Реализирани проекти
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй”
13.05.2019

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй”

 

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”

Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0082-C01/21.09.2016 г.

Стойност на проекта: 170 880, 41 лв.

Продължителност на проекта: 19 месеца

Цел на проекта:  Повишаване на енергийната ефективност на сградата; премахването на загубите на електроенергия; намаляване на вредните емисии в атмосферата.

Кратко описание: Приложени са  мерките за енергийна ефективност на сграда общинска собственост, предоставена за безвъзмездно ползване на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН), гр. Козлодуй - териториална структура на Министерството на вътрешните работи. Състоянието, в което беше сградата не съответстваше на изискванията за енергийна ефективност съгласно Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, тъй като сградата би следвало да притежава най-малко клас на енергопотребление „С”.  Премахнати са загубите на електроенергия и са намалени вредните емисии в атмосферата. Сградата е въведена е експлоатация.
Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook