Текущи проекти

Проект „Обединени в името на знанието”
31.10.2018
Проект „Обединени в името на знанието”   Източник на финансиране: Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)   Договор №  БС33.17-1-028/27.09.2018 г.   Стойност на проекта: 19 856,42 лв.   Продължителност на проекта: 12 месеца   Цели на проекта: Изграждане на система за ефективна работа с родители за превенция на отпадащите ученици от етническите малцинства, намаляване броя на безпричинните отсъствияи задържане на учениците в училище чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование; Създаване на предпоставки за успешна социализация на учениците от етническите малцинства чрез прилагане на специфични политики и мерки за ограничаване отпадането на учениците от училище. Прилагане на работещи модели и добри практики...

Проект “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, гр. Козлодуй”
31.10.2017
Проект “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, гр. Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Административен договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0272-C01/19.05.2016 г.   Стойност на проекта: 499 990,86 лв.   Продължителност на проекта: 21 месеца   Цели на проекта:  Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и на хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване на територията на община Козлодуй, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и улесняване достъпа до заетост и намаляване на риска от зависимост...

Проект “Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”
31.10.2017
Проект “Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.” Схема BG05M2OP001-3.001 - Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение Административен договор за БФП № BG05M2OP001-3.001-0116/24.08.2016 г.   Стойност на проекта: 451 668 лв.   Продължителност на проекта: 27 месеца   Цели на проекта:   Да се повиши нивото на социална интеграция и успеваемост в учебния процес на деца от етническите малцинства в община Козлодуй чрез включването им в групи за предучилищна подготовка и привличане на родителите им в процеса на образование и развитие на децата им; Да се...

Проект „Координиране и подпомагане на модернизацията на обществените здравни услуги в областите Долж и Враца“
31.10.2017
Проект „Координиране и подпомагане на модернизацията на обществените здравни услуги в областите Долж и Враца“   Източник на финансиране: INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г. Приоритетна ос 5 - Ефективен район Специфична цел 5.1 Да се повиши капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион Договор за субсидия № 49341/06.04.2017 г.   Стойност на проекта: 713 557 евро за Община Козлодуй   Продължителност на проекта: 24 месеца   Цел на проекта: Подобряване ефективността и административния капацитет на институциите, участващи в осигуряването на обществени здравни услуги в региона Долж, Румъния – Враца, България.     Кратко описание: Проектът ще се изпълнява в сътрудничество с Окръжен съвет Долж, Република Румъния...

Национална програма „Помощ за пенсиониране”
31.10.2017
Национална програма „Помощ за пенсиониране”     Източник на финансиране: Държавния бюджет чрез Агенцията по заетостта   Цел на проекта: Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ.   Кратко описание: Подписани са три договора с различна продължителност и за различна стойност по Национална програма „Помощ за пенсиониране” между Агенция по заетостта и община Козлодуй: Договор № 506 0017 17 11006/ 22.06.2017 г. за стойност 8 000 лв., предоставени за работна заплата за 13 месеца на лице, назначено на длъжност „Общ работник” в ОП „КД”.   Договор № 506 0026 17 11006/ 28.08.2017 г. за стойност 3 900...

Проект „Осигуряване на топъл обяд в град Козлодуй, община Козлодуй”
31.10.2017
Проект „Осигуряване на топъл обяд в град Козлодуй, община Козлодуй”   Източник на финансиране: “Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.” Процедура “Осигуряване на топъл обяд – 2016” BG05FMOP001-3.002 Административен договор за БФП № BG05FMOP001-3.002-0181-C01/23.11.2016 г.   Стойност на проекта: 96 442,50 лв.   Продължителност на проекта: 20 месеца   Цел на проекта:   Намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Гарантиране на достъп до услугата на потребителите от целевите групи, чрез предварително изготвена Процедура за подбор. Качествено изпълнение на дейностите, заложени по проекта и спазване на европейските принципи за равенство, недискриминация и зачитане на човешките права.   Кратко описание: С настоящият...

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook