Дневен ред за заседанията на Постоянните и други комисии
Заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото на 20.01.2020 г. от 17.30 часа
17.01.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл. 61, ал. 1 от ПОДОСНКВОА се свиква заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото на 20.01.2020 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Община Козлодуй, при следния

 

ДНЕВЕН   РЕД:

  1. 410-01-22/16.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Промяна в състава на Комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете, утвърден с Решение № 590/21.01.2019 г. на Общински съвет, Козлодуй.
  2. Други.                     
Общински съвет, Козлодуй
Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook