Дневен ред за заседанията на Постоянните и други комисии
Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности на 20.01.2020 г. от 16.30 часа
17.01.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл. 61, ал. 1 от ПОДОСНКВОА се свиква заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности на 20.01.2020 г. от 16.30 часа в заседателната зала на Община Козлодуй, при следния

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. 410-02-2/17.01.2020 г. – Предложение от Николинка Тодорова председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Предоставяне на тримесечен отчет за финансовото състояние на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД.
  2. 410-01-25/16.01.2020 г. - Предложение от Маринела Николова кмет на Община Козлодуй относно: Промяна в състава на Комисията за разглеждане на заявления, за финансово подпомагане съгласно Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.
  3. Други.

 

  

Общински съвет, Козлодуй
Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook