Контакти

Име

Длъжност

 

Телефон

Ръководен екип

 

Маринела Николова

Кмет на община

 

85 800

Гинка Иванова

Зам. кмет на община

 

85 862

Георги Кирков

Зам. кмет на община

 

85 861

Йовчо Йовчев 

Зам. кмет на община

  85 802 

Лиляна Рашкова

Секретар на община

 

85 848

ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ

НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Светломир Колев

Главен архитект

 

85 821

 

Ръководител на звено за вътрешния одит

 

 

 

Вътрешен одитор

 

 

Михаела Христова

Финансов контрольор

 

85 805 

Иван Вачов

Служител по сигурността на информацията и ОМП

 

85 840

Поля Игнатова

Главен юрисконсулт  

85 823

Звено подпомагане дейността на Общински съвет

Деница Петрова

Юрисконсулт

 

85 850

Наталия  Предова - Василева

Главен експерт „Организация и дейности на ОбС"

 

85 804

Деница Петрова

Главен експерт „Дейност на ПК и контрол върху изпълнение решенията на ОбС"

 

85 804


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

I. Дирекция "Финансово-стопански дейности"

Галина Христова

Директор на дирекция

 

85 816

Отдел "Бюджет и финанси"    

Лилия Димитрова 

Началник на отдел

 

85 864 

Хелия Кузова 

Главен експерт „Бюджет и финанси"

 

85 864 

 

Главен експерт „Финанси на образованието"

 

 

Венера Ангелова

Главен експерт „Контрол приходи"

 

85 836

Галина Атанасова

Главен експерт „Труд и работна заплата"

 

85 855

Таня Каменова

Главен експерт „Изпълнение на общинския бюджет"

 

85 855

Пенка Гучева

Главен специалист „Отчитане на приходи и разходи"

 

85 809

Албена Асенова

Главен специалист „Отчитане на приходи и разходи"

 

85 809

 

Главен специалист „Домакин-снабдител"

   

Петя Янкова

Старши счетоводител „Образование"

 

85 805

Красимира Александрова

Старши счетоводител „Социални дейности"

 

85 842

Евелина Цветанова

Старши счетоводител „Социални дейности"

 

85 842

Василена Петкова

Специалист „Контрол на приходите от общинска собственост и транспорт"   85 849

Ирена Гуцина

Главен експерт „Общинска собственост"   85 849

Мирела Попова

Главен специалист „Общинска собственост"   85 825

Тереза Миленкова

Главен специалист "Разпореждане и управление на общинската собственост"   85 849

Кремена Горанова 

Главен експерт „Човешки ресурси"   85 858

Марияна Димитрова 

 Главен експерт „Ефективност на труда"   85 858

Галина Маринова

 Главен специалист „Човешки ресурси"   85 858
Отдел "Местни данъци и такси"    
Цветелина Маринова Началник на отдел   80 351
Анита Маринова Главен експерт „Местни данъци и такси"   80 196
Цветелина Александрова Главен експерт „Местни данъци и такси"   80 063
Галя Николова  Главен експерт „Местни данъци и такси"   80 063 
Ивелина Барболова Юрисконсулт   80 196
Теменужка Кузманова Главен специалист „Общински приходи"   80 196
Соня Василева Главен специалист „Общински приходи"   80 063
Теодора Пепелярска Главен специалист „Общински приходи"   80 063


II. Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Ивалина Банова

Директор на дирекция

 

85 811

Отдел "Административно обслужване"    

Валентина Райчева

Началник на отдел

 

85 863

Камелия Николова

Младши експерт "Вътрешноуправленска комуникация"

 

85 800

Емилия Иванова

Главен специалист „ЕСГРАОН"

 

85 845

Елена Иванова

Главен специалист „АПОН и гражданска регистрация"

 

85 845

Отдел "Информационно обслужване"    
Десислава Сандулова 

Началник на отдел

  85 832 

Александрия Попова

Младши експерт „Системен администратор"

 

85 851 

Божидар Лазаров

Специалист „Компютърно обслужване"

 

85 851 

Галина Младенова

 Главен експерт „КАО"   85 837

 

Главен специалист „Деловодител и завеждащ общински архив"

 

85 837


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

I. Дирекция "Устройство на територията"

Людмил Ангелов

Директор на дирекция

 

85 828

Десислав Димитров

Главен експерт „Екология и опазване на околната среда"

 

85 841

Цветан Вашков

Главен експерт „Строителство на сгради и съоръжения”

 

85 827

Красимира Гончева

Главен експерт „Контрол по комунални дейности"

 

85 847

Цветелина Гаврилова

Главен експерт „Контрол по търговски фирми и пазари"

 

85 830

Момчил Маринов

Юрисконсулт

  85 824
Камелия Дерменджиева 

Младши експерт „Устройство на територията"

  85 814 
Иван Йотев Младши експерт „Екология и зелена система”   85 841
Елица Липовянова 

Младши експерт „Зелена система”

  85 814 
Милчо Павлов

Главен специалист „Инфраструктурен контрол"

  85 827 

Мариета Исакова

Главен специалист „Вертикално планиране, подземна инфраструктура и контрол по строителството"

 

85 824

Петя Гечева

Главен специалист „Устройствено планиране, кадастър, регулация"

 

85 814

Деница Николова 

Главен специалист „Административно обслужване"

  85 833 
Ангел Орлов

Главен специалист „Логистика"

   
Румен Горинов

Главен специалист „Логистика"

   


II. Дирекция "Обществени поръчки и проекти"

Ирена Кирилова-Попова

Директор на дирекция

 

85 865

Теодора Петрова

Главен експерт „Международни програми и проекти"

 

85 819

Елена Трифонова

Главен експерт „Оперативни програми"

 

85 819

Кристин Иванова

 Главен експерт „Оперативни програми и проекти"   85 812

Цветанка Трайкова

Главен експерт „Обществени поръчки"

 

85 812

Мария Коцева

Главен експерт „Обществени поръчки"

 

85 854

Цветанка Петрова

Главен експерт „Обществени поръчки”

 

85 854 

Катерина Борисова 

Главен експерт „Обществени поръчки”

 

85 829 

Володя Тодоров 

Юрисконсулт

  85 854 


III. Дирекция "Хуманитарни дейности"

Величка Нейчева-Бошнякова

Директор на дирекция

 

85 844

Отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”

Лидия Петрова

Началник на отдел

 

85 844 

 

Главен експерт „Образование"

 

 

Ирина Николчева

Главен специалист „Образование"

 

85 846
80 640

Бетина Борисова

Главен експерт „Здравеопазване и интеграция”

 

85 846
80 054

Анита Оприцова

Главен експерт „Социални услуги"

 

85 846

Каролина Костова

 Главен специалист „Социални дейности"   85 846

Виолета Маркова

Главен специалист „Младежки дейности и детски политики"   85 846

Иво Иванов 

Секретар на местната комисия за БППМН

 

 

Отдел „Култура, спорт и публични прояви”

Елеонора Йорданова 

Началник на отдел

 

85 844 

Венета Николова 

Главен експерт „Култура"

 

85 844 

 

Главен експерт „Протокол"

 

 

Мирослав Христов

Главен експерт „Спорт и туризъм "

 

85 844

Виктория Майсторова

Главен експерт „Връзки с обществеността”

 

85 844

Магдалена Цекова 

Технически сътрудник

  85 800 


ПМС № 66

Мариела Умарска 

Деловодител по архива на ликвидирани учреждения и завеждащ архива на общината

 

85 820

Валери Валериев

Специалист „Информационно обслужване на граждани"

 

85 820 


Дейности "Обредни домове и зали"

 Моника Петлешкова

Специалист „Обрeдни дейности"

 

85 835

Антоанета Николова

Специалист „Обрeдни дейности  и гражданско състояние"

 

85 834

 

Други дейности по образованието

   
  Специалист „Информационно обслужване на граждани"    

Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка"

Виргиния Ангелова

Оперативен дежурен

 

80 784
85 817

Йордан Савов

Оперативен дежурен

 

80 784
85 817

Сашка Иванова

Оперативен дежурен

 

80 784
85 817

Ангел Кръстев

Оперативен дежурен

 

80 784
85 817

Илия Илиев

Оперативен дежурен

 

80 784
85 817

Красимира Прицова

Изпълнител по поддръжка на пункт за управление

 

80 784
85 817

Красимир Тошков

Изпълнител по поддръжка на пункт за управление

 

85 817

Изпълнители по спазване на обществения ред

Светлин Митков

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Мирослав Янев 

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Валери Върганов

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Стати Статев

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Офис за военен отчет

Андрей Стоянов

Старши експерт

 

80 760

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?