Търгове и конкурси
Заповед № 176/27.03.2018 г. за отмяна на Заповед № 147/22.03.2018 г. за процедура за учредяване отстъпено право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване
27.03.2018

 

З А П О В Е Д
№ 176
Козлодуй, 27.03.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка Заповед № 147/22.03.2018 г., издадена в изпълнение на Решение № 401 по Протокол № 44/11.01.2018 г. на ОбС, Козлодуй

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Отменям своя Заповед № 147/22.03.2018 г., издадена в изпълнение на Решение № 401 по протокол № 44/11.01.2018 г. на ОбС, Козлодуй, за откриване на процедура за учредяване отстъпено право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване върху терен общинска собственост с ид. 37798.512.331 с обща площ 350 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Петко Рачов Славейков” № 3, кв. 98, УПИ Х, предназначен за гаражи.
  2. Разпореждам внесените депозити, както и разходите направени по закупуване на тръжната документация да бъдат възстановени на лицата, които са ги заплатили.

 

Настоящата заповед да се обяви по реда, по който е обявена Заповед № 147/22.03.2018 г.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на лицата подали заявление за участие в търга за учредяване отстъпено право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване върху терен общинска собственост с ид. 37798.512.331 с обща площ 350 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Петко Рачов Славейков” № 3, кв. 98, УПИ Х, предназначен за гаражи.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

 

 

 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА

Кмет на община Козлодуй

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?