Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщения ОбС

Календар

 Последен месец Април 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 13 1 2
week 14 3 4 5 6 7 8 9
week 15 10 11 12 13 14 15 16
week 16 17 18 19 20 21 22 23
week 17 24 25 26 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Акценти Съобщения на ОБС Заседание на Общински съвет, Козлодуй на 27.04.2017 г. от 09.30 ч.

Заседание на Общински съвет, Козлодуй на 27.04.2017 г. от 09.30 ч.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет, Козлодуй на 27.04.2017 г. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Козлодуй при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. 410-03-50/29.03.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2016 г.
3. 410-03-57/18.04.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй през 2018 г.
4. 410-03-54/13.04.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отмяна на решение № 99 по протокол № 10 от 31.03.2016 г., с което Общинският съвет дава съгласие община Козлодуй да предостави 25% от натрупаните по нейната партида отчисления за депониране на отпадъци на РДНО-Оряхово и допълнение на решение № 273 по протокол № 29 от 30.03.2017 г., с което Общинският съвет одобрява Споразумение за сътрудничество и партньорство между Общините Оряхово, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Хайредин и Кнежа, във връзка изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на „Регионална система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“.
5. 410-03-55/13.04.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй.
6. 410-03-59/ 19.04.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Отчет на изпълнението на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2016 г.
7. 410-01-49/18.04.2017 г. - Предложение от Владислава Борисова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2017 г.
8. 410-01-29/20.03.2017 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧХП „Христо Ботев - 1879”, гр. Козлодуй и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането й през 2016 г.
9. 410-01-30/20.03.2017 г. - Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането й през 2016 г.
10. 410-01-39/30.03.2017 г. - Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Яким Деспотов - 1899”, с. Гложене и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането й през 2016 г.
11. 410-01-35/28.03.2017 г. - Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Заря - 1911”, с. Бутан и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането й през 2016 г.
12. 410-01-40/30.03.2017 г. - Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Будител - 1926”, с. Крива бара и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането й през 2016 г.
13. 410-03-60/19.04.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Преобразуване чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1, т. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, ”, с. Бутан и ПГСС „Христо Ботев”, с. Бутан в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”.
14. 410-03-58/18.04.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на общински имот, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски”, ет. 1 за безвъзмездно ползване за целите на Общински детски и младежки парламент – Козлодуй.
15. Други.

 

 

МАЯ ЗАНЕВА /п/
Председател на Общински съвет, Козлодуй

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.