Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщения ОбС

Календар

 Последен месец Септември 2017 Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общински съвет

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Общинският съвет:

 • Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 • Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата;
 • Избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 • Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;
 • Приема и изменя годишния бюджет на общината осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 • Определя с наредби :

          - размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени в ЗМДТ;
          - размера на местните такси и цени на услуги по ред определен в ЗМДТ;

 • Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

          - дарение на имот частна общинска собственост;
          - учредяване на право на строеж, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;
          - учредяване право на строеж без търг или конкурс;
          - учредяване на безвъзмездно право на строеж;
          - учредяване на безвъзмездно право на строеж, в случайте по чл. 37, ал. 6 от Закона за общинската собственост;
          - продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост;
          - учредяване на право на ползване;
          - учредяване на безвъзмездно право на ползване в случаите по чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост;
          - замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж – собственост на държавата, на физически лица или юридически лица;

 • Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
 • Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 • Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 • Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 • Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 • Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 • Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 • Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
 • Прави предложения и приема решения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 • Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 • Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;
 • Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 • Одобрява символ и печат на общината;
 • Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 • Решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи с обикновено мнозинство, включително и обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината или кметството, по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
 • Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
 • Взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председа¬теля на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца;
 • Определя възнаграждението на председателя;
 • Приема решение за размера на възнаграждението на общинските съветници;
 • Приема правилници, наредби, инструкции, програми и др.
 • Приема решения и осъществява контрол за тяхното изпълнение.
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.