Oбщински услуги

Център за информация и обслужване на граждани

ул. "Христо Ботев" № 13 
тел 0973/85 837, факс 80 183
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com

 

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

От понеделник до петък, от 08.00 ч. до 17.00 ч. – без прекъсване

 

На основание НАО, чл. 10, ал. 4, когато има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

  Справочник на административните услуги в община Козлодуй. 17.24 Mb 16/12/2010, 12:45

 Брошура на предоставяните услуги на ниво транзакция в община Козлодуй 20.70 Mb 19/10/2010, 17:47

 


Община Козлодуй има възможността да приема искания за издаване и да връчва заверени копия от издадените от НАП „Удостоверениe за наличието или липсата на задължения” на физически лица. 
Издадените документи имат силата на издадените от НАП оригинали. 
Услугата е безплатна и се извършва в рамките на 7(седем) работни дни.
Предоставената на общината възможност позволява на гражданите да спестят пътуването до поделението на НАП Враца и посещението на фронт-офиса му.
Гражданите могат да подават своето „Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения”, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), в дирекция „Местни данъци и такси” при мл. експерт „ Местни данъци и такси"” г-жа Галя Ц. Николова – тел. 0973/ 80 063.

pdfИскане за издаване на документ

pdfДоговор за възлагане на функции по чл. 10, ал.4 от Закона за Националната агенция за приходите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook