Съкратен вариант на решенията

Решение №599 до №600
01.02.2019

ПРОТОКОЛ № 61 от 30.01.2019 г.

Решение

№ 599
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 600
Приема бюджета на община Козлодуй за 2019 г.

Решение №579 до №598
23.01.2019
ПРОТОКОЛ № 60 от 21.01.2019 г.

Решение

№ 579
Включва нова точка в дневния ред.

Решение

№ 580
Приема Отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г.

Решение

№ 581
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. Прогнозни приходи в размер на 450 000 лв., свързани с разпореждане на общинските имоти - Приложения № 1 и № 2; Прогнозни приходи в размер на 500 000 лв., свързани с управление на общинските имоти, предоставени за ползване под наем - Приложение № 3; Прогнозни разходи за поддръжка и ремонт на общински имоти в размер на 50 000 лв.

Решение

№ 582
Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат начални цени за продажбата на имотите.

Решение

№ 583
Приема Статут на общинските жилища за 2019 г.

Решение

№ 584
Определя имоти частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

Решение

№ 585
Одобрява Доклад за извършената работа на ОПКД за 01.07.2018 – 31.12.2018 г.

Решение

№ 586
Утвърждава Програма за работата на ОПКД през 2019 г.

Решение

№ 587
Одобрява План-сметка за необходимите разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания  в Община Козлодуй за 2019 г. на обща стойност 2 585 000 лв.

Решение

№ 588
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дондуков” от ОТ865 до ОТ880 в гр. Козлодуй, обл. Враца” пред Фонд „РАО” за 2019 г. при 49,40 % финансиране на допустимите по проекта разходи от Фонда и 50,60 % финансиране от общинския бюджет.

Решение

№ 589

Приема Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй. 

Решение

№ 590

Утвърждава Комисия по отпускане на еднократна финансова помощ. 

Решение

№ 591

Определя средства за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/ осиновено дете за 2019 г. в размер на 600 лв. 

Решение

№ 592

Приема нова Наредба № 15 за символите и отличията на община Козлодуй. 

Решение

№ 593

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй. 

Решение

№ 594

Приема Наредба за именуване/преименуване на обекти на територията на община Козлодуй. 

Решение

№ 595

Приема Отчет за дейността на ОбС и на ПК за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г. 

Решение

№ 596

Приема Годишна работна програма на Общински съвет, Козлодуй за периода януари – октомври 2019 г.  

Решение

№ 597

Дава мандат на Маринела Николова – кмет на община Козлодуй да участва в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 06.02.2019 г. при приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца и „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца от 09.02.2016 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй. При невъзможност да участва лично, да упълномощи с изрично пълномощно инж. Весела Вълкова – зам.-кмет.  

Решение

№ 598

 Дава мандат на Маринела Николова - кмет на община Козлодуй да вземе участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.02.2019 г. при приемане на Бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2019 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”; Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2018 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”; Отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2018 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”; Годишен финансов отчет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2018 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй. При невъзможност да участва в заседанието лично, да упълномощи с изрично пълномощно инж. Весела Вълкова – зам.-кмет. 

Решение №578
23.01.2019
ПРОТОКОЛ № 59 от 27.12.2018 г.
/извънредно/

 

Решение

№ 578

Увеличава се приходната част на бюджета  със сумата от 3 619 525 лв.

Увеличава дейност Други дейности по жилищното строителство,  благоустройство и регионалното развитие със сумата от 2 600 000 лв.

Увеличава дейност Читалища със сумата от 1 019 525 лв.

Допълва Поименен списък на обектите за строителство през 2018 година и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на община Козлодуй СМР – т. 17 Основен ремонт на ЦГЧ - 2 600 000 лв.; т. 18 Основен ремонт на НЧ – „Яким Деспотов – 1899”  с. Гложене  - 1 019 525 лв.


Решение №545 до №577
21.12.2018
ПРОТОКОЛ № 58 от 12.12.2018 г.

Решение

№ 545
Упълномощава  кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  2 786 153.81 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

Решение

№ 546
Упълномощава  кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на 557 230,76 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца” сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

Решение

№ 547
Упълномощава кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише Запис  на заповед в полза на ДФ „Земеделие” в  размер  на 174 151,07 лв. за обезпечаване на 50 % от размера на заявените за финансиране разходи за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев – 1879“ сключен между НЧХП „Христо Ботев – 1879“ и ДФ „Земеделие”.

Решение

№ 548
Приема Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.

Решение

№ 549
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства по Проект „Красива България” с проектно предложение „Вътрешен ремонт на офиси на общинска администрация, гр. Козлодуй” в срок до 18.01.2019 г., след одобрение, да се осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 51% от общия бюджет на проектното предложение в размер на 44 271 лв. от бюджета на община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 550
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства по Проект „Красива България” с проектно предложение „Ремонтни дейности в детска градина „Мир“, гр. Козлодуй“ в срок до 18.01.2019 г., след одобрение, да се осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 159 710 лв.  от бюджета на община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 551
Създава Общинско предприятие с наименование „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй /ОП „СДР”/. Възлага на кмета на общината да назначи Директор, след провеждане на конкурс. Приема Правилник за организацията и дейността на ОП „СДР”.

Решение

№ 552
Увеличава общата численост на персонала в дирекция „Национални програми, международни проекти и обществени поръчки” с 1 нова щатна бройка „Юрисконсулт”, която да се финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.01.2019 г. Преминаване на длъжността  „Длъжностно лице по защита на лични данни” от пряко подчинение на кмета в структурата на дирекция „ПНАИО”. Преминаване на длъжността „Главен юрисконсулт” от структурата на дирекция „ПНАИО” на пряко подчинение на кмета на общината.

Решение

№ 553
Допълва Приложение № 3 от Годишната програма за 2018 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общинско помещение в гр. Козлодуй, в сградата на ПТТС, ет. 1, № 3 с площ 12 кв.м. с предназначение за офис.

Решение

№ 554
Дава съгласие кметът на община Козлодуй да започне процедура по прекратяване на съсобствеността с община Балчик за п. имот с идентификатор № 39459.25.504 с площ 926 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево.

Решение

№ 555

 Упълномощава кмета на община Козлодуй да утвърди Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община      Козлодуй и да сключи нов договор за сътрудничество в областта на разделно събиране на отпадъци от опаковки с „Булекопак” АД.

Решение

№ 556

 Приема Отчет на Общински екологичен календар за 2017 г.

Решение

№ 557

Приема Общински екологичен календар за 2019 г. – 18 515 лв. 

Решение

№ 558

Приема Информация за резултатите от прилагането на Програмата за поетапна модернизация на материалната база на общинските детски градини (2017-2021) за 2018 г.

Решение

№ 559

Приема Отчет на Общински спортен календар за 2017 г.

Решение

№ 560

Приема Отчет на Общински спортен календар за 2018 г.

Решение

№ 561

Приема Общински спортен календар за 2019 г. – 50 200 лв.  

Решение

№ 562

Приема Отчет на Общински календар „Младежки дейности” за 2017 г. 

Решение

№ 563

Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2019 г. – 47 660 лв. 

Решение

№ 564

Приема Отчет на Общински културен календар за 2017 г.

Решение

№ 565

Приема Отчет на Общински културен календар за 2018 г. 

Решение

№ 566

Приема Общински културен календар за 2019 г. – 130 850 лв.  

Решение

№ 567

Приема Отчет на Програма „Ботеви дни 2018 г.” 

Решение

№ 568

Приема Програма „Ботеви дни 2019 г.” – 52 300 лв 

Решение

№ 569

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2019 г. – 79 732 лв., от които 59 822 лв. за дейности; 19 910 лв. за поддръжка на читалищните сгради. 

Решение

№ 570

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за финансиране дейностите на спортните клубове. 

Решение

№ 571

Приема промяна в Механизма за разпределение на средства от собствени приходи на общинския бюджет за подпомагане дейностите на пенсионерските клубове. 

Решение

№ 572

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в община Козлодуй. 

Решение

№ 573

Утвърждава Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси от Постоянната комисията по ЗПКОНПИ Общински съвет, Козлодуй. 

Решение

№ 574

Утвърждава нов състав на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Козлодуй. 

Решение

№ 575

Разрешава, по искане на заинтересованите лица „ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, гр. Козлодуй, изработването на ПУП-ПР за п. имот № 177008 с площ 5,506 дка в местността „Гропата”, землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята „за производствени складови дейности и администрация” 

Решение

№ 576

Предлага на Министър-председателя на РБ да бъде отпусната персонална пенсия на Памела Красимирова Георгиева и Ивайло Красимиров Георгиев. 

Решение

№ 577

Утвърждава численост от 156 щатни бройки в ОП ”КД” в сила от 01.01.2019 г. и отразяване на измененията и допълненията в Правилника.

Решение №533 до №544
06.11.2018

ПРОТОКОЛ № 5
7 от 26.10.2018 г.
/проведено в кметство Бутан/Решение

№ 533
Включва нови точки в дневния ред.

Решение

№ 534
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., с продажба на общински имот, находящ се в с. Хърлец, ул. „Георги Димитров” № 43 с площ 984 кв.м., отреден за жилищно строителство.Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 6890,00 без ДДС.

Решение

№ 535
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., с продажба на общински имот, находящ се в с. Хърлец, с площ 550 кв.м., представляващ празно дворно място, отреден за жилищно строителство. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 3580,00 без ДДС.

Решение

№ 536
Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., с отдаване под наем на общинско помещение лавка, находящо се в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, кв. 47, пл. № 579 с площ 6 кв.м. с предназначение за продажба на закуски. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на горецитираното общинско помещение по първоначална цена 4,60 лв./кв.м./месец без ДДС.

Решение

№ 537
Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., с учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 106 кв.м. РЗП към съществуваща сграда с и.д. 37798.512.19.1, находяща се в гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев”, кв. 243, бивша сграда КАТ. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 12190,00 без ДДС.

Решение

№ 538
Намалява разходната част на бюджета поради сключени договори на по-ниска стойност. Дейност 619 намаляват се със 17035,00 лв. и остават 68196,00 лв. Увеличава капиталовата програма - дейност 122 доставка и монтаж на аудио-озвучителна техника за залата със сумата от 5683,00 лв. и за закупуване на ножична платформа за хора с увреждания се добавят 11352,00 лв.

Решение

№ 539
 Дава съгласие община Козлодуй да придобие безвъзмездно собствеността върху поземлен имот с идентификатор 37798.502.563 с площ 13 536 кв.м. частна държавна собственост.

Решение

№ 540
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в община Козлодуй.

Решение

№ 541
Приема Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 542
Приема изменен и допълнен Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата със средства от собствени приходи в изпълнение целите на народните читалища да задоволяват потребностите на гражданите в община Козлодуй.

Решение

№ 543

Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 407 по протокол № 45 от 25.01.2018 г. бюджет на община Козлодуй за 2018 г. със сумата от 33 809,64 лв. – ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец, ДГ „Радост”, гр. Козлодуй  ДГ “Радост” с. Гложене.

Решение

№ 544

Утвърждава Споразумение за уреждане на отношения между община Козлодуй и „Джи Пи Груп” ООД  и “Mонтажи Ко” ЕООД.

Решение №522 до №532
14.09.2018

ПРОТОКОЛ № 56 от 12.09.2018 г.

Решение

№ 522
Приема Доклад за готовността на детските градини и училищата на територията на община Козлодуй за началото на учебната 2018/2019 г.

Решение

№ 523
Приема информация за резултатите от прилагането на Наредба № 21 на Общински съвет, Козлодуй за записване, преместване и отписване на децата в детските градини на територията на община Козлодуй. Предложенията за изменения и допълнения в Наредба № 21 да бъдат обсъдени след извършване на анализ за тяхната законосъобразност и целесъобразност до края на календарната година. При необходимост общинска администрация да изготви доклад с мотиви за изменения и допълнения на нормативния акт.

Решение

№ 524
Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2018/2019 г.

Решение

№ 525
Разрешава формирането на маломерни паралелки в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 526
Разрешава формирането на маломерни паралелки в НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 527
Разрешава формирането на маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене.

Решение

№ 528

Увеличава дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие параграф 10-15 със сумата от 93 679,41 лв., която представлява върнат временен безлихвен заем от 2017 г. по проект «Независим живот», параграф 76-00.

Намалява дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие параграф 10-15 със сумата от 101 325,42 лв. Сумата ще бъде прехвърлена по параграф 62-01 в извънбюджетната сметка, като по този начин ще се балансира бюджетът.

Намалява частта на Капиталовия списък.

Увеличава капиталовата програма на общината.

Премахва от капиталовата програма на общината.

Променя плащането според източника на финансиране.

Решение

№ 529
Дава съгласие имот № 520005, находящ се в землището на с. Гложене да се раздели на два имота - имот № 520006 с площ 1,106 дка и имот № 520007 с площ 1,384 дка. Предоставя на Общинска служба по земеделие гр. Козлодуй земеделска земя от Общинския поземлен фонд, включена в регистъра на имотите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, представляваща имот № 520006.

Решение

№ 530
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с продажба на общински имот, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Цанко Церковски”

Решение

№ 531
Приема Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Козлодуй 2018 – 2020 г.

Решение

№ 532

Следващото заседание на Общински съвет, Козлодуй, предвидено за последната седмица на месец октомври, да се проведе в кметство Бутан.

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook