Контакти

Дата на публикуване: 28.09.2018 08:45

Име

Длъжност

 

Телефон

Ръководен екип

 

Маринела Николова

Кмет на община

 

85 800

Гинка Иванова

Зам. кмет на община

 

85 802

Георги Кирков

Зам. кмет на община

 

85 861

Зам. кмет на община

  85 802 

Лиляна Рашкова

Секретар на община

 

85 848

ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ

НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Светломир Колев

Главен архитект

 

85 828

 

Ръководител на звено за вътрешния одит

 

 

 

Вътрешен одитор

 

 

Михаела Христова

Финансов контрольор

 

85 805 

Иван Вачов

Служител по сигурността на информацията и ОМП

 

85 840

Деница Петрова

Главен юрисконсулт  

85 823

Звено подпомагане дейността на Общински съвет

Сиана Цанева

Младши експерт "Законосъобразност на актовете на ОбС"

 

85 850

Наталия  Предова - Василева

Главен експерт „Организация и дейности на ОбС"

 

85 804

Грета Иванова 

Главен експерт „Дейност на ПК и контрол върху изпълнение решенията на ОбС"

 

85 804


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

I. Дирекция "Финансово-стопански дейности"

Галина Христова

Директор на дирекция

 

85 816

Отдел "Бюджет и финанси"    

Ивелина Драгомирова 

Началник на отдел

 

85 864 

Главен експерт „Бюджет и финанси"

 

85 864 

Венера Ангелова

Главен експерт „Контрол приходи"

 

85 829

Галина Атанасова

Главен експерт „Труд и работна заплата"

 

85 855

Таня Каменова

Главен експерт „Изпълнение на общинския бюджет"

 

85 855

Елеонора Грамова

Младши експерт „Финанси на образованието"

85 809

Пенка Гучева

Главен специалист „Отчитане на приходи и разходи"

 

85 809

Албена Асенова

Главен специалист „Отчитане на приходи и разходи"

 

85 809

 

Главен специалист „Домакин-снабдител"

   

Галя Георгиева

Старши счетоводител „Образование"

 

85 805

Красимира Александрова

Старши счетоводител „Социални дейности"

 

85 842

Евелина Цветанова

Старши счетоводител „Социални дейности"

 

85 842

Йоанна Спасова 

Специалист „Контрол на приходите от общинска собственост и транспорт"   85 825

Ирена Гуцина

Главен експерт „Общинска собственост"   85 849
Тереза Миленкова Главен специалист "Разпореждане и управление на общинската собственост"   85 849

Йорданка Вачева 

Главен специалист „Общинска собственост"   85 825

Любов Воденичарска

Главен експерт „Човешки ресурси"   85 858

Марияна Димитрова 

 Главен експерт „Ефективност на труда"   85 858

Галина Маринова

 Главен специалист „Човешки ресурси"   85 858
Отдел "Местни данъци и такси"    
Цветелина Маринова Началник на отдел   80 351
Цветелина Александрова Главен експерт „Местни данъци и такси"   80 063
Галя Николова  Главен експерт „Местни данъци и такси"   80 063 
Анита Маринова Главен експерт „Местни данъци и такси" 80 196
Ивалина Петрова-Драганова Юрисконсулт   80 196
Теменужка Кузманова Главен специалист „Общински приходи"   80 196
Соня Василева Главен специалист „Общински приходи"   80 063
Теодора Пепелярска Главен специалист „Общински приходи"   80 063


II. Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Ивалина Банова

Директор на дирекция

 

85 811

Отдел "Административно обслужване"    

Валентина Райчева

Началник на отдел

 

85 863

Камелия Николова

Младши експерт "Вътрешноуправленска комуникация"

 

85 800

Нина Иванова

Главен специалист „ЕСГРАОН"

 

85 820

Елена Иванова

Главен специалист „АПОН и гражданска регистрация"

 

85 820

Отдел "Информационно обслужване"    
Десислава Сандулова 

Началник на отдел

  85 832 

Главен експерт „Системен администратор"

 

 

Петър Трендафилов

Младши експерт "Информационни технологии"

 

Галина Младенова

Главен експерт „КАО"   0878313757

Мария-Луиза Големанова

Младши експерт „Деловодител и завеждащ общински архив"

 

0878314557


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

I. Дирекция "Устройство на територията"

Лилия Димитрова

Директор на дирекция

 

85 821

Десислав Димитров

Главен експерт „Екология и опазване на околната среда"

 

85 841

Цветан Вашков

Главен експерт „Строителство на сгради и съоръжения”

 

85 827

Красимира Гончева

Главен експерт „Контрол по комунални дейности"

 

85 847

Цветелина Цветанова

Главен експерт „Контрол по търговски фирми и пазари"

 

85 814

Момчил Маринов

Юрисконсулт

  85 824
Камелия Дерменджиева 

Младши експерт „Устройство на територията"

  85 814
Иван Йотев Младши експерт „Екология и зелена система”   85 827
Деница Петрова 

Младши експерт „Зелена система”

  85 841
Цветиана Радочикова

Главен специалист „Инфраструктурен контрол"

  85 827

Мариета Исакова

Главен специалист „Вертикално планиране, подземна инфраструктура и контрол по строителството"

 

85 824

Петя Гечева

Главен специалист „Устройствено планиране, кадастър, регулация"

 

85 814

Деница Николова 

Главен специалист „Административно обслужване"

  85 860
0879943026
Ангел Орлов

Главен специалист „Логистика"

   
Румен Горинов

Главен специалист „Логистика"

   
Нели Берчева

Главен специалист "Кадастър и регулация"

85 860


II. Дирекция "Обществени поръчки и проекти"

Ирена Кирилова-Попова

Директор на дирекция

 

85 865

Теодора Петрова

Главен експерт „Международни програми и проекти"

 

85 819

Елена Трифонова

Главен експерт „Оперативни програми"

 

85 819

Главен експерт „Оперативни програми и проекти"   85 812

Цветанка Трайкова

Главен експерт „Обществени поръчки"

 

85 812

Мария Коцева

Главен експерт „Обществени поръчки"

 

85 854

Цветанка Петрова

Главен експерт „Обществени поръчки”

 

85 854 

Главен експерт „Обществени поръчки”

 

85 854 

Магдалена Митова 

Юрисконсулт

  85 854 


III. Дирекция "Хуманитарни дейности"

Величка Нейчева-Бошнякова

Директор на дирекция

 

85 844

Отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”

Лидия Петрова

Началник на отдел

 

85 846 

Наталия Славчева 

Главен експерт „Образование"

 

85 846 

Ирина Николчева

Главен експерт „Образование"

 

85 846
80 640

Бетина Борисова

Главен експерт „Здравеопазване и интеграция”

 

85 846
80 054

Анита Оприцова

Главен експерт „Социални услуги"

 

85 846

Каролина Костова

 Главен специалист „Социални дейности"   85 846

Виолета Маркова

Главен специалист „Младежки дейности и детски политики"   85 846

Иво Иванов 

Секретар на местната комисия за БППМН

 

85 852 

Отдел „Култура, спорт и публични прояви”

Елеонора Йорданова 

Началник на отдел

 

85 844 

Венета Николова 

Главен експерт „Култура"

 

85 844 

Денислава Цветкова

Главен експерт „Протокол"

 

85 844 

Мирослав Христов

Главен експерт „Спорт и туризъм "

 

85 844

Виктория Майсторова

Главен експерт „Връзки с обществеността”

 

85 844

Магдалена Цекова 

Технически сътрудник

  85 800 


ПМС № 66

Мариела Умарска 

Деловодител по архива на ликвидирани учреждения и завеждащ архива на общината

 

85 820

Стела Димитрова

Специалист „Информационно обслужване на граждани"

 

85 846 


Дейности "Обредни домове и зали"

Златина Иванова

Специалист „Обрeдни дейности"

 

0878790901

Антоанета Николова

Специалист „Обрeдни дейности  и гражданско състояние"

 

0897743082

 

Други дейности по образованието

   
Василина Димитрова Специалист „Информационно обслужване на граждани"  

Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка"

Виргиния Ангелова

Оперативен дежурен

 

80 784
85 817

Йордан Савов

Оперативен дежурен

 

80 784
85 817

Сашка Иванова

Оперативен дежурен

 

80 784
85 817

Ангел Кръстев

Оперативен дежурен

 

80 784
85 817

Любомира Зулямска

Оперативен дежурен

 

80 784
85 817

Красимира Прицова

Изпълнител по поддръжка на пункт за управление

 

80 784
85 817

Красимир Тошков

Изпълнител по поддръжка на пункт за управление

 

85 817

Изпълнители по спазване на обществения ред

Светлин Митков

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Мирослав Янев 

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Валери Върганов

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Стати Статев

Изпълнител по спазване на обществен ред

 

85 818

Офис за военен отчет

Андрей Стоянов

Старши експерт

 

80 760

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
7% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
38% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
25% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
37% Complete (success)
Отчасти :
44% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи