Реализирани проекти
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй"
13.05.2019

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй"

 

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”

Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-00181-C01/20.10.2016 г.

Стойност на проекта: 810 022,26 лв.

Продължителност на проекта: 20 месеца

Цели на проекта:

Повишаване на енергийната ефективност на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради;

Премахването на загубите на електроенергия;

Подобряване микроклимата в жилищните сгради;

Устойчиво управление на сградите и поддръжката им;

Намаляване емисиите на вредни вещества в околната среда.

Кратко описание: Реализирани са мерките за енергийна ефективност и дейностите по конструктивно укрепване на 9 жилищни сгради в гр. Премахнати са загубите на електроенергия и е подобрен микроклимата в сградите. Козлодуй. Осем от тях са еднофамилни, с адреси: ул. „Княз Дондуков” № 12А, ул. „Безименна” № 2, ул. „Калина” № 20, ул. „Булаир” № 3, ул. „Хаджи Димитър” №57, ул. „Христо Ботев” № 92, ул. „Люле Бургас” № 34, ул. „Кирил и Методий” №37. Многофамилната сграда е Жилищен блок № 66 Б. Издадени са удостоверения за въвеждане в експлоатация на 9-те жилищни сгради.

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook