Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Август 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Акценти Търгове и конкурси ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински имот с идентификатор 37798.513.2.2, находящ се в м. „Ботев парк” гр. Козлодуй с площ 41 кв.м.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински имот с идентификатор 37798.513.2.2, находящ се в м. „Ботев парк” гр. Козлодуй с площ 41 кв.м.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

З А П О В Е Д
№ 543
гр.Козлодуй 09.08.2017 год.


На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Решение № 314 от Протокол № 34/04.07.2017 г. на ОбС Козлодуй

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински имот с идентификатор 37798.513.2.2, находящ се в м. „Ботев парк” гр. Козлодуй с площ 41 кв.м. и предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда за търговска дейност с продажба на сувенири, рекламни материали, минерална вода, безалкохолни напитки, кафе и пакетирани изделия, при следните условия:
1. Първоначална цена на 1 кв.м./месец – 2,30 лв. без ДДС или общо 94,30лв./м. без ДДС
2. Стъпка на наддаване – 5 %.
3.Размер на депозит за участие – 19.00 /деветнадесет/ лв., внесен с ПКО в касата на Общината - Центъра за информация и обслужване на гражданите до 16.00 часа 24.08.2017 г.
4.Документация за участие в процедурата се получава от ”Общинска собственост” в Община Козлодуй и се заплаща в касата на общината до 16.00 часа на 24.08.2017 год., срещу сумата от 80.00 /осемдесет/ лв. с включено ДДС.
5.Пълният пакет с документи за участие се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите – гише “Деловодство” в надписан и запечатан непрозрачен плик в срок до 16.00 часа на 24.08.2017 год.
6.Търгът ще се проведе на 25.08.2017 год. от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Козлодуй.

За провеждането на търга определям комисия в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юрик Мартинов – зам. кмет
Членове : 1. Петя Николова - гл. юрисконсулт
2. Ива Гежева - експерт ”Разпореждане и управление на общ. собственост”
3. Десислава Кирилова-Кучева - мл. експерт „Контрол по приходите”
4. Ангел Лалюв - общ. съветник

Резервни членове: Александър Кръстев – гл. експерт „Местно иконом. развитие”
Велислав Торбов – общ.съветник


Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на председателя на комисията Юрик Мартинов – зам. кмет.
Заповедта подлежи на обжалване съгласно разпоредбите на АПК.

 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.