Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Актуално

Календар

 Последен месец Октомври 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 39 1
week 40 2 3 4 5 6 7 8
week 41 9 10 11 12 13 14 15
week 42 16 17 18 19 20 21 22
week 43 23 24 25 26 27 28 29
week 44 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общински съвет Решения (съкратен вариант)

Страница 1 от 16

Решения на общински съвет 2016

Решение №344 до №351

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

ПРОТОКОЛ № 37 от 28.09.2017 г.

 

Решение
№ 344

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 225 717,50 лв.(двеста двадесет и пет хиляди седемстотин и седемнадесет лева и петдесет стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0078-C01/13.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на общинска администрация, гр. Козлодуй”, сключен между община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Решение
№ 345

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 59 808, 14 лв. (петдесет и девет хиляди осемстотин и осем лева и четиринадесет стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0082-C01/21.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Козлодуй, сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Решение
№ 346

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 30 172, 05 лв.(тридесет хиляди сто седемдесет и два лева и пет стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0085-C01/21.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй, сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Решение
№ 347

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 281 763,83 лв.(двеста осемдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и три лева и осемдесет и три стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0080-C01/09.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ „В.Левски”, гр. Козлодуй, столовата на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс „ сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Решение
№ 348

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 283 507,79 лв.(двеста осемдесет и три хиляди петстотин и седем лева и седемдесет стотинки) покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0081-C01/20.10.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй, сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Решение
№ 349

1. Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 445 000,00 лв (четиристотин четиридесет и пет хиляди лева) по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ „В.Левски”, гр. Козлодуй, столовата на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй по Оперативна програма „Региони в растеж”(2014-2020 г.), която сума се отрази в бюджета на Община Козлодуй за 2017 г.

Решение
№ 350

1. Дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Програмата INTERREG-V-A Румъния-България, приоритетна ос: 2 Зелен регион, специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси/културно наследство, с проект : „Балкански културен поход – развитие на потенциала на културното наследство чрез съвместни туристически продукти в трансграничния регион Румъния-България”.

Решение
№ 351

1. Дава съгласие Община Козлодуй да разработи и кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. При одобрение на проектното предложение Община Козлодуй да създаде социално предприятие „Обществена пералня и почистване по домове и офиси”
 

Страница 1 от 16

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.