Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.

Дата на публикуване: 23.10.2020 16:42

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй

Публикувано на 30.06.2021 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85-804

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


Проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Козлодуй в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключване на договори за съвместна дейност

Публикувано на 08.04.2021 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85-804

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


Проект на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия към Общински съвет, Козлодуй

Публикувано на 29.03.2021 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obsavetkozloduy@kozloduy.bg или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85-804; 0973/85-850


Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй

Публикувано на 11.03.2021 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85-846


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй

Публикувано на 11.03.2021 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85-804


Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Козлодуй

Публикувано на 10.03.2021 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85-841


Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2021 - 2022 г.)

Публикувано на 08.02.2021 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85-846


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй

Публикувано на 01.02.2021 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85-864Проект на План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Козлодуй за 2021 г.

Публикувано на 08.01.2021 г.

Забележка: Съгласно чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс се осигурява възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие с писмени предложения или възражения в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или на гише "Деловодство" в ЦАО.


Проект на Наредба на Общински съвет за стопанисване, управление и разпореждане със земеделските земи от Общинския поземлен фонд

Публикувано на 27.11.2020 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85-804


Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй

Публикувано на 26.11.2020 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85-804; 0973/85-850


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй

Публикувано на 20.11.2020 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obsavetkozloduy@kozloduy.bg или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/80-196

Предложение за допълване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй към доклад вх. № 410-01-245/20.11.2020 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй

Публикувано на 26.10.2020 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85-804


Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на Община Козлодуй

Публикувано на 23.10.2020 г.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или в Център за административно обслужване на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85-844Наименование Брой тегления
CCF_015801 (1).pdf 1 Изтегли
Проект на Наредба за допълнение на Наредба №11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй 7 Изтегли
Справка по чл 26 ал 5 ЗНА 36 Изтегли
Проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Козлодуй в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключване на договори за съвместна дейност 566 Изтегли
Проект на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия към Общински съвет, Козлодуй 717 Изтегли
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй 1337 Изтегли
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй 1358 Изтегли
Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Козлодуй 1171 Изтегли
Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2021 - 2022 г.) 1662 Изтегли
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй 1254 Изтегли
Проект на План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Козлодуй за 2021 г. 2747 Изтегли
Предложение за допълване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй към доклад вх. № 410-01-245/20.11.2020 г. 1945 Изтегли
Проект на Наредба на Общински съвет за стопанисване, управление и разпореждане със земеделските земи от Общинския поземлен фонд 2780 Изтегли
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй 2728 Изтегли
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй 5291 Изтегли
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй 3165 Изтегли
Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на Община Козлодуй 1921 Изтегли
 1. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г. - Текуща страница
 2. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 3. Архив на Правилници на Общински съвет
 4. Правилници на Общински съвет
 5. Поименен състав и контакти
 6. Наредби на Общински съвет
 7. Архив на Наредби на Общински съвет
 8. Комисия по ЗПКОНПИ
 9. Състави на Постоянните комисии
 10. Програма за дейността на Общински съвет
 11. Материали за предстоящо заседание
 12. Структура
 13. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 14. Етичен кодекс
 15. Проекти на нормативни актове
 16. Решение 0017 до 0032
 17. Начало
 18. Решение №409 до №424
 19. Решение №454 до №464
 20. Решение №537 до №550
 21. Начало
 22. Начало
 23. Решение 0274 до 0282
 24. Решение 0304 до 0323
 25. Решение 0366 до 0380
 26. Решение 0453
 27. Решение 0485
 28. Решение 0524 до 0542
 29. Решение 580 до 599
 30. Решение 580 до 599
 31. ПРОТОКОЛ №1
 32. ПРОТОКОЛ №6
 33. ПРОТОКОЛ №11
 34. ПРОТОКОЛ №16
 35. ПРОТОКОЛ №21
 36. ПРОТОКОЛ №26
 37. ПРОТОКОЛ №31
 38. ПРОТОКОЛ №36
 39. ПРОТОКОЛ №41
 40. ПРОТОКОЛ №46
 41. ПРОТОКОЛ №51
 42. Решение №1 до №99
 43. Решение №100 до №127
 44. Решение №128 до №132
 45. Решение №134 до №141
 46. Решение №142 до №159
 47. Решение №160 до №174
 48. Решение №175 до №191
 49. Решение №192 до №232
 50. Решение № 233 до № 252
 51. Решение № 253 до № 267
 52. Решение № 268 до № 269
 53. Решение №270 до №292
 54. ПРОТОКОЛ № 1
 55. ПРОТОКОЛ № 32
 56. Начало
 57. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 58. Мандат 2015 - 2019
 59. Предстоящо
 60. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 61. Нормативни актове
 62. test
 63. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 64. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 65. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 66. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 67. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 68. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 69. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 70. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 71. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 72. Актове
 73. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 74. Протокол № 2/24.11.2015г.
 75. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 76. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 77. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 78. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 79. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 80. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 81. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 82. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 83. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 84. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 85. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 86. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 87. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 88. Протокол № 42 /05.12.2017
 89. Протокол № 67/13.08.2019
 90. Протокол № 19/27.09.2016г.
 91. Протокол № 68/12.09.2019г.
 92. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 93. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 94. Протокол № 21/08.11.2016г.
 95. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 96. Функции
 97. Протокол №44/11.01.2018г.
 98. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 99. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 100. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 101. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 102. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 103. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 104. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 105. Протокол № 22/17.11.2016г.
 106. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 107. Структура и контакти
 108. ПРОТОКОЛ № 42
 109. ПРОТОКОЛ № 47
 110. ПРОТОКОЛ № 52
 111. Решение 0141А до 0143
 112. Решение 0186 до 0187
 113. Протокол № 3/10.12.2015г.
 114. Протокол № 4/04.01.2016г.
 115. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 116. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 117. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 118. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 119. Протокол № 9/07.03.2016г.
 120. Протокол № 10/31.03.2016г.
 121. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 122. Протокол № 11/18.04.2016г.
 123. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 124. Протокол № 13/25.06.2016г.
 125. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 126. Протокол № 70/15.10.2019г.
 127. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 128. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 129. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 130. Протокол № 66/24.06.2019г.
 131. ПРОТОКОЛ № 21
 132. ПРОТОКОЛ № 22
 133. ПРОТОКОЛ № 23
 134. ПРОТОКОЛ № 24
 135. ПРОТОКОЛ № 25
 136. ПРОТОКОЛ № 26
 137. ПРОТОКОЛ № 27
 138. ПРОТОКОЛ № 28
 139. ПРОТОКОЛ № 29
 140. ПРОТОКОЛ № 30
 141. ПРОТОКОЛ № 31
 142. ПРОТОКОЛ № 32
 143. ПРОТОКОЛ № 33
 144. ПРОТОКОЛ № 34
 145. ПРОТОКОЛ № 35
 146. ПРОТОКОЛ № 36
 147. ПРОТОКОЛ № 37
 148. ПРОТОКОЛ №4
 149. ПРОТОКОЛ №5
 150. ПРОТОКОЛ №6
 151. ПРОТОКОЛ №7
 152. ПРОТОКОЛ №8
 153. ПРОТОКОЛ №9
 154. ПРОТОКОЛ №10
 155. ПРОТОКОЛ №11
 156. ПРОТОКОЛ №12
 157. ПРОТОКОЛ №13
 158. ПРОТОКОЛ №14
 159. ПРОТОКОЛ №15
 160. ПРОТОКОЛ №16
 161. ПРОТОКОЛ №17
 162. Решение №196 до №206
 163. Решение №207 до №221
 164. Решение №222 до №238
 165. Решение №239 до №253
 166. Решение №254 до №262
 167. Решение №263 до №272
 168. Решение №273 до №283
 169. Решение №284 до №298
 170. Решение №299 до №302
 171. Решение №303 до №313
 172. Решение №314 до №316
 173. Решение №317 до №326
 174. Решение №327
 175. Решение №328
 176. Решение №329 до №346
 177. Решение №347 до №363
 178. Решение №58 до №73
 179. Решение №74 до №94
 180. Решение №95 до №113
 181. Решение №114
 182. Решение №115
 183. Решение №115 до №130
 184. Решение №131 до №151
 185. Решение №152 до №162
 186. Решения на общински съвет
 187. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 188. Решения на общински съвет 2007-2011
 189. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 190. Протокол № 65/30.05.2019г.
 191. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 192. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 193. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 194. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 195. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 196. Мандат 2007 - 2011
 197. Мандат 2011 - 2015
 198. Решения на общински съвет 2016
 199. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 200. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 201. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 202. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 203. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи