Анкета

Получавате ли необходимата Ви информация от сайта на община Козлодуй?
Резултати

Календар

 Последен месец Януари 2015  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 1 1 2 3 4
week 2 5 6 7 8 9 10 11
week 3 12 13 14 15 16 17 18
week 4 19 20 21 22 23 24 25
week 5 26 27 28 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общински услуги Списък на услугите Стопански дейности СД-11 Регистрация на домашни кучета

СД-11 Регистрация на домашни кучета

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейлpdf Заявление за регистрация на домашни кучета


pdf Декларация за притежаване на кучеРЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА


Правно основание

чл. 174 и 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД)

чл. 116-118 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

чл. 122 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ППЗВМД)

чл. 3 от Наредба № 12 на общински съвет за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Козлодуй (Наредба № 12)

чл. 47 от от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)


Характеристика


Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за регистрация на домашно куче, подаване и приемане на декларация и заплащане на такса за притежаване на домашно куче.

ЗВМД и ЗМДТ предвиждат задължения за собствениците на домашни кучета при навършване на определена възраст, кучето да бъде представено на ветеринарен лекар за издаване на паспорт, ваксинация и обезпаразитяване, да бъде регистрирано, да бъде подадена декларация и ежегодно да се заплаща такса за притежаване на куче.

Регистрацията на домашните кучета, подаването на декларация и заплащането на такси за притежаване на домашно куче имат за цел опазването на здравето на животните и осигуряване на хуманно отношение към тях, опазването на живота и здравето на хората от зоонози, опазване чистотата на обществените места, намаляване броя на безстопанствените кучета.

Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарно-медицинска и административна регистрация (чл. 4 от Наредба № 12).

Домашните кучета са "домашни любимци" по смисъла на § 1, т. 34 ДР ЗВМД - животни, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека.

По смисъла на § 1, т. 40 ДР ЗВМД, "зоонози" са заразни болести, които се предават от животните на хората.


Процедура по извършване на административната услуга

I.                         Компетентен орган

Собственикът подава декларация до кмета на общината по постоянния му адрес/седалище. Административната регистрация се извършва от упълномощени служители на община Козлодуй (чл. 6, ал. 1 от Наредба № 12).

II. Заявител

Регистрацията на домашно куче е задължение на собственика на кучето.

III. Необходими документи

1. документ за ветеринарно-медицинска регистрация;

2. документ за платена такса по ЗМДТ.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Съгласно чл. 117 ЗМДТ, в 3-месечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес.

Собствениците на кучета са задължени да ги регистрират в срок не повече от навършване на 3-месечна възраст, а за новопридобитите - не повече от 30 дни от деня на придобиване.

Административната регистрация се извършва от упълномощени служители на общината при представяне на необходимите документи. На базата на последните се извършва вписване в специален регистър, който съдържа следните данни:

1. име на собственика;

2. данни за кучето според представените документи - име, възраст, порода, пол, отличителни белези;

3. цел на използване;

4. постоянно местообитаване;

5. други, ако има такива.

Въз основа на извършената регистрация се издават:

1. специален талон;

2. обозначителен знак с регистрационния номер на кучето, който се монтира върху нашийника му.

Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или адреса се извършва актуализация в регистъра в срок до 1 месец (чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 1-4 от Наредба № 12).

V. Такси

За извършената административна регистрация, собственикът на кучето плаща такса в размер, определен от общинския съвет, на стойност 10 лева, която включва администрирането на услугата, стойността на регистрационния талон и обозначителния знак (чл. 6, ал. 5 от Наредба № 12, чл. 2, ал. 1, т. 10 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

За притежаване на куче се заплаща годишна такса, чийто размер се определя ежегодно от общинския съвет, съгласно ЗМДТ. От такса се освобождават собствениците на:

1. кучета на инвалиди и слепи;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни (научноизследователски и медицински) цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета и кучета, които се използват за опазване на селскостопански обекти и селскостопански дворове;

7. кучета, които се използват за опазване на стада.

Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март (срещу оформен имунизационен картон). За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването (чл. 7-9 от Наредба № 12, чл. 47, ал. 1 и 3 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.