Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Август 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Акценти Търгове и конкурси ПРОЦЕДУРА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ върху част от терен, общинска собственост с ид. 37798.512.321 с обща площ 455 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, северно от бл. 67 на ж.к. 2, кв. 242, УПИ XVIII

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ върху част от терен, общинска собственост с ид. 37798.512.321 с обща площ 455 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, северно от бл. 67 на ж.к. 2, кв. 242, УПИ XVIII

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

З А П О В Е Д
№ 541
гр.Козлодуй 09.08.2017 год.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 и чл. 64 ал. 3 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Решение № 239 от Протокол № 26/31.01.2017 г. на ОбС Козлодуй

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ върху част от терен, общинска собственост с ид. 37798.512.321 с обща площ 455 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, северно от бл. 67 на ж.к. 2, кв. 242, УПИ XVIII, предназначен за гаражи, при следните условия:
1. Първоначална цена на 1 кв.м. - 22,40 лв. без ДДС или общо 10 192 лв. без ДДС.
2. Стъпка на наддаване – 5 %.
3. Размер на депозит за участие – 2 100,00лв. /две хиляди и сто/, внесен по сметка на Община Козлодуй в Общинска Банка АД, IBAN BG 68SOMB91303336541501, BIC SOMBBGSF до 16.00 часа на 24.08.17 г.
4.Документация за участие в процедурата се получава от ”Общинска собственост” в Община Козлодуй и се заплаща в касата на общината до 16.00 часа на 24.08.17 г., срещу сумата от 80.00 /осемдесет/ лв. с включено ДДС.
5.Пълният пакет с документи за участие се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите – гише “Деловодство” в надписан и запечатан непрозрачен плик в срок до 16.00 часа на 24.08.2017 год.
6.Търгът ще се проведе на 25.08.2017 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Община Козлодуй.

За провеждането на търга определям комисия в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юрик Мартинов – зам. кмет

Членове : 1. Петя Николова - гл. юрисконсулт
2. Ива Гежева - експерт ”Разпореждане и управление на общ. собственост”
3. Десислава Кирилова-Кучева - мл. експерт „Контрол по приходите”
4. Ангел Лалюв - общ. съветник

Резервни членове: Александър Кръстев – гл. експерт „Местно иконом. развитие”
Велислав Торбов – общ.съветник


Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на председателя на комисията Юрик Мартинов – зам. кмет.
Заповедта подлежи на обжалване съгласно разпоредбите на АПК.

 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.