Търгове и конкурси

Класиране за конкурс за възлагане на управление на МБАЛ “Св. Иван Рилски - Козлодуй” ЕООД
31.07.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински поземлен имот с идентификатор 37798.512.11, с площ 670 кв. м., ведно с находящата се в имота жилищна сграда с идентификатор  37798.512.11.1 и застроена площ 90 кв. м., брой етажи 1 /един/., начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Царибродска” № 3
28.07.2020

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността: Директор на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй, определена за заемане по трудово правоотношение.
20.07.2020

Заповед № 176/27.03.2018 г. за отмяна на Заповед № 147/22.03.2018 г. за процедура за учредяване отстъпено право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване
27.03.2018

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование
31.10.2017

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?