Текущи проекти

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца  
30.11.2018
  Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” Договор № 06/07/2/0/00537 от 19.02.2018г. Стойност на проекта: 5 789 385,25 лв. Продължителност на проекта: 36 месеца Цел на проекта: Подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. Кратко описание: Проектът предвижда: Реконструкция и рехабилитация на oбщински път, свързващ републикански път II-11 с пристанище Козлодуй. Реконструкция и рехабилитация на общински път, свързващ републикански път II-11 с крепостта Аугуста, с. Хърлец.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”
30.11.2018
Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” Договор за БФП №06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 Стойност: 5 170 187,41лв. Цел на проекта: Подобряване условията на живот в с. Хърлец чрез подобряване достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура. Кратко описание: Изграждане на главни и второстепенни водопроводни  клонове и СМР по реконструкцията на водопроводната мрежа на с. Хърлец, общ. Козлодуй. Общата дължина на подменената водопроводна мрежа ще е 18 848 метра и...

Проект „Обединени в името на знанието”
31.10.2018
Проект „Обединени в името на знанието”   Източник на финансиране: Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)   Договор №  БС33.17-1-028/27.09.2018 г.   Стойност на проекта: 19 856,42 лв.   Продължителност на проекта: 12 месеца   Цели на проекта: Изграждане на система за ефективна работа с родители за превенция на отпадащите ученици от етническите малцинства, намаляване броя на безпричинните отсъствияи задържане на учениците в училище чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование; Създаване на предпоставки за успешна социализация на учениците от етническите малцинства чрез прилагане на специфични политики и мерки за ограничаване отпадането на учениците от училище. Прилагане на работещи модели и добри практики...

Проект “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, гр. Козлодуй”
31.10.2017
Проект “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, гр. Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Административен договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0272-C01/19.05.2016 г.   Стойност на проекта: 499 990,86 лв.   Продължителност на проекта: 21 месеца   Цели на проекта:  Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и на хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване на територията на община Козлодуй, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и улесняване достъпа до заетост и намаляване на риска от зависимост...

Проект “Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”
31.10.2017
Проект “Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.” Схема BG05M2OP001-3.001 - Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение Административен договор за БФП № BG05M2OP001-3.001-0116/24.08.2016 г.   Стойност на проекта: 451 668 лв.   Продължителност на проекта: 27 месеца   Цели на проекта:   Да се повиши нивото на социална интеграция и успеваемост в учебния процес на деца от етническите малцинства в община Козлодуй чрез включването им в групи за предучилищна подготовка и привличане на родителите им в процеса на образование и развитие на децата им; Да се...

Проект „Координиране и подпомагане на модернизацията на обществените здравни услуги в областите Долж и Враца“
31.10.2017
Проект „Координиране и подпомагане на модернизацията на обществените здравни услуги в областите Долж и Враца“   Източник на финансиране: INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г. Приоритетна ос 5 - Ефективен район Специфична цел 5.1 Да се повиши капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион Договор за субсидия № 49341/06.04.2017 г.   Стойност на проекта: 713 557 евро за Община Козлодуй   Продължителност на проекта: 24 месеца   Цел на проекта: Подобряване ефективността и административния капацитет на институциите, участващи в осигуряването на обществени здравни услуги в региона Долж, Румъния – Враца, България.     Кратко описание: Проектът ще се изпълнява в сътрудничество с Окръжен съвет Долж, Република Румъния...

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook