Реализирани проекти

Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, Община Козлодуй, Област Враца” І- ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска ”
20.12.2017
  Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, Община Козлодуй, Област Враца” І- ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска ”   Източник на финансиране: Фонд “Радиоактивни отпадъци” към Министерство на енергетиката   Стойност на проекта: 337 453,94 лв.   Продължителност на проекта: 2 месеца   Цел на проекта: Подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците и околните пространства.   Кратко описание: Изпълнен бе първи етап от реконструкцията и рехабилитацията на съществуваща улица „Хаджи Димитър”,...

Регионална програма за заетост и обучение
20.12.2017
Регионална програма за заетост и обучение   Източник на финансиране: Държавния бюджет чрез Агенцията по заетостта Договор  № 506-0006-17-31002/18.05.2017 г.   Стойност на проекта: 28 864 лв.   Продължителност: 6 месеца   Цел на проекта: Повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила.   Кратко описание: По регионалната програма са наети 8 безработни лица на длъжност „Общ работник” за срок до 6 месеца (от 29.05 до 29.11.2017 г.), разпределени по двама човека за всяко кметство на територията на община Козлодуй (с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан, с. Крива бара), които  изпълняват дейности по комунално-битово обслужване -  хигиенизиране, събиране на отпадъци; поддържане и почистване на пътища и тротоари от затревяване, отпадъци, наноси и...

Проект “Оборудване и обзавеждане на Обществена трапезария в град Козлодуй”
31.10.2017
Проект “Оборудване и обзавеждане на Обществена трапезария в град Козлодуй”   Източник на финансиране Фонд “Социална закрила” към  Министерството на труда и социалната политика Договор за сътрудничество № РД 04 - 236/12.09.2016 г.   Стойност на проекта: 18 600 лв.   Продължителност на проекта: 2 месеца   Цел на проекта: Създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност на възрастните хора, хората с увреждания и социално слаби лица на територията на град Козлодуй, ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване, за спокойно ежедневие и независим пълноценен живот.   Кратко описание: Със средствата по проекта бе създадена съвременна база, разполагаща с необходимото оборудване и обзавеждане за обезпечаване дейността на обществената трапезария...

Проект "Подкрепа за достоен живот"
31.10.2017
Проект "Подкрепа за достоен живот"   Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” Междуинституционално рамково споразумение № BG09 – 0604 – 1/03.11.2010 г. с Агенция за социално подпомагане   Стойност на проекта: 581 570,81 лв.   Продължителност на проекта: 51 месеца   Цел на проекта: Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” и да се децентрализира услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна.   Кратко описание: Чрез провеждане на конкурс за подбор...

Проект „Обучения и заетост за младите хора”
31.10.2017
Проект „Обучения и заетост за младите хора”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” Процедурa  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGО5М90PО01-1.005 Договор № ОЗМ-1-05-06-160#1/11.02.2016 г. с Агенция по заетостта   Стойност на проекта: 120 241,80 лв.   Продължителност на проекта: 6 месеца   Цел на проекта: Осигуряване на заетост на безработни лица на възраст до 29 г.   Кратко описание: По проекта 39 безработни лица, на възраст до 29 г. са одобрени и от 16 февруари 2016 г. са назначени на 8-часов работен ден за период от 6 месеца (до 16 август 2016 г.), както следва: за град Козлодуй - 14 лица на длъжност Работник озеленяване; за село Хърлец -...

Проект „Нови възможности за грижа”
31.10.2017
Проект „Нови възможности за грижа”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2014BG05М9OР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” Партньорско споразумение № BG 05-0604-1/24.03.2015 г. с Агенция за социално подпомагане   Стойност на проекта: 175 744 лв.   Продължителност: 13 месеца    Цел на проекта: Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социално изключване и бедност.   Кратко описание: Чрез дейностите по проекта „Нови възможности за грижа” се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и се постигане независимост и социална интеграция на...

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook