка Тодорова, Мая Йонова, Даниела Цолова, Йордан Димитров, Веселка Цветкова и Любомир Йотов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно със заявка и вдигане на ръка: 2, в т.ч.:

За: 2 – Ангел Лалюв и Иван Гризанов.

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Гласували поименно общо 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред

Не се разгледаха други материали.

Анатолий Абаров поиска думата, прочете и обяви недоволство от получения отговор от кмета на общината на негово питане, поставено на заседание на Общинския съвет на 10.12.2020 г., в което поиска разяснение за непреведените субсидии в частта за местни дейности на детски градини, съгласно утвърдените им бюджети, по повод подадени сигнали от ръководствата. Според общинския съветник това е нарушение на бюджетната дисциплина от страна на първостепенния разпоредител със средства, т.е. от страна на общината. Отношение по проблема взе Лилия Димитрова – началник отдел „Бюджет и финанси“ в общинска администрация, която поясни на общинския съветник разликата между делегирани и местни средства, с което г-н Абаров отказа да се съгласи и обяви, че г-жа Димитрова е неподготвена за отговор, а вижданията им, прочита и тълкуването на разпоредбите на законодателя са различни. Председателят на Общинския съвет прекрати дебата и напомни правилата за поведение на общинския съветник, посочени в Етичния кодекс за поведението на общинските съветници.

Мая Йонова, като директор на детска градина „Мир“ в гр. Козлодуй, поиска думата и посочи, че към настоящия момент не е преведена само една субсидия, но има данни, че няма просрочие с изплащането на възнагражденията на персонала и неразплатени задължения.

Николинка Тодорова апелира родителите на децата в детските градини да проявят отговорност и да заплащат определените такси навреме и редовно, за да са налице планираните постъпления.

Биляна Стояновска обяви, че е отправила искане до председателя на Общинския съвет да се изиска информация от управителя на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД за финансовото състояние, фонд работна заплата, структурни промени и предложение за финансиране от бюджета на общината за настоящата 2021 г. Председателят на Общинския съвет информира, че такава информация е изискана от управителя на МБАЛ с молба същата да се представи в най-кратки срокове, след което същата ще бъде предоставена на всички общински съветници за запознаване и обсъждане.

Председателят на Общинския съвет обяви датата на следващото заседание на Общинския съвет – 25 февруари 2021 г., предвидена в календара към Годишната работна програма на Общинския съвет за 2021 г.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

 

Неразделна част от протокола:

 

Към решение № 224  Организационно-управленска структура на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за 2021 г.;

Към решение № 225  Програма за работата на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за 2021 г.;

Към решение № 226  Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2021 – 2023 г.;

Към решение № 227  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй;

Към решение № 228  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй;

Към решение № 233  Годишна работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г.


30.12.2020

 

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 17
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

 

       Днес, 30.12.2020 г. от 09:30 ч. основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

       В работата взеха участие 17 (седемнадесет) общински съветници.

       Отсъстваха Ангел Лалюв, Биляна Стояновска, Милен Сибинов и Стефан Спасов.

       В работата взеха участие и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй и представители на общинската администрация.

След поименна проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. 410-01-283/22.12.2020 г. – Предложение Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на приходната част на бюджета на община Козлодуй и частта Капиталови разходи – Приложение № 3.
 2. Други.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 17

 За: 16

 Против: 0

 Въздържал се: 1

 

#

Гласувал

Вот

1

Симеон Симеонов

За

2

Юлиян Тошев

За

3

Емилиян Кузов

За

4

Даниела Цолова

За

5

Мая Йонова

За

6

Любомир Йотов

За

7

Веселка Цветкова

За

8

София Зайкова

За

9

Иван Гризанов

Въздържал се

10

Николинка Тодорова

За

11

Дучко Петров

За

12

Анатолий Абаров

За

13

Валентин Паньовски

За

14

Драгомир Маринов

За

15

Гълъбин Младенов

За

16

Светослав Спасов

За

17

Йордан Димитров

За

 

 

С 16 гласа „за” и 1 глас „въздържал се“ дневният ред се приема.

 

По т. 1 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 220

 

 1. Увеличава частта на Капиталовия списък (Приложение № 3) чрез съответната дейност и параграф:

 Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – с 1 185 230 лв.;

По параграф 51-00 „Основен на дълготрайни материални активи“.

 1. Увеличава приходната част на бюджета (Приложение № 1):

По параграф 31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА – с 1 185 230 лв.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за промяната на приходната и разходната част на бюджета на общината.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 16

 За: 16

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#

Гласувал

Вот

1

Юлиян Тошев

За

2

Анатолий Абаров

За

3

Мая Йонова

За

4

София Зайкова

За

5

Даниела Цолова

За

6

Веселка Цветкова

За

7

Николинка Тодорова

За

8

Драгомир Маринов

За

9

Йордан Димитров

За

10

Иван Гризанов

За

11

Любомир Йотов

За

12

Валентин Паньовски

За

13

Светослав Спасов

За

14

Дучко Петров

За

15

Емилиян Кузов

За

16

Гълъбин Младенов

За

 

Гласували поименно и с вдигане на ръка: 1

Симеон Симеонов – за

 

     Със 17 гласа „за” решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред

Не се разгледаха други материали.

Председателят на Общинския съвет уведоми за изготвен писмен отговор от кмета на общината на питане от Анатолий Абаров на предходното заседание на Общинския съвет, проведено на 10.12.2020 г. Отговорът ще бъде изпратен на общинския съветник по е-поща.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Кметът на общината Маринела Николова отправи благодарност към общинските съветници за добре свършената работа през 2020 година и пожелание през новата 2021 година, както до сега, да се приемат разумни решения в полза на гражданите на община Козлодуй.

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова също отправи благодарност и поздрав за успешна и ползотворна нова 2021 година.

Поздрави отправиха и Даниела Цолова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Драгомир Маринов, София Зайова, Любомир Йотов, Веселка Цветкова, Дучко Петров, Емилиян Кузов, Валентин Паньовски и Гълъбин Младенов.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

            СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”


 


14.12.2020

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 16
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 10 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

 

 

       Днес, 10.12.2020 г. от 17:00 ч., основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 82а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе редовно заседание на Общински съвет, Козлодуй от разстояние чрез видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM и електронно гласуване чрез приложение Е-vote.

       В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

       Отсъства Ангел Лалюв.

       В работата взеха участие и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй и представители на общинската администрация.

След поименна проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. 410-01-244/19.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с идентификатор 37798.501.94, с площ 336 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ № 4.
 2. 410-01-254/24.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общинско дворно място с площ 1209 кв.м., представляващо УПИ II, пл. № 329, квартал 188 с предназначение за жилищно строителство, находящо се в с. Бутан, ул. „Гроздан Пешов“ № 12.
 3. 410-01-253/24.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с площ 1300 кв.м., представляващо УПИ II, пл. № 440, квартал 6 с предназначение за жилищно строителство, находящо се в с. Гложене, ул. „Александър Стамболийски“ № 49.
 4. 410-01-251/24.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Предоставяне на имоти частна общинска собственост с обща площ 171,38 кв.м., находящи се в гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър“ № 1 в сграда с идентификатор 37798.512.168.3, етаж 2 – офис 10 с площ 16 кв.в., офис 9 с площ 17 кв.м., офис 8 с площ 25 кв.м., офис 7 с площ 16,60 кв.м., офис 6 с площ 13 кв.м., офис 5 с площ 18 кв.м., етаж 1 – офис 2 с площ 14,35 кв.м., офис 1 с площ 17,50 кв.м., коридор с площ 25,53 кв.м. и 2 бр. санитарни възли с обща площ 8,40 кв.м. за безвъзмездно управление от Агенция за социално подпомагане, гр. София за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане-Козлодуй“.
 5. 410-01-249/24.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Издаване на запис на заповед от община Козлодуй в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев“, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев“) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй“, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 6. 410-01-250/24.11.2020 г. Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Издаване на запис на заповед от община Козлодуй в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев“, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев“) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй“, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 7. 410-01-272/30.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 699/30.11.2020 г., относно: Кандидатстване на община Козлодуй по Проект „Красива България“, кампания 2021 г.
 8. 410-01-248/24.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Членство на община Козлодуй в Групата на европейските общини с ядрени съоръжения – GMF-Европа.
 9. 410-01-268/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Приемане на Програма „Ботеви дни 2021 г.“ и план-сметка с необходимите финансови средства за нейното реализиране.
 10. 410-01-261/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2021 г., съобразно одобрения от Общински съвет Механизъм за разпределение на общинска годишна субсидия за читалищата със средства от собствени приходи на общината.
 11. 410-01-262/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Приемане на Общински културен календар за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 12. 410-01-260/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Приемане на Общински календар „Младежки дейности“ за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 13. 410-01-267/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Приемане на Общински спортен календар за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 14. 410-01-258/25.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Приемане на Общински екологичен календар за 2021 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 15. 410-01-266/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Финансово подпомагане обучението на студенти в областта на образованието и здравеопазването през 2021 г.
 16. 410-01-265/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Средства за финансово подпомагане на пенсионерските клубове, съгласно чл. 7 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй за 2021 г.
 17. 410-01-263/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Размер за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй за 2021 г.
 18. 410-01-264/26.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 686/12.11.2020 г., относно: Средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми за 2021 г.
 19. 410-01-271/30.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 699/30.11.2020 г., относно: Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Козлодуй.
 20. 410-01-273/30.11.2020 г. – Предложение от Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 699/30.11.2020 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
 21. 410-01-257/25.11.2020 г. – Предложение от д-р Веселка Цветкова – общински съветник и председател на комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй, относно: Отпускане на средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на две одобрени двойки.
 22. Други.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 18

 За: 18

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Анатолий Абаров
За
2
Иван Гризанов
За
3
Драгомир Маринов
За
4
Симеон Симеонов
За
5
Йордан Димитров
За
6
Дучко Петров
За
7
Гълъбин Младенов
За
8
Мая Йонова
За
9
София Зайкова
За
10
Светослав Спасов
За
11
Биляна Стояновска
За
12
Емилиян Кузов
За
13
Николинка Тодорова
За
14
Любомир Йотов
За
15
Валентин Паньовски
За
16
Юлиян Тошев
За
17
Милен Сибинов
За
18
Веселка Цветкова
За

 

Гласували поименно и с вдигане на ръка: 1

Даниела Цолова – за

 

С 19 гласа „за” дневният ред се приема.

 


По т. 1 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47 и чл. 48 от Наредба № 4 на Общински съвет Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 199

 

 1. Допълва Приложение № 1 “Продажба на общински имоти“ към годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, т. 14 с продажба без търг на поземлен имот с идентификатор 37798.501.94 с площ от 336 кв. м., находящ се на ул. „Стефан Караджа” № 4, гр. Козлодуй, на собственика на построената върху нея сграда.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот по т. 1 в размер на 18 500 лв. /осемнадесет хиляди и петстотин лв./ на базата на която оценка да се извърши продажбата на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.501.94 с площ от 336 кв. м., находящ се на ул. „Стефан Караджа” 4, гр. Козлодуй с „Вимдекс” ЕООД, съгласно Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Закона за общинската собственост.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 19

 Против: 0

 Въздържал се: 1

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Валентин Паньовски
За
3
Николинка Тодорова
За
4
Емилиян Кузов
Въздържал се
5
Дучко Петров
За
6
Драгомир Маринов
За
7
Биляна Стояновска
За
8
София Зайкова
За
9
Симеон Симеонов
За
10
Светослав Спасов
За
11
Иван Гризанов
За
12
Юлиян Тошев
За
13
Анатолий Абаров
За
14
Даниела Цолова
За
15
Мая Йонова
За
16
Любомир Йотов
За
17
Гълъбин Младенов
За
18
Милен Сибинов
За
19
Стефан Спасов
За
20
Веселка Цветкова
За

 

Решението се приема.

 

По т. 2 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47 и чл. 48 от Наредба № 4 на Общински съвет Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 200

 

 1. Допълва Приложение № 1 “Продажба на общински имоти“ към годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, т. 15 с продажба без търг на общинско дворно място с площ 1 209 кв.м., находящ се в с. Бутан, ул. „Гроздан Пешов” № 12/представляващо УПИ II, пл. № 329, квартал 188/ на собственичката на построенати върху нея сгради.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот по т. 1 в размер на 6 050 лв. /шест хиляди и петдесет лв./ на базата на която оценка да се извърши продажбата на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба на общинско дворно място с площ 1 209 кв.м., находящ се в с. Бутан, ул. „Гроздан Пешов” № 12 /представляващо УПИ II, пл. № 329, квартал 188/ с Анелия Богомилова Ангелова, съгласно Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Закона за общинската собственост.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяване на промените в Програмата.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Мая Йонова
За
2
Иван Гризанов
За
3
Валентин Паньовски
За
4
Юлиян Тошев
За
5
Анатолий Абаров
За
6
Дучко Петров
За
7
Драгомир Маринов
За
8
Любомир Йотов
За
9
Йордан Димитров
За
10
Светослав Спасов
За
11
Биляна Стояновска
За
12
Гълъбин Младенов
За
13
Емилиян Кузов
За
14
Даниела Цолова
За
15
Симеон Симеонов
За
16
Николинка Тодорова
За
17
София Зайкова
За
18
Веселка Цветкова
За
19
Милен Сибинов
За
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

По  т. 3 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47 и чл. 48 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 201

 

 1. Допълва Приложение № 1 /продажба на общински имоти през 2020 г./ към годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, т. 16 с продажба без търг на поземлен имот с площ 1 300 кв.м., находящ се в с. Гложене, ул. „Александър Стамболийски” № 49 /представляващо УПИ III, пл. № 440, квартал 6/ на наследничките на Спаска Петкова.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот по т. 1 в размер на 6 500.00 лв. /шест хиляди и петстотин лв./ на базата на която оценка да се извърши продажбата на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба на поземлен имот с площ 1 300 кв.м., находящ се в с. Гложене, ул. „Александър Стамболийски” № 49 /представляващо УПИ III, пл. № 440, квартал 6/ с Инеса Йорданова и Антоанета Цветанова, съгласно Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Закона за общинската собственост.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяване на промените в Програмата.

 

 

Гласували чрез приложение e-vote:  20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Светослав Спасов
За
2
Валентин Паньовски
За
3
Емилиян Кузов
За
4
Дучко Петров
За
5
Николинка Тодорова
За
6
Юлиян Тошев
За
7
Анатолий Абаров
За
8
Йордан Димитров
За
9
Гълъбин Младенов
За
10
Любомир Йотов
За
11
Симеон Симеонов
За
12
Иван Гризанов
За
13
Биляна Стояновска
За
14
София Зайкова
За
15
Мая Йонова
За
16
Драгомир Маринов
За
17
Даниела Цолова
За
18
Стефан Спасов
За
19
Милен Сибинов
За
20
Веселка Цветкова
За

 

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 21 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 202

 

 1. Предоставя безвъзмездно за управление имоти – частна общинска собственост, с обща площ 171,38 кв.м, находящи се в гр. Козлодуй, ул. ,,Хаджи Димитър” №1, в сграда с идентификатор 37798.512.168.3, етаж 2 – офис 10 с площ 16 кв.м; офис 9 с площ 17 кв.м; офис 8 с площ 25 кв.м; офис 7 с площ 16,60 кв.м; офис 6 с площ 13 кв.м; офис 5 с площ 18 кв.м, етаж 1 – офис 2 с площ 14,35 кв.м и офис 1 с площ 17,50 кв.м, коридор с площ 25,53 кв.м и 2 бр. санитарни възли с обща площ 8,40 кв.м, на „Агенция за социално подпомагане“ гр. София, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор с „Агенция за социално подпомагане“ гр. София, за безвъзмездно ползване на имоти – частна общинска собственост, с обща площ 171,38 кв.м, находящи се в гр. Козлодуй, ул. ,,Хаджи Димитър” №1, в сграда с идентификатор 37798.512.168.3, етаж 2 – офис 10 с площ 16 кв.м, офис 9 с площ 17 кв.м, офис 8 с площ 25 кв.м, офис 7 с площ 16,60 кв.м, офис 6 с площ 13 кв.м, офис 5 с площ 18 кв.м, етаж 1 – офис 2 с площ 14,35 кв.м и офис 1 с площ 17,50 кв.м, коридор с площ 25,53 кв.м и 2 бр. санитарни възли с обща площ 8,40 кв.м за срок от 1/една/ година.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздръжал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Валентин Паньовски
За
2
Анатолий Абаров
За
3
Николинка Тодорова
За
4
Юлиян Тошев
За
5
Гълъбин Младенов
За
6
Драгомир Маринов
За
7
Симеон Симеонов
За
8
Даниела Цолова
За
9
Светослав Спасов
За
10
София Зайкова
За
11
Биляна Стояновска
За
12
Дучко Петров
За
13
Йордан Димитров
За
14
Мая Йонова
За
15
Любомир Йотов
За
16
Милен Сибинов
За
17
Веселка Цветкова
За
18
Стефан Спасов
За
19
Емилиян Кузов
За
20
Иван Гризанов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г., сключен между ДФ „Земеделие” и община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 203

 

 1. Упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 378 264,00 лева (триста седемдесет и осем хиляди двеста шестдесет и четири лева) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев“, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев“) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй“, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Драгомир Маринов
За
3
София Зайкова
За
4
Светослав Спасов
За
5
Мая Йонова
За
6
Юлиян Тошев
За
7
Симеон Симеонов
За
8
Даниела Цолова
За
9
Гълъбин Младенов
За
10
Валентин Паньовски
За
11
Анатолий Абаров
За
12
Дучко Петров
За
13
Веселка Цветкова
За
14
Любомр Йотов
За
15
Биляна Стояновска
За
16
Емилиян Кузов
За
17
Николинка Тодорова
За
18
Милен Сибинов
За
19
Стефан Спасов
За
20
Иван Гризанов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г., сключен между ДФ „Земеделие” и община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 204

 

 1. Упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 75 652,80 лева (седемдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и два лева и осемдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев“, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев“) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй“, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Валентин Паньовски
За
2
Анатолий Абаров
За
3
Светослав Спасов
За
4
Драгомир Маринов
За
5
София Зайкова
За
6
Гълъбин Младенов
За
7
Йордан Димитров
За
8
Биляна Стояновска
За
9
Мая Йонова
За
10
Дучко Петров
За
11
Юлиян Тошев
За
12
Любомр Йотов
За
13
Емилиян Кузов
За
14
Иван Гризанов
За
15
Симеон Симеонов
За
16
Веселка Цветкова
За
17
Даниела Цолова
За
18
Николинка Тодорова
За
19
Милен Сибинов
За
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

Юлиян Тошев изрази мнение, че не само сградата на общината и прилежащите към нея външни пространства имат нужда от ремонт и реновиране. Сградите и пространствата, в които се помещават кметствата, както и сградите на читалищата в кметствата, също имат спешна нужда от ремонтни дейности и реновиране. Общинският съветник апелира настоящото предложение да не се подкрепи.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с текущия прием на проектни предложения по Проект "Красива България", кампания 2021 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 205

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства по Проект "Красива Бългавия" с проектно предложение "Ремонт и реновиране на помощения, васада и прилежащи външни пространства в сградата на община Козлодуй".
 2. Дава съгласие, след одобрение, да се осигури необходимото съфинансиране по проект в размер на 55% от общинския бюджет на проектно предложение, в размер на 125 213 лв. от бюджета на община Козлодуй за 2021 г. 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote:  20

 За: 16

 Против: 2

 Въздържал се: 2

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Любомир Йотов
За
3
Симеон Симеонов
За
4
Драгомир Маринов
За
5
Дучко Петров
За
6
Светослав Спасов
За
7
Даниела Цолова
За
8
Юлиян Тошев
Против
9
Иван Гризанов
За
10
Мая Йонова
За
11
Николинка Тодорова
За
12
Биляна Стояновска
Въздържал се
13
София Зайкова
За
14
Емилиян Кузов
За
15
Гълъбин Младенов
За
16
Валентин Паньовски
За
17
Веселка Цветкова
За
18
Анатолий Абаров
Въздържал се
19
Милен Сибинов
Против
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 206

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да членува в Групата на европейските общини с ядрени съоръжения - GMF-Европа.
 2. Определя кмета на общината г-жа Маринела Николова за представляващо лице пред организацията.
 3. Възлага на кмета на общината предприемане на необходимите действия за изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote:  20

 За: 19

 Против: 0

 Въздържал се: 1

 

#
Гласувал
Вот
1
Симеон Симеонов
За
2
Анатолий Абаров
За
3
Йордан Димитров
За
4
Валентин Паньовски
За
5
Юлиян Тошев
За
6
Дучко Петров
За
7
Иван Гризанов
За
8
Светослав Спасов
За
9
Николинка Тодорова
За
10
Гълъбин Младенов
За
11
Драгомир Маринов
За
12
София Зайкова
За
13
Любомир Йотов
За
14
Мая Йонова
За
15
Даниела Цолова
За
16
Емилиян Кузов
За
17
Биляна Стояновска
Въздържал се
18
Веселка Цветкова
За
19
Милен Сибинов
За
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 207

 

 1. Приема програма "Ботеви дни 2021 г." и план - сметка с необходимите финансови средства за нейното реализиране, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. сумата от 57 300 лв.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 18

 Против: 0

 Въздържал се: 2

 

#
Гласувал
Вот
1
Николинка Тодорова
За
2
Любомир Йотов
За
3
Валентин Паньовски
За
4
Йордан Димитров
За
5
Светослав Спасов
За
6
Юлиян Тошев
Въздържал се
7
София Зайкова
За
8
Дучко Петров
За
9
Гълъбин Младенов
За
10
Драгомир Маринов
За
11
Мая Йонова
За
12
Биляна Стояновска
За
13
Веселка Цветкова
За
14
Симеон Симеонов
За
15
Емилиян Кузов
За
16
Даниела Цолова
За
17
Анатолий Абаров
За
18
Иван Гризанов
За
19
Стефан Спасов
За
20
Милен Сибинов
Въздържал се

           

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 2, чл. 23 и чл. 26 а от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 208

 

 1. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2021 г., неразделна част от настоящия протокол.
 2. Определя, съобразно Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за Читалищата със средства от собствени приходи на община Козлодуй, размера на средствата за финансово подпомагане на читалищата на територията на община Козлодуй за 2021 г., както следва:

2.1. НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй – 32 994 лв.

2.2. НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927”, с. Хърлец – 13 789 лв.

2.3. НЧ „Яким Деспотов – 1899”, с. Гложене – 11 576 лв.

2.4. НЧ „Заря – 1911”, с. Бутан – 18 878 лв.

2.5. НЧ „Будител – 1926”, с. Крива бара – 2 510 лв.

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. сумата от 79 747 лв.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote:  20

 За: 19

 Против: 0

 Въздържал се: 1

 

#
Гласувал
Вот
1
Емилиян Кузов
За
2
София Зайкова
За
3
Светослав Спасов
За
4
Анатолий Абаров
За
5
Валентин Паньовски
За
6
Йордан Димитров
За
7
Юлиян Тошев
За
8
Николинка Тодорова
За
9
Драгомир Маринов
За
10
Симеон Симеонов
За
11
Гълъбин Младенов
За
12
Биляна Стояновска
За
13
Иван Гризанов
За
14
Даниела Цолова
За
15
Дучко Петров
За
16
Любомир Йотов
За
17
Мая Йонова
За
18
Милен Сибинов
Въздържал се
19
Веселка Цветкова
За
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 209

 

 1. Приема Общински културен календар за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. сумата от 194 800 лв.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 15

 Против: 0

 Въздържал се: 5

 

#
Гласувал
Вот
1
Драгомир Маринов
За
2
Йордан Димитров
За
3
Юлиян Тошев
Въздържал се
4
Емилиян Кузов
За
5
Даниела Цолова
Въздържал се
6
София Зайкова
За
7
Иван Гризанов
За
8
Биляна Стояновска
За
9
Анатолий Абаров
Въздържал се
10
Гълъбин Младенов
За
11
Любомир Йотов
За
12
Светослав Спасов
За
13
Дучко Петров
За
14
Валентин Паньовски
За
15
Мая Йонова
За
16
Николинка Тодорова
За
17
Симеон Симеонов
Въздържал се
18
Веселка Цветкова
За
19
Стефан Спасов
За
20
Милен Сибинов
Въздържал се

 

Решението се приема.

 

 

 

По т. 12 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал.1 , т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 210

 

 1. Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. сумата от 78 250 лв.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote:  20

 За: 18

 Против: 0

 Въздържал се: 2

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Анатолий Абаров
За
3
Мая Йонова
За
4
София Зайкова
За
5
Гълъбин Младенов
За
6
Валентин Паньовски
За
7
Драгомир Маринов
За
8
Николинка Тодорова
За
9
Любомир Йотов
За
10
Веселка Цветкова
За
11
Емилиян Кузов
За
12
Юлиян Тошев
Въздържал се
13
Даниела Цолова
За
14
Иван Гризанов
За
15
Биляна Стояновска
За
16
Светослав Спасов
За
17
Милен Сибинов
Въздържал се
18
Стефан Спасов
За
19
Симеон Симеонов
За
20
Дучко Петров
За

 

Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 211

 

 1. Приема Общински спортен календар за 2021 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. сумата от 67 600 лв.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 17

 Против: 0

 Въздържал се: 3

 

#
Гласувал
Вот
1
Драгомир Маринов
За
2
Гълъбин Младенов
За
3
Йордан Димитров
За
4
София Зайкова
За
5
Светослав Спасов
За
6
Иван Гризанов
За
7
Анатолий Абаров
За
8
Валентин Паньовски
За
9
Юлиян Тошев
Въздържал се
10
Дучко Петров
За
11
Мая Йонова
За
12
Любомир Йотов
За
13
Емилиян Кузов
За
14
Николинка Тодорова
За
15
Биляна Стояновска
За
16
Даниела Цолова
Въздържал се
17
Симеон Симеонов
За
18
Милен Сибинов
Въздържал се
19
Стефан Спасов
За
20
Веселка Цветкова
За

 

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред

Становища, в продкрепа на внесеното предложение, представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 212

 

 1. Приема Общински екологичен календар за 2021 година и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. сумата от 18 760 лв.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote:  20

 За: 17

 Против: 0

 Въздържал се: 3

 

#
Гласувал
Вот
1
Валентин Паньовски
За
2
София Зайкова
За
3
Николинка Тодорова
За
4
Драгомир Маринов
За
5
Йордан Димитров
За
6
Дучко Петров
За
7
Мая Йонова
За
8
Юлиян Тошев
Въздържал се
9
Иван Гризанов
За
10
Даниела Цолова
За
11
Гълъбин Младенов
За
12
Симеон Симеонов
За
13
Анатолий Абаров
За
14
Емилиян Кузов
За
15
Любомир Йотов
За
16
Биляна Стояновска
Въздържал се
17
Светослав Спасов
За
18
Милен Сибинов
Въздържал се
19
Веселка Цветкова
За
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 213

 

 1. Приема община Козлодуй да подпомага обучението на нови двама студенти в община Козлодуй за 2021 г. – един по специалност в направление Педагогика, специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика” и един в професионално направление „Здравни грижи” – „Акушерка”, „Медицинска сестра” и „Лекарски асистент“.
 2. Приема община Козлодуй да продължи през 2021 г. подпомагането на обучението на петима студенти, с които има сключени договори.
 3. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. средства в размер на 32 500 лв. за подпомагане на студентите по т. 1 и т. 2.
 4. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Светослав Спасов
За
2
Йордан Димитров
За
3
Драгомир Маринов
За
4
Мая Йонова
За
5
Анатолий Абаров
За
6
Валентин Паньовски
За
7
Дучко Петров
За
8
Иван Гризанов
За
9
Гълъбин Младенов
За
10
Даниела Цолова
За
11
София Зайкова
За
12
Любомир Йотов
За
13
Юлиян Тошев
За
14
Биляна Стояновска
За
15
Веселка Цветкова
За
16
Николинка Тодорова
За
17
Емилиян Кузов
За
18
Милен Сибинов
За
19
Симеон Симеонов
За
20
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 214

 

 1. Приема за 2021 г. средствата за финансиране на пенсионерските клубове да се запазят в размер на 20 000 лв., като същите се разпределят на база Механизма за 2020 г.
 2. Приема разпределение на средствата от собствени приходи на общинския бюджет за подпомагане дейностите на пенсионерските клубове, както следва:

2.1. ККП „Здравец”, гр. Козлодуй - 3 732,30 лв.

2.2. ПК „Турлашка махала”, гр. Козлодуй - 3 317,60 лв.

2.3. ККП „Мъдри сърца”, с. Хърлец - 2 626,70 лв.

2.4. ПК „Здраве”, с. Хърлец - 2 626,70 лв.

2.5. КП „Здравец“, с. Гложене - 2 764,60 лв.

2.6. ПК „Златна есен”, с. Бутан - 3 179,30 лв.

2.7. Клуб на пенсионера и инвалида, с. Крива бара - 552,90 лв.

Общо за пенсионерските клубове в отделните населени места - 18 800,00 лв.

Организация и реализиране на дейности на Общинския клубен съвет - 1 200,00 лв.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 19

 Против: 0

 Въздържал се: 1

 

#
Гласувал
Вот
1
Драгомир Маринов
За
2
Анатолий Абаров
За
3
Йордан Димитров
За
4
София Зайкова
За
5
Валентин Паньовски
За
6
Дучко Петров
За
7
Юлиян Тошев
За
8
Симеон Симеонов
За
9
Иван Гризанов
За
10
Гълъбин Младенов
За
11
Биляна Стояновска
За
12
Емилиян Кузов
За
13
Даниела Цолова
За
14
Мая Йонова
За
15
Веселка Цветкова
За
16
Светослав Спасов
За
17
Любомир Йотов
За
18
Николинка Тодорова
За
19
Стефан Спасов
За
20
Милен Сибинов
Въздържал се

 

Решението се приема.

 

По т. 17 от дневния ред

Становища, в продкрепа на внесеното предложение, представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по здравеопазване и социални дейности.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 215

 

 1. Определя размер за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете 600 лв.
 2. Възлага на кмета на общината да заложи в общинския бюджет за 2021 г. средства в размер на 90 000 лв. за подпомагане на семействата по реда на Правилника за реда и условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Емилиян Кузов
За
2
Гълъбин Младенов
За
3
Йордан Димитров
За
4
Драгомир Маринов
За
5
Светослав Спасов
За
6
Анатолий Абаров
За
7
Даниела Цолова
За
8
Валентин Паньовски
За
9
Юлиян Тошев
За
10
Любомир Йотов
За
11
Николинка Тодорова
За
12
Иван Гризанов
За
13
Дучко Петров
За
14
София Зайкова
За
15
Мая Йонова
За
16
Биляна Стояновска
За
17
Милен Сибинов
За
18
Веселка Цветкова
За
19
Стефан Спасов
За
20
Симеон Симеонов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 18 от дневния ред

Становища, в продкрепа на внесеното предложение, представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по здравеопазване и социални дейности.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 216

 

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в общинския бюджет за 2021 г. средства в размер на 20 000 лв. за финансиране по реда на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 20

 За: 20

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Емилиян Кузов
За
3
Драгомир Маринов
За
4
Мая Йонова
За
5
Анатолий Абаров
За
6
Гълъбин Младенов
За
7
Дучко Петров
За
8
Светослав Спасов
За
9
София Зайкова
За
10
Любомир Йотов
За
11
Юлиян Тошев
За
12
Даниела Цолова
За
13
Биляна Стояновска
За
14
Николинка Тодорова
За
15
Иван Гризанов
За
16
Валентин Паньовски
За
17
Веселка Цветкова
За
18
Милен Сибинов
За
19
Стефан Спасов
За
20
Симеон Симеонов
За

 

Решението се приема.

 

По т. 19 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

Отношение по предложения проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Козлодуй взеха Юлиян Тошев, Анатолий Абаров и Милен Сибинов. Общинските съветници се обединиха в общо мнение, че проектът е подготвен набързо, без текстовете да са нормативно издържани. Допуснати са много неточности, пропуски и противоречиви препратки към други законови и подзаконови нормативни актове. Разпоредбите в проектонаредбата създават неясноти, спорове и неуредици. Общинските съветници апелираха проектът на наредбата да не се приеме от Общинския съвет в този вид, а да се преразгледа подробно и след прецизиране на текстовете  да се внесе за обсъждане и приемане. Юлиян Тошев обяви, че се ангажира с участие и помощ на комисията, разработила проекта.

 Думата беше дадена на Величка Нейчева – директор на дирекция „Хуманитарни дейности”. Г-жа Нейчева обясни, че проектът е подготвен от комисия с експерти от общинската администрация от различни области – общинска собственост, спорт, финанси. Текстовете са нормативно издържани, още повече, че същите са взаимствани от отменения Правилник на Общински съвет за условията и реда за финансиране дейностите на спортните клубове на територията на община Козлодуй, който, при приемането му, е подкрепен от Юлиян Тошев и Анатолий Абаров в предходния мандат на Общинския съвет. Величка Нейчева отбеляза още, че в заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет, при разглеждане на проектонаредбата, не са проведени дебати, не са зададени въпроси от общинските съветници и не е изказано нито едно мнение по предложените текстове, а е редно именно в тези заседания неточностите и пропуските да се изложат и съответно да се отстранят.

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова също взе отношение в дебата и в защита на изказването на г-жа Нейчева отбеляза, че все пак е изготвен проект на нормативен акт, който разпорежда условия и ред за ползване на спортните обекти, а последващи подобрения могат да се предложат и на по-късен етап. В предложения вид проектонаредбата не противоречи на нормативни актове от по-висока степен, а всеки документ подлежи на доусъвършенстване.

В отговор на изказването на Николинка Тодорова и Величка Нейчева, Анатолий Абаров обяви, че не приема констатацията на председателя на Общинския съвет и призова спекулациите за работата в постоянните комисии да престанат.

Думата беше дадена на Гинка Иванова – заместник-кмет на община Козлодуй, която подкрепи директора на дирекция „Хуманитарни дейности” и отбеляза, че проектонаредбата е публикувана на интернет страницата на общината за обществено обсъждане, съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и в 30-дневния срок за становища и предложения по текстовете не са постъпили такива. Откритите неточности от общинските съветници е могло да бъдат отстранени след конструктивно обсъждане именно в посочения срок.

Мая Йонова също поиска думата и в обръщение към общинските съветници, които не подкрепят проектонаредбата и апелират предложението да не се подкрепи, призова подобни спорове да не се водят на заседание на Общинския съвет, а на заседания на постоянните комисии и в изказването си беше категорична, че тримата изказали се общински съветници не работят в полза на обществото.

Анатолий Абаров и Юлиян Тошев се обединиха в мнение за некомпетентност в работата на повечето постоянни комисии, за чувствителност, когато има несъвършенства в работата на администрацията и определени членове на комисиите. Общинските съветници заявиха, че в работата си като такива, винаги са работили, работят и ще работят в полза на обществеността, както в предишния, така и в настоящия мандат на Общинския съвет.

Председателят Николинка Тодорова призова за спазване на етичните норми, разписани в Етичния кодекс и обяви, че оценките за работата и приноса на Общинския съвет за развитие на общината, могат да дават единствено нейните граждани.

Дебатите бяха прекратени.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 103, ал. 2, т. 2 от ЗФВС, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 75, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от АПК

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 217

 

 1. Приема на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общински съвет Козлодуй публикуване на Наредбата за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на община Козлодуй на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 19

 За: 13

 Против: 4

 Въздържал се: 2

 

#
Гласувал
Вот
1
Светослав Спасов
За
2
Анатолий Абаров
Против
3
Драгомир Маринов
За
4
Емилиян Кузов
За
5
София Зайкова
За
6
Йордан Димитров
За
7
Мая Йонова
За
8
Николинка Тодорова
За
9
Иван Гризанов
За
10
Любомир Йотов
За
11
Юлиян Тошев
Против
12
Биляна Стояновска
Въздържал се
13
Симеон Симеонов
Въздържал се
14
Даниела Цолова
Против
15
Гълъбин Младенов
За
16
Дучко Петров
За
17
Валентин Паньовски
За
18
Веселка Цветкова
За
19
Милен Сибинов
Против

 

       Иван Гризанов поиска промяна на посочения от него вот, направен погрешка в системата за електронно гласуване и същият вместо „За” да се счете „Въздържал се”.

       Председателят обяви следния резултат от гласуването, след счетеното искане:

 

 За: 12

 Против: 4

 Въздържал се: 3

 

Решението се приема.

 

По т. 20 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост. Становище в неподкрепа на внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров, който постави въпроси, свързани с предложеното разделение на физическите и юридическите лица и съответно таксите за услуги по отношение на намеренията им за изработване на ПУП. Общинският съветник попита в коя разпоредба на ЗУТ е разписано такова разделение. Според г-н Абаров стъпките и на  физическите, и на юридическите лица в тези случаи са едни и същи.

В дебата се включи Светломир Колев – архитет в общинска администрация, който направи следните пояснения: Разглаждането на инвестиционните намерения на юридическите лица изискват повече време за проверка по законосъобразност, които намерения са свързани единствено с бизнес цел и съответно печалба, а намеренията на физическите лица са свързани със строежи от 4 и 5 категория, които са предназначени не за печалба. Това всъщност, както и разходите на общината за часовата ставка за извършване на тези дейности от общинската администрация, заплати и обем на дейностите, е причината за разделението на посочените в проектонаредбата такси. В  разпоредбите на Закона за устройство на територията няма изрична забрана за разделение. Тази пратика е масова в повечето общини.

Анатолий Абаров констатира, че нито една разпоредба в Закона за устройство на територията не дава възможност за подобно разделение на таксите за физически и юридически лица и отново подчерта, че стъпките са едни и същи. Общинският съветник взе отношение и по предложените текстове в проекторешението, свързани с утвърждаването на ценоразписа за реализиране на рекламни материали от Общинско предприятие „Стопанска дейност и иреклама”, в които е посочено, че същият се утвърждава от кмета на общината или от съответния заместник-кмет. Това противоречи на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, които делегират тези права единствено на общинските съвети, а не на кмета на общината или съответния заместник-кмет.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 218

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.
 2. Ценоразписът на рекламните материали по Приложение № 10 се утвърждава от кмета на община Козлодуй.
 3. Възлага на председателя на Общински съвет отразяване на измененията и допълненията.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 19

 За: 12

 Против: 3

 Въздържал се: 4

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Гълъбин Младенов
За
3
Анатолий Абаров
Против
4
Драгомир Маринов
За
5
Емилиян Кузов
За
6
Юлиян Тошев
Против
7
Даниела Цолова
Въздържал се
8
Мая Йонова
За
9
Биляна Стояновска
Въздържал се
10
Дучко Петров
Въздържал се
11
Любомир Йотов
За
12
Валентин Паньовски
За
13
София Зайкова
За
14
Симеон Симеонов
Въздържал се
15
Светослав Спасов
За
16
Веселка Цветкова
За
17
Милен Сибинов
Против
18
Николинка Тодорова
За
19
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

 

 

По т. 21 от дневния ред

Становища в продкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25 във връзка с чл. 3 и чл. 5 от Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 219

 

 1. Да се отпуснат средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на двойки с репродуктивни проблеми в размер на:

1.1. До 2000 лв. по заявление в вх. № 903-94-589/13.08.2020 г. за извършване на ин витро процедура с асистирана репродукция.

1.2. До 2000 лв. по заявление в вх. № 903-94-743/07.10.2020 г. за извършване на ин витро процедура с асистирана репродукция.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували чрез приложение e-vote: 19

 За: 19

 Против: 0

 Въздържал се: 0

 

#
Гласувал
Вот
1
Йордан Димитров
За
2
Анатолий Абаров
За
3
Николинка Тодорова
За
4
Валентин Паньовски
За
5
Юлиян Тошев
За
6
Дучко Петров
За
7
Даниела Цолова
За
8
Светослав Спасов
За
9
Биляна Стояновска
За
10
София Зайкова
За
11
Мая Йонова
За
12
Милен Сибинов
За
13
Симеон Симеонов
За
14
Веселка Цветкова
За
15
Драгомир Маринов
За
16
Гълъбин Младенов
За
17
Емилиян Кузов
За
18
Любомир Йотов
За
19
Стефан Спасов
За

 

Решението се приема.

По т. 22 от дневния ред

Не се разгледаха други материали.

Председателят на Общинския съвет информира за изготвени и изпратени по е-поща отговори на питания на общинските съветници Милен Сибинов, Стефан Спасов и Валентин Паньовски, поставени на предходното заседание на Общинския съвет. Информира и за изготвени и изпратени по е-поща отговори на постъпили електронно питания на Иван Гризанов. На поставените въпроси и направените предложения от Димитър Георгиев от гр. Козлодуй, постъпили също на предходното заедание на Общинския съвет, председателят на Общинкия съвет информира, че отговорите са изпратени на г-н Георгиев на посочен адрес в писмовна пратка.

На настоящото заседанние на Общинския съвет, по предложение на Даниела Цолова, направено на заседание на Съвета на 10.11.2020 г., беше поканен управителят на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД за представяне на актуална информация за състоянието на лечебното заведение към настоящия момент и справяне в условията на обявената извънредна епидемичната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19.

Д-р Дилян Петров благодари за възможността да се включи в настоящото заседание и представи следната информация: Лечебното заведение е в тежко състояние, както по отношение на стопанските показатели, така и по отношение на човешкия ресурс, сградния фонд и не на последно място, като имидж. Тези проблеми не са от една, две години, те са от десетилетия, но това не се отнася само за лечебното заведение в гр. Козлодуй, а за цялата здравна система в страната. Управителят обърна внимание на доста наболели проблеми, а именно: Тежкото финансово състояние – трудно се обезпечават средствата за работни заплати, ненавременно се изплащат субсидиите от Министерството на здравеопазването, средствата необходими за издължаване към доставчици за 2020 г. са 149 хиляди лева, като просрочени към момента са 88 хиляди лева. Приоритетните плащания постоянно се променят, като в настоящия момент има спешна нужда от средства и бързи доставки на кислород, животоспасяващ за пациентите, болни от Covid-19. Отделенията по вътрешни болести и хирургия са доста натоварени с обслужването на тези пациенти. Тук д-р Петров изказа благодарност към ръководството на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за навременната намеса за осигуряване на транспорт за спешна доставка на кислород за предстоящото денонощие. Персоналът на болницата, натоварен с грижите за болните от Covid-19,  е изключително изтощен. Относно имиджа на МБАЛ, д-р Петров призова Общинският съвет, като принципал на лечебното заведение, да помогне за издигането му. Управителят обяви, че лекарският труд, както и трудът на санитарите и немедицинския персонал не се цени, не само в нашата болница, а почти навсякъде, защото съществува предубеденост от страна на обществото, а профилактичната култура на гражданите е много ниска. По повод заразата от Covid-19, д-р Петров изказа мнение, че е видно, че повечето хора не вярват, че съществува такъв проблем, неглижират го и не спазват елементарните изисквания за хигиена. В болничното заведение има спешна необходимост от повече лекари и медицински сестри. Към настоящия момент кадровото осигуряване е под минимума. При тази ситуация трудно се изготвят графици за дежурства, не само във време на пандемия. Съшествували са моменти в отделението по хирургия и акушеро-гинекологичното отделение да не се извършват планови операции, по причината за липса на медицински персонал. Приходите в отделението по реанимация и активно лечение, хирургично отделение и отделението по акушерство и гинекология са твърде ниски и ако не се привлекат лекари, те ще бъдат закрити. За съжаление основната причина за отказ на специалисти е ниското възнаграждение, което към момента за лекар е 1300 лв., а са медицинска сестра - 900 лв. Най-голямата финансова помощ са средствата, постъпващи от “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.  След изчерпателната информация за състоянието на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” към настоящия момент, в заключение д-р Дилян Петров обяви, че е на разположение за възникнали въпроси, както и за участия в срещи и заседания на комисиите на Общинския съвет.

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова благодари на общинските съветници д-р Веселка Цветкова и д-р Биляна Стояновска за отделеното ценно време при провеждане на настоящото заседание предвид обстановката в нашата болница и въобще в цялата страна във връзка с пандемията от Covid-19. Също така благодари и на ръководството на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за бързите реакции при възникнала необходимост от помощ от страна на лечебното заведение.

Думата беше дадена на Анатолий Абаров, който първо пожела на персонала на болницата да намерят сили да работят със същата енергия и хъс, както досега. Общинският съветник отправи няколко въпроса към кмета на общината. Единят е свързан с подадени сигнали от ръководствата на детски градини за непреведените субсидии в частта за местни дейности, съгласно утвърдените бюджети. Общинският съветник попита уведомени ли са директорите за причините за забавяне и в какъв срок ще бъдат преведени средствата, ако вече това не е сторено. Вторият въпрос е къде е публикувана формулата за разпределение на тези средства и правилата за промени в разпределението. Г-н Абаров пожела писмени отговори на питанията в сроковете, посочени в ПОДОСНКВОА.

Думата беше дадена и на Валентин Паньовски, който отправи пожелания към всички за светли коледни и новогодишни празници, щастлива нова година и заедност в преминаването през тежкото предизвикателство Covid-19, както здраве, сили и търпение в работата за доброто на гражданите от община Козлодуй. Г-н Паньовски призова всеки общински съветник да използва знанията си по най-рационален начин в съответната за него област и в служба на хората.

Д-р Веселка Цветкова – общински съветник и общопрактикуващ лекар поиска дмата, за да подкрепи думите на управителя на лечебното заведение. В емоционално изказване тя изрази мнение, че персоналът на болницата не е само физически изтощен, но и морално изтощен и демотивиран, предвид отношението на пациентите и въобще на цялото общество към лекарската, сестринската и другите гилдии, свързани с лекарския процес. Д-р Цветкова обяви за лично усещане на демотивация и нежелание за връщане на работното място, точно предвид отношението на хората, които смятат, че лекарите са длъжници на обществото. Тя изказа респект към целия персонал в лечебното заведение, който се сблъсква с пандемията и обяви, че лекарската гилдия е длъжна единствено на своите семейства и  близки.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА

Гл. експерт „ОД на ОбС”

 

Неразделна част от протокола:

 

Към решение № 207  Програма "Ботеви дни 2021 г." и план - сметка с необходимите финансови средства за нейното реализиране;

Към решение № 208  Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2021 г.;

Към решение № 209  Общински културен календар за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране;

Към решение № 210  Общински календар „Младежки дейности” за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране;

Към решение № 211  Общински спортен календар за 2021 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране;

Към решение № 212  Общински екологичен календар за 2021 година и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране;

Към решение № 217  Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Козлодуй;

Към решение № 218  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на ОбС за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.16.11.2020

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 15
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 10 НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА
НА НЧХП „ХРИСТО БОТЕВ-1879”, ГР.  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 10.11.2020 г. от 09:30 ч., при изпълнение на заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г., се проведе редовно присъствено заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Симеон Симеонов и Биляна Стояновска.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец, Петко Петков – кмет на кметство Гложене, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан, представители на общинската администрация, представители на Общинско предприятие „Комунална дейност“, гр. Козлодуй (ОП „КД“), медии и граждани.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

           

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-02-101/29.10.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Правилник за изменение  и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.
 3. 410-01-226/26.10.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 2 към Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с учредяване отстъпено право на строеж на търговски обект със застроена площ 100 кв.м. на два етажа или общо 200 кв.м. РЗП в поземлен имот с идентификатор 37798.512.326 частна общинска собственост, находящ се в кв. 89, част от УПИ V, гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ № 8, източно от СУ „Св.св. Кирил и Методий“.
 4. 410-01-228/26.10.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 2 към Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с учредяване отстъпено право на строеж на незастроен терен с идентификатор 37798.512.185.1, УПИ III, кв. 187, с площ 19 кв.м., идеална част от поземлен имот с идентификатор 37798.512.185, целият с площ 264 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ж.к. 3, южно от бл. 83, отреден за отстъпено право на строеж, ниско застрояване, до 10 м. – гаражна клетка.
 5. 410-01-227/26.10.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 3 към Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общинско помещение № 3, находящо се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ № 17, в сграда с идентификатор 37798.512.68.4, ет. 1, с площ 17,5 кв.м. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти частна общинска собственост – помещения № 3 и № 19, находящи се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ №17, в сграда с идентификатор 37798.512.68.4, ет. 1 с обща площ 29,5 кв.м. за осъществяване на дейността на Служба по геодезия, картография и кадастър, обслужваща района на гр. Козлодуй.
 6. 410-01-236/28.10.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Поемане на дългосрочен дълг чрез сключване на договор за финансов лизинг.
 7. 410-01-235/28.10.2020 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.
 8. 410-01-234/27.10.2020 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 645/26.10.2020 г., относно: Кандидатстване с проектно предложение „Обновяване на спортна зала „Христо Ботев“, гр. Козлодуй“ по НАРЕДБА № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти държавна и общинска собственост.
 9. 410-01-233/27.10.2020 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 645/26.10.2020 г., относно: Промяна в състава на Комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете, утвърден с решение № 95/27.02.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 10. 410-02-100/28.10.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Етичен кодекс за поведението на общинските съветници от Общински съвет, Козлодуй за мандат 2019-2023 г.
 11. Други.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

Дарина Тончева – гражданин уведоми, че не се е информирала за дневния ред за предстоящото заседание на Общинския съвет и попита как би могла да го прави. Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова отговори, че всеки гражданин може да се информира за заседанията и дневния ред на Общинския съвет от интернет страницата на общината, раздел „Общински съвет“ където са публикувани съобщенията. На въпроса на г-жа Тончева в какъв срок се публикува дневния ред, г-жа Тодорова отговори, че съобщението с дневния ред се обявява най-малко 5 дни преди  заседанието на съвета, съгласно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОСНКВОА).

Димитър Георгиев – гражданин уведоми за липсваща пътна маркировка в района на новоизграждащия се паркинг непосредствено до детска градина „Звънче“ в гр. Козлодуй. Станали са вече два инцидента и с цел обазопасяване, предложи движението на автомобили да се ограничи във времевия интервал от 08.00 до 20.00 часа, с изключение на автомобилите на собственици в жилищните блокове и товарни автомобили, участващи в ремонтните дейности. Също така предложи гражданите, неспазващи маркировката, да бъдат санкционирани. Кметът на общината уведоми, че администрацията е информирана за този проблем и се обсъждат варианти за разрешаването му. Г-н Георгиев ще получи писмен отговор за решението на общинска администрация.

Росен Попов – гражданин отправи питане чия собственост са поставените билбордове и заплаща ли се дължимия наем. На питането отговори Лилия Димитрова – представител на общинска администрация, която поясни, че за услугата са сключени договори и г-н Попов може да се запознае с тях по определения ред.

Общинският съветник Стефан Спасов отправи питане към кмета на общината кога ще се очертае осова линия по пътната мрежа в цялата община. Кметът на общината отговори, че ще се подаде искане до Агенция „Пътна инфраструктура“. Г-н Спасов ще получи писмен отговор на питането на следващото заседание на Общинския съвет.

Общинският съветник Милен Сибинов информира за разбито пътно платно в участъка от Мелницата по ул. „Добруджа“ и „Дондуков“ в гр. Козлодуй, което никога не е ремонтирано и създава предпоставка за пътни злополуки. Кметът на общината уведоми, че още до края на работния ден ще бъде изпратена работна група за оглед. Г-н Сибинов ще получи писмен отговор за последващите действия от страна на общината на следващото заседание на Общинския съвет.

Общинският съветник Валентин Паньовски отправи питане към кмета на общината кога ще бъде завършено асфалтирането на ул. „София“ и района на бл. 14 в ж.к. 3 юг. в гр. Козлодуй. Г-н Паньовски ще получи писмен отговор на следващото заседание на Общинския съвет.

 

            По т. 2 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда. Становищата на постоянните комисии са в подкрепа на внесеното предложение.

Иван Гризанов попита кои са други актове от по-висока степен на настоящия проект на Правилник, които налагат неговите изменения и допълнения. Председателят на Общинския съвет отговори, че това са Законът за местното самоуправление и местната администрация и Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Г-н Гризанов обяви неудовлетвореност от отговора.

Анатолий Абаров попита кой е законът с по-висока степен от Конституцията, който налага изменение и допълнение на ПОДОСНКВОА. Общинският съветник изрази отрицателно мнение за това, че в чл. 79, ал. 2 се добавя изречение второ, което разпорежда спиране, въпреки пояснението за наличие на обстоятелства по новия чл. 82а, на възможността на гражданите да присъстват в заседанията на Общинския съвет, в първата точка от дневния ред да правят изказвания и предложения, да отправят питания, да изразяват становища. Тук изказа благодарност на присъстващите граждани за изключителната инициатива, въпреки извънредната ситуация, да присъстват в заседанието на Общинския съвет. Според общинския съветник неприсъственото вземане на решения, предложено в проекта на правилника, е невъзможно да се осъществи, предвид това, че идентифицирането на съветниците и удостоверяването на вота им е необходимо да се случва само при наличие на квалифициран електронен подпис, а този начин не е изрично описан. Също така г-н Абаров посочи, че начинът на комуникация между съветниците в неприсъствено заседание чрез електронно писмо не дава възможност за дискусии и поставяне на въпроси. Внесеният проект на Правилника за изменение и допълнение на ПОДОСНКВОА е в противоречие с нормативни актове от по-висока степен. Предсадетелят на Общинския съвет Николинка Тодорова увери общинския съветник, че няма подобно противоречие, а въпросите могат да се задават и по друг начин.

