Дневен ред за заседанията на Постоянните и други комисии
Заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 27.12.2019 г. от 17.00 часа
23.12.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл. 61, ал. 1 от ПОДОСНКВОА се свиква заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 27.12.2019 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Община Козлодуй, при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

  1.  410-01-247-1/20.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – зам.- кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.
  2. 410-01-248-1/20.12.2019 г. – Предложение от Николай Николов – зам.- кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
  3. 410-01-282/20.12.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Промяна на приходната и разходната част на бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. в частта Капиталови разходи – Приложение 3. 
  4. 410-01-283/20.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – зам.- кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй и утвърждаване на числеността и организационно – управленската му структура за 2020 г.
  5. Други.

 

 

 

Общински съвет, Козлодуй

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook