Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Актуално

Календар

 Последен месец Октомври 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 39 1
week 40 2 3 4 5 6 7 8
week 41 9 10 11 12 13 14 15
week 42 16 17 18 19 20 21 22
week 43 23 24 25 26 27 28 29
week 44 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общинска администрация Заповеди Заповед №607/13.09.2017г. за изземване на общински имот

Заповед №607/13.09.2017г. за изземване на общински имот

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

pdfСканиран оригинал на заповедта

 

З А П О В Е Д
№ 607
Козлодуй, 13.09.2017 г.

МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА – КМЕТ на Община Козлодуй, след като се запознах с документите, съдържащи се в досие на лицето Мара Любенова Борисова и заповед за прекратяване на Договор №79/16.04.2015 г., намирам, че са налице законовите изисквания за изземване по административен ред на общински имот, поради което на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 65 от ЗОС и предвид Констативен протокол от 15.08.2017г.


НАРЕЖДАМ:


І. ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, частна общинска собственост, а именно: общинско жилище, представляващо апартамент №2 в кв.44 по КК на гр. Козлодуй, с. Гложене, ул.»Паисий Хилендарски» бл.2, вх.А, ет.1, състоящо се от 1 /една/ стая, кухня и сервизни помещения с обща площ 40.08 кв.м.
ОТ МАРА ЛЮБЕНОВА БОРИСОВА с постоянен адрес с.Хърлец, Община Козлодуй, ул. «Червена роза» №1, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ ПОЛЗВА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИМОТА.
Мотивите ми за това са следните: Мара Любенова Борисова е наемател на общинско жилище с договор №79/16.04.2015 г. и не ползва по предназначение и не живее в него, тъй като е напуснала страната. Лицето има натрупани задължения от наем в размер на 396.00 лв. и консумативи за ток в размер на 186.60 лв. На 15.08.2017г., служители от Кметство Гложене са установили и констатирали в констативен протокол от 15.08.2017г., че Мара Любенова Борисова не живее в жилището.
Ето защо, мотивирана от горното, считам че по отношение на Мара Любенова Борисова с постоянен адрес с. Хърлец, ул. „Червена роза” №1, Община Козлодуй, следва да се осъществи производство по принудително изземване на общинско жилище по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.23, ал.1, т.6 от Наредба №7 на ОбС Козлодуй за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в Община Козлодуй.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ НАЧИН НА ИЗЗЕМВАНЕТО – уведомяване на заинтересованата страна по реда на чл.61 от АПК, описване, отнемане и предаване на недвижимия имот на комисия по т.V от настоящата заповед.
ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ СРОК ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – 14 / четиринадесет дневен срок, считан от датата на връчване на настоящата заповед.
ІV. ОПРЕДЕЛЯМ ДАТА НА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – след изтичане на срока за доброволно изпълнение.
V. ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА, както следва:
Назначавам комисия в състав:
Председател: Галина Христова – Директор дирекция „Финансово-стопански дейности”
Членове:
1. Петя Иванова – Николова – гл. юрисконсулт
2. Десислава Кирилова – Кучева – гл. експерт „Контрол на приходите от общинска собственост”
3. Йорданка Вачева – гл. специалист „Общинска собственост”

4. Мирел Мирчев – експерт „Доставки”
Възлагам на комисията следните задачи: в случай, че лицето Мара Любенова Борисова не изпълни доброволно настоящата заповед в посочения срок, да предприеме необходимите действия по принудителното изпълнение на заповедта. За изземване на имота да се състави протокол, в който да се опише състоянието на имота и на имуществото – по вид и количество, както и размера на направените разходи. Описаното имущество да се приеме на съхранение в склада на ОП „Комунална дейност”, за чието правилно съхранение последната не носи отговорност.
VІ. РАЗХОДИТЕ ПО ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТА са за сметка на Мара Любенова Борисова, които ако не бъдат платени доброволно се събират по съдебен ред.
На основание чл. 65 от ЗОС настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Враца, в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Козлодуй. Обжалването не спира изпълнението на акта.
Заповедта да се връчи на Мара Любенова Борисова от с. Хърлец, ул. „Червена роза” №1 по реда на чл. 61 от АПК.
Препис от заповедта да се изпрати на Началника на РУП гр. Козлодуй за съдействие при нейното изпълнение.
Екземпляр от Заповедта да се изложи на информационното табло в сградата на Общинска администрация гр. Козлодуй и да се публикува на интернет страницата на Община Козлодуй.
VІІ. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Ивалина Банова – секретар на Община Козлодуй.

 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.