Търгове и конкурси

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общинско помещение, находящо се на първи етаж, ул. „Яким Деспотов” № 21, с. Гложене с площ 75.00 кв. м., с предназначение за извършване на здравни услуги
19.05.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински поземлен имот с идентификатор 37798.512.226, представляващ дворно място, с площ 452 кв.м., начин на трайно ползване: за жилищно строителство, ниско застрояване /до 10 м./, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „9 – ти май” № 5
19.05.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ върху общински поземлен имот с ид. 37798.512.162, УПИ III, кв. 254, с площ 455 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов” № 24, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс
19.05.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособени части от Спортна зала „Христо Ботев” гр. Козлодуй, община Козлодуй, предназначен за провеждане на спортни и тренировъчни мероприятия по приложен график
19.05.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински поземлен имот с идентификатор 37798.501.81, площ от 5 174 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (до 15 м.); находящ се в кв. 259, УПИ XXIX, гр. Козлодуй
19.05.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински поземлен имот с идентификатор 37798.512.395, представляващ незастроен парцел, с площ 838 кв.м., начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Освободител” № 21
19.05.2020

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook