Реализирани проекти
Проект „Закриване на съществуващо сметище за ТБО в град Козлодуй"
13.05.2019

Проект „Закриване на съществуващо сметище за ТБО в град Козлодуй"

 

Източник на финансиране:

Предприятие за управление на дейностите по опазването на околната среда към Министерството на околната среда и водите.

Договор за БФП № 9990/ 11.11.2014г.

Стойност на проекта:  1 900 700,95 лв.

Продължителност: От 2015 до 2018 г.

Цели: Подобряване на екологичните характеристики на района, чрез закриване и рекултивация на нерегламентираното сметище; предотвратяване на отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда, предизвикано от наличието на голямото количество депонирани отпадъци с неустановен морфологичен състав.

Кратко описание:

Съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на Община Козлодуй, се намира в землището на града. Разположено е на около 5км западно от него.

Закрито е съществуващото сметище, Изпълнена е технологична и биологична рекултивация на закритото депо.След приключване на техническата рекултивация, в продължение на три години бе извършвана биологична рекултивация, включваща комплекс от агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия за създаване на условия за затревяване и залесяване. Чрез рекултивацията през първата година – 2015, е оформен подходящ ландшафт, компонентите на околната среда са предпазени от замърсяване. В северната част на депото са засадени цъфтящи храсти люляк и дървовидна ружа – 5 645 бр., а по южната, източната и задната страна са засадени обикновен дъб, цер, сребриста липа, полски клен, мъждрян – 4 029 бр., черен бор – 1 961 бр. на площ 8,504 дка. Затревяване е изпълнено на равнинната площ на депото от 15,865 дка с тревна смеска. През 2016 г. са засадени 2 327 бр. фиданки, а през 2017 - 1 164 бр. Назначена е приемателна комисия за обекта. Подобрени са екологичните характеристики на района.
Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook