Решения 2007 - 2011


13.10.2011

ПРОТОКОЛ № 56 от 11.10.2011година

Решение

№643

Общински съвет, Козлодуй избира Димитър Георгиев Попов за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Козлодуй за срок от 22.10.2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№644

Общински съвет, Козлодуй избира  за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Хърлец, община Козлодуй – Тодорка Маркова Стефанова, на длъжност секретар на кметството, за срок от 22.10.2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№645

Общински съвет, Козлодуй избира  за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Гложене, община Козлодуй – Илиана Декова Маринова, на длъжност секретар на кметството, за срок от 22.10.2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№646

Общински съвет, Козлодуй избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Крива бара, община Козлодуй – Снежанка Ангелова Димитрова, на длъжност счетоводител на кметството, за срок от 22.10.2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.


28.09.2011

ПРОТОКОЛ № 53 от 18.08.2011година

Решение

№626

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие да се отпусне финансова помощ за спешно започване на лечение на д-р Валери Стефанов Ончев в размер на 10 000 лв.

ПРОТОКОЛ № 54 от 01.09.2011година

Решение

№627

Общински съвет, Козлодуй не прие  Отчета  за  изпълнение  на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2011г. до 30.06.2011г.

Решение

№628

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие, да се актуализира приетия с  Решение № 579 от Протокол № 47/05.04.2011 бюджет на Община Козлодуй за 2011г. със сумата от 17 226 /седемнадесет хиляди двеста двадесет и шест /лв., с която сума се увеличава бюджета на Общината.

Решение

№629

Общински съвет, Козлодуй  предоставя общинско помещение, представляващо част от сградата на кметство Гложене с площ 30 кв.м., за откриване на офис на Сдружение за „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-МИЗИЯ И КОЗЛОДУЙ”, за възмездно ползване, за срок от три години.

Решение

№630

Общински съвет, Козлодуй прие наследниците на Никола Петков Босолов да бъдат обезщетени с 9 дка, част от имот № 000617 по КВС на с. Бутан.

Решение

№631

Общински съвет, Козлодуй допълва Приложение № 1 на годишната  Програма на община Козлодуй за 2011 година за продажба на общински имоти, частна общинска собственост

Решение

№632

Общински съвет, Козлодуй не  дава съгласие да бъде извършена замяна на имоти, собственост на Стефан Иванов Гунев

Решение

№633

Общински съвет, Козлодуй  приема Отчет за дейността на същия и неговите комисии за периода 01.01.2011 – 31.07.2011 година.

Решение

№634

Общински съвет, Козлодуй в решение № 623 по Протокол № 51/11.07.2011 година „Да не се изплаща    възнаграждение и съответно да се прекъснат осигурителните права на Мая Людмилова Занева – председател на Общински съвет Козлодуй за периода от 12.07.2011 до 14.07.2011 г.”,  периодът да се счита 12.08.2011 – 15.08.2011 година.

ПРОТОКОЛ № 55 от 19.09.2011година

Решение

№635

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Изграждане на канализационен Колектор VІА в участъка от бл. 32 до Отоплителна централа в гр. Козлодуй” по Фонд „Радиоактивни отпадъци” за финансовата 2012 г., при 80% финансиране на допустимите по процедурата разходи.

Решение

№636

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект  „Изграждане на спортна площадка с изкуствена настилка в с. Гложене” (в двора на бившето училище „Кирил и Методий”, с. Гложене) по Фонд „Радиоактивни  отпадъци”  за финансовата 2012 г., при 80% финансиране  на допустимите по процедурата разходи.

Решение

№637

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проект „Доставка на модулни автобусни спирки за община Козлодуй” по Фонд „Радиоактивни отпадъци” за  финансовата 2012 г., при 80% финансиране на допустимите по процедурата разходи.

Решение

№638

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие проектните предложения Изграждане на канализационен Колектор VІА в участъка от бл. 32 до Отоплителна централа в гр. Козлодуй”; „Изграждане на спортна площадка с изкуствена настилка в с. Гложене”; „Доставка на модулни автобусни спирки за община Козлодуй” да бъдат включени като  приоритетни в Индикативната таблица на Общинския план за развитие 2007 – 2013 на Община Козлодуй.

Решение

№639

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие, при наличие на достатъчно средства от Фонд „Радиоактивни отпадъци”, следващият обект за финансиране да бъде „Изграждане на спортна площадка  с изкуствена настилка в двора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.

Решение

№640

Общински съвет, Козлодуй приема Отчет за изпълнение  на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2011г. до 30.06.2011 г.

Решение

№641

Общински съвет, Козлодуй Отменя Решение № 629 по Протокол № 54 от  01.09.2011 г.

Решение

№642

Общински съвет, Козлодуй предоставя общинско помещение, представляващо част от сградата на кметство Гложене с площ 30 кв.м., за откриване на офис на Сдружение за „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-МИЗИЯ И КОЗЛОДУЙ” за възмездно ползване, за срок от 5 /пет/ години.

26.07.2011

ПРОТОКОЛ № 52 от 26.07.2011 година

Решение № 624

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да се включи като партньор по проект “CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области за участие в "Спогодбата на кметовете”, който е финансиран по програма Интелигентна енергия – Европа, без никакъв финансов ангажимент от страна на община Козлодуй и при 100% финансиране на допустимите по проекта разходи от бюджета на проекта.

Решение № 625

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да се включи като партньор по проект „DONAUREGIONEN+” – Концепция за пространственото развитие на интеррегионалното сътрудничество в Дунавското пространство”, финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа - 2007 – 2013, без финансов ангажимент и при 100% финансиране на допустимите по проекта разходи от бюджета на проекта.


15.07.2011
ПРОТОКОЛ № 51 от 11.07.2011 година

Решение

607

Общински съвет, Козлодуй приема „Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй”.

Решение

608

Общински съвет, Козлодуй отменя досега действащата Наредба за пожарна безопасност на населените места и обекти на територията на Община Козлодуй и приема нова Наредба за пожарната безопасност и защита на населението в община Козлодуй.

Решение

609

Общински съвет, Козлодуй приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 година.

Решение

610

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си за продължаване на Договора за срок от 3 (три) години, считано от 01.01.2011 г. за ползване на помещение  находящо се в сградата на бившето общежитие на СМК в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 5 на Агенция Социално подпомагане – Д „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй.

Решение

611

Общински съвет, Козлодуй дава съглaсието си за продължаване на Договора за срок от 3 (три) години, считано от 01.01.2011година ползването на помещение, общинска собственост в сградата на ПТТС, гр. Козлодуй, община Козлодуй от филиала в гр. Козлодуй на РЗОК, гр. Враца.

Решение

612

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да разкрие социална услуга „Дневен център за стари хора”, гр.Козлодуй, с капацитет 20 места.

Решение

613

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си да се повиши капацитетът на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”,

с. Бутан от 30 на 40 места, считано от 01.01.2012 година.

Решение

614

Общински съвет, Козлодуй приема докладните на Читалищата в община Козлодуй за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на годишните програми за 2010 г,. и отчетите за разходваните средства за тяхното финансиране.

Решение

615

 Общински съвет Козлодуй приема за сведение Отчет за дейностите и разходите по Програма „Ботеви дни 2011г.”.

Решение

616

Общински съвет, Козлодуй прие Консултативен съвет по етнически и демографски въпроси към Община Козлодуй да се преименува в Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. В текста на Правилника за устройството и организацията на работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси думите „консултативен” и „демографски” да се заменят навсякъде, съответно с „общински” и „интеграционни”.

Решение

617

Общински съвет, Козлодуй разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов,” с.Хърлец, ОУ „Христо Ботев”, с.Гложене и ОУ „Св. св. Кирил и Методий, с.Бутан за учебната 2011/2012 година.           

Решение

618

Общински съвет, Козлодуй прие становище в подкрепа на молбата на Светла Симеонова Димитрова за опрощаване на сумата, взета за майчинство неправомерно, съгласно Ревизионен акт за начет от НОИ – РУСО, гр. Враца.

Решение

619

1. Общински съвет, Козлодуй приема баланса и пояснителния доклад към него от ликвидатора на „Стопанска и комунална дейност”, ЕООД, гр. Козлодуй при прекратяване на дейността му. 2. Приема Отчет на ликвидатора при прекратяване на дейността му. 3. Приема разпределение на имуществото, след удовлетворяване на кредиторите. 4. Освобождава от отговорност ликвидатора и прекратява дейността му.

Решение

620

Общински съвет, Козлодуй отлага разглеждането на молбата на Николета Георгиева Пакарджиковска, управител на „Момина сълза” ЕООД, гр.Козлодуй за удължаване срока на договор за наем на помещение в сградата на МБАЛ „Св. Иван Рилски” от „Аптечно дело ЕООД, гр. Козлодуй за срок от 10 години. Възлага на кмета на Община Козлодуй изготвянето на мотивирано становище за целесъобразността и законността на молбата, което да предостави на ОбС, с оглед вземане на последващо решение.

Решение

621

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие да се продадат движими вещи – частна общинска собственост, както следва: 1. Лек автомобил ВАЗ 21051 при начална продажна цена 320,00лв.(триста и двадесет лева). 2.Специален автомобил УАЗ 452 при начална продажна цена 540,00лв.(петстотин и четиридесет лева).

Решение

622

Общински съвет, Козлодуй прие на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.134 ал.1, т.2 от ЗУТ и във връзка с раздел II от Наредба № 2/21.04.2011г. на МЗ „За здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници” дава съгласие за преотреждане за обособяване на гробищен парк в имот № 431004 с площ 30, 514 дка, с начин на трайно ползване „Друга селищна територия” в землището на с. Гложене, община Козлодуй.

Решение

623

Общински съвет, Козлодуй прие да не се изплаща възнаграждение и съответно да се прекъснат осигурителните права на Мая Людмилова Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй за периода от 12.07.2011 г. до 14.07.2011 година включително.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ПРОТОКОЛ № 51 от 11.07.2011 година

Решение

607

Общински съвет, Козлодуй приема „Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй”.

Решение

608

Общински съвет, Козлодуй отменя досега действащата Наредба за пожарна безопасност на населените места и обекти на територията на Община Козлодуй и приема нова Наредба за пожарната безопасност и защита на населението в община Козлодуй.

Решение

609

Общински съвет, Козлодуй приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 година.

Решение

610

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си за продължаване на Договора за срок от 3 (три) години, считано от 01.01.2011 г. за ползване на помещение  находящо се в сградата на бившето общежитие на СМК в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 5 на Агенция Социално подпомагане – Д „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй.

Решение

611

Общински съвет, Козлодуй дава съглaсието си за продължаване на Договора за срок от 3 (три) години, считано от 01.01.2011година ползването на помещение, общинска собственост в сградата на ПТТС, гр. Козлодуй, община Козлодуй от филиала в гр. Козлодуй на РЗОК, гр. Враца.

Решение

612

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да разкрие социална услуга „Дневен център за стари хора”, гр.Козлодуй, с капацитет 20 места.

Решение

613

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си да се повиши капацитетът на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”,

с. Бутан от 30 на 40 места, считано от 01.01.2012 година.

Решение

614

Общински съвет, Козлодуй приема докладните на Читалищата в община Козлодуй за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на годишните програми за 2010 г,. и отчетите за разходваните средства за тяхното финансиране.

Решение

615

 Общински съвет Козлодуй приема за сведение Отчет за дейностите и разходите по Програма „Ботеви дни 2011г.”.

Решение

616

Общински съвет, Козлодуй прие Консултативен съвет по етнически и демографски въпроси към Община Козлодуй да се преименува в Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. В текста на Правилника за устройството и организацията на работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси думите „консултативен” и „демографски” да се заменят навсякъде, съответно с „общински” и „интеграционни”.

Решение

617

Общински съвет, Козлодуй разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов,” с.Хърлец, ОУ „Христо Ботев”, с.Гложене и ОУ „Св. св. Кирил и Методий, с.Бутан за учебната 2011/2012 година.           

Решение

618

Общински съвет, Козлодуй прие становище в подкрепа на молбата на Светла Симеонова Димитрова за опрощаване на сумата, взета за майчинство неправомерно, съгласно Ревизионен акт за начет от НОИ – РУСО, гр. Враца.

Решение

619

1. Общински съвет, Козлодуй приема баланса и пояснителния доклад към него от ликвидатора на „Стопанска и комунална дейност”, ЕООД, гр. Козлодуй при прекратяване на дейността му. 2. Приема Отчет на ликвидатора при прекратяване на дейността му. 3. Приема разпределение на имуществото, след удовлетворяване на кредиторите. 4. Освобождава от отговорност ликвидатора и прекратява дейността му.

Решение

620

Общински съвет, Козлодуй отлага разглеждането на молбата на Николета Георгиева Пакарджиковска, управител на „Момина сълза” ЕООД, гр.Козлодуй за удължаване срока на договор за наем на помещение в сградата на МБАЛ „Св. Иван Рилски” от „Аптечно дело ЕООД, гр. Козлодуй за срок от 10 години. Възлага на кмета на Община Козлодуй изготвянето на мотивирано становище за целесъобразността и законността на молбата, което да предостави на ОбС, с оглед вземане на последващо решение.

Решение

621

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие да се продадат движими вещи – частна общинска собственост, както следва: 1. Лек автомобил ВАЗ 21051 при начална продажна цена 320,00лв.(триста и двадесет лева). 2.Специален автомобил УАЗ 452 при начална продажна цена 540,00лв.(петстотин и четиридесет лева).

Решение

622

Общински съвет, Козлодуй прие на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.134 ал.1, т.2 от ЗУТ и във връзка с раздел II от Наредба № 2/21.04.2011г. на МЗ „За здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници” дава съгласие за преотреждане за обособяване на гробищен парк в имот № 431004 с площ 30, 514 дка, с начин на трайно ползване „Друга селищна територия” в землището на с. Гложене, община Козлодуй.

Решение

623

Общински съвет, Козлодуй прие да не се изплаща възнаграждение и съответно да се прекъснат осигурителните права на Мая Людмилова Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй за периода от 12.07.2011 г. до 14.07.2011 година включително.


19.05.2011

ПРОТОКОЛ № 50от 12.05.2011година

Решение

№ 600

Общински съвет Козлодуй дава принципно съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на подходящо помещение на ККП „Здравец”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 601

Общински съвет Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 736 546,00 лв. /седемстотин тридесет и шест хиляди петстотин четиридесет и шест лева/ за финансиране на проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв. 127, 255, 256, 257 и 258 в гр. Козлодуй”, финансиран по ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година, която сума се отрази в бюджета на Общината за 2011 г..

Решение

№ 602

Общински съвет Козлодуй дава съгласие да се извърши замяна между Община Козлодуй и ползватели, по одобрена Кадастрална карта на §4 на ПЗР на ЗСПЗЗ.

Решение

№ 603

Общински съвет Козлодуй приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй за 2012г.

Решение

№ 604

Общински съвет Козлодуй дава съгласие да се допълни годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, като в нея се включи учредяване отстъпено право на пристрояване за обект, изграден с отстъпено право на строеж в следния общински имот – застроен терен в гр. Козлодуй, кв.127, УПИ IV, в който е изграден обект „Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив” с площ 204 кв.м. за разширяване на съществуващ търговски обект.

Решение

№ 605

Общински съвет Козлодуй приема за сведение докладна записка от Ангел Кольов Лалюв – председател на НЧ „Храм-паметник Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй относно: Преместване на пенсионерски клуб „Здравец” от НЧ.

Решение

№ 606

Общински съвет Козлодуй  приема за сведение писмо от д-р Биляна Стояновска –   управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй относно мерки за намаляване и оптимизиране на разходите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй през 2011 г.

04.05.2011

ПРОТОКОЛ № 48от 19.04.2011година

Решение

№ 580

Общински съвет Козлодуй упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, за Проект „Създаване на горски култури чрез залесяване на неземеделски земи на територията на община Козлодуй",

Решение

№ 581

Общински съвет Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проект пред Фонд „Социално подпомагане” и да осигури собствени финансови средства, минимум 10% от общия бюджет на проекта.

Решение

№ 582

Общински съвет Козлодуй Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй за 2011г.

Решение

№ 583

Общински съвет Козлодуй приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2010 г.

Решение

№ 584

Общински съвет Козлодуй приема Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2011 година.

Решение

№ 585

Общински съвет Козлодуй приема изменения и допълнения на преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй:

Решение

№ 586

Общински съвет Козлодуй дава съгласие за обособяване на гробищен парк в имоти № 431002 с площ 17,940дка и № 431003 с площ 7,507дка, с начин на трайно ползване “Стопански двор“ в землището на с.Гложене, община Козлодуй, след придобиване на собствеността върху същите.

Решение

№ 587

Общински съвет Козлодуй определи максимална дневна цена за един километър пробег – 0.90 лв./км. (деветдесет стотинки) и максимална нощна цена за един километър пробег – 1.00 лв./км. (един лев) за автомобили, имащи издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 588

Общински съвет Козлодуй приема Отчет за 2010 година на Общинската програма за опазване на околната среда 2010 – 2013 година на община Козлодуй.

Решение

№ 589

Общински съвет Козлодуй упълномощава кмета на община Козлодуй г-н Румен Василев Маноев да представлява Общината в редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ “Христо Ботев“ АД, гр.Враца за 2010 година.

Решение

№ 590

Общински съвет Козлодуй дава съгласие, да се актуализира приетия с Решение №579 от Протокол №47/05.04.2011г. бюджет на Община Козлодуй за 2011г. със сумата от 1 456 /хиляда четиристотин петдесет и шест /лв., с която сума се увеличава бюджетът на Общината

Решение

№ 591

Общински съвет Козлодуй приема Счетоводен баланс и Отчет за дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр.Козлодуй за 2010 година.

Решение

№ 592

Общински съвет Козлодуй приема годишен отчет и баланс на “Аптечно дело” ЕООД гр.Козлодуй към 31.12.2010г.

Решение

№ 593

Общински съвет Козлодуй отлага приемането на Доклади за осъществените читалищни дейности и за изразходваните бюджетни средства за 2010 година на всички читалища в общината.

Решение

№ 594

Общински съвет Козлодуй да отпусне от фонд „Резервен” на Общинския бюджет, сумата от 300,00лв. на Огнян Цветанов Вашков, след представяне на оригинални документи, за лечение.

Решение

№ 595

Общински съвет Козлодуй да отпусне от фонд „Резервен” на Общинския бюджет, сумата от 4 000,00 лв. на Красимир Стоянов Върбанов, след представяне на оригинални документи, за лечение.

Решение

№ 596

Общински съвет Козлодуй не прие Молба – предложение от Спортен инициативен комитет относно: Преименуване на Спортна зала „Христо Ботев” на Спортна зала „Симеон Димитров/Монката/.

Решение

№ 597

Общински съвет Козлодуй предлага на Спортния инициативен комитет да намери подходяща форма, съобразно Наредба № 15 на ОбС за символиката и отличията на община Козлодуй за обществено признаване заслугите на „Симеон Димитров/Монката/, за развитие на спорта в община Козлодуй..

Решение

№ 598

Общински съвет Козлодуй  дава съгласие остатъкът от кредитната линия, по Рамково споразумение № 300/09.11.2009г. с Коорпоративна Търговска Банка, да се използва конкретно за целите на Оперативна програма Околна среда 2007-2013г., с оглед покриване на собствен принос и осигуряване на достатъчно налични финансови средства за извършване на разплащания, във връзка с изпълнението на проект: „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй” № DIR-51011116-4-26, преди те да бъдат възстановени по ОПОС, както и, че навременно ще бъде осигурявано финансиране за първоначалните разходи за цялата продължителност на проекта.

ПРОТОКОЛ № 49от 27.04.2011година

Решение

№ 599

Общински съвет Козлодуй освобождава като управител и прекратява по взаимно съгласие договор за управление № 1/17.07.2009 г., сключен между Община Козлодуй и Елка Руменова Бълова-Масленска – Управител на „Аптечно дело” ЕООД гр. Козлодуй, считано от 28.04.2011 г.

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
7% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
38% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
25% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
37% Complete (success)
Отчасти :
44% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи