Търгове и конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжност „Ръководител на звено за вътрешен одит”
15.04.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински поземлен имот с идентификатор 37798.501.177, площ от 4 678 кв.м.,трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 м.); находящ се в кв. 255, УПИ III,  западно от здравен център „Дарис”, гр. Козлодуй
10.04.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински поземлен имот с идентификатор 37798.501.176, площ от 2 109 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 м.); находящ се в кв. 255, УПИ IV,  западно от здравен център „Дарис”, гр. Козлодуй
10.04.2019

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността Младши експерт ”Компютърни системи“,  Дирекция  "Правно, нормативно, административно и информационно обслужване", определена за заемане по трудово правоотношение /по заместване/
05.04.2019

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността Специалист „Контрол по строителството”, Дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности”
27.03.2019

Заповед № 176/27.03.2018 г. за отмяна на Заповед № 147/22.03.2018 г. за процедура за учредяване отстъпено право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване
27.03.2018

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook