Реализирани проекти
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”
13.05.2019

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”

 

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”

Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0078-C01/13.09.2016 г.

Стойност на проекта: 666 907,15 лв.

Продължителност на проекта: 20 месеца

Цели на проекта:

Повишаване на енергийната ефективност на сградите и подобряване тяхното състояние;

Премахването на загубите и намаляване разходите за електроенергия;

Подобряване микроклимата в сградите и създаване на комфорт на работещите;

Намаляване емисиите на вредни вещества в околната среда.

Кратко описание: Реализирани са мерките за енергийна ефективност и дейностите по конструктивното укрепване в сгради, които се използват от Общинска администрация за офиси и кабинети на служителите на Община Козлодуй. Основната административна сграда е с по-малък капацитет, и поради този факт част от общинските служители бяха настанени в кабинети в други сгради, които не са ремонтирани и в които не са прилагани мерки за енергийна ефективност. Сградите, обект на интервенция, са 4 на брой с предназначение административна, делова сграда - 2 бр. бунгала, масивна 5-етажна сграда (СМК) и сградата на бившата полиция.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook