Контакти

Име

Длъжност

 

Телефон

Ръководен екип

 

Маринела Николова

Кмет на община

 

85 800

Николай Николов

Зам. кмет на община

 

85 802

 

Зам. кмет на община

 

 

 

Зам. кмет на община

   

Лиляна Рашкова

Секретар на община

 

85 848

ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ

НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Светломир Колев

Главен архитект

 

85 821

 

Ръководител на звено за вътрешния одит

 

 

 

Вътрешен одитор

 

 

Михаела Христова

Финансов контрольор

 

85 805 

Виолета Илиева

Служител по сигурността на информацията и ОМП

 

85 840

 

Главен юрисконсулт  

 

Звено подпомагане дейността на Общински съвет

Ивелина Барболова

Юрисконсулт

 

85 850

Наталия  Предова - Василева

Главен експерт "Организация и дейности на ОбС"

 

85 804

Деница Петрова

Главен експерт „Дейност на ПК и контрол върху изпълнение решенията на ОбС"

 

85 804


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

I. Дирекция "Финансово-стопански дейности"

Галина Христова

Директор на дирекция

 

85 816

Отдел "Бюджет и финанси"    

 

Началник на отдел

 

 

Лилия Димитрова

Главен експерт "Бюджет и финанси"

 

85 864

Мариана Колева

Главен експерт "Финанси на образованието"

 

85 862

Венера Ангелова

Главен експерт "Контрол приходи"

 

85 836

Галина Атанасова

Главен експерт "Труд и работна заплата"

 

85 855

Веселка Соколарска

Главен експерт "Контрол на приходите от общинска собственост и транспорт"

 

85 825

Таня Каменова

Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет"

 

85 862

Ирена Гуцина

Главен експерт "Общинска собственост"

 

85 849

Тереза Миленкова

Главен експерт "Човешки ресурси"

 

85 858

Камелия Николова

Главен експерт "Ефективност на труда"

 

85 858

 

Младши експерт "Разпореждане и управление на общинската собственост"

   

Пенка Гучева

Главен специалист "Отчитане на приходи и разходи"

 

85 809

Албена Асенова

Главен специалист "Отчитане на приходи и разходи"

 

85 809

Мирела Попова

Главен специалист "Общинска собственост"

 

85 849

Галина Маринова

Главен специалист "Човешки ресурси"

 

85 858

 

Главен специалист "Домакин-снабдител"

   

Петя Янкова

Старши счетоводител "Образование"

 

85 809

Красимира Александрова

Старши счетоводител "Социални дейности"

 

85 842

Евелина Цветанова

Старши счетоводител "Социални дейности"

 

85 842

Отдел "Местни данъци и такси"    
Цветелина Маринова Началник на отдел   80 351
Анита Маринова Главен експерт "Местни данъци и такси"   80 196
Цветелина Александрова Главен експерт "Местни данъци и такси"   80 063
Деница Петрова Юрисконсулт   80 196
Теменужка Кузманова Главен специалист "Общински приходи"   80 196
Соня Василева Главен специалист "Общински приходи"   80 063
Теодора Пепелярска Главен специалист "Общински приходи"   80 063


II. Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Ивалина Банова

Директор на дирекция

 

85 811

Отдел "Административно обслужване"    

Валентина Петрова

Началник на отдел

 

85 863

Иван Вачов

Длъжностно лице по защита на лични данни

 

85 829

Емилия Иванова

Главен специалист "ЕСГРАОН"

 

85 845

Елена Иванова

Главен специалист "АПОН и гражданска регистрация"

 

85 845

Отдел "Информационно обслужване"    
 

Началник на отдел

   

Десислава Сандулова

Главен експерт "Системен администратор"

 

85 832 

Галина Младенова

Главен експерт "КАО"

 

85 837

Александрия Попова 

Младши експерт "Компютърни системи"

 

85 851 

Маруся Мановска

Главен специалист "Деловодител и завеждащ общински архив"

 

85 837


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

I. Дирекция "Устройство на територията"

Людмил Ангелов

Директор на дирекция

 

85 828

Десислав Димитров

Главен експерт "Екология и опазване на околната среда"

 

85 841

Цветан Вашков

Главен експерт „Строителство на сгради и съоръжения”

 

85 827

Красимира Гончева

Главен експерт "Контрол по комунални дейности"

 

85 847

Цветелина Гаврилова

Главен експерт "Контрол по търговски фирми и пазари"

 

85 830

Момчил Маринов

Юрисконсулт

  85 824
Камелия Дерменджиева 

Младши експерт "Устройство на територията"

  85 814 
Велислава Спасова Младши експерт ”Екология и зелена система”   85 841
 

Младши експерт ”Зелена система”

   
 

Главен специалист "Инвеститорски контрол"

   
 

Главен специалист "Инфраструктурен контрол"

   

Мариета Исакова

Главен специалист "Вертикално планиране, подземна инфраструктура и контрол по строителството"

 

85 824

Петя Гечева

Главен специалист "Устройствено планиране, кадастър, регулация"

 

85 814

Деница Николова 

Главен специалист "Административно обслужване"

  85 833 
Ангел Орлов

Главен специалист "Логистика"

   
Румен Горинов

Главен специалист "Логистика"

   


II. Дирекция "Обществени поръчки и проекти"

Ирена Кирилова-Попова

Директор на дирекция

 

85 865

Лили Няголова

Главен експерт "Международни програми и проекти"

 

85 819

Елена Трифонова

Главен експерт "Оперативни програми"

 

85 819

Цветанка Трайкова

Главен експерт "Обществени поръчки"

 

85 812

Мария Коцева

Главен експерт "Обществени поръчки"

 

85 854

Цветанка Петрова

Главен експерт „Обществени поръчки”

 

85 854 

Хелия Кузова

Главен експерт „Обществени поръчки”

 

85 864

Кристин Иванова

Главен експерт "Оперативни програми и проекти"

 

85 812

Володя Тодоров 

Юрисконсулт

  85 854 


III. Дирекция "Хуманитарни дейности"

Величка Нейчева-Бошнякова

Директор на дирекция

 

85 844

Отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”

Лидия Петрова

Началник на отдел

 

85 844 

 

Главен експерт "Образование"

 

 

Бетина Борисова

Главен експерт „Здравеопазване и интеграция”

 

85 844
80 054

Анита Оприцова

Главен експерт "Социални услуги"

 

85 844

Иво Иванов 

Секретар на местната комисия за БППМН

 

 

Ирина Николчева

Главен специалист "Образование"

 

85 846
80 640

Виолета Маркова

Главен специалист "Младежки дейности и детски политики"

 

85 846

80 640

Каролина Костова

Главен специалист "Социални дейности"

 

85 846

Отдел „Култура, спорт и публични прояви”

 

Началник на отдел

 

 

Елеонора Йорданова

Главен експерт "Култура"

 

85 800

Венета Николова

Главен експерт "Протокол"

 

85 800

Мирослав Христов

Старши експерт "Спорт и туризъм "

 

85 846

Виктория Майсторова

Младши експерт „Връзки с обществеността”

 

85 844

 

Технически сътрудник

   


ПМС № 66

Мариела Умарска 

Деловодител по архива на ликвидирани учреждения

 

80 073

Валери Валериев

Специалист “Информационно обслужване на граждани"

 

 


Дейности "Обредни домове и зали"

 

Специалист "Обрeдни дейности"

 

 

Антоанета Николова

Специалист "Обрeдни дейности  и гражданско състояние"

 

85 834

 

Други дейности по образованието

   
Василена Петкова  Специалист “Информационно обслужване на граждани"   85 835 

Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка"

Виргиния Ангелова

Оперативен дежурен

 

80 784; 85 817

Йордан Савов

Оперативен дежурен

 

80 784; 85 817

Сашка Иванова

Оперативен дежурен

 

80 784; 85 817

Ангел Кръстев

Оперативен дежурен

 

80 784; 85 817

Илия Илиев

Оперативен дежурен

 

80 784; 85 817

Красимира Прицова

Изпълнител по поддръжка на пункт за управление

 

80 784; 85 817

Красимир Тошков

Изпълнител по поддръжка на пункт за управление

 

85 817

Изпълнители по спазване на обществения ред

Светлин Митков

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Мирослав Янев 

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Валери Върганов

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Стати Статев

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Офис за военен отчет

Андрей Стоянов

Старши експерт

 

80 760

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook