Протоколи 2007 - 2011


11.10.2011

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 56

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА

11 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА, В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 11.10.2011 година от 09.30 часа се проведе последното заседание на Общински съвет Козлодуй, мандат 2007 – 2011 година.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха: Мирослав Маринов, Валери Ончев и Бойчо Боянов.

След проверка на кворума заседанието бе открито и ръководено от г-жа Мая Занева, председател на ОбС, която предложи следния проект за


Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. 410-02-127/30.09.2011 г. – Предложение от Мая Занева – председател на ОбС Козлодуй относно: Избор за временно изпълняващ длъжността кмет на oбщината.

3. 410-02-128/30.09.2011 г.- Предложение от Мая Занева – председател на ОбС Козлодуй относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметствата в oбщина Козлодуй.

4. Други.

С 16 гласа „ЗА” дневният ред беше приет.


РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.


По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на ОбС


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 643

1. Избира Димитър Георгиев Попов за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Козлодуй за срок от 22.10.2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

2. Възлага на общинската администрация изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 16, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

Решението се приема.


 

По т. 3 от дневния ред:

На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на ОбС


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 644

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Хърлец, община Козлодуй – Тодорка Маркова Стефанова, на длъжност секретар на кметството, за срок от 22.10.2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

2. Възлага на общинската и кметска администрация изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 18, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

Решението се приема.


На основание чл. 42, ал .6 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на ОбС


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 645

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Гложене, община Козлодуй – Илиана Декова Маринова, на длъжност секретар на кметството, за срок от 22.10.2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

2. Възлага на общинската и кметска администрация изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 18, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

Решението се приема.


На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на ОбС


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 646

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Крива бара, община Козлодуй – Снежанка Ангелова Димитрова, на длъжност счетоводител на кметството, за срок от 22.10.2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

2. Възлага на общинската и кметска администрация изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 18, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

Решението се приема.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/НАТАЛИЯ ХРИСТОВА/


20.09.2011

П Р О Т О К О Л

№ 55

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 19 СЕПТЕМВРИ  2011 ГОДИНА, В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 19.09.2011 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 11 (единадесет)  общински  съветници.

Отсъстваха: Иван Иванов, Светлана Генова, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Милко Торбов, Борислав Борисов, Юлиян Симов, Марийка Костова, Цоло Цолов и Огнемир Симов.


07.09.2011

П Р О Т О К О Л

№ 54

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 01 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА, В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 01.09.2011 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 15 (петнадесет) общински съветници.

Отсъстваха: Светлана Генова,  Венцислав Горанов,  Мирослав Маринов,  Валери Ончев, Милко Торбов  и  Марийка Костова.


22.08.2011

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№  53

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ ОТ 18 АВГУСТ 2011 ГОДИНА

Днес 18.08.2011 година, във връзка с предложение на Мая Занева – председател на Общински съвет Козлодуй относно: Отпускане на финансова помощ за спешно започване на лечение на д-р Валери Стефанов Ончев – общински съветник, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в съответствие с чл.101 от ПОДОСНКВОА се организира вземане чрез подписи от общинските съветници при Общински съвет гр. Козлодуй на бързо и неотложно

РЕШЕНИЕ № 626

1. Да се отпусне финансова помощ за спешно започване на лечение на д-р Валери Стефанов Ончев в резмар на 10 000 лв.

2. Средствата да се изплатят от Фонд „Резервен” на общинския бюджет.

3. Възлага на Кмета на Община Козлодуй изпълнение на решението.

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” - 16 - „ПРОТИВ” - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

Решението се приема.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ  ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


26.07.2011

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

52

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ ОТ 26.07. 2011 ГОДИНА

Днес 26.07.2011 година, във връзка с предложения № 61.00-66/19.07.2011 г и № 61.00-67/19.07.2011 г на Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Присъединяване към Конвент на Кметовете и включване на община, Козлодуй като партньор по проект “CONURBANT “ и Включване на община Козлодуй като партньор по проект “DONAUREGIONEN+ “ , в съответствие с чл. 101 от ПОДОСНКВОА се организира вземане чрез подписи от общинските съветници при Общински съвет, Козлодуй на бързо и неотложно решение.


На основание чл.21, ал.1, т.12, т.15 и т.23 от ЗМСМА, покана от община Враца и предложение от Румен Маноев - кмет на община Козлодуй, Общински съвет, Козлодуй взе:

РЕШЕНИЕ № 624

1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да се включи като партньор по проект “CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области за участие в "Спогодбата на кметовете”, който е финансиран по програма Интелигентна енергия – Европа, без никакъв финансов ангажимент от страна на община Козлодуй и при 100% финансиране на допустимите по проекта разходи от бюджета на проекта.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и при мотиви, подробно изложени в докладната записка, Общински съвет, Козлодуй упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Конвента на Кметовете, като му възлага и делегира права да отговаря за изпълнението на следните ангажименти:

 • Да подпомогне процеса по надвишаване целите, поставени от ЕС за периода до 2020 г., за намаляване емисиите на CO2 на територията на община Козлодуй с най-малко 20% чрез прилагане на План за действие за устойчива енергия в онези области на дейност, свързани с неговите правомощия. Ангажиментът и планът за действие ще бъдат ратифицирани в съответствие с процедурите на Конвента;
 • Изготвяне на основен инвентар на емисиите като основа на Плана за действие за устойчива енергия;
 • Представяне на План за действие за устойчива енергия в рамките на една година след официалното присъединяване на всички участници към Конвента на кметовете;
 • Да подпомогне процеса по приспособяване на градските структури, включително чрез отделянето на достатъчно човешки ресурси, за да се предприемат необходимите действия;
 • Да мобилизира гражданското общество в община Козлодуй за участие в разработването на план за действие, в който да представим политиките и мерките, необходими за прилагането и постигането на целите от плана; План за действие ще бъде изготвен във всяка територия и ще бъде изпратен на секретариата на Конвента в рамките на една година след присъединяването към Конвента;
 • Да представи доклад за прилагането най-малко на всяка втора година след представяне на Плана за действие, с цел оценка, проследяване и проверка на изпълнението;
 • Да споделя опита и познанията си с други териториални единици;
 • Да организира Дни на енергията или Градски дни на Конвента в сътрудничество с Европейската комисия и други заинтересовани страни, което ще позволи на гражданите да се възползват пряко от възможностите и предимствата на по- интелигентното използване на енергия, и редовно да информира местните СМИ за развитията, свързани с Плана за действие;
 • Да участва и да даде своя принос на годишните конференции на кметовете в ЕС относно „Устойчива енергия – Европа“;
 • Да разпространява посланието на Конвента на подходящи форуми, и по-специално, да насърчава други кметове да се присъединят към Конвента;

3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” - 15 - Мая Занева, Светлана Генова, Валери Балиев, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Георги Гьошев, Юлиян Симов, Огнемир Симов, Иво Симеонов, Върбан Петров, Марин Стефанов и Бойчо Боянов;

„ПРОТИВ” - няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2 - Милко Торбов, Борислав Борисов,

Решението се приема.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, покана от НСОРБ и Консорциум

“Мостове” ДЗЗД и предложение от Румен Маноев - кмет на община Козлодуй, Общински съвет, Козлодуй взе:


РЕШЕНИЕ № 625

1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да се включи като партньор по проект „DONAUREGIONEN+” – Концепция за пространственото развитие на интеррегионалното сътрудничество в Дунавското пространство”, финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа - 2007 – 2013, без финансов ангажимент и при 100% финансиране на допустимите по проекта разходи от бюджета на проекта

2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” - 15 - Мая Занева, Светлана Генова, Валери Балиев, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Пектов, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Георги Гьошев, Юлиян Симов, Огнемир Симов, Иво Симеонов, Върбан Петров, Марин Стефанов и Бойчо Боянов;

„ПРОТИВ” - няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2 - Милко Торбов, Борислав Борисов,

Решението се приема.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК:/п/

/КАМЕЛИЯ МАРИНОВА/13.07.2011

П Р О Т О К О Л

№ 51

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮЛИ 2011 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

Днес, 11.07.2011 година от 09.30 часа се проведе заседане на Общински съвет,

Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха: Иван Иванов, Георги Гьошев и Бойчо Боянов.

След проверка на кворума заседанието бе открито и ръководено от г-жа Мая Занева, председател на Общински съвет, която предложи следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. ПР-03-86/30.06.2011 – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй.
 3. ПР-03-88/30.06.2011 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението в община Козлодуй.
 4. ПР-03-83/29.06.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на ОбС Козлодуй за периода 01.01.2011 – 30.06.2011 г.
 5. ПР-03-79/27.05.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Продължаване срока на договори за ползване на общински помещения в гр. Козлодуй, във връзка с писмо от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй и писмо от Районна здравно-осигурителна каса.
 6. ПР-03-84/30.06.2011 – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разкриване на „Дневен център за стари хора”, гр. Козлодуй.
 7. ПР-03-85/30.06.2011 – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на капацитета на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с. Бутан.
 8. ПР-01-75/10.06.2011г., ПР-01-73/10.06.2011г., ПР-01-63/05.05.2011г., ПР-01-64/10.05.2011 г., ПР-01-62/05.05.2011 г. – Доклади за осъществени дейности на народните читалища на територията на община Козлодуй.
 9. ПР-03-82/29.06.2011 г. – Отчет от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Дейности и разходи по Програма „Ботеви дни 2011 г.”.
 10.  ПР-03-80/23.06.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна в наименованието на Консултативен съвет по етнически и демографски въпроси към община Козлодуй и в текста на Правилника за устройството и организацията на работа на Консултативен съвет по етнически и демографски въпроси към община Козлодуй.
 11.  ПР-03-87/30.06.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в общински училища.
 12.  ПР-02-76/28.06.2011 г. – Докладна записка от Мая Занева – председател на ОбС Козлодуй относно: Преписка от Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на РБ.
 13.  ПР-03-89/01.07.2011 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Заличаване на “СКД” ЕООД , гр.Козлодуй и освобождаване на ликвидатора.
 14.  ПР-01-79/14.06.2011 г. – Молба от Николета Георгиева Пакарджиковска – управител на „Момина сълза” ЕООД за удължаване срока на договор за наем между „Аптечно дело” ЕООД и Община Козлодуй.
 15.  

Г-жа Занева предложи 2 нови точки в дневния ред, а именно:

ПР-03-40/04.07.2011 г.Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Вземане на решение за продажба на вещи частна общинска собственост

ПР-03-91/07.07.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Преотреждане за обособяване на гробищен парк в имот № 431004 в землището на с.Гложене, община Козлодуй.

С 17 гласа „ЗА” предложението бе прието.


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. ПР-03-86/30.06.2011 – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй.
 3. ПР-03-88/30.06.2011 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението в община Козлодуй.
 4. ПР-03-83/29.06.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на ОбС Козлодуй за периода 01.01.2011 – 30.06.2011 г.
 5. ПР-03-79/27.05.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Продължаване срока на договори за ползване на общински помещения в гр. Козлодуй, във връзка с писмо от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй и писмо от Районна здравно-осигурителна каса.
 6. ПР-03-84/30.06.2011 – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разкриване на „Дневен център за стари хора”, гр. Козлодуй.
 7. ПР-03-85/30.06.2011 – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на капацитета на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с. Бутан.
 8. ПР-01-75/10.06.2011г., ПР-01-73/10.06.2011г., ПР-01-63/05.05.2011г., ПР-01-64/10.05.2011 г., ПР-01-62/05.05.2011 г. – Доклади за осъществени дейности на народните читалища на територията на община Козлодуй.
 9. ПР-03-82/29.06.2011 г. – Отчет от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Дейности и разходи по Програма „Ботеви дни 2011 г.”.
 10.  ПР-03-80/23.06.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна в наименованието на Консултативен съвет по етнически и демографски въпроси към община Козлодуй и в текста на Правилника за устройството и организацията на работа на Консултативен съвет по етнически и демографски въпроси към община Козлодуй.
 11.  ПР-03-87/30.06.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в общински училища.
 12.  ПР-02-76/28.06.2011 г. – Докладна записка от Мая Занева – председател на ОбС Козлодуй относно: Преписка от Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на РБ.
 13.  ПР-03-89/01.07.2011 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Заличаване на “СКД” ЕООД , гр.Козлодуй и освобождаване на ликвидатора.
 14.  ПР-01-79/14.06.2011 г. – Молба от Николета Георгиева Пакарджиковска – управител на „Момина сълза” ЕООД за удължаване срока на договор за наем между „Аптечно дело” ЕООД и Община Козлодуй.
 15. ПР-03-40/04.07.2011 г.Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Вземане на решение за продажба на вещи частна общинска собственост
 16. ПР-03-91/07.07.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Преотреждане за обособяване на гробищен парк в имот № 431004 в землището на с.Гложене, община Козлодуй.
 17. Други: ПР-01-87/28.06.2011година.

С 17 гласа ЗА” дневният ред, с направените допълнения, беше приет.


РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Изказване по т.1 от днeвния ред направи г-н Александър Цолов.


            По т.2 от дневния ред:

            Комисията по здравеопазване и социални дейности предложи промени в Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй, както следва:

            чл. 4 след думата „България” да се добави и в „чужбина” ;

чл.9, ал.3-нов текст: Организаторът на клуба се назначава от кмета на общината на трудов договор със заплата, като средствата се осигуряват от бюджета на общината.

            чл.14 след текста „за издръжка на клубовете – ток, вода и отопление” да се добави кабелна телевизия и телефонен пост, с лимит, определен от кмета на общината)          чл.18 нов текст „Забранява се в помещенията, предоставени за Клуб на пенсионера , тютюнопушене, организиране на хазартни игри и други дейности, забранени със закон. Употребата на алкохол се допуска само при тържества, чествания и други организирани прояви, при уведомяване на общинската администрация”.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” - 5, „ПРОТИВ” - 8 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5

            Предложението не се приема.


На основание чл.21, ал.1, т.23, и ал.2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 607

 

            1. Приема „Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй”.

            2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”-10, „ПРОТИВ”- 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5

            Решението се приема.


По т.3 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за министерство на вътрешните работи и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 608


            1. Отменя досега действащата Наредба за пожарна безопасност на населените места и обекти на територията на Община Козлодуй.

            2. Приема нова Наредба за пожарната безопасност и защита на населението в община Козлодуй.

            3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на Наредбата.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3

            Решението се приема.

 

            По т. 4 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 609


1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 година.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 9, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3

            Решението се приема.

           

По т.5.I. от дневния ред:

На основание чл.12, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 21, ал.1  от Наредба № 4/2008 г. на ОбС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 610

 

1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си за продължаване на Договора за срок от 3 (три) години, считано от 01.01.2011 г. за ползване на помещения с обща площ 178.75 кв.м., находящи се в сградата на бившето общежитие на СМК в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 5, по цена 1,50 лв./кв.м., съгласно Приложение № 1, т. 4 от Наредба № 4/2008 г. на Общински съвет, Козлодуй.

            2. Ползваните консумативи – отопление, ел.енергия, вода и др. са за сметка на Агенция Социално подпомагане – Д „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй.

            3. Възлага на кмета на Общината да изпълни решението по т.1 , като сключи договор с Агенция Социално подпомагане – Д „Социално подпомагане”, гр.Козлодуй.

Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА”- 14 - Мая Занева, Светлана Генова, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Валери Ончев, Милко Торбов, Борислав Борисов, Юлиян Симов, Мария Костова, Цоло Цолов, Огнемир Симов, Иво Симеонов и Марин Стефанов.

            „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

Решението се приема.


По т.5.II. от дневния ред:

На основание чл. 12, ал.1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 21, ал.1 от Наредба № 4/2008 г. на ОбС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 611

 

            1. Общински съвет, Козлодуй дава съглaсие за продължаване за срок от 3 (три)  години, считано от 01.01.2011година ползването на помещение, общинска собственост в сградата на ПТТС, гр. Козлодуй, община Козлодуй с площ 19 кв.м. от филиала в гр. Козлодуй на РЗОК, гр. Враца по цена 1,50 лв./кв.м., съгласно Приложение № 1, т. 4 от Наредба № 4/2008 г. на Общински съвет, Козлодуй.

            2. Ползваните консумативи – отопление, ел.енергия, вода и др. да бъдат за сметка на РЗОК, гр. Враца.

            3. Възлага на кмета на Общината да изпълни решението по т. 1, като сключи договор с РЗОК, гр. Враца.

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 15 - Мая Занева, Светлана Генова, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Валери Ончев, Милко Торбов, Борислав Борисов, Юлиян Симов, Мария Костова, Цоло Цолов, Огнемир Симов, Иво Симеонов, Върбан Петров и Марин Стефанов.

            „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

Решението се приема.


            По т. 6 от дневния ред:

            На основание чл. 17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.23от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 612

 

            1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да разкрие социална услуга „Дневен център за стари хора”, гр.Козлодуй, с капацитет 20 места.

            2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 14, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

            Решението се приема.


            По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 613

 

            1. Да се повиши капацитетът на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с. Бутан от 30 на 40 места, считано от 01.01.2012 година.

            2. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия за реализиране на решението.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 14, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

            Решението се приема.


            По т. 8 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26, ал.5 от Закона за народните читалища


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 614

 

            1. Приема докладните на Читалищата в община Козлодуй за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на годишните програми за 2010 г,. и отчетите за разходваните средства за тяхното финансиране.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 14 „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

            Решението се приема.

 

            По т.9 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1 т.23 и т.24 от ЗМСМ


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 615

 

            1. Общински съвет Козлодуй приема за сведение Отчет за дейностите и разходите по Програма „Ботеви дни 2011г.”.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3

            Решението се приема.

 

По т.10 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 616

 

            1. Консултативен съвет по етнически и демографски въпроси към Община Козлодуй да се преименува в Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.

            2. В текста на Правилника за устройството и организацията на работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси думите „консултативен” и „демографски” да се заменят навсякъде, съответно с „общински” и „интеграционни”.

            3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 16, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

            Решението се приема.


            По т. 11 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2, ал.2, и ал.4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, мотивирани искания от директорите на училищата и предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 617

 

            1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов,” с.Хърлец, ОУ „Христо Ботев”, с.Гложене и ОУ „Св. св. Кирил и Методий, с.Бутан за учебната 2011/2012 година, както следва:

            ОУ „Васил Априлов”, с.Хърлец

VІ А клас – 17 ученици;

VІІ А клас – 17 ученици;

VІІІ А клас – 12 ученици.


ОУ „Христо Ботев”, с.Гложене

І Б клас – 15 ученици;

ІV А клас – 15 ученици;

VІ Б клас – 14 ученици;

VІІ Б клас – 17 ученици.


ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с.Бутан

            VІІІА клас – 17 ученици.

            2. За функционирането на паралелките няма необходимост от допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти средства.

            3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

            Решението се приема.

 

По т.12 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на ОбС


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 618

 

 1. Приема становище в подкрепа на молбата на Светла Симеонова Димитрова за опрощаване на сумата, взета за майчинство неправомерно, съгласно Ревизионен акт за начет от НОИ – РУСО, гр.Враца.

2. Възлага на председателя на Общински съвет комплектуване на преписката и изпращането й в Администрацията на Президента на РБ в срок до 21.07.2011 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 16, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1

            Решението се приема.

 

            По т. 13 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1 т.9 от ЗМСМА, чл.273 от Търговския закон и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 619

 

            1. Общински съвет, Козлодуй приема баланса и пояснителния доклад към него от ликвидатора на „Стопанска и комунална дейност”, ЕООД, гр. Козлодуй при прекратяване на дейността му.

            2. Приема Отчет на ликвидатора при прекратяване на дейността му.

            3. Приема разпределение на имуществото, след  удовлетворяване на кредиторите.

            4. Освобождава от отговорност ликвидатора и прекратява дейността му.

Гласували поименно 17 общински съветници. в т.ч.:

„ЗА”- 11 – Мая Занева, Светлана Генова, Валери Балиев, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Иво Симеонов, Върбан Петров и Марин Стефанов

„ПРОТИВ” – 6 – Милко Торбов, Борислав Борисов, Юлиян Симов, Мария Костова, Цоло Цолов и Огнемир Симов.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 14 от дневния ред:

            На основание чл. 90, ал.1, т. 2 от ПОДОСНКВОА


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 620

 

1. Отлага разглеждането на молбата на Николета Георгиева Пакарджиковска, управител на „Момина сълза” ЕООД, гр.Козлодуй за удължаване срока на договор за наем на помещение в сградата на МБАЛ „Св. Иван Рилски” от „Аптечно дело” ЕООД, гр. Козлодуй за срок от 10 години..

2. Възлага на кмета на Община Козлодуй изготвянето на мотивирано становище за целесъобразността и законността на молбата, което да предостави на ОбС, с оглед вземане на последващо решение.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 15, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1

            Решението се приема.


            По т. 15 от дневния ред:

            На основание чл.35 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.45, ал.2 от Наредба №4/2008г. на Общински съвет, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 621

 

Дава съгласие да се продадат движими вещи – частна общинска собственост, както следва:

1. Лек автомобил ВАЗ 21051 при начална продажна цена 320,00лв.(триста и двадесет лева).

2. Специален автомобил УАЗ 452 при начална продажна цена 540,00лв.(петстотин и четиридесет лева).

3. Възлага на кмета изпълнението на решението.

      Гласували поименно 16 общински съветници в т.ч:

„ЗА”- 16 – Мая Занева, Светлана Генова, Валери Балиев, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Борислав Борисов, Юлиян Симов, Мария Костова, Цоло Цолов, Огнемир Симов, Иво Симеонов, Върбан Петров и Марин Стефанов.

„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

            Решението се приема.


По т. 16 от дневния ред:

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.1, т.13  от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ и мотивирано предложение от кмета на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 622


1. На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.134 ал.1, т.2 от ЗУТ и във връзка с раздел II от Наредба № 2/21.04.2011г. на МЗ „За здравните изисквания към гробищни паркове/гробища/ и погребването и пренасянето на покойници” дава съгласие за преотреждане за обособяване на гробищен парк в имот № 431004 с площ 30, 514 дка, с начин на трайно ползване „Друга селищна територия” в землището на с. Гложене, община Козлодуй.

2. Упълномощава Кмета на община Козлодуй да подписва всички документи, касаещи преотреждането на гореописания недвижим имот.

Гласували поименно 16 общински съветници в т.ч.:

            „ЗА”- 16 – Мая Занева, Светлана Генова, Валери Балиев, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Борислав Борисов, Юлиян Симов, Мария Костова, Цоло Цолов, Огнемир Симов, Иво Симеонов, Върбан Петров и Марин Стефанов.

„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 17 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и заявление от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй, във връзка с придобиване право на пенсия


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 623

 

            1. Да не се изплаща възнаграждение и съответно да се прекъснат осигурителните права на Мая Людмилова Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй за периода от 12.07.2011 г. до 14.07.2011 година включително.

            2. Възлага на кмета изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 15, „ПРОТИВ”- и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

            Решението се приема.


            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /МАЯ ЗАНЕВА/

 

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

            /НАТАЛИЯ ХРИСТОВА/

 

 


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
7% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
38% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
25% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
37% Complete (success)
Отчасти :
44% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи