Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщения ОбС

Календар

 Последен месец Юли 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Акценти Търгове и конкурси ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижими имоти по опис, с обща площ 228,142 дка., общинска собственост, находящ се в землището на гр. Козлодуй

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижими имоти по опис, с обща площ 228,142 дка., общинска собственост, находящ се в землището на гр. Козлодуй

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

З А П О В Е Д
№ 478
гр. Козлодуй 04.07.2017 г.


На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Решение № 239 от Протокол № 26/31.01.2017 г. на ОбС Козлодуй


ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА


ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижими имоти по опис, с обща площ 228,142 дка., общинска собственост, находящ се в землището на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, при следните условия:
1. Първоначална цена – 40,00 лв./дка. или общо 9 125,68 лв.
2. Стъпка на наддаване – 5 %.
3. Размер на депозит за участие – 1 826,00 /хиляда осемстотин двадесет и шест/ лв., внесен по сметка на Община Козлодуй в Общинска Банка АД, IBAN BG 68SOMB91303336541501, BIC SOMBBGSF до 16.00 часа на 20.07.2017 г.
4. Документация за участие в процедурата се получава от ”Общинска собственост” в Община Козлодуй и се заплаща в касата на общината до 16.00 часа на 20.07.2017 год., срещу сумата от 80,00 /осемдесет/ лв. с включено ДДС.
5. Пълният пакет с документи за участие се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите – гише “Деловодство” в надписан и запечатан непрозрачен плик в срок до 16.00 часа на 20.07.2017 год.
6. Търгът ще се проведе на 21.07.2017 год. от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Козлодуй.

За провеждането на търга определям комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юрик Мартинов – зам. кмет
Членове : 1. Петя Николова -гл. юрисконсулт
2. Ива Гежева - експерт ”Разпореждане и управление на общ. собственост”
3. Десислава Кирилова-Кучева - мл. експерт „Контрол по приходите”
4. Ангел Лалюв - общ. съветник
5. Таня Дупаринова – гл. експерт „Общински земи и поземлени отношения”

Резервни членове: Александър Кръстев – гл. експерт „Местно иконом. развитие”
Велислав Торбов – общ.съветник

Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на председателя на комисията Юрик Мартинов – зам. кмет.
Заповедта подлежи на обжалване съгласно разпоредбите на АПК.

 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.