Анкета

Вие, желаете да получите от сайта повече информация за:

Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Август 2016  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 31 1 2 3 4 5 6 7
week 32 8 9 10 11 12 13 14
week 33 15 16 17 18 19 20 21
week 34 22 23 24 25 26 27 28
week 35 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общински услуги Списък на услугите Технически услуги ТУ-19 Презаверка на скици, от издаването на която са изтекли 6-месечен срок

ТУ-19 Презаверка на скици, от издаването на която са изтекли 6-месечен срок

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук 

При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.pdfЗаявление за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месецаПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА, ОТ ИЗДАВАНЕТО, НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА

 

Правно основaние

 

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Закон за администрацията (ЗА)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

 

Характеристика

 

Предмет на настоящата процедура са редът и условията за презаверяване на скици, издадени от община Козлодуй. Целта на процедурата по презаверка на скици е да се предоставят на заинтересуваните лица актуални данни за поземлените имоти и техните устройствени показатели. Чрез презаверяването, компетентният орган удостоверява, че от момента на издаване на скицата, до момента на презаверяването й, не са извършвани изменения на действащите планове (кадастрален или подробен устройствен план) относно имота, както и че не са настъпили промени относно собствениците и носителите на вещни права върху имота. Скицата представлява извадка от кадастрален или подробен устройствен план и съдържа информация относно:

- кадастралните характеристики на поземления имот (граници, площ, трайно предназначение, начин на трайно ползване, адрес);

- кадастралните характеристики на построените в имота сгради (очертания, застроена площ, етажност и предназначение);

- устройствените характеристики на поземления имот (неурегулиран или урегулиран поземлен имот, регулационни линии, номер на урегулирания поземлен имот, номер на квартала, местност);

- вещно-правни характеристики на поземления имот (документ за собственост, право на строеж, пристрояване или надстрояване; право на ползване; право на преминаване и други).

Както издаването на скица за недвижим имот, така и нейното презаверяване, представляват административни услуги по смисъла на § 1, т. 2, б. "б" ДР ЗА. Съгласно разпоредбата на § 8 ПЗР АПК при извършването, както и при оспорване на отказа за извършване на административните услуги, се прилагат производствата за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване, уредени в АПК.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I. Условия и предпоставки

Издадената скица на недвижим имот има срок на валидност шест месеца. След изтичане на посочения срок скицата може да бъде презаверена от органа, който я е издал. Предоставянето на услугата от община Козлодуй е възможно само по отношение на скици за имоти в селища, за които все още не е налице одобрена кадастрална карта и поддръжката им не е предоставена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (§ 4, ал. 1 ЗКИР).

II. Компетентен орган

Когато поземленият имот, попада в район, за който няма одобрена кадастрална карта, скиците се издават и презаверяват от общинската администрация (§ 4, ал. 1, т. 1 ПЗР ЗКИР). На това основание компетентен орган е кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице от специализираната общинска администрация.

ІІІ. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат само заинтересованите лица - собственикът на недвижимия имот, носителите на ограничени вещни права върху имота (право на строеж, пристрояване или надстрояване, право на ползване, право на преминаване), както и пълномощниците на посочените лица (проектанти, консултанти, строители и други).

ІV Необходими документи

Заинтересованите лица адресират заявление по образец до кмета на община Козлодуй, като към него се прилагат:

- оригиналната скица, която ще бъде презаверявана;

- документ за собственост или отстъпено право на строеж;

- удостоверение за наследници (при наследствен имот)

- документ за платена такса.

V. Вътрешен ход

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) на община Козлодуй, от където се препращат към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП), отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие" (ТУСЕ и ИР), където се разглеждат и проверяват от главен експерт. Последният сравнява съдържанието на скицата с данните на кадастралните планове и регистри и ако не са налице разлики той я презаверява.

Преценката на основателността на заявлението обхваща:

- сравняване на данните за собствеността и ограничените вещни права върху имота, вписани в скицата и тези отбелязани в имотния регистър на съответния план;

- проверка за настъпили изменения в плана, извадка от който представлява скицата. Проверката обхваща всички показатели за имота, отразени в скицата (граници, площ, начин на трайно ползване, адрес, номер на поземлен имот, номер на квартал, местност и други).

В резултат на проверката, компетентният орган презаверява скицата, или отказва да извърши презаверяване. Презаверяването на скицата се извършва, като съответният служител изписва върху същата текст "Няма настъпили промени" и полага подпис и печат на общинската администрация. Презаверената скица се предава в ЦИОГ, от където заявителят може да я получи. Презаверената скица се предава лично на заявителя или на упълномощено от него лице.

Ако е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства, срокът за извършване на услугата е до един месец от започване на производството (чл. 57, ал. 5 АПК). В последния случай административният орган е длъжен незабавно да уведоми молителя за удължаването на срока (чл. 57, ал. 8 АПК). За начална дата на производството се счита датата на подаване на заявлението. В случаите, когато заявлението не е отговаряла на изискванията на чл. 29, ал. 2 АПК, сроковете за произнасяне започват да текат от датата на отстраняване на нередовностите (чл. 30, ал. 3 АПК).

VІ. Постановяване на отказ

Когато органът е дал на молителя срок за отстраняване на нередовности на подаденото заявление и приложените към него документи и заявителят не е изпълнил указанията в указания срок, производството по презаверяване на скица се прекратява. То се прекратява и когато молителят няма качеството на заинтересовано лице. Прекратяването на производството се постановява със заповед, постановена в срока за произнасяне по заявлението, който се съобщава на заявителя по начина, предвиден за съобщаването, че е удовлетворено.

VІІ. Обжалване на отказ

Заповедта, с който е прекратено производството, подлежи на обжалване само по съдебен ред, пред Административен съд - Враца. Жалбата се подава от заявителя или упълномощено от него лице, чрез община Козлодуй, в 14-дневен срок от съобщаването му (чл. 197 АПК). Съдът разглежда жалбите против актове за прекратяване на административното производство в закрито заседание, без призоваване на страните (чл. 199 АПК). В едномесечен срок от постъпването на жалбата съдът се произнася с определение, с което я отхвърля или отменя обжалвания акт и изпраща преписката на административния орган за произнасяне по същество. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му (чл. 200, 229 и 230 АПК). След влизането му в сила определението е задължително за административния орган и за молителя, по разрешения с него въпрос (чл. 201 АПК). Когато компетентният съд отмени акта за прекратяване на производството, срокът за произнасяне по заявлението започва да тече от момента на връщане на преписката от съда при административния орган (чл. 200, ал. 1 АПК).

Когато при разглеждане на заявлението по същество се установи, че от момента на издаване на скицата са настъпили промени във вещноправните, кадастралните и/или устройствените характеристики на имота, административният орган постановява отказ за презаверяване на скицата. Отказът се постановява с мотивиран акт, който следва да отговаря на изискванията за форма и съдържание, посочени в чл. 59 АПК, и следва да бъде издаден в срока, определен за презаверяване на скицата. Мотивираният отказ за презаверяване на скица се постановява в срока за извършване на услугата и се съобщава на молителя в 3-дневен срок от издаването му. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение. Когато адресът на молителя не е известен или същият не е намерен на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления в сградата на общинската администрация и на съответната териториална дирекция, както и в интернет страницата на община Козлодуй (чл. 61 АПК). Непроизнасянето в срок по искане за презаверяване на скица на недвижим имот се смята за мълчалив отказ да бъде извършена услугата (чл. 58 АПК). Както изричният, така и мълчаливият отказ, може да бъде оспорен по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган – Областния управител на област Враца (чл. 81, ал. 1 и чл. 93, ал. 4 АПК). Жалбата се подава в писмена форма чрез кмета на община Козлодуй, в 14-дневен срок от съобщаване на отказа. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който органът е бил длъжен да се произнесе по заявлението за презаверяване (чл. 84 АПК). Отказът за презаверяване на скица може да се оспори пред съда и без да е изчерпана възможността за оспорването му по административен ред (чл. 148 АПК). Срокът за оспорване на изричния отказ е 14-дневен срок от съобщаването му, а на мълчаливия - едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе (чл. 149, ал. 1 и 2 АПК). Когато отказът е бил обжалван по административен ред, посочените срокове започват да текат, съответно от съобщението, че по-горестоящият административен орган се е произнесъл с решение, а ако органът не се е произнесъл - от крайната дата, на която е следвало да се произнесе (чл. 149, ал. 3 АПК). Компетентен да разгледа жалбата е съответният Административен съд (чл. 132, ал. 1 и 133, ал. 1 АПК). Жалба срещу отказ може да подаде само лицето, на което е отказано извършването на административната услуга или упълномощено от него лице.

VІІІ. Срок за извършване на административната услуга

Административната услуга се извършва в срок, както следва:

- за обикновена услуга - до 7 дни;

- за бърза услуга - до 5 дни;

- за експресна услуга - до 24 часа.

ІX. Такси

За извършване на административната услуга се заплаща такса в размер на 11 лева (чл. 38, т. 3 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй 11). За извършване на бърза услуга таксата се увеличава с 50 %, а за експресна - със 100 %.

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.