Размери на актуалните данъци

Размер на местните данъци за 2018г.

Определени на основание Наредба № 13 на ОБС гр.Козлодуй

 

 

1. Данък недвижими имоти

- Размерът на данъка върху жилищните имоти се определя в размер на 1,1 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;

- Размерът на данъка върху нежилищните имоти се определя в размер на 3,2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

2. Данък върху наследствата

- за братя и сестри и техните деца –0,7на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

- за лица, извън посочените в т. 2.1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв

 

3. Данък върху даренията

- 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

- 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а";

- 3,3 на сто, при безвъзмездно придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

 

4. Данък при възмездно придобиване на имущество

– 2,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

 

5. Данък върху превозните средства

За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

  1. до 37 kW включително –· 0,40 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,46 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,15 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW – 1,28 лв. за 1 kW;

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

Над 14 години ·- 1

Над 5 до 14 години включително - ·1,5

До 5 години включително - 2,8

Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:

1. товарно ремарке – 5 лв.

2. къмпинг ремарке - 10 лв.

Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см включително – 12 лв.

2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.

5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.

6. над 750 куб. см – 100 лв.

Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:

1. до 400 кг включително – 4 лв.

2. над 400 кг – 6 лв.

Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1.до 22 места, вкл. мястото на водача –50 лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 100 лв.


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook