Заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото от разстояние чрез видеоконференция на 22.03.2021 г. от 17:00 часа

16.03.2021 10:51

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл. 61, ал. 1 и чл. 72а, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се свиква заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото от разстояние чрез видеоконференция на 22.03.2021 г. от 17:00 часа при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. 410-01-77/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2020 г.
 2. 410-01-76/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021 – 2027 г.
 3. 410-01-74/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г. относно: Приемане на План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г. на община Козлодуй.
 4. 410-01-71-11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г. относно: Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2020 г. – м. декември 2020 г.
 5. 410-01-79/11.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2021 – 2022 г.).
 6. 410-01-81/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Общински културен календар за 2020 г.
 7. 410-01-82/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Общински календар „Младежки дейности“ за 2020 г.
 8. 410-01-83/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Общински спортен календар за 2020 г.
 9. 410-01-84/12.03.2021 г. – Предложение от Георги Кирков – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 124/01.03.2021 г., относно: Отчет за изразходените средства по Програма „Ботеви дни 2020 г.“
 10. 410-01-87/12.03.2021 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Искане за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от община Мизия и присъединяването му към община Козлодуй.
 1. 410-01-86/12.03.2021 г. – Предложение от Емилиян Кузов – общински съветник относно: Искане от учреден инициативен комитет за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от съответна община Мизия и присъединяването му към съседна община Козлодуй.
 2. Други.

 

МАЯ ЙОНОВА /п/

Председател на ПК

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи