Дневен ред за заседанията на Постоянните и други комисии
Заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 20.01.2020 г. от 17.00 часа
17.01.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл. 61, ал. 1 от ПОДОСНКВОА се свиква заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 20.01.2020 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Община Козлодуй, при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. 410-01-21/16.01.2020 г. – Предложение от Елица Орманова общински съветник в Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г.
  2. 410-01-23/16.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Утвърждаване на Програма за работата на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за 2020 г.
  3. 410-01-26/17.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за дейностите по събиране и транспортните на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Козлодуй за 2020 г.
  4. 410-01-17/15.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Отчет за изпълнението на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
  5. 410-01-18/15.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Задължително застраховане на имоти – частна общинска собственост.
  6. 410-01-20/15.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Отмяна на Решение № 668 по Протокол № 67 от заседание на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 13 август 2019 година.
  7. Други.

 

 

Общински съвет, Козлодуй

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook