Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Ноември 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Енергийна ефективност

Национална Програма за енергийна ефективност

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ,

В сряда, 6 април от 17.00 часа в залата на Община Козлодуй ще се проведе информационна среща във връзка с Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” и Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Каним домоуправителите и всички заинтересовани граждани.

Допълнителна информация:
Община Козлодуй обявява, че набира желаещи да кандидатстват по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” и Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Бенефициент по програмата е Община Козлодуй, а финансирането е 100% безвъзмездно.

Собствениците, желаещи да кандидатстват по програмата, следва да регистрират сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС, да получат Булстат и да сключат договор за партньорство с Община Козлодуй.

Мерките, които ще се финансират, са:

Дейности по конструктивно укрепване на сградата
Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.)
Мерки за енергийна ефективност – топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системи за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата, изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели, ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефективни мерки в асансьорите.

При наличие на съществуваща дограма, която отговаря на изискванията, поставена вече частична топлоизолация, изградено енергоспестяващо осветление, усвоени тераси и т.н., същите няма да бъдат разрушавани, а ще бъдат интегрирани в проекта на сградата.

 


 Важно съобщение

Относно: Допълнения към Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.

В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:

- многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

- многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Инвестициите за сградите следва да се приоритизират като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите - например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.

В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ.

През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред.

* Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.

ВАЖНО!

Предвидено е, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
- бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
- при наличен финансов ресурс по програмата.

Проектът на постановление на Министерския съвет предвижда съобразно разполагаемия финансов ресурс по националната програма да се финансират приоритетно първо по-големите многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ над 36 самостоятелни обекта, след това тези под 36, строени по индустриален способ самостоятелни обекта и накрая всички останали сгради.

Предвид обстоятелството, че в рамките на ОПРР 2014 – 2020г. е определен ресурс за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини, допустими бенефициенти по програмата, всяка община, конкретен бенефициент по ОПРР 2014-2020, трябва да гарантира липсата на двойно финансиране на сградите, които ще одобрява по двете програми – Националната и ОПРР 2014 – 2020, включително чрез подаване на декларация за липса на двойно финансиране по образец. Декларацията се подава от кмета на общината към ББР с искането за сключване на договор за целево финансиране.

В допълнение, в рамките на националната програма се предвижда финансиране през 2016 г. на многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи, 137 сгради, съгласно приложен списък.

http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117


 

pdfСтартира процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, която ще се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 с конкретни бенефициенти 28-те общини на малки градове-опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система

 


 

pdf Информация за хода на изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” в гр. Козлодуй към дата 16.06.2015г.

 


 

Важно съобщение

Относно: Изменения и допълнения към Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

На 29.04.2015 г., на заседание на Министерския съвет бе приет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (Обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.).

Одобрените изменения в Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са в следните насоки:

- При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно по Националната програма. По изключение, при невъзможност за участие на цялата група и по преценка на общината, от съответната група може да бъде допуснато да кандидатстват минимум половината от свързаните блок-секции/сгради, които следва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение важи за група от минимум от две блок-секции или за група от повече от две свързано застроени сгради.

- По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.

- По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. При това изключение общината следва да намери подходящо техническо решение, да се извършат дейностите по обновяването, включително и в съответните самостоятелни обекти при необходимост, с оглед постигане на цялостна визия на сградата и клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. При това изключение общината задължително следва да съблюдава изискванията на програмата по отношение на схемата за минимална помощ и за тези самостоятелни обекти, за които не е представена декларация-образец за достъп (приложение № 12). Ако сред тях има самостоятелни обекти, които се използват за извършване на стопанска дейност, в т.ч. и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, то към тях задължително са приложими правилата на схемата за минимална помощ. При това изключение задължително решенията на сдружението за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти и за съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности се внасят за приемане от общото събрание на собствениците при изискванията за кворум и мнозинство съгласно ЗУЕС.

- След направен преглед и детайлен анализ на одобрените към момента сгради, като бяха отчетени и параметрите на публикуваните обществени поръчки от общини заложеният лимит за техническо обследване и обследване за енергийна ефективност е актуализиран от 200 млн. лв. на 100 млн. лв. Пазарната цена на предлаганата услуга е по-ниска. Редуцираната сума остава в програмата и ще бъде използвана за същинските дейности по обновяването.

- Във връзка с последните промени в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради са направени изменения и допълнителни разяснения в Методическите указания.

- С цел по-доброто разбиране на някои текстове са направени допълнителни разяснения, както и са отстранени несъответствия в документи, приложения към Методическите указания.

- С оглед въведеното изключение в Методическите указания по отношение осигуряване на 100% съгласие за достъп до всички самостоятелни обекти са разработени три нови приложения – образци към Методическите указания: приложение № 15 - образец „Покана за ОС на собствениците“; приложение № 16 - образец „Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собствениците“; приложение № 17 - образец „Протокол за проведено ОС на собствениците (етажната собственост)“. Добавено е и ново приложение № 4 към „Договор за целево финансиране“ (Приложение № 11).

Промените по документите са маркирани в цвят. Заявления за интерес и финансова помощ, подадени в общината, за които процедурата по оценка не е приключила, ще се разглеждат по новия ред, без да е необходимо да бъдат допълвани и променяни съобразно изменените образци на документи, с изключение на случая на прилагане на изключението за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти, при който подаденото Заявление за интерес и финансова помощ е необходимо да се допълни с Приложение № 15, Приложение № 16 и Приложение № 17 от Методическите указания.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 Изменени методически указания и приложения-архив

pdfПОСТАНОВЛЕНИЕ No114 ОТ  8 МАЙ 2015Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ No18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА Й (ДВ, БР.10ОТ2015Г.)

 


 

На 26.02.2015 г. в 16.30 ч. в Зрителната зала на НЧХП “Христо Ботев”- гр. Козлодуй, екип от Общинска администрация проведе информационна кампания във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
На срещата присъстваха домоуправители и заинтересовани граждани, на които бяха разяснени подробно методическите указания по програмата, както и цялостният процес по обновяване на жилищните сгради.

 

thumb Picture 548  thumb Picture 559  thumb Picture 572


 Въпроси и отговори във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.


pdfПокана във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. - ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ


ИНФОРМАЦИЯ

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

В рамките на Националната програма  ще бъде  предоставена 100% финансова и организационна помощ на Сдружения на собствениците (СС), регистрирани по реда на ЗУЕС, в многофамилни жилищни сгради с минимален брой на апартаментите 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение. Помощ и подкрепа ще получат СС, чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост. СС кандидатстват пред общината, а критериите за подбора предвиждат всички, които отговарят на изискванията, по реда на подаване и одобрение на заявленията за кандидатстване да получат безвъзмездна финансова помощ в определените размери и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност до изчерпване на финансовия ресурс, определен по програмата.

Приемането  на документи за кандидатстване се извършва в деловодството на  информационния център на Община Козлодуй - тел. 0973/85 837. Общината ще извършва оценка, одобрение, предоставяне на финансиране и мониторинг на изпълнението на мерките за енергийна ефективност по сградите.

Община Козлодуй отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на  територия и за избора на изпълнители по реда на ЗОП за осъществяване на отделните дейности по сградите.

Външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП, ще извършат необходимите съпътстващи подготвителни дейности за обновяване (техническо и енергийно обследване, изработване на проектна документация, оценка за съответствието на проектите, ако се изисква такава), както и самото изпълнение на обновяването за енергийна ефективност и строителен надзор, ако се изисква такъв.

Подробните указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ) за изпълнение на програмата и одобрените образци за кандидатстване са публикувани на 29.01.2015г. в сайта на община Козлодуй. Същите могат да бъдат свалени и от сайта на МРРБ в секция „Обновяване на жилища”, под-секция Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Сформиран е екип за подготовка и изпълнение на проектите по програмата със Заповед №64/10.02.2015г. на Кмета на общината г-н Румен Маноев.
В Община Козлодуй ще бъде организирана информационна кампания, среща с домоуправителите и др. за разяснения по програмата за което гражданите ще бъдат уведомени допълнително.

Отговори на  въпроси и разяснения по програмата може да получите на телефони:

0973/85 814; 0973/85 824;

 

pdfЗаповед №64


 Методически указания-архив

pptПрезантация

pptИнформационна брошура


 

 
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.