";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Анкета

Вие, желаете да получите от сайта повече информация за:

Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщения ОбС

Календар

 Последен месец Септември 2016  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3 4
week 36 5 6 7 8 9 10 11
week 37 12 13 14 15 16 17 18
week 38 19 20 21 22 23 24 25
week 39 26 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общински услуги Списък на услугите ГР-01 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

ГР-01 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

pdf  ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ

 

Правно основание

 

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)

чл. 110, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

чл. 42, ал. 2, т. 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

 

Характеристика

 

Актът за раждане е официален писмен документ, с който по законов ред длъжностното лице по гражданско състояние (ДЛГС) регистрира събитието раждане и обстоятелствата, свързани с него. Актът за раждане, съставен по законоустановения ред, има доказателствена сила за отразените в него данни до доказване на тяхната неистинност (чл. 34, ал. 2 ЗГР). Съобразно изискването на чл. 42 ЗГР актът за раждане се съставя в срок 7 дни, като денят на раждането не се брои, а текстът на чл. 43, ал. 6 ЗГР указва, че веднага след съставянето на акта за раждане на родителите се издава оригинално удостоверение за раждане.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на акт за раждане и удостоверение за раждане - оригинал.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I. Компетентен орган

Актът за раждане, както и удостоверението за раждане, за ражданията, настъпили на територията на община Козлодуй, или за които няма данни на територията на коя община са станали, но са установени на територията на община Козлодуй, се съставят от длъжностното лице по гражданското състояние в общината (арг. от чл. 35 ЗГР). Съобразно разпоредбата на чл. 35, ал. 3 ЗГР длъжностното лице по гражданското състояние на територията на общината е кметът на общината, но той може да възлага тази функция с писмена заповед на други длъжностни лица от общинската администрация.

II. Задължени лица

Всяко раждане трябва да се съобщи писмено и да се обяви устно в срок 5 дни, като денят на раждането не се брои.

1. Съобщението за раждане

Актът за раждане се съставя въз основа на писмено съобщение в срок от 7 дни, като денят на раждането не се брои (чл. 42 ЗГР). Съобщаването на раждането е задължение на:

- ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в лечебно заведение;

- компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в лечебно заведение;

- ДЛГС, когато в населеното място няма компетентно медицинско лице.

2. Обявяване на раждането

Обявител при съставяне на акт за раждане може да бъде само дееспособно лице (пълнолетно лице, което не е поставено под запрещение), както и непълнолетно лице, ако е родител на новороденото. Обявителят удостоверява своята самоличност с представяне на документ за самоличност (чл. 36, ал. 2 и 4 ЗГР).

Обявяването на раждането следва да се извърши от:

а) бащата:

- лично или

- чрез нотариално упълномощено лице (чл. 43, ал. 3 ЗГР);

б) лице, което е присъствало на раждането, в случаите, когато:

- бащата е починал;

- бащата отсъства от населеното място;

- на бащата е невъзможно да обяви раждането поради тежка болест, лишаване от свобода или други причини;

в) лицето, в чийто дом е станало раждането - ако раждането е станало, когато майката е била вън от своето жилище;

г) майката - лично или чрез нотариално упълномощено лице (чл. 43, ал. 4 ЗГР).

3. Ако бащата, майката или друго лице не обявят раждането, ДЛГС съставя акта за раждане само въз основа на съобщението по чл. 43, ал. 2 ЗГР.

III. Нормативно установени изисквания

Законодателят установява с императивни норми изисквания относно сроковете, в които раждането трябва да бъде съобщено и обявено. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 1 ЗГР всяко раждане трябва да се съобщи писмено и да се обяви устно в срок 5 дни, като денят на раждането не се брои.

IV. Необходими документи

Документите, които следва да бъдат представени в община Козлодуй за извършване на разглежданата услуга са:

- заявление по образец;

- документ за самоличност на родителите;

- съобщение за раждане от здравното заведение;

- удостоверение за сключен граждански брак;

- удостоверение за раждане на предишно дете (ако има такова).

При необходимост следва да се представят и:

- удостоверение за развод;

- декларация за припознаване;

- оригиналното удостоверение за раждане, ако припознаването се извършва след като е съставен акт за раждане.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се приемат от отдел "Правно, нормативно, административно и информационно обслужване", след което длъжностното лице по гражданско състояние или упълномощеното от него лице съставя акт за раждане. Разпоредбата на чл. 42, ал. 2, т. 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй установява, че срокът за извършване на услугата е до 1 ден. Веднага след съставянето на акта за раждане, в съответствие с разпоредбата на чл. 43, ал. 6 ЗГР, на родителите се издава оригинално удостоверение за раждане, а служителят архивира преписката.

Забележка: Когато календарната година или срокът за обявяване на раждането са изтекли, акт за раждане се съставя само въз основа на съдебно решение, постановено по искане на родителите, лицето или прокурора (чл. 44, ал. 2 ЗГР). В случаите, когато раждането не е обявено в определения срок, но съобщението е направено, или ДЛГС узнае за раждането в течение на същата календарна година, то съставя акта в текущия регистър за годината, без да е необходимо решение на съда за това (чл. 44, ал. 1 ЗГР). Длъжностното лице не може да съставя акт за раждане, по който е обявител, страна или свидетел. В такива случаи актът за раждане се съставя от друго ДЛГС.

2. Особени случаи

а) При съставяне на акт на дете, което се е родило мъртво, в графата "име на новороденото" се изписва "мъртвородено дете", като се вписва и причината за смъртта от медицинския документ (чл. 45, ал. 2 ЗГР). Преценката дали детето е родено мъртво или впоследствие е починало, или е налице аборт се прави от компетентно медицинско лице. В случаите на аборт акт за раждане не се съставя.

б) При раждане на живо дете, което е починало преди съставянето на акта, едновременно се съставят акт за раждане и акт за смърт (чл. 46 ЗГР).

в) Когато майката е родила две или повече деца (близнаци), ДЛГС съставя отделни актове на всяко дете, като вписва във всеки акт номера на акта на другите деца и реда, в който са се родили (чл. 47 ЗГР).

г) Когато са намерени изоставени, подхвърлени живи деца, те се предават в най-близкото лечебно заведение и там в присъствието на представител на МВР, на лечебното заведение и на лицето, намерило детето, се съставя протокол за намирането му.

Когато новородено дете е изоставено от майката в лечебното заведение, където е станало раждането, и не бъде потърсено в срока за съставяне на акт за раждане, се постъпва по гореописания начин.

В тези две хипотези ДЛГС съставя акта за раждане въз основа на протокола, който става неразделна част от акта. Имената на детето се определят от ДЛГС по реда на ЗГР.

Когато детето е намерено мъртво или почине преди предаването му в лечебно заведение, се прави съдебномедицинска експертиза за установяване причината за смъртта. Въз основа на протокола се съставят акт за раждане и акт за смърт. Ако експертизата установи, че детето е родено мъртво, се съставя акт за раждане на "мъртвородено дете" (чл. 48 ЗГР).

д) Когато е извършено припознаване преди съставяне на акта за раждане, в акта се вписват данните на бащата и документът, удостоверяващ припознаването, ако майката е съгласна. Името на детето се съставя по реда на чл. 12-14 ЗГР.

Когато припознаването се извършва след съставяне на акта за раждане, данните за припознаващия и основанието се вписват в графа "Бележки" на акта за раждане в съответствие със Семейния кодекс (чл. 49 ЗГР).

е) При пълно осиновяване на дете ДЛГС съставя нов акт за раждане въз основа на заверен препис от съдебното решение. Актът за раждане се съставя в общината или кметството, посочени в съдебното решение, като за обявител се вписва един от осиновителите (чл. 50, ал. 1 ЗГР).

Съставеният акт се вписва в азбучника на годината, която съответства на годината на раждане на осиновеното дете и в азбучника на годината на съставяне на акта (чл. 50, ал. 3 ЗГР).

Съдебното решение за осиновяването се съхранява при условията и по реда за съхраняване на акта за раждане и до него не могат да имат достъп външни лица.

В двудневен срок от съставяне на новия акт за раждане ДЛГС уведомява общината, където се намира предишният акт за раждане на осиновеното дете, за отразяване в графа "Бележки", че е съставен нов акт за раждане. В същия срок се съставя нов личен регистрационен картон на осиновеното лице, като данните за него се вписват в личните регистрационни картони на осиновителите и се изпращат съобщения съгласно технологията на ЕСГРАОН.

ж) Акт за раждане на деца на военнослужещи, които се намират извън територията на Република България или са вътре в страната, но поради военни действия нямат възможност за съобщаване на събитието на гражданските власти, се съставя от военнослужещи, определени от командването да изпълняват съответната функция (чл. 63 ЗГР). Същите военнослужещи съставят акт за раждане и на деца на гражданските лица, съпровождащи армията. Препис от съставения акт за раждане се изпраща чрез Министерството на отбраната в общината по постоянния адрес на майката.

з) При раждане на лице, станало на кораб, намиращ се в открито море, капитанът на кораба е длъжен да направи вписване в корабния дневник и да състави акта за раждане по реда на ЗГР (чл. 66, ал. 1 ЗГР).

Капитанът е длъжен да предаде препис от акта за раждане в службата за гражданско състояние при общината в първото българско пристанище, в което е влязъл корабът, или в българското консулско или дипломатическо представителство в страната, в чието пристанище влезе корабът. Когато в тази страна няма българско консулско или дипломатическо представителство, капитанът на кораба е длъжен да изпрати преписа на българския консулски или дипломатически представител в най-близката страна, където има българско представителство.

и) Граждани на Република България, които се намират в чужбина, могат да поискат при спазване на българските и местните закони, съставянето на акт за раждане от съответния български консулски или дипломатически представител или от чуждестранните местни органи по гражданско състояние в мястото, където е настъпило събитието (чл. 69 ЗГР).

3. Обжалване

Отказът да се издаде акт за раждане или удостоверение за раждане е отказ за извършване на административна услуга по смисъла § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията и съгласно § 8 от Преходните и Заключителни разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, при извършването, както и при оспорване на отказа за извършването й, се прилагат производствата за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване, уредени в АПК.

VI. Такси

В съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 1 ЗГР, чл. 110, ал. 2, т. 1 ЗМДТ и чл. 42, ал. 2, т. 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй услугата по съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане не подлежи на таксуване.

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.