На поставения от Милен Сибинов въпрос по какъв начин гражданите ще задават своите въпроси, г-жа Тодорова отговори, че въпросите могат да се приемат и в писмен вид.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28а, ал. 6, чл. 34, ал. 5, т. 3 и чл. 37 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 190

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. както следва:

 

ПРАВИЛНИК
за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.

 

 • 1. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  • Създава се нова т. 4:

„4. извършва дейности, които водят до нарушаване на забрана или ограничение по глава осма, раздел ІІ от ЗПКОНПИ;”

 • Досегашната т. 4 става т. 5.

 

 • 2. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

2.1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.”

2.2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1” се добавя „и ал. 2”.

2.3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 1” се добавя „и ал. 2”.

2.4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

2.5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „ал. 2” се добавя „и ал. 3”.

2.6. Създава се ал. 7:

„(7) За общинския съветник, включително за председателя на общинския съвет, не е налице конфликт на интереси при участие в подготовката, обсъждането и приемането на бюджета на общината и на възнаграждението на кметовете, на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.”

2.7. Досегашната ал. 6 става ал. 8.

 

 • 3. Създава се чл. 72а:

„Чл. 72а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на постоянната/временната комисия или председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните/временните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

            (2) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните/временните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на комисията или председателят на общинския съвет може да свика заседания от разстояние, на които да се  приемат становища, предложения и препоръки чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

            (3) За идентифициране участието и начина на гласуване при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

 1. При провеждане на заседания на постоянните/временните комисии чрез видеоконференция на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
 2. При провеждане на заседания на постоянните/временните комисии чрез неприсъствено гласуване, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на общинския съвет obsavetkozloduy@kozloduy.bg,  в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения и по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. Във формуляра общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на комисията с приетите неприсъствено становища, предложения и препоръки. Съставените протоколи за проведените заседания на комисиите се удостоверяват с подписа на председателите на постоянните/временните комисии и водилия протокола.

            (4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на становища, предложения и препоръки, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на общинския съвет.”

 

 • 4. В чл. 79, ал. 2 се създава изречение второ „Тази точка не се включва в дневния ред при обстоятелства по чл. 82а.”

 

 • 5. Създава се чл. 82а:

            „Чл. 82а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

            (2) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

            (3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

 1. При провеждане на заседания чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
 2. При провеждане на заседания чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на общинския съвет obsavetkozloduy@kozloduy.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения и по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. Във формуляра общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с приети неприсъствено решения.

            (4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на общинския съвет.

            (5) Решенията, приети на заседанията по ал. 1 и ал. 2, се обявяват публично.

 

 • 6. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

            6.1. В ал. 6 след думата „медиите” се добавя „могат да”, а след думата „комисии” се поставя точка и текстът до края се заличава.

            6.2. В ал. 7 накрая се добавя „с журналистическа карта”

 

 1. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 5; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

           

Иван Гризанов обясни своя отрицателен вот и изказа мнение за незаконосъобразността на начина на протичане на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии от разстояние, приет вече от Общинския съвет с настоящото решение, както и изрази съмнение за евентуални проблеми, свързани с техническата комуникация.

 

По т. 3 от дневния ред:

ПК по бюджет, финанси и общинска собственост представи становище в подкрепа на внесеното предложение, но направи предложение за прецизиране на текста по т. 2, изр. първо на проекторешението, като думите „на ново изграденият търговски обект“ да се изменят така: „за отстъпено право на строеж за изграждане на търговски обект“.

Даниела Цолова предложи да се прецизира текстът по т. 2, изр. второ на проекторешението.

Предложението на ПК се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

            Предложението на Даниела Цолова се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 6; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12.

            Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 191

 1. Допълва Приложение № 2 на Годишната програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отстъпено право на строеж на търговски обект от стоманобетонна конструкция със застроена площ от 100 кв. м. на два етажа или общо 200 кв. м. РЗП в поземлен имот с идентификатор 37798.512.326 – частна общинска собственост, находящ се в кв. 89, част от УПИ V - ул. „Стефан Караджа” № 8, източно от СУ „Кирил и Методий”, гр. Козлодуй.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 21 000,00 лв. (двадесет и една хиляди лева) без ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане на търговски обект в поземлен имот по т. 1 Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с начална цена – одобрената от Общински съвет, Козлодуй пазарна оценка.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 16 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Дучко Петров, Милен Сибинов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

            „ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов и Даниела Цолова.

            Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становище, в покрепа на венесното предложение, представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 192

 

 1. Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с незастроен терен с ид. 37798.512.185.1, УПИ III, кв. 187, с площ 19 кв.м., идеална част от поземлен имот с идентификатор 37798.512.185, целият с площ от 264 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, ж.к. 3, южно от бл. 83, отреден за отстъпено право на строеж, ниско застрояване /до 10 м./ - гаражна клетка.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 1 750,00 лв. (хиляда седемстотин и петдесет лева) без ДДС на имота по т. 1. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване на горецитирания имот с начална цена – одобрената от Общински съвет, Козлодуй пазарна оценка.
 4. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова,  Дучко Петров, Милен Сибинов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов и Йордан Димитров;

            „ПРОТИВ” – няма;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Становище, в подрепа на внесеното предложение, представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 193

 

 1. Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2020 г., за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общинско помещение, находящо се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ № 17, в сграда с идентификатор 37798.512.68.4, помещение № 3, ет. 1, с площ 17,5 кв.м.
 2. Предоставя за безвъзмездно ползване имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ № 17, в сграда с идентификатор 37798.512.68.4, ет. 1, помещения № 3 и № 19, с обща площ от 29,5 кв.м на Агенция по геодезия, картография и кадастър за срок от 6 /шест/ месеца за осъществяване на дейността на Служба по геодезия, картография и кадастър, обслужваща района на гр. Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия за сключване на договор с Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. Враца за безвъзмездно ползване на имоти – частна общинска собственост, считано от 01.09.2020 г. за срок от 6 /шест/ месеца, до подписване на Споразумение с АГКК и оправомощаване на лица по ЗКИР за предоставяне на услуги на потребители на община Козлодуй и финализирането на процедурата.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова,  Дучко Петров, Милен Сибинов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов и Йордан Димитров;

            „ПРОТИВ” – няма;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становище, в подкрепа на внесеното предложение, представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, но направи следното предложение за уточнение: В текста на проекторешението размерът на дълга 890 859,99 лв. (осемстотин и деветдесет хиляди осемстотин петдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки) да се закръгли на 890 860,00 лв. (осемстотин и деветдесет хиляди осемстотин и шестдесет лева) и да се отбележи, че това е стойност с ДДС. Да се уточни и впише състоянието (нови или втора употреба) на моторните превозни средства, изброени в т. I, Цел.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.

            Предложението се приема.

 

Становища представиха и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда. Становищата на постоянните комисии са в подкрепа на внесеното предложение.

Председателят на ПК по образование Мая Йонова подчерта, че в заседанието на комисията, при разглеждане на предложението с проекторешение, предмет на настоящата точка от дневния ред, не са се състояли никакви дебати, а това води до дълги такива по време на сесия.

В разискванията се включиха общински съветници, а на поставените въпроси отговориха представители на общинската администрация и ОП „КД“.

Юлиян Тошев изрази следното мнение: Средствата за закупуване на посочените машина и автомобили са предвидени в бюджета на общината за 2020 г., но не са оползотворени. Техническите характеристики на автомобилите, посочени в доклада, публикуван на интернет страницата на общината, са с твърде високи стандарти и високи технологични възможности и трябва да се прецизират. Общинският съветник е на мнение, че е необходимо да се изготви доклад за наличната техника на ОП „КД“ и в какво състояние е автопаркът на предприятието към момента, след което да се внесе предложение до Общинския съвет. Към мотивите на внесеното предложение с проекторешение не е посочен лихвеният процент на дълга. Проекторешението е в противоречие с изискванията на чл. 14 от Закона за общинския дълг, тъй като не са приложени внесените становища и предложения във времето за публично обсъждане. Г-н Тошев предложи настоящото предложение да се отложи за разглеждане в следващо заседание на Общинския съвет, след прецизиране на мотивите и проекторешението.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 6; „ПРОТИВ” – 13; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението не се приема.

 

            Анатолий Абаров обърна внимание на изказването на Мая Йонова и отговори, че в заседанията на постоянните комисии повечето от общинските съветници са неподготвени, не взимат отношение по внесените предложения, не изказват мнения, а единствено гласуват, което води до обезличаване на работата на всички комисии. По отношение на предложението за поемане на дългосрочен дълг от страна на общината, общинският съветник изрази следното мнение: В мотивите на предложението липсва обосновка за това дългът в полза на обществеността ли е, инвестиционно намерение ли е и дали е капиталов разход. В проекторешението липсват задължителните, посочени в Закона за общинския дълг, реквизити. Г-н Абаров поясни, че сумата за дълга е неизпълнен капиталов разход от бюджета на общината, съответно и съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг за капиталов разход общината може да поеме единствено краткосрочен, а не дългосрочен дълг. Общинският съветник уточни, че не оспорва необходимостта от закупуване на автомобили и техника, а процедурата, която ясно и точно е описана в законодателната рамка.

            Думата беше дадена на Поля Игнатова – главен юрисконсулт на община Козлодуй, която отговори на Юлиян Тошев и поясни, че всички внесени предложения и становища, постъпили във времето за публично обсъждане, са описани в протокола за публично обсъждане, но не са приложени към проекторешението, съответно предложението. Главният юрисконсулт поясни, че внесеното предложение напълно кореспондира с разпоредбите на Закона за общинския дълг, както и че е изготвено законосъобразно и целесъобразно.

Думата беше дадена на Марина Славчева – заместник-директор на ОП „КД“, която обясни, че за автомобилите в автопарка на предприятието е изготвен анализ и накратко запозна съветниците със състоянието им, от което стана ясно, че повечето от тях са амортизирани и нуждата да се подменят е голяма.

В подкрепа на изказалите се общински съветници Анатолий Абаров и Юлиян Тошев се присъедини Милен Сибинов, който изрази следното мнение: В заседанията на постоянните комисии се забелязва нежелание на част от общинските съветници за подробно запознаване с материалите, както и водене на дебати. Също така отбеляза, че ПК по законност, която задължително трябва да има становище по направеното предложение, не е заседавала. По отношение на предложението за поемане на дългосрочен дълг от страна на общината, общинският съветник изрази мнение, че след приемането на решението от Общинския съвет, същото ще бъде върнато или оспорено от областния управител пред Административния съд поради липсва на анализ, мотиви и задължителни реквизити, както и неразделната част от предложението, а именно постъпилите становища и предложения във времето за публичното обсъждане. Г-н Сибинов призова общинските съветници да проявят мисъл и независимост и да гласуват с „против“ проекта за решение.

Иван Гризанов също взе отношение по проекта за решение, като първо отбеляза, че в протокола от публичното обсъждане за намерение на общината за поемане на дългосрочен общински дълг има неточности, една от които е текст, който посочва, че в дебатите са се включили всички присъстващи. Г-н Гризанов съобщи, че не е участвал в дебатите. Общинският съветник изказа следното мнение: При приемане на бюджета на общината за 2020 г. стойностите на тези материални активи са заложени в капиталовия списък и следва да се разходват в рамките на бюджетната година. Срокът за погасяване на дълга е пет години, което ще доведе до задължения на управляващите в следващия мандат. На въпроса на общинския съветник дали ще има целеви трансфер на средствата положително отговори Лилия Димитрова – главен счетоводител на община Козлодуй. Г-н Гризанов изказа неубеденост за изпълнението на целта за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционния проект.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от ЗОД

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 194

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие община Козлодуй да поеме дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционен проект, при следните условия:
 • Максимален размер на дълга – 890 860,00 лв. (осемстотин и деветдесет хиляди осемстотин и шестдесет лева) с ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Цел – закупуване на два броя микробуси (нови), един брой специализирана многофункционална машина за снегопочистване и поддържане на пътища (употребявана), един брой машина за миене на улици (нова) и шест броя леки автомобили (нови) за обезпечаване на дейността на община Козлодуй;
 • Срок на погасяване на дълга – за срок до 60 (шестдесет) месеца, на месечни вноски, разделени както следва:

- първоначална (авансова) вноска, съгласно договора;

- до 60 (шестдесет) месечни вноски съгласно лизингов план на избрания изпълнител, съгласно договора;

- възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 • Други такси, разходи по обслужване на лизинга, застраховки и разноски:

- без такса за управление и за предсрочно погасяване;

- без неустойки по предсрочно погасяване;

 • Условия за погасяване – от собствени бюджетни средства, обща изравнителна субсидия и/или целеви трансфер за капиталови разходи;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да проведе процедура за избор на финансова или кредитна институция по приетия ред съгласно решение № 548/12.12.2018 г. на Общински съвет, Козлодуй, да подпише договор за финансов лизинг с избраната институция, както и да извършва всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 13 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Веселка Цветкова, Стефан Спасов и Йордан Димитров;

            „ПРОТИВ” – 5 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Милен Сибинов и Юлиян Тошев;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Дучко Петров.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото. Становищата на постоянните комисии са в подкрепа на внесеното предложение.

Председателят на ПК по образование Мая Йонова се обърна към Анатолий Абаров и отново подчерта, че в заседанието на комисията, при разглеждане на предложението с проекторешение, предмет на настоящата точка от дневния ред, не са се състояли никакви дебати, а е редно подобни дискусии да се провеждат именно там, а не в заседанията на Общинския съвет.

В отговор Анатолий Абаров обърна внимание на това, че трибуната в заседанията на Общинския съвет е именно за изказвания и становища и отново отбеляза, че повечето общински съветници не се запознават с материалите за предстоящата сесия и това е причина в заседанията на постоянните комисии да не се провеждат дебати и дискусии. Допускат се много грешки и се взимат грешни, нецелесъобразни и незаконосъобразни решения. По отношение на предложението с проекторешение общинският съветник изрази мнение, че процедурата за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвистиционни проекти в полза на местната общност, описана в проекторешението, е идентична с предмета на предходното прието решение, което е грешно и незаконосъобразно.

Юлиян Тошев изрази мнение, че видът на дълга, като дългосрочен и посоченият срок на погасяване е най-рисковият вариант. Разплащанията по посочените проекти може да се осъществят в рамките на една до три години с кредитна линия или овърдрафт с ниска лихва. Посоченият петгодишен срок за погасяване ще задължи следващите управляващи в разплащания по проектите. Проекторешението е в противоречие с изискванията на чл. 14 от Закона за общинския дълг, тъй като не са приложени внесените становища и предложения във времето за публично обсъждане.

Кметът на общината Маринела Николова поясни, че замисълът е точно поемане на кредитна линия с 1,5 % лихвен процент.

Милен Сибинов призова да се уточни видът на дълга като кредитна линия, а не дългосрочен и постави въпрос към кмета на общината предвидена ли е санкция. Кметът уточни, че до сега не е имало финансови корекции и увери, че такива няма да се допуснат. Общинският съветник направи предложение за промяна на вида на дълга, като се уточни, че това е кредитна линия.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 3; „ПРОТИВ” – 12; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

            Предложението не се приема.

 

Думата беше дадена и на Поля Игнатова – главен юрисконсулт на общината, която обясни, че условията по поемане на дълга са съобразени с разпоредбите на Закона за общинскя дълг. Сроковете за погасяване са конкретизирани. Причина за поемане на такъв дълг е честото забавяне на плащанията от страна на ДФ„Земеделие“. Дългът ще даде възможност на общината да разплаща няколко вида задължения в срок с изпълнителите по проектите, в противен случай ще дължи неустойки в немалък размер. Примерът за поемане на дългосрочен дълг със същата цел е почерпен от добрата практиката на други общини.

Светослав Спасов също се включи в дебатите в защита на предложението с проекторешение и цитира размерите на дължимите неустойки по договорите. Г-н Спасов призова общинските съветници да подкрепят проекторешението, предложено от кмета на общината.

Ангел Лалюв също взе отношение и подчерта, че дългът ще се поеме единствено и само за обезпечаване на разплащания по цитираните проекти. Г-н Лалюв също призова общинските съветници да подкрепят проекторешението.

Кметът на общината сподели с присъстващите незаконосъобразни действия от страна на предишно ръководство на общината, за които са сезирани компетентните органи, но до този момент, вече три години, няма отговор. Също така подчерта, че всяко свое действие консултира с Общинския съвет и е против създаването на кавито и да е пречки в работата и правомощията. Кметът на общината призова общинските съветници да гласуват положително и в подкрепа на готовността за обезпечаване на разходите по ивестиционни проекти и програми и недопускане на просрочени задължения на общината и санкции.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от ЗОД

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ: 195
 1. I. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие община Козлодуй да поеме дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти, при следните условия:
 2. Максимален размер на дълга – до 4 166 848 лв. (четири милиона сто шестдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и осем лева);
 3. Валута на дълга – български лева;
 4. Вид – дългосрочен дълг, поет с договор за банков заем;
 5. Цел на дълга – обезпечаване на разходите по проекти и програми и недопускане на просрочени задължения към доставчици;
 6. Срок на погасяване на дълга – до 5 /пет/ г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване и без такса за управление;
 7. Условия за погасяване – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договори № BG06RDNP001-7.001-0110-C01 от 14.05.2019 г., № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. и №06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г., от възстановено ДДС по проектите и/или от собствени бюджетни средства;
 8. Начин на обезпечаване:
 • Учредяване на залог върху вземанията на община Козлодуй, с изключение на авансовите плащания, по Договори № BG06RDNP001-7.001-0110-C01 от 14.05.2019 г., № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. и №06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 • Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Козлодуй, по която постъпват средствата по Договори № BG06RDNP001-7.001-0110-C01 от 14.05.2019 г., № BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 г. и №06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г.;
 • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Козлодуй, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Козлодуй по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 1. Максимален лихвен процент – 1,5%, като окончателният лихвен процент ще бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител;
 2. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:

- без такса за управление и за предсрочно погасяване;

- без неустойки по предсрочно погасяване;

- в случай на просрочие на погасителната вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от максималния лихвен процент по т. 8, завишен с предложената от участниците надбавка.

 1. II. Възлага на кмета на община Козлодуй да проведе процедура за избор на финансова или кредитна институция по приетия ред съгласно решение № 548/12.12.2018 г. на Общински съвет, Козлодуй, да подпише договор за заем с избраната институция, както и да извършва всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 14 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Дучко Петров, Стефан Спасов и Йордан Димитров.

            „ПРОТИВ” – 5 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Милен Сибинов и Юлиян Тошев;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост. Становищата на постоянните комисии са в подкрепа на внесеното предложение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с текущия прием на проекти по НАРЕДБА № 4 от 08.07.2019 г. на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 196
 
 1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение „Обновяване на спортна зала „Христо Ботев“, гр. Козлодуй“ в срок до 30.11.2020 г.
 2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение, община Козлодуй да осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 8 000,00 лв. (осем хиляди лева) с ДДС, от които 5 000,00 лв. (пет хиляди лева) за строителен надзор и 3 000,00 лв. (три хиляди лева) за авторски надзор. Сумата да бъде заложена в бюджета на община Козлодуй за 2021 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Светослав Спасов, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, София Зайкова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова,  Дучко Петров, Милен Сибинов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов и Йордан Димитров;

            „ПРОТИВ” – няма;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности. Становищата на постоянните комисии са в подкрепа на внесеното предложение.

           

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 197

 

 1. Утвърждава Комисия за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй:

                 Председател: Лилия Димитрова – предсавител на дирекция „Финансово-стопански дейности;

                 Заместник-председател: Гълъбин Младенов – представител на Общински съвет, Козлодуй;

                 Секретар: Златина Иванова – представител на дирекция „Административно и информационно обслежване“;

                 Членове: Лидия Петрова – представител на дирекция „Хуманитарни дейности“ и д-р Веселка Цветкова – представител на ПК по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет, Козлодуй.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

 

 

По т. 10 от дневния ред:

Становища представиха ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по образование, култура, младежта, спарта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда. Становищата на постоянните комисии са в подкрепа на внесеното предложение.

Анатолий Абаров изказа мнение, че Етичният кодекс е нормативен административен акт и е задължително да бъде приет по реда на АПК и ЗНА. Кодексът визира норми и правила, отнасящи се до отношенията на общинските съветници с обществеността и е редно предварително да се публикува за публично обсъждане. Според общинския съветник е налице противоречие между чл. 42 от ПОДОСНКВОА и чл. 20, ал. 5 от проекта на Етичния кодекс, а именно – в ПОДОСНКВОА дисциплинарните мерки могат да се налагат от председателя на Общинския съвет, а в проекта на Етичния кодекс разпоредбата гласи, че същите се установяват от етичната комисия към Общински съвет и по нейно предложение дисциплинарните мерки се налагат с решение на Общинския съвет. Също така поясни, че процедурата при установено нарушение и наложена дисциплинарна мярка води до наличие на дисциплинарно производство.

Председателят на Общинския съвет Николинка Тодорова поясни, че Етичният кодекс е вътрешен нормативен акт, разпоредбите на който се отнасят само до общинските съветници от Общински съвет, Козлодуй и не визират правила за поведение на други лица, което не създава необходимост от публично обсъждане. В Етичния кодекс са разписани етични, а не трудово-правни отношения. Председателят призова общинския съветник Анатолий Абаров да направи мотивирани предложения за изменение в текстовете на Етичния кодекс, които смята, че са в противоречие с ПОДОСНКВОА.

По предложение на Ангел Лалюв разискванията бяха прекратени.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 198

 

 1. Приема на Етичен кодекс за поведението на общинските съветници от Общински съвет, Козлодуй за мандат 2019-2023 г., неразделна част от настоящия протокол.
 2. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй да публикува Етичния кодекс за поведението на общинските съветници от Общински съвет, Козлодуй за мандат 2019-2023 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

Председателят на Общинския съвет насрочи следващото заседание за 26.11.2020 г.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/                                         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА                              СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

Гл. експерт „ОД на ОбС”                                     НАТАЛИЯ ПРЕДОВА-ВАСИЛЕВА 

                                                                              Гл. експерт „ОД на ОбС”

 

Приложение към решение № 198

 
Етичен кодекс
за поведението на общинските съветници
от общински съвет, козлодуй за мандат 2019 – 2023 година
 
ПРЕАМБЮЛ
 
Общинският съвет на община Козлодуй, като съзнава своята отговорност пред гражданите на общината за отговорно, справедливо и прозрачно управление и воден от убеждението, че то е възможно само чрез спазването на етични стандарти на поведение и безупречен личен морал, приема този Етичен кодекс.
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Предмет

            Чл. 1. Настоящият Етичен кодекс има за цел да укрепи принципите и да систематизира и конкретизира правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от общинските съветници на Общински съвет, Козлодуй, с цел издигане на общественото доверие и авторитета на общинския съветник и Общинския съвет, като колективен орган на местното самоуправление.

Обхват на действие

            Чл. 2. (1) Етичният кодекс се прилага от общинските съветници при или по повод осъществяването на функциите им на представители и защитници на интересите на гражданите на община Козлодуй.

            (2) Настоящият Етичен кодекс влиза в сила след неговото приемане от Общинския съвет.

Глава втора
ПРИНЦИПИ

 

Чл. 3. В изпълнение на своята дейност общинският съветник се ръководи от общи принципи.

 

Законност

            Чл. 4. При осъществяване на своите функции, общинският съветник действа в съответствие с Конституцията, международните актове, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, както и в съответствие със законите на страната.

Защита на обществения интерес

Чл. 5. Общинският съветник е длъжен винаги да защитава интересите на общината по съвест и вътрешно убеждение.

 

Безпристрастност 

            Чл. 6. (1) Общинският съветник е длъжен да съблюдава безусловно принципа на равнопоставеност и не може да проявява специално отношение или да отдава предимство на което и да е физическо или юридическо лице.

            (2) Общинският съветник е длъжен, при изпълнение на функциите си, да избягва всякакви действия, повлияни от политически и партийни пристрастия. В поведението си той се ръководи от интересите на цялото общество, без оглед на политическите убеждения на гражданите.

Независимост

            Чл. 7. (1) Общинският съветник, при изпълнение на функциите си, се ръководи от своята съвест и убеждения и е длъжен да избягва всяка финансова или друга зависимост от физически или юридически лица, които могат да окажат влияние върху изпълнението на неговите задължения.

            (2) Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга облага за да осъществява дейността си.

 

Уважение към гражданите и институциите

Чл. 8. (1) Общинският съветник трябва да се отнася с уважение към гражданите и да защитава техните интереси без да проявява пристрастно или дискриминационно отношение, основано на пол, възраст, етническа принадлежност, социален произход, обществен статус, религиозни или политически убеждения и други.

(2) При изпълнение на своите правомощия общинският съветник е длъжен да зачита правомощията и прерогативите на всички институции, на избраните представители и на служителите в публичната администрация.

(3) Общинският съветник е длъжен да работи за запазване и повишаване на авторитета на институцията, която представлява, като изпълнява стриктно поетите ангажименти пред гражданите на общината в духа на законите и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  и в публичното си поведение се съобразява с чувството за приличие и добрите нрави в обществото.

Колегиалност

Чл. 9. (1) Общинският съветник няма право да уронва личното достойнство и доброто име на колегите си.

(2) Общинският съветник трябва да оказва съдействие на колегите си при изпълнение на функциите им.

Публичност

Чл. 10. (1) Общинският съветник е длъжен да поддържа връзка с избирателите си и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет.

(2) Общинският съветник следва да насърчава открития обмен на идеи и информация, при спазване на действащото законодателство.

(3) Общинският съветник е длъжен да не разкрива класифицирана информация, която съставлява държавна или служебна тайна по Закон за защита на квалифицираната информация или информация по чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

(4) Общинският съветник е длъжен да опазва личните данни и информация на гражданите, станали му известни при изпълнение на служебните му задължения.

 

Глава трета
ОТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

Чл. 11. (1) Общинският съветник е отговорен и се отчита пред гражданите на общината по време на своя мандат.

(2) Общинският съветник е длъжен да представя пред местната общност подробни основания за всяко взето решение, като конкретизира всички фактори, на които се основава то и най-вече приложимите в случая законови правила и процедури, както и по какъв начин решението е резултат на тези правила и процедури. В случаите, когато тази информация е конфиденциална, причините за конфиденциалност следва да бъдат обяснени.

(3) Общинският съветник е длъжен да бъде отзивчив на всяко запитване от обществеността по отношение на изпълнението на своите правомощия, както и за основанията на своите действия.

(4) Общинският съветник е длъжен да насърчава и подкрепя всички мерки, които осигуряват откритост на правомощията на местните власти при упражняването им и функционирането на Общинския съвет.

 

 Глава четвърта

ОТНОШЕНИЯ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл. 12.  (1) При изпълнение на своите правомощия общинският съветник е длъжен да демонстрира уважение към ролята на изпълнителните органи в местната администрация без предубеждения по отношение на легитимното упражняване на техните йерархични правомощия.

(2) Общинският съветник не може да иска или да изисква от общинските служители да предприемат или да пропускат вземането на мерки, даващи им пряка или косвена лична полза или даващи предимство на лица или групи лица с цел получаване на пряка или косвена лична изгода за това.

(3) При изпълнение на своите правомощия общинският съветник трябва максимално да насърчава общинските служители, както и да издига авторитета и ролята им в местната администрация.

Глава пета
ОТНОШЕНИЯ С МЕДИИТЕ

 

         Чл. 13. (1) Общинският съветник е длъжен да бъде отзивчив и да отговаря открито и изчерпателно на всички запитвания от медиите във връзка с изпълнението на своите правомощия.

         (2) Общинският съветник не трябва да предоставя конфиденциална информация или информация, засягаща личния живот на трети лица, станала му известна при и по повод упражняване на правомощията му като съветник.

         (3) Общинският съветник трябва да насърчава и подкрепя всички мерки, подобряващи медийното отразяване на изпълнението на своите правомощия.

 

Глава шеста
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ЗАСЕДАНИЕ

 

            Чл. 14. Общинският съветник е длъжен да заеме мястото си в заседателната зала до определения начален час на заседанието.

            Чл. 15. Общинският съветник няма право да прекъсва изказващия се оратор, да взема думата без да му е дадена от председателя, да отправя лични нападки и оскърбителни думи или заплахи, да разгласява данни отнасящи се до личния живот и увреждащи доброто име на гражданите, да има непристойно поведение и да нарушава тишината и реда в залата.

            Чл. 16. Председателят може да отстрани от заседание до следващо гласуване общински съветник, който:

 1. възразява по груб начин срещу наложеното му наказание и въпреки това продължава да нарушава реда;
 2. призовава към насилие;
 3. оскърбява общински съветник или Общинския съвет.

Чл. 17. Общинският съветник няма право съзнателно и преднамерено да подтиква или принуждава когото и да е било към нарушаване на настоящия Етичен кодекс.

 

Глава седма
СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ

 

         Чл. 18. (1) Общинският съветник се задължава стриктно да спазва всички предвидени в действащото законодателство мерки, изискващи публично огласяване и мониторинг на своите преки или косвени лични интереси и други мандати, функции или длъжности или промени на имуществото.

         (2) В случай на неспазване на законовите изисквания по този въпрос, той следва да предостави такава информация при поискване.

         Чл. 19. Спазване на вътрешни и външни правила за контрол.

         (1) При изпълнение на своите правомощия, общинският съветник е длъжен да не възпрепятства прилагането на всякакви контролни мерки, предприети от съответните упълномощени държавни органи.

         (2) Той трябва стриктно и незабавно да спазва решенията и препоръките на тези органи.

         Чл. 20. Правомощия на Постоянната комисията по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество:

         (1) Контролът за спазване на нормите от настоящия Етичен кодекс се осъществява от Постоянната комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество.

         (2) Постоянната комисия проучва всички оплаквания и извършва проверка на сигнали за нарушения на този Етичен кодекс, подадени в писмена форма и подписани от жалбоподателя, в срок не по-късно от 14 дни след тяхното постъпване.

         (3) В случаите, когато постоянната комисия стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са неоснователни веднага прекратява проверката, като изготвя мотивирано писмено заключение до жалбоподателя и до общинския съветник, срещу когото е била насочена жалбата.

         (4) Ако постоянната комисия констатира нарушения, подготвя становище, което представя на председателя на Общинския съвет, като преди това предоставя възможност на общинския съветник да отговори на обвиненията и да се защити.

         (5) В случаите, когато постоянната комисия установи, че е налице нарушение на Етичния кодекс от страна на общинския съветник, предлага на Общинския съвет да наложи на извършителя следните дисциплинарни мерки:

 1. забележка;
 2. порицание.

         (6) Решението за налагане на дисциплинарна мярка се взема от Общинския съвет след предоставянето на убедителни доказателства, че е налице нарушение на настоящия Етичен кодекс с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

         (7) Ако постоянната комисия прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните правомощия или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага на Общинския съвет да изпрати всички материали до компетентния орган.

 

Заключителна разпоредба

            Настоящият Етичен кодекс е приет с решение № 198 по протокол № 15 от 10.11.2020 г. на Общински съвет, Козлодуй.

 


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи