Реализирани проекти
Проект „Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй”
13.05.2019

Проект „Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй”

 

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”

Приоритетна ос 8: „Техническа помощ”

Процедура „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ BG16RFOP001-8.003

Административен договор за БФП № BG16RFOP001-8.003-0011-C01/26.09.2016 г.

Стойност на проекта: 35 323,82 лв.

Продължителност на проекта: 20 месеца

Цел на проекта: Повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй, пряко ангажирани с подготовката и/или изпълнението и управлението на проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“на ОПРР 2014-2020 г. в процеса на подготовка, документиране, мониторинг и управление на процеса на внедряване на мерки за енергийна ефективност и отчитане на проекти по приоритетната ос.

Кратко описание: По проекта са реализирани програми за обмен на опит и добри практики със страни от Северна и Централна Европа и са проведени семинари.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook