Messages of Municipal Council

Poll

How do you like our new site ?

Results

Calendar

Last month September 2015 Next month
M T W T F S S
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
SEO services

ПРОТОКОЛ №17

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

There are no translations available.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№  17

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ ОТ 08 НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА

Днес 08.11.2012 година, във връзка с покана от Съвета на директорите на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца с вх. № 29.00-24/23.10.2012 г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на 19.11.2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала на дружеството, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, и чл. 101 от ПОДОСНКВОА се организира вземане чрез подписи от общинските съветници при Общински съвет, Козлодуй на бързо и неотложно

РЕШЕНИЕ №  176

 

1. Избира за представител на Община Козлодуй Румен Василев Маноев – кмет на община Козлодуй за участие в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, което ще се проведе на 19.11.2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Дружеството.

2. Упълномощава представителя на Община Козлодуй да участва в гласуването на всички точки от дневния ред, както следва:

По т. 1: Да гласува по лична преценка, след като получи информация за конкретните лица, предложени в новия състав на Съвета на директорите.

По т. 2: Да гласува „за”.

По т. 3: Да направи алтернативно предложение: Общото събрание приема възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 150 на сто от средната месечна работна заплата в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец. В случай, че предложението не се приеме да гласува „въздържал се”.

3. При липса на кворум на 19.11.2012 г. упълномощеното по т. 1 лице да участва в извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 03.12.2012 г. от 10:00 часа на същото място, при същия дневен ред и да гласува по указания в т. 2 начин.

4. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 21 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов,Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” - няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

Решението се приема.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ  ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/

Joomla SEF URLs by Artio

This site was created within the project "Municipality Kozloduy - effective, efficient and transparent municipal administration in service to consumers", which is funded by the OP " Administrative Capacity ", co funded by the European Union through the European Social Fund. All responsibility for the content of the site rests with the Municipality of Kozloduy and under no circumstances can be considered that this site reflects the official opinion of the European Union and the Managing Authority.