Дневен ред за заседанията на Постоянните и други комисии
Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика на 20.01.2020 г. от 17.45 часа
17.01.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл. 61, ал. 1 от ПОДОСНКВОА се свиква заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика на 20.01.2020 г. от 17.45 часа  в Заседателната зала на община Козлодуй, при следния

 

ДНЕВЕН   РЕД :

 

  1. 410-01-19/15.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на статут на общинските жилища съгласно чл. 42 от Закона за общинската собственост.
  2. 410-01-20/15.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Отмяна на Решение № 668 по Протокол № 67 от заседание на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 13 август 2019 година.
  3. Други.

 

Общински съвет, Козлодуй
Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook