Контакти

Име

Длъжност

 

Телефон

Ръководен екип

 

Маринела Николова

Кмет на община

 

85 800

Николай Николов

Зам. кмет на община

 

85 802

 

Зам. кмет на община

 

85 861

Ивалина Банова

Секретар на община

 

85 811

I ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ

НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Светломир Колев

Главен архитект

 

85 821

 

Ръководител на звено за вътрешния одит

 

 

 

Вътрешен одитор

 

 

Михаела Христова

Финансов контрольор

 

85 805 

Виолета Илиева

Служител по сигурност на информацията и "ОМП"

 

85 840

 

Главен юрисконсулт  

 

Отдел "Секретариат на общински съвет"

Наталия  Предова -Василева

Началник на отдел

 

85 804

Ивелина Барболова

Юрисконсулт

 

85 850

Деница Петрова

Главен експерт „Дейност на ПК и контрол върху изпълнение решенията на ОбС"

 

85 804

Румен Горинов

Главен специалист "Логистика"

 

 

II. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

Галина Кузманова

Директор на дирекция

 

85 816

Лилия Димитрова

Главен експерт "Бюджет и финанси"

 

85 864

Мариана Колева

Главен експерт "Финанси на образованието"

 

85 862

Нели Джугова

Главен експерт "Общински приходи и ДДС"

 

85 805

Венера Ангелова

Главен експерт "Контрол приходи"

 

85 836

Галина Атанасова

Главен експерт "Труд и работна заплата"

 

85 855

Веселка Соколарска

Главен експерт "Контрол на приходите от общинска собственост"

 

85 825

Хелия Кузова

Главен експерт "Финанси на социалните дейности"

 

85 864

Таня Каменова

Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет"

 

85 862

Ирена Гуцина

Младши експерт "Разпореждане и управление на общинската собственост"

 

85 849

Пенка Гучева

Главен специалист -отчитане на приходи и разходи

 

85 809

Невена Русева

Главен специалист - отчитане на разходи

 

85 855

Албена Асенова

Главен специалист "Отчитане на приходи и разходи"

 

85 809

Петя Янкова

Старши счетоводител "Образование"

 

85 809

Красимира Александрова

Старши счетоводител "Социални дейности"

 

85 842

Евелина Цветанова

Старши счетоводител "Социални дейности"

 

85 842

Павлина Нетова

Старши счетоводител

 

Ангел Орлов

Старши специалист домакин - снабдител

 

85 852

Дирекция "Правно, нормативно, административно и информационно обслужване"

Валентина Петрова

Директор на дирекция

 

85 863

Десислава Сандулова

Главен експерт "Системен администратор"

 

85 832 

Галина Младенова

Главен експерт "КАО"

 

85 837

Камелия Николова

Главен експерт „Ефективност на труда”

 

85 858

Тереза Миленкова

Главен експерт "Човешки ресурси"

 

85 858

Иван Вачов

Длъжностно лице по защита на личните данни

 

85 829

Александрия Попова 

Младши експерт "Компютърни системи"

 

85 851 

Галина Маринова

Главен специалист "Човешки ресурси"

 

85 858

Емилия Иванова

Главен специалист "ЕСГРАОН"

 

85 845

Елена Иванова

Главен специалист "АПОН и гражданска регистрация"

 

85 845

Маруся Мановска

Главен специалист "Деловодител и завеждащ общински архив"

 

85 837

III. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройство на територията, строителство и икономически дейности"

Людмил Ангелов

Директор на дирекция

 

85 828

Десислав Димитров

Главен експерт "Екология и опазване на околната среда"

 

85 841

Александър Кръстев

Главен експерт "Местно икономическо развитие и транспорт"

 

85 820

Таня Дупаринова

Главен експерт "Общински земи и поземлени отношения"

 

85 820

Красимира Гончева

Главен експерт "Контрол по комунални дейности"

 

85 847

Цветан Вашков

Главен експерт „Строителство на сгради и съоръжения”

 

85 827

Цветелина Гаврилова

Главен експерт "Контрол по търговски фирми и пазари"

 

85 830

Камелия Дерменджиева 

Младши експерт "Устройство на територията"

  85 814 

Момчил Маринов 

Юрисконсулт

 

85 824

Велислава Спасова Младши експерт ”Екология и зелени системи”   85 841
 

Младши експерт ”Зелена система”

   

Мариета Исакова

Главен специалист "Вертикално планиране, подземна инфраструктура и контрол по строителството"

 

85 824

Петя Гечева

Главен специалист "Устройствено планиране, кадастър, регулация"

 

85 814

 

Специалист "Контрол по строителството"

  85 827 

ДИРЕКЦИЯ "Национални програми, международни проекти и обществени поръчки"

Ирена Кирилова-Попова

Директор на дирекция

 

85 865

Лили Няголова

Главен експерт "Международни програми и проекти"

 

85 819

Елена Трифонова

Главен експерт "Оперативни програми"

 

85 819

Цветанка Трайкова

Главен експерт "Обществени поръчки"

 

85 812

Мария Цонева

Главен експерт "Обществени поръчки"

 

85 854

Мария Коцева

Главен експерт "Обществени поръчки"

 

85 854

Цветанка Петрова

Главен експерт „Обществени поръчки”

 

85 854 

Кристин Иванова

Главен експерт "Оперативни програми и проекти"

 

85 812

Володя Тодоров 

Юрисконсулт

  85 812 

ДИРЕКЦИЯ "Хуманитарни дейности"

Лиляна Рашкова

Директор на дирекция

 

85 848

Отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”

Лидия Петрова

Началник на отдел

 

85 844 

 

Главен експерт "Образование"

 

85 846 

Бетина Борисова

Главен експерт „Социални дейности, здравеопазване и интеграция”

 

85 844
80 054

Анита Оприцова

Главен експерт "Социални услуги"

 

85 844

Иво Иванов 

Секретар на местната комисия за БППМН

 

85 844

Ирина Николчева

Главен специалист "Образование"

 

85 846
80 640

Виолета Маркова

Главен специалист "Младежки дейности и детски политики"

 

85 846

80 640

Отдел „Култура, спорт и публични прояви”

Величка Нейчева-Бошнякова 

Началник на отдел

 

85 844 

Елеонора Йорданова

Главен експерт "Култура"

 

85 800

Венета Николова

Главен експерт "Протокол"

 

85 800

Мирослав Христов

Старши експерт "Спорт и туризъм "

 

85 846

Виктория Майсторова

Младши експерт „Връзки с обществеността”

 

85 844

Дирекция "Местни данъци и такси"

Цветелина Маринова

Директор на дирекция

 

80 351

Анита Маринова

Главен експерт "Местни данъци и такси"

 

80 196

Галя Николова

Главен експерт "Местни данъци и такси"

 

80 063

Цветелина Александрова

Главен експерт "Местни данъци и такси"

 

80 063

Деница Петрова

Юрисконсулт

 

80 196

Теменужка Кузманова

Главен специалист "Общински приходи"

 

80 196

Соня Василева

Главен специалист "Общински приходи"

 

80 063

Теодора Пепелярска

Главен специалист "Общински приходи"

 

80 063

ПМС № 66

Мариела Умарска 

Деловодител по архива на ликвидирани учреждения

 

80 073

Валери Валериев

Специалист “Информационно обслужване на граждани"

 

85 846

Мариела Тошевска

Главен специалист "Местни данъци и такси пазари"

 

80 063 

Деница Николова

Специалист "Административно обслужване"

 

85 833

Мирела Попова

Главен специалист "Общинска собственост"

 

85 825

Дейности "Обредни домове и зали"

 

Специалист "Обрeдни дейности"

 

85 831

Антоанета Николова

Специалист "Обрeдни дейности  и гражданско състояние"

 

85 834

Николинка Цветкова

Специалист "Обредни дейности и гражданско състояние"

 

85 835

Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка"

Виргиния Ангелова

Оперативен дежурен

 

80 784; 85 817

Йордан Савов

Оперативен дежурен

 

80 784; 85 817

Сашка Иванова

Оперативен дежурен

 

80 784; 85 817

Ангел Кръстев

Оперативен дежурен

 

80 784; 85 817

Илия Илиев

Оперативен дежурен

 

80 784; 85 817

Красимира Прицова

Изпълнител по поддръжка на пункт за управление

 

80 784; 85 817

Красимир Тошков

Изпълнител по поддръжка на пункт за управление

 

85 817

Изпълнители по спазване на обществения ред

Светлин Митков

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Мирослав Янев 

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Валери Върганов

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Стати Статев

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Офис за военен отчет

Андрей Стоянов

Старши експерт

 

80 760

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook