Дневен ред за заседанията на Постоянните и други комисии
Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост  на 20.01.2020 г. от 18.00 часа
17.01.2020

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

                На основание чл. 61, ал. 1 от ПОДОСНКВОА се свиква заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост  на 20.01.2020 г. от 18.00 часа в заседателната зала на Община Козлодуй, при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 1. 410-02-2/17.01.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Предоставяне на тримесечен отчет за финансовото състояние на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД.
 2. 410-01-24/16.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.
 3. 410-01-23/16.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Утвърждаване на Програма за работата на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за 2020 г.
 4. 410-01-26/17.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за дейностите по събиране и транспортните на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Козлодуй за 2020 г.
 5. 410-01-17/15.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Отчет за изпълнението на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
 6. 410-01-19/15.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на статут на общинските жилища съгласно чл. 42 от Закона за общинската собственост.
 7. 410-01-18/15.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Задължително застраховане на имоти – частна общинска собственост.
 8. 410-01-22/16.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Промяна в състава на Комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете, утвърден с Решение № 590/21.01.2019 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 9. 410-01-11/15.01.2020 г. – Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Определяне на трудово възнаграждение на кмет на община Козлодуй.
 10. 410-01-12/15.01.2020 г. – Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Определяне на трудово възнаграждение на председателя на Общински съвет, Козлодуй.
 11. 410-01-13/15.01.2020 г. – Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Определяне на трудово възнаграждение на кмет на кметство с. Хърлец.
 12. 410-01-14/15.01.2020 г. – Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Определяне на трудово възнаграждение на кмет на кметство с. Гложене.
 13. 410-01-15/15.01.2020 г. – Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Определяне на трудово възнаграждение на кмет на кметство с. Бутан.
 14. 410-01-16/15.01.2020 г. – Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Определяне на трудово възнаграждение на кмет на кметство с. Крива бара.
 15. Други.
Общински съвет, Козлодуй
Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook