Заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението от разстояние чрез видеоконференция на 22.03.2021 г. от 18:00 часа

16.03.2021 11:03

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

             На основание чл. 61, ал. 1 и чл. 72а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се свиква заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението от разстояние чрез видеоконференция на 22.03.2021 г. от 18:00 часа при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

 1. 410-02-23/11.03.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Информация за противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2020 г.
 2. 410-01-77/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2020 г.
 3. 410-01-76/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021 – 2027 г.
 4. 410-01-74/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г. относно: Приемане на План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г. на община Козлодуй.
 5. 410-01-71-11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г. относно: Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2020 г. – м. декември 2020 г.
 6. 410-01-79/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2021 – 2022 г.).
 7. 410-01-81/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Общински културен календар за 2020 г.
 8. 410-01-82/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Общински календар „Младежки дейности“ за 2020 г.
 9. 410-01-83/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Общински спортен календар за 2020 г.
 10. 410-01-84/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Програма „Ботеви дни 2020 г.“
 11. 410-01-69/10.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Изменение на т. 3 от решение № 107 по протокол № 8 от проведено извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй на 25.03.2020 г.
 12. 410-01-72/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Одобрение на инвестициите /активите/ на „ВиК“ ООД, гр. Враца за 2020 г. и за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца.
 13. 410-01-87/12.03.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Искане за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от община Мизия и присъединяването му към община Козлодуй.
 14. 410-01-86/12.03.2021 г. – Предложение от Емилиян Кузов – общински съветник относно: Искане от учреден инициативен комитет за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от съответна община Мизия и присъединяването му към съседна община Козлодуй.
 15. 410-01-63/24.02.2021 г. – Предложение от Милен Сибинов – общински съветник, относно: Имуществена санкция в размер на 15 000 лв., наложена с решение № ППН – 01-607/2018 от 23.07.2019 г. на Комисията за защита на личните данни за включване в разходната част на бюджета и търсене на персонална (лична) имуществена отговорност от длъжностното лице в община Козлодуй.
 16. 410-01-75/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Намеренията на община Козлодуй за кандидатстване с проекти по програми на ЕС и Национални програми през 2021 г.
 17. Други.

 

СВЕТОСЛАВ СПАСОВ /п/

Председател на ПК

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи