Съобщения ОбС

Анкета

Получавате ли необходимата Ви информация от сайта на община Козлодуй?
Резултати

Календар

 Последен месец Март 2015  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 9 1
week 10 2 3 4 5 6 7 8
week 11 9 10 11 12 13 14 15
week 12 16 17 18 19 20 21 22
week 13 23 24 25 26 27 28 29
week 14 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общински услуги Списък на услугите Информационно обслужване ОИ-02 Издаване на удостоверения УП2 и УП3 за брутното трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж

ОИ-02 Издаване на удостоверения УП2 и УП3 за брутното трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейлpdf Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход или удостоверение за осигурителен (трудов) стажИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ УП 2 И УП 3 ЗА БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН И ТРУДОВ СТАЖ

Правно основание


Кодекс за социално осигуряване (КСО)

Кодекс на труда (KT)

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник (Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г.)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)


Характеристика


Осигурените лица имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Посоченото право се придобива при навършването на определена възраст, при условие че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е не по-малък от определено число, така наречените "точки".

Важна роля при формирането на размера на пенсията, в случай че са изпълнени нормативно установените изисквания, има осигурителният доход на лицето.

Въз основа на осигурителния доход на лицето се изчислява индивидуалният му коефициент. Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето (чл. 70, ал. 2 КСО).

Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, се установява с осигурителна книжка, с документ по утвърден образец и с данните, които осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите (данните по чл. 5, ал. 4 КСО). Осигурителният доход за времето, през което е получавано обезщетение от държавното обществено осигуряване, изплащано от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), се установява с данни от информационната система на НОИ (чл. 40, ал. 3 НПОС).


Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Органът, компетентен да издава удостоверение за придобит осигурителен стаж, е осигурителят – работодателят и/или органът по назначаване в случая – кметът на община Козлодуй.

II. Заявител

Заявител по разглежданата процедура е осигуреното заинтересовано лице.

III. Необходими документи

До компетентния орган се подава заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход - обр. УП-2 и/или удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - обр. УП-3. Съгласно разпоредбата на чл. 32 от Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. то трябва да съдържа следната информация: трите имена, ЕГН, адрес и населено място, в което е полаган трудовия стаж, наименованието на осигурителя, при когото е работило, заеманата длъжност, периодът на работа, видът на искания документ и периодът, за който се отнася документът. При промени в наименованието на осигурителя лицето посочва наименованието, което осигурителят е имал по време на полагане на стажа. По възможност лицето посочва предишни и следващи наименования на осигурителя. В заявлението се посочва и вида и каква е услугата. При подаването му се прилагат следните документи:

- документ за самоличност (копие);

- трудова книжка (копие);

- документ за идентичност на имената (ако има различия в имената документа се издава на посочените във ведомостта имена или по лична карта).

При необходимост от лицето се изисква попълване на декларация за идентичност на имената и/или представяне на документ от службата по гражданско състояние към община Козлодуй.

Забележка: Заявлението може да се подаде и от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. В този случай към заявлението се прилага и копие от пълномощното.

IV. Вътрешен ход на услугата

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) и от там се препращат към дирекция "Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността", отдел "Правно, нормативно, административно и информационно обслужване" (ПНА и ИР) на община Козлодуй. Там те се разглеждат от главен специалист "Деловодител и завеждащ общински архив". Последният проверява данните за заявителя в общинските информационни масиви и изготвя исканото удостоверение по образец тип УП-2 или УП-3. Впоследствие то се предава в канцеларията на кмета за подпис и се препраща към ЦИОГ, от където заявителят го получава.

V. Срок за извършване на административната услуга

За издаване на удостоверение по образец УП-2 и УП-З срокът е до 30 дни.

VІ. Такси

За издаване на образци за пенсиониране - УП-2 и УП-3 не се дължи такса (Раздел IV, т. 23 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.