Съобщения ОбС

Анкета

Получавате ли необходимата Ви информация от сайта на община Козлодуй?
Резултати

Календар

 Последен месец Май 2015  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 18 1 2 3
week 19 4 5 6 7 8 9 10
week 20 11 12 13 14 15 16 17
week 21 18 19 20 21 22 23 24
week 22 25 26 27 28 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общински услуги Списък на услугите Стопански дейности СД-11 Регистрация на домашни кучета

СД-11 Регистрация на домашни кучета

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейлpdf Заявление за регистрация на домашни кучета


pdf Декларация за притежаване на кучеРЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

 

Правно основание

 

чл. 174 и 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД)
чл. 116-118 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 122 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ППЗВМД)
чл. 3 от Наредба № 12 на общински съвет за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Козлодуй (Наредба № 12)
чл. 47 от от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

 

Характеристика

 

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за регистрация на домашно куче, подаване и приемане на декларация и заплащане на такса за притежаване на домашно куче.

ЗВМД и ЗМДТ предвиждат задължения за собствениците на домашни кучета при навършване на определена възраст, кучето да бъде представено на ветеринарен лекар за издаване на паспорт, ваксинация и обезпаразитяване, да бъде регистрирано, да бъде подадена декларация и ежегодно да се заплаща такса за притежаване на куче.

Регистрацията на домашните кучета, подаването на декларация и заплащането на такси за притежаване на домашно куче имат за цел опазването на здравето на животните и осигуряване на хуманно отношение към тях, опазването на живота и здравето на хората от зоонози, опазване чистотата на обществените места, намаляване броя на безстопанствените кучета.

Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарно-медицинска и административна регистрация (чл. 4 от Наредба № 12).

Домашните кучета са "домашни любимци" по смисъла на § 1, т. 34 ДР ЗВМД - животни, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека.

По смисъла на § 1, т. 40 ДР ЗВМД, "зоонози" са заразни болести, които се предават от животните на хората.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I.                         Компетентен орган

Собственикът подава декларация до кмета на общината по постоянния му адрес/седалище. Административната регистрация се извършва от упълномощени служители на община Козлодуй (чл. 6, ал. 1 от Наредба № 12).

II. Заявител

Регистрацията на домашно куче е задължение на собственика на кучето.

III. Необходими документи

1. документ за ветеринарно-медицинска регистрация;

2. документ за платена такса по ЗМДТ.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Съгласно чл. 117 ЗМДТ, в 3-месечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес.

Собствениците на кучета са задължени да ги регистрират в срок не повече от навършване на 3-месечна възраст, а за новопридобитите - не повече от 30 дни от деня на придобиване.

Административната регистрация се извършва от упълномощени служители на общината при представяне на необходимите документи. На базата на последните се извършва вписване в специален регистър, който съдържа следните данни:

1. име на собственика;

2. данни за кучето според представените документи - име, възраст, порода, пол, отличителни белези;

3. цел на използване;

4. постоянно местообитаване;

5. други, ако има такива.

Въз основа на извършената регистрация се издават:

1. специален талон;

2. обозначителен знак с регистрационния номер на кучето, който се монтира върху нашийника му.

Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или адреса се извършва актуализация в регистъра в срок до 1 месец (чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 1-4 от Наредба № 12).

V. Такси

За извършената административна регистрация, собственикът на кучето плаща такса в размер, определен от общинския съвет, на стойност 10 лева, която включва администрирането на услугата, стойността на регистрационния талон и обозначителния знак (чл. 6, ал. 5 от Наредба № 12, чл. 2, ал. 1, т. 10 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

За притежаване на куче се заплаща годишна такса, чийто размер се определя ежегодно от общинския съвет, съгласно ЗМДТ. От такса се освобождават собствениците на:

1. кучета на инвалиди и слепи;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни (научноизследователски и медицински) цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета и кучета, които се използват за опазване на селскостопански обекти и селскостопански дворове;

7. кучета, които се използват за опазване на стада.

Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март (срещу оформен имунизационен картон). За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването (чл. 7-9 от Наредба № 12, чл. 47, ал. 1 и 3 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